รายชื่อนิสิต
รายวิชา305221 : Introduction to Digital Logic
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63360187 นายกรวุฒิ ภูกิ่งเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 63360194 นายกฤตภาส เชียงไตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 63360217 นายกฤติ ครุฑธานุชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 63360682 นางสาวขวัญเรขา อเนกสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 63361290 นายชนสิทธิ์ ธรรมเลอศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 63361467 นายชัยวัฒน์ ฉิมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 63361788 นางสาวณัฎฐินันท์ แรงขิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 63361955 นายณัฐพงศ์ ศักดิ์อมรชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 63362075 นายณัฐวัฒน์ มวลคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 63362082 นายณัฐวุฒิ บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 63362136 นายณัฐศิษฎ์ บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 63362143 นายณัฐเศรษฐ์ เชื้อวีระชน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 63362150 นายณันฐกรานต์ วงศ์หาญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 63362396 นายธญานนท์ รอดสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 63362419 นายธนกร คำเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 63362426 นายธนกร วรรณจักร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 63362693 นายธนิกกุล พรมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 63362747 นางสาวธัญจิรา มาสีกุก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 63362860 นายธีร์ทัต คำอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 63362907 นายธีรภัทร หมวกสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 63362945 นายธีรยุทธ วันเชียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 63363096 นายนภัทร เมืองนาคิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 63363133 นายนรภัทร ปัณณราช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 63363454 นางสาวนิภาภัทร เคียนยี่คิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 63363645 นายปฏิภาณ ขัดต๋า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 63363683 นายปพน อุตรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 63363911 นางสาวปิยะฉัตร บุญโส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 63364000 นายปุณณรัตน์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 63364017 นายปุณณวิชญ์ พามี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 63364376 นายพิทักษ์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 63364536 นายพีรันธร จิโน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 63364543 นายพีรียุตม์ นันติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 63364635 นางสาวภัทร์นรินทร์ แซ่ว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 63364659 นายภัทรพล สร้อยทา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 63364666 นายภัทรพล จ้อยสุดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 63364819 นางสาวภาณุมาศ หาดซุยทราย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 63364826 นายภาณุวิชญ์ จินดารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 63365038 นางสาวมนัสนันท์ ธงตระกูลรัตนา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 63365175 นายยศนันท์ เหล่ากำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 63365298 นางสาวรดา ยอดคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 63365311 นายรัชชานนท์ เสรีพงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 63365564 นายวรธน มุงคำภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 63365878 นายวิชญ์ภาส พรถึง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 63365922 นางสาววิปัศยา มั่นสาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 63366189 นางสาวศิริลักษณ์ วอนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 63366219 นางสาวศิลาลัย รักขะภัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 63366226 นายศุภกร สุทะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 63366301 นายศุภณัฐ นาคเกลี้ยง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 63366691 นางสาวสุกัญญา วันดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 63366769 นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 63366936 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 63367148 นางสาวสุรีย์วัลย์ อ่วมเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 63367230 นายหัฏฐกร สงค์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 63367292 นายอธิพิสุทธิ์ จูมวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 63367681 นายอฤทัย จันทไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 63367742 นายอัครภพ มากะนัดถ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 63367988 นายคุณากร เรืองไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 63368084 นายปรีดี ไชยกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
59 64360025 นายสุภชัย บุญเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)