รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะแพทยศาสตร์
1 58460271 นางสาวณัฏฐณิชา สุพรรณไพบูลย์ พ.บ.10
2 59460010 นางสาวกนกนิภา บุณพัฒนศักดิ์ พ.บ.10
3 59460027 นางสาวกรกช แสงอรุณ พ.บ.10
4 59460034 นางสาวกรองกัญจน์ ชัชวาลวงศ์ พ.บ.10
5 59460041 นายกรัณย์พงษ์ กิตติ์ธนาดล พ.บ.10
6 59460058 นายกฤตวิทย์ ยะไข่ พ.บ.10
7 59460065 นายกฤษฎา ภูดอนตอง พ.บ.10
8 59460072 นางสาวกัญญาณัฐ กิติธะนะ พ.บ.10
9 59460089 นางสาวกาญจนา เรืองชาญ พ.บ.10
10 59460096 นายกานต์ชณิต ติยะวิสุทธิ์ศรี พ.บ.10
11 59460102 นางสาวกานต์ชนิกา จันทร์สุริย์ พ.บ.10
12 59460119 นายกิตติศักดิ์ พุดหอมโพธิ์ พ.บ.10
13 59460126 นางสาวกีรติภาดา แสนยศ พ.บ.10
14 59460133 นายเกียรตินิยม รักษาผล พ.บ.10
15 59460140 นายคณาวุฒิ พยอม พ.บ.10
16 59460164 นางสาวจิรัชญา จิตประสาท พ.บ.10
17 59460171 นางสาวจุฑาพัฒน์ พวงสมบัติ พ.บ.10
18 59460188 นางสาวจุฑามาศ อ่วมจ้อย พ.บ.10
19 59460195 นางสาวฉันท์ชนก ฉิมแย้ม พ.บ.10
20 59460201 นางสาวชนมน เจริญวิเศษศิลป์ พ.บ.10
21 59460218 นายชนัญญู วิทิตธรรมคุณ พ.บ.10
22 59460225 นางสาวชนากานต์ ศรีรัตนพงษ์ พ.บ.10
23 59460232 นางสาวชยุดา หุ่นสาระ พ.บ.10
24 59460249 นางสาวชวรัตน์ ขำวีระ พ.บ.10
25 59460256 นางสาวชวิศา คุนุผกาพันธ์ พ.บ.10
26 59460263 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีแก้ว พ.บ.10
27 59460270 นางสาวญาณิศา พึ่งชา พ.บ.10
28 59460287 นางสาวฐานิตา วุธประดิษฐ์ พ.บ.10
29 59460294 นายฐิติพงศ์ ปันนาวิน พ.บ.10
30 59460300 นางสาวณฐินี ใยอินทร์ พ.บ.10
31 59460317 นางสาวณพรรษา ชละเอม พ.บ.10
32 59460324 นายณภัทร เตชะสมบูรณ์ พ.บ.10
33 59460331 นางสาวณัฐกมล เถลิงศก พ.บ.10
34 59460348 นางสาวณัฐกาญจน์ ช้างพินิจ พ.บ.10
35 59460355 นางสาวณัฐชยา เพิ่มพูนธนาลาภ พ.บ.10
36 59460362 นายณัฐพงษ์ นันกลาง พ.บ.10
37 59460379 นางสาวณัฐวดี ทองประไพ พ.บ.10
38 59460386 นายทิวัตถ์ ว่องไวพาณิชย์ พ.บ.10
39 59460393 นางสาวธญานี พุทธรักษ์ พ.บ.10
40 59460409 นายธนกร งามสวย พ.บ.10
41 59460416 นายธนกฤต โภคศิริ พ.บ.10
42 59460423 นางสาวธนภรณ์ ดอนไพรย้อน พ.บ.10
43 59460430 นายธนรัตน์ รื่นจิตต์ พ.บ.10
44 59460447 นางสาวธาริณี กิตติวรการชัย พ.บ.10
45 59460454 นายธีรเมธ จังก๋า พ.บ.10
46 59460461 นางสาวนภัส นิโรจน์ พ.บ.10
47 59460478 นายนฤบดี โพธิ์ทองงาม พ.บ.10
48 59460485 นางสาวนลพรรณ รอดทอง พ.บ.10
49 59460492 นางสาวนัทธมน ขาวหนู พ.บ.10
50 59460508 นางสาวนัทธมน สิงห์ปาน พ.บ.10
51 59460515 นายนันทภัทร นฤมิตร พ.บ.10
52 59460522 นายนันทิพัฒน์ อินคต พ.บ.10
53 59460539 นางสาวนาฏลดา แก้วกอง พ.บ.10
54 59460546 นางสาวเบญจพร โชคทวีอนันต์ พ.บ.10
55 59460553 นางสาวญาฌาวี บุญทอง พ.บ.10
56 59460560 นายปฏิภาณ ทองน้อย พ.บ.10
57 59460577 นางสาวปฏิมากร แก้วจันทร์ พ.บ.10
58 59460584 นางสาวปณิธาน ศิริภัณฑ์ พ.บ.10
59 59460591 นางสาวปภาวรินทร์ สมศรี พ.บ.10
60 59460607 นายปราชญ์ บุญมี พ.บ.10
61 59460614 นายปริยพงศ์ กิจนิตย์ชีว์ พ.บ.10
62 59460621 นางสาวปัณฑารีย์ ดอกคำ พ.บ.10
63 59460638 นางสาวปิยธิดา ฉันทวศินกุล พ.บ.10
64 59460645 นายปิยพัชร ขาวแสง พ.บ.10
65 59460652 นางสาวปิยวรรณ คำบุศย์ พ.บ.10
66 59460669 นางสาวปิยะพร อธิโชตสกุล พ.บ.10
67 59460676 นางสาวปุณณดา ดำรงตรีผล พ.บ.10
68 59460683 นางสาวพชรภรณ์ อิ้มทับ พ.บ.10
69 59460690 นางสาวพรชิตา อัษญคุณ พ.บ.10
70 59460706 นายพรภวิษย์ ประดุจพงษ์เพ็ชร์ พ.บ.10
71 59460713 นายพศุตม์ เรืองวาณิชยกุล พ.บ.10
72 59460720 นายพสุธร ดวงมณี พ.บ.10
73 59460737 นางสาวพิมพ์ชนก เขียวเมือง พ.บ.10
74 59460744 นางสาวพิมพ์พิชชา อิทธิวีรกุล พ.บ.10
75 59460751 นางสาวพิมสุดา กันเจิม พ.บ.10
76 59460768 นายพิสิฐ มาศเสนา พ.บ.10
77 59460775 นางสาวพุธิตา เล็กพุฒิกานต์ พ.บ.10
78 59460782 นางสาวภัทราพร กฤตรนต์รัศมี พ.บ.10
79 59460799 นางสาวภัทราพร ตันพรพิทักษ์ พ.บ.10
80 59460805 นางสาวภัทราภรณ์ แก้วใหม่ พ.บ.10
81 59460812 นายภาสกร คำมั่น พ.บ.10
82 59460829 นายภูมิรพี สัตยชิติ พ.บ.10
83 59460836 นางสาวภูริชญา แก้วแสง พ.บ.10
84 59460843 นางสาวมนัสนันท์ สุขช่วย พ.บ.10
85 59460850 นางสาวมุทิตา เจิมศิริ พ.บ.10
86 59460867 นายเมธัส ถึกเจริญ พ.บ.10
87 59460874 นายยุทธนากร สินทร พ.บ.10
88 59460881 นางสาวรัตนวลี เทพหยด พ.บ.10
89 59460898 นางสาววิมลทิพย์ ช่วงฉ่ำ พ.บ.10
90 59460904 นายวรภัทร ธันยากรวรกุล พ.บ.10
91 59460911 นางสาววรรณา เอี่ยมสอาด พ.บ.10
92 59460928 นายวสวัตติ์ จันทร์เจริญกิจ พ.บ.10
93 59460935 นายวิศรุต ศานติธรรม พ.บ.10
94 59460942 นางสาวศิรประภา ก้อนเครือ พ.บ.10
95 59460959 นายศิรสิทธิ์ แสงอบ พ.บ.10
96 59460966 นายศิวกร ทองพรรณ พ.บ.10
97 59460973 นายศิวัตม์ ปานอินทร์ พ.บ.10
98 59460980 นายศุภกิตติ์ กลิ่นอาจ พ.บ.10
99 59460997 นางสาวศุภชา ศรีภิรมย์ พ.บ.10
100 59461000 นางสาวศุภนิดา มนตรีวิวัฒน์ พ.บ.10
101 59461017 นายศุภวิชญ์ ศิลกุล พ.บ.10
102 59461024 นางสาวศุภิสรา คงสุข พ.บ.10
103 59461031 นายเศรษฐดา วัฒนชีวโนปกรณ์ พ.บ.10
104 59461048 นางสาวสชา ดวงรัตน์ พ.บ.10
105 59461055 นางสาวสมพร สุวรรณกูล พ.บ.10
106 59461062 นายสิงหนาท ศรีสวัสดิ์ พ.บ.10
107 59461079 นายสิทธิพันธ์ พันธกานกุล พ.บ.10
108 59461086 นางสาวสิริกร ไกรสมเดช พ.บ.10
109 59461093 นางสาวสิริสุข มณีวรรณ พ.บ.10
110 59461109 นางสาวสุดารัตน์ เรียนแพง พ.บ.10
111 59461116 นายสุทธิรักษ์ สุทธรินทร์ พ.บ.10
112 59461123 นางสาวสุประวีณ์ โรจน์ทนานันท์ พ.บ.10
113 59461130 นางสาวสุพิชชา มังคละ พ.บ.10
114 59461147 นายสุรยุติ สุขศาลา พ.บ.10
115 59461154 นางสาวสุรีวัลย์ หนูวงษ์ พ.บ.10
116 59461161 นางสาวสุวนันท์ จันจีด พ.บ.10
117 59461178 นางสาวอัจฉรา กลมกล่อม พ.บ.10
118 59461185 นางสาวอัญษณา จิตตะระ พ.บ.10
119 59461192 นายเอกชัย ชลดาวารี พ.บ.10
120 59461208 นายเอกวิชญ์ จินดารักษ์ พ.บ.10
121 59461215 Ms.Tshering Yangden พ.บ.10
122 59461222 Mr.Thrigyal Lhagyari Wangchhuk พ.บ.10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
123 59520011 นางสาวกชกร บุญอ้น วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
124 59520028 นางสาวกชกร ได้การ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
125 59520035 นายกนกพล ต่อมยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
126 59520042 นางสาวกนกวรรณ บุญเอี่ยม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
127 59520066 นางสาวกนิษฐา ทรัพย์เด่นทรง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
128 59520073 นางสาวกมลลดา สีมาคำ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
129 59520080 นางสาวกรกช บรรดาศักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
130 59520097 นางสาวกรกนก กระจกทอง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
131 59520103 นางสาวกรชนก อุทัยวรรณ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
132 59520110 นายกฤติพงศ์ จินเพชร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
133 59520127 นางสาวกฤติยาภรณ์ มากล้น วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
134 59520134 นางสาวกฤษณา โกนันทะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
135 59520141 นางสาวกัญญาณัฐ ชัยตุ้ย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
136 59520196 นางสาวกาญจนา เหมือนฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
137 59520202 นางสาวกาญจนา เพชรรอด วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
138 59520233 นางสาวกานดาวสี บุญพรหม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
139 59520240 นายกิตติวุฒิ โตอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
140 59520264 นางสาวกีรติกาญจน์ วงค์เดือน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
141 59520288 นางสาวเกษราพรรณ แซงอุ่น วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
142 59520295 นางสาวเกษราภรณ์ สุดจิตร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
143 59520301 นางสาวขวัญแก้ว ลอนลับ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
144 59520318 นางสาวขวัญจิรา สิทธิพรม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
145 59520325 นายจักรพงษ์ อุทัยรัตน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
146 59520349 นางสาวจิตรามญช์ ตาเต็ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
147 59520356 นางสาวจินดารัตน์ ปิตตาสังข์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
148 59520363 นางสาวจินตนา เอี่ยมสะอาด วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
149 59520370 นางสาวจินตนา สุขแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
150 59520387 นางสาวจิรัชฌา สุภานันท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
151 59520417 นางสาวจุฑามาศ คำเสน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
152 59520424 นางสาวเจตษณี นิลใจ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
153 59520455 นางสาวชญาณ์นันท์ กุลนิลวัฒน์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
154 59520462 นางสาวชญานิศา ใจเจริญ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
155 59520479 นางสาวชฎาพร ขันติวิริยวาณิชย์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
156 59520486 นางสาวชฎาวรรณ ธารพนาลี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
157 59520493 นางสาวชณิตา กู้นาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
158 59520516 นางสาวชนนิกานต์ สิงห์ก๋า วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
159 59520523 นางสาวชนากานต์ บุญรอด วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
160 59520530 นางสาวชนากานต์ วิละขันคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
161 59520554 นายชนาสิน อ่ำทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
162 59520578 นางสาวชนิดา ชมสวนสวรรค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
163 59520585 นางสาวชนิดาภา สมสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
164 59520592 นางสาวชมพูนุท กันยก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
165 59520608 นางสาวชไมพร ทองวัน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
166 59520622 นางสาวชลธิชา ใชโยค วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
167 59520639 นางสาวชลัทปรินทร์ คำแพง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
168 59520646 นายชัชพล ชื่นจิตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
169 59520653 นางสาวชัชรีย์พร จันพุฒ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
170 59520677 นางสาวชุติมน พลอินต๊ะ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
171 59520691 นางสาวชุติมา แก้วมั่น วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
172 59520707 นางสาวโชษิตา บุญสา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
173 59520721 นางสาวญาณิณท์ สิงห์คราม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
174 59520738 นางสาวญารินี เหล่ากาสี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
175 59520745 นางสาวฐิติพร จันทร์ตระกูล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
176 59520752 นางสาวฐิติรักษ์ ศรีมงคล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
177 59520776 นางสาวณัฏฐธิดา บุญทวี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
178 59520783 นางสาวณัฐกานต์ พึ่งเงิน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
179 59520790 นางสาวณัฐชนาภัทร วงค์ดาว วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
180 59520806 นางสาวณัฐชา แสงสว่างวัฒนะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
181 59520813 นางสาวณัฐฐิตา แว่นฟ้า วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
182 59520820 นางสาวณัฐฐินันท์ เมืองมูล วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
183 59520837 นางสาวณัฐณิชา สิงห์เล็ก วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
184 59520844 นางสาวณัฐนิชา พิมพิลา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
185 59520851 นายณัฐพล ม่วงมั่งมี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
186 59520868 นางสาวณัฐมน กิจเฉลา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
187 59520899 นายณัฐวัตร พุกรอด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
188 59520905 นางสาวณิชษา ปัญญาวงค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
189 59520912 นางสาวณิชาภรณ์ ทับทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
190 59520929 นางสาวดลนภา สุ่มงาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 59520936 นางสาวดวงกมล ใชยวงค์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
192 59520950 นางสาวดุสิตตา เดชแก้ว วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
193 59520967 นายไตรทศ คชสิทธิ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
194 59520974 นางสาวทัตติยา กัณฑะษา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
195 59520981 นายทีปกรณ์ ฝักฝ่าย วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
196 59520998 นางสาวแทนฤทัย ถนัดกิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
197 59521001 นายธนภัทร ด่านจิระมนตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 59521018 นางสาวธวัลรัตน์ ตรีนารัตน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
199 59521032 นางสาวธัญญลักษณ์ วงค์อ้ายตาล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
200 59521049 นางสาวธันยพร บุญดิเรก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 59521056 นายธิติ ประเสริฐผล วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
202 59521070 นายธีรยุทธ วงค์พันคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
203 59521087 นางสาวนงนภัส โพธิ์แก้ว วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
204 59521094 นางสาวนงลักษณ์ ศรีเพียงจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
205 59521100 นายนพกมล กาญจนางกูร วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
206 59521124 นางสาวนภาพร วิเชยละ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 59521155 นายนวพล ชัยมา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
208 59521179 นางสาวนัสริน อิมำกะจิ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
209 59521186 นางสาวนารีรัตน์ เจริญวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 59521193 นางสาวน้ำฝน บัวดี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
211 59521223 นางสาวนิรชา ใหมเง่า วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
212 59521261 นางสาวบุณณดา ฟักปลั่ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
213 59521285 นางสาวปนัสดา ลำพา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
214 59521315 นางสาวปรางค์เพชร คงหอม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
215 59521353 นายปวเรศ กอนแก้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
216 59521377 นางสาวปวีณา ก๋งเอี่ยม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
217 59521384 นางสาวปัทติมา มาไร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
218 59521391 นางสาวปัทมวรรณ ปานสมบัติ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
219 59521407 นางสาวปัทมาสน์ ทองสุกดี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
220 59521414 นางสาวปาณิศา พูนจันทร์ทึก วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
221 59521421 นางสาวปานตะวัน โคตรวุฒิ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
222 59521445 นางสาวปิยะฉัตร ประไชยละ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
223 59521452 นางสาวปุณยวีร์ กฤตวิทย์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
224 59521469 นายพงค์พณิช นันทะเสน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
225 59521483 นายพงศธร พันธุ์ไม้สี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
226 59521490 นายพงศ์พัฒน์ มีสายมงคล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
227 59521506 นางสาวพรชนก ถิ่นเถิน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
228 59521513 นางสาวพรรษชล คำสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
229 59521520 นางสาวพรอุษา อุ้มเมิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
230 59521537 นายพลกฤษณ์ แก้วเกษศรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
231 59521551 นายพัทธนันท์ ใจจาย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
232 59521568 นางสาวพัทราวดี แตงทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
233 59521582 นางสาวพิชญานิน เดชคุณากร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
234 59521599 นางสาวพินิจนันท์ กุลชาติ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
235 59521605 นางสาวพิมพ์พิศา คล่องมงคลกิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
236 59521612 นางสาวพิมพิมล ลำปา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
237 59521629 นายพิสิษฐ์กร คุณาวุฒิตระกูล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
238 59521636 นายพีระพล อ่วมทอน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
239 59521643 นางสาวเพชรรินทร์ จบศรี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
240 59521650 นางสาวเพ็ญนภา สุขนพกิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
241 59521667 นางสาวแพรวพร โชติช่วง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
242 59521674 นางสาวฟ้าฤดี นุ่มภักดี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
243 59521681 นางสาวภณิดา เกตุกลิ่น วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
244 59521704 นางสาวภริดา สิทธิชัย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
245 59521711 นางสาวภัคนภัสส์ วัฒน์วราภัสร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
246 59521735 นางสาวภัทราภา วงเวียนคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
247 59521759 นางสาวภารวี ปิยานุลักษณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
248 59521766 นางสาวมณฑิณี พลเหิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
249 59521797 นางสาวเมธาวี นามวงค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
250 59521803 นางสาวยลดา สาระกูล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
251 59521810 นางสาวเย็นจิตร ทะวงษ์นา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
252 59521827 นางสาวระพีพร โคคีรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
253 59521834 นายรังปริญญา คำหนองยาง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
254 59521858 นางสาวรัชนันท์ วัตถุยะวัตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
255 59521919 นางสาวลักษณพร ม่วงทิม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
256 59521933 นางสาววชิราพร กองถัน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
257 59521940 นางสาววชิราภรณ์ ฝากทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
258 59521971 นายวรเดชน์ บุญประเสริฐ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
259 59521988 นางสาววรนารี เที่ยงอยู่ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
260 59522008 นายวรรณพรรธน์ ช่วยราชการ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
261 59522015 นางสาววรรณภร สากระแสร์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
262 59522022 นางสาววรรณภา ใจอารีย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
263 59522046 นางสาววรรณิดา เลาะไธสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
264 59522060 นางสาววรรัตน์ โรจนวีระวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
265 59522077 นางสาววรัญญา นามี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
266 59522084 นางสาววัจนินทร์ ย่านสากล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
267 59522091 นางสาววันศิริ หมื่นน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
268 59522114 นางสาววาสนา แก้วกืน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
269 59522138 นางสาววิชชุลดา บุญสุข วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
270 59522145 นางสาววิภาวี ตากกระโทก วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
271 59522152 นางสาววิราภรณ์ เมทา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
272 59522169 นางสาววิไลวรรณ กันปู วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
273 59522176 นางสาววิศรุตา ศรีวาจา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
274 59522213 นางสาวศิรภัสสร เตไธสง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
275 59522220 นางสาวศิรภัสสร อยู่สุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
276 59522237 นางสาวศิริญญาพัทร ทับทอง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
277 59522244 นางสาวศิรินทิพย์ สีสุกไส วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
278 59522251 นางสาวศิริพร บัวอินทร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
279 59522275 นางสาวศิริพร ทองศร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
280 59522299 นางสาวศิริพรรณ จันทร์เพ็ง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
281 59522305 นายศิริมงคลชัย วรรณดี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
282 59522336 นางสาวศุภกานต์ พลแสน วท.บ. (จุลชีววิทยา)12
283 59522350 นายศุภกิตติ์ ภู่ระหงษ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
284 59522374 นางสาวศุภนิดา อุไรวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
285 59522404 นางสาวศุภสุดา แสนศรี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
286 59522411 นางสาวสงกรานต์ สารีพวง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
287 59522428 นางสาวสมฤดี น้อยเอี่ยม วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
288 59522435 นางสาวสมฤทัย อินทร์สัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
289 59522442 นางสาวสาธิตา สิทธาชีวานนท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
290 59522459 นางสาวสิตานันท์ พันธ์สิงห์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
291 59522473 นางสาวสิริประภา เขียวสีม่วง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
292 59522497 นางสาวสิริวรรณ ศิริขันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
293 59522510 นางสาวสุดารัตน์ เครือวัลย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
294 59522534 นางสาวสุดารัตน์ สินทชาติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
295 59522541 นางสาวสุธัญญา คชพงษ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
296 59522558 นางสาวสุธามาส รักปรางค์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
297 59522565 นางสาวสุธิดา เย็นสุขใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
298 59522572 นางสาวสุธิดาภรณ์ เอี่ยมละออ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
299 59522596 นางสาวสุนารี เวคินหิรัญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
300 59522602 นางสาวสุพรรษา อยู่คง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
301 59522619 นางสาวสุพัฒน์ตรา มั่นเรือง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
302 59522633 นางสาวสุรวดี กันยะมี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
303 59522640 นายสุรศักดิ์ ลิ่มเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
304 59522657 นายสุรเสกข์ คงรักษา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
305 59522671 นางสาวสุวนันท์ คงปาน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
306 59522695 นางสาวเสาวรส ปราศัย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
307 59522718 นางสาวเหมือนฝัน แก้วล่องเพ็ชร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
308 59522725 นางสาวอชิรญา วุตติดำรงธรรม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
309 59522732 นางสาวอทิชา นามวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
310 59522749 นางสาวอนัตตา ทองหมั่น วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
311 59522787 นางสาวอมรรัตน์ มณีจักร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
312 59522794 นางสาวอรกช สิมานุรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
313 59522800 นางสาวอรทัย เขตประกรณ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
314 59522824 นางสาวอรปรีญา ภู่ศรี วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
315 59522848 นางสาวอรพรรณ หอมช่วงทรัพย์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
316 59522862 นางสาวอริศรา ก้อนเนียม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
317 59522879 นางสาวอัจฉราภรณ์ ชาป่ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
318 59522886 นางสาวอัญชลี เสือเอ็ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
319 59522893 นางสาวอันดามัน นิจผล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
320 59522909 นางสาวอาทิตย์ติยา อุปโคตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
321 59522916 นางสาวอาทิติยา ทินโรจน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
322 59522930 นางสาวอารีย์ สวยสะอาด วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
323 59522954 นางสาวอิงฟ้า มณีทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
324 59522961 นางสาวอิศราภรณ์ อินทร์มณี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
325 59522978 นางสาวกรรณิการ์ รอดกสิกรรม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
326 59522985 นางสาวกฤติมา ธรรมโชติ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
327 59522992 นางสาวกวินทิพย์ ศิริธนะ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
328 59523005 นายจักรพันธ์ แผ้วกิ่ง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
329 59523029 นางสาวจีรนันท์ หุ่นสะดี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
330 59523050 นางสาวณัชกวิตา แดงสว่าง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
331 59523081 นายทินกร คงพรม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
332 59523098 นางสาวธนาพร ฤทธิรอด วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
333 59523104 นายธิติธาดา นุตจรัส วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
334 59523111 นายนนทวัฒน์ เพิ่มสกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
335 59523142 นางสาวเบญจมาศ รินทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
336 59523159 นายประสิทธิ์ บุญไตร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
337 59523173 นางสาวเปรมวดี ปาโส วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
338 59523197 นางสาวรติมา บรุณพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
339 59523210 นางสาววชัญญา สุริยันต์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
340 59523227 นางสาววัลลภา อ่ำนิ่ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
341 59523234 นายวุฒิพงษ์ พลตื้อ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
342 59523241 นายศิรวิชญ์ จิโน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
343 59523272 นางสาวสโรชา ภู่ระหงษ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
344 59523289 นางสาวสิริลักษณ์ ทาวัง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
345 59523296 นางสาวสุทธิกานต์ รอดอยู่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
346 59523302 นายสุทัศน์ อร่ามศรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
347 59523319 นางสาวสุนารี สุภาศิริวัฒน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
348 59523326 นางสาวสุนิตา สังขวิสุทธิ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
349 59523333 นางสาวอภิญญา สุขคำภา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
350 59523340 นางสาวอัณศยา ศรีวิชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
351 59523357 นางสาวณัชสุดา วิกาศ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
352 59521230 นางสาวนิลวรรณ เที่ยงจันทร์ พย.บ.10
353 59560017 นางสาวกนกวรรณ นามกุณา พย.บ.10
354 59560024 นางสาวกมลเนตร แก้วมล พย.บ.10
355 59560048 นางสาวกลอยใจ แสนคำรัก พย.บ.10
356 59560055 นางสาวกวิตา เครือคำแก้ว พย.บ.10
357 59560062 นางสาวกัญญารัตน์ มะโพงเพ็ง พย.บ.10
358 59560079 นางสาวกัณฐิกา บำขุนทด พย.บ.10
359 59560093 นางสาวกาญจนธัช ติจะสอน พย.บ.10
360 59560109 นางสาวกาญจนา จุเปาะ พย.บ.10
361 59560161 นางสาวคริสมาตย์ พุดจีบ พย.บ.10
362 59560185 นางสาวจิณัฐธิดา ปรางทอง พย.บ.10
363 59560208 นางสาวจิรัชญา ธรรมวิเศษ พย.บ.10
364 59560222 นางสาวจุฑาภรณ์ ภาระขันธ์ พย.บ.10
365 59560260 นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองมุก พย.บ.10
366 59560277 นางสาวชนมน เวียงเก้า พย.บ.10
367 59560314 นางสาวชไมพร เมฆี พย.บ.10
368 59560321 นางสาวชลิตา กันคำ พย.บ.10
369 59560338 นางสาวชาริสรา สารีนนท์ พย.บ.10
370 59560352 นางสาวชุลีพร คำปา พย.บ.10
371 59560369 นางสาวฐิติปวีณี ฟูแสง พย.บ.10
372 59560383 นางสาวณัฐธิดา ไชยจิตร พย.บ.10
373 59560406 นายณัฐรัฐ ใจชุ่ม พย.บ.10
374 59560413 นางสาวณัฐริกา คำวาส พย.บ.10
375 59560420 นายณัฐวัสส์ ใจดี พย.บ.10
376 59560437 นางสาวดวงกมล ปล้องพุทซา พย.บ.10
377 59560444 นางสาวดาราณี แก้วสอน พย.บ.10
378 59560451 นางสาวดารุณี บุญหมื่น พย.บ.10
379 59560475 นางสาวทิพวรรณ ศิลานุกรม พย.บ.10
380 59560482 นางสาวทิพานัน จันแสน พย.บ.10
381 59560505 นายธนัชสรวง โอศาสตร์ พย.บ.10
382 59560529 นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์ภิบาล พย.บ.10
383 59560536 นางสาวธีรยา ศิริพรม พย.บ.10
384 59560543 นางสาวนฤมล เวียงลอ พย.บ.10
385 59560598 นางสาวน้ำฝน สุวงกฎ พย.บ.10
386 59560604 นางสาวนิชานาถ กาศเจริญ พย.บ.10
387 59560611 นางสาวนิภาพร สิงห์โตหิน พย.บ.10
388 59560628 นางสาวนิศารัตน์ คิดสม พย.บ.10
389 59560659 นางสาวเบญญา วิหก พย.บ.10
390 59560673 นางสาวปภัสสร กฤษฎานุกูล พย.บ.10
391 59560680 นางสาวประภัสรา จินะพรม พย.บ.10
392 59560703 นางสาวปวีณา น้อมเศียร พย.บ.10
393 59560710 นางสาวปัณฐิตา สุจริตพิทักษ์กุล พย.บ.10
394 59560734 นางสาวปานทิพย์ ทิสาระ พย.บ.10
395 59560741 นางสาวปานิตา สิทธิกัน พย.บ.10
396 59560772 นางสาวปุญชรัศมิ์ บุญนิ่ม พย.บ.10
397 59560796 นางสาวพรทิพย์ภา ก๋าคำ พย.บ.10
398 59560802 นางสาวพลอยไพลิน ศิริวรรโณรัตน์ พย.บ.10
399 59560871 นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณวกุล พย.บ.10
400 59560888 นางสาวภัคจิรา บั้งเงิน พย.บ.10
401 59560925 นางสาวมาริสา ชูชื่น พย.บ.10
402 59560932 นางสาวมุกดาวรรณ ปัญญาบุญกุศล พย.บ.10
403 59560949 นายกมลนัทธภัทร มะโนคำ พย.บ.10
404 59560956 นางสาวรัชฎาภรณ์ คุณาพันธ์ พย.บ.10
405 59560963 นางสาวรัตน์กมล แก้วริ้ว พย.บ.10
406 59560970 นางสาวรัตนาภรณ์ รุ่งโรจน์ พย.บ.10
407 59560994 นางสาวรัศมีลาวัลย์ เรืองศรี พย.บ.10
408 59561021 นางสาวลลิตา อนันต์วิไล พย.บ.10
409 59561038 นางสาวลัทธวรรณ คำงาม พย.บ.10
410 59561045 นางสาวลินดา จันตา พย.บ.10
411 59561106 นางสาววันวิสาข์ เทพาชมภู พย.บ.10
412 59561113 นางสาววาสนา ถามถ้วน พย.บ.10
413 59561120 นางสาววิมลรัตน์ เรียนไธสง พย.บ.10
414 59561137 นางสาววิไลลักษณ์ บัวจีน พย.บ.10
415 59561168 นางสาวศิริณญา ช้างงาม พย.บ.10
416 59561182 นางสาวศุภรัตน์ ดาทอง พย.บ.10
417 59561212 นายสิทธิเดช ศรีรุวัฒน์ พย.บ.10
418 59561229 นางสาวสิริฐากรน์ วิเชียรสรรค์ พย.บ.10
419 59561236 นางสาวสุกานดา บรรดาศักดิ์ พย.บ.10
420 59561250 นางสาวสุทธิณี อินขำเครือ พย.บ.10
421 59561267 นางสาวสุทธิดา สันลำปาง พย.บ.10
422 59561298 นางสาวสุนิสา แสงกันยา พย.บ.10
423 59561304 นางสาวสุพัฒน์ พันจู พย.บ.10
424 59561328 นางสาวสุภาพรรณ บุญเกิด พย.บ.10
425 59561342 นางสาวสุลักษิกา สมบูรณ์ชัย พย.บ.10
426 59561359 นางสาวสุวพิชญ์ โสภา พย.บ.10
427 59561366 นางสาวเสาวภา นิระติใส พย.บ.10
428 59561373 นางสาวโสภาพรรณ เหล่าอินทร์ พย.บ.10
429 59561397 นางสาวอธิชา ศิริไพศาลประเสริฐ พย.บ.10
430 59561410 นางสาวอภิชญา ส่วนบุญ พย.บ.10
431 59561427 นายอัครเดชา ไชยะ พย.บ.10
432 59561434 นางสาวอัชฌาวดี จอมคำ พย.บ.10
433 59561465 นางสาวอิศราภรณ์ เขียวขำ พย.บ.10
434 59561472 นางสาวธัทธา ชูวงษ์วาน พย.บ.10
435 59561489 นางสาวอัญชลี บุญเที่ยงตรง พย.บ.10
436 59561496 นางสาวเกศินี อุ่นแก้ว พย.บ.10
437 59561519 นางสาวจิราภา ตาเปาว์ พย.บ.10
438 59561540 นางสาวชมพูนุท จันทร์สองสี พย.บ.10
439 59561564 นางสาวทอแสง มาตรักชาติ พย.บ.10
440 59561571 นางสาวธิดารัตน์ วันชัย พย.บ.10
441 59561601 นางสาวนันทนา มาน้อย พย.บ.10
442 59561618 นางสาวปัทมาภรณ์ คำฟู พย.บ.10
443 59561632 นางสาวพิมศรี มาตรักชาติ พย.บ.10
444 59561649 นางสาวภควดี กาศแสวง พย.บ.10
445 59561656 นายภาคภูมิ ภูษา พย.บ.10
446 59561663 นางสาวมนทิรา คำมีภา พย.บ.10
447 59561670 นางสาวรัตน์ติกาล เชิดกลิ่น พย.บ.10
448 59561694 นางสาววราภรณ์ ทองดอนง้าว พย.บ.10
449 59561700 นางสาววลัญช์รัตน์ วงษ์ไทย พย.บ.10
450 59561717 นางสาววัตถาภรณ์ ตงเท่ง พย.บ.10
451 59561731 นางสาววิฉัตรานันทร์ ธิจันแก้ว พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
452 59610019 นางสาวกชมน กวยาวงศ์ ท.บ.10
453 59610026 นายกฤตยนันท์ กาสา ท.บ.10
454 59610033 นางสาวกิ่งกมล ทองทิพย์ ท.บ.10
455 59610040 นายเกจิ กล่ำน้อย ท.บ.10
456 59610057 นายจิรัฎฐ์ ตัณฑสถิตยานนท์ ท.บ.10
457 59610064 นางสาวจุฑาทิพย์ นามแสง ท.บ.10
458 59610071 นางสาวชยพร ธัชยะพงษ์ ท.บ.10
459 59610088 นางสาวชลลดา ทวีมั่นคงทรัพย์ ท.บ.10
460 59610095 นางสาวชัญญานุช ชัยมี ท.บ.10
461 59610101 นายญาณาธิป สันตะยอม ท.บ.10
462 59610118 นายฐปนวัฒน์ ชิดชม ท.บ.10
463 59610125 นายณคร แกว่นกสิกรรม ท.บ.10
464 59610132 นายณัฐภัทร แซ่ด่าน ท.บ.10
465 59610149 นางสาวดวงกมล แซ่โล้ว ท.บ.10
466 59610156 นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ท.บ.10
467 59610163 นางสาวธนพร วัฒนแสงศิริ ท.บ.10
468 59610187 นายธนภศ เจริญธนะวัฒน์ ท.บ.10
469 59610200 นายธเนศพล กิจพานิชวิเศษ ท.บ.10
470 59610217 นายธีรโชติ คุ้มคงศักดิ์ ท.บ.10
471 59610248 นางสาวปภาวรินท์ สาธรรม์กุล ท.บ.10
472 59610255 นางสาวปาณิศา รุจิชาญสิริ ท.บ.10
473 59610262 นางสาวปานตะวัน ริตพวง ท.บ.10
474 59610279 นายปาราเมศ วรขจิต ท.บ.10
475 59610286 นางสาวปิณิดา แก้วแสนสาย ท.บ.10
476 59610293 นางสาวเปมมิกา อินทโต ท.บ.10
477 59610309 นางสาวพรพิชชา สิทธิผลวนิชกุล ท.บ.10
478 59610316 นางสาวพัทธ์ธีรา อุดมปัญญาวิทย์ ท.บ.10
479 59610323 นางสาวพิชามญชุ์ แสงประเสริฐ ท.บ.10
480 59610347 นางสาวแพรวา มะอาจเลิศ ท.บ.10
481 59610361 นางสาวมนัชญา นาคอ่อง ท.บ.10
482 59610378 นางสาวมัณฑนา มั่นเขตวิทย์ ท.บ.10
483 59610385 นางสาวรมณ ฉิมพาลี ท.บ.10
484 59610392 นางสาวรัฐติกาล สินมา ท.บ.10
485 59610408 นางสาวรินรดา พุฒลา ท.บ.10
486 59610422 นางสาวศิรินทิพย์ เหล่ารอด ท.บ.10
487 59610439 นางสาวสกุลทิพย์ กวยลี ท.บ.10
488 59610446 นางสาวสวรินทร์ วงษ์โต ท.บ.10
489 59610453 นายสิทธิชัย สินเสน ท.บ.10
490 59610460 นางสาวสุกัญญา บัญญัติ ท.บ.10
491 59610477 นางสาวสุทธิกา อินทสะอาด ท.บ.10
492 59610484 นางสาวสุภาวดี วัฒนพันธ์ ท.บ.10
493 59610491 นายสุมนัส ธรรมาภิมุข ท.บ.10
494 59610507 นายเสฐียรพงษ์ ตั้งกฤตยกวิน ท.บ.10
495 59610514 นางสาวอคิราภ์ ทรัพย์ประชา ท.บ.10
496 59610521 นางสาวอลิสา วงศ์พัฒนกุล ท.บ.10
497 59610538 นางสาวอาทิตยา รอดเจริญ ท.บ.10
498 59610545 นางสาวอาภาวรรณ เตชะเทียมจันทร์ ท.บ.10
499 59610552 นางสาวอารียาพร ขาวผ่องอำไพ ท.บ.10
500 59610569 นางสาวอิสริยาธร ทองเเสน ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
501 59520400 นายจีระโชติ ศาลางาม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะมนุษยศาสตร์
502 59240858 นางสาวชนิสรา ช่างเก็บ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
503 59345416 นางสาววันทนาพร มิ่งภูษา ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
504 56346683 นางสาวสุชานาถ คล้ายผึ้ง บช.บ.10
505 59340169 นางสาวกรวรรณ อ่อนละมูล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
506 59340213 นายกฤติน สังวรินทะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
507 59340251 นางสาวกวินณา แป้นจาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
508 59340336 นางสาวกัญญาภัทร บุญรัตน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
509 59340442 นางสาวกาญจนา กลับสุวรรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
510 59340534 นางสาวกิ่งกานต์ แกล้วกล้า บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
511 59340565 นายกิตติพัฒน์ นากา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
512 59340664 นางสาวขนิษฐา คมเพ็ชร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
513 59340695 นายขวัญเกล้า ทองพรม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
514 59340930 นายธนศิริ ภูษิปภาวงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
515 59340947 นางสาวแพรวา อินทร์มา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
516 59340954 นางสาวจิรัชญา เสาวภา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
517 59341036 นางสาวจุฑามาศ มีดอนไพร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
518 59341050 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
519 59341319 นางสาวชนิสรา ภูมินทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
520 59341470 นายชัยวัฒน์ ตรีภารา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
521 59341593 นางสาวฌัชชานันท์ พฤฒากรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
522 59341821 นางสาวณัฐนันท์ อินดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
523 59341968 นางสาวณัตตินา วงษ์คำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
524 59341999 นางสาวดวงกมล บาตบำรุง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
525 59342019 นางสาวดวงพร อินทรวงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
526 59342101 นางสาวทักษพร เทียมศร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
527 59342118 นางสาวทักษพร โยนยาน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
528 59342163 นางสาวทิพกฤตา ศรีสุวรรณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
529 59342187 นายเทพินทร์ บุญถึง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
530 59342231 นายธนกฤต ธชโยธิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
531 59342248 นายธนกฤต ยอดยิ่ง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
532 59342262 นายธนโชติ ปัญบุญตา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
533 59342361 นางสาวธนัชพร เสียงเรืองแสง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)60
534 59342446 นายธนายุต สุขแจ่ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
535 59342545 นางสาวธัญญลักษณ์ แดงรอด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
536 59342569 นางสาวธัญญาภรณ์ พุ่มบ้านยาง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
537 59342576 นางสาวธัญสินี เนียมจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
538 59342705 นายธีรภัทร คุณนาเมือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
539 59342934 นางสาวนัญชิดา ยิ่งยศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
540 59343054 นางสาวนิชนันท์ กุลาสะทึง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
541 59343078 นางสาวนิชาภา เชิญขวัญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
542 59343092 นายจิรภัทร แรงทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
543 59343344 นางสาวเบญญาพร พรมมา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
544 59343559 นายประวีณ ต่อมยิ้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
545 59343603 นางสาวปรียาภรณ์ บัวดิษฐ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)60
546 59343610 นางสาวปวีณา นามวงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
547 59343665 นายปัญญวุธ ครุฑเมือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
548 59343757 นางสาวปาลิตา ผัดใจ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
549 59343924 นางสาวพรปวีณ์ เพชรประดิษฐ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
550 59344044 นางสาวพอฤทัย สุขวานนท์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
551 59344112 นางสาวพัชราภรณ์ ฟูปลูก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
552 59344150 นางสาวพันธ์ทิพย์ สนธิศักดิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
553 59344303 นางสาวพีรดา พุทธสาร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
554 59344310 นายพีรพัฒน์ คงปัญญา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
555 59344327 นายพีระพัฒน์ ดีมาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
556 59344396 นายภัคพงษ์ เเพทย์ไชโย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
557 59344426 นางสาวภัทชญา สินประเสริฐรัตน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
558 59344587 นายภูริณัฐ เสมสันทัด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
559 59344945 นางสาวรัชนาฏ บุญหล่ำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
560 59344952 นางสาวรัญชนา ชาววิวัฒน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
561 59344969 นายรัฐพล สุจิมงคล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
562 59345041 นายฤทธิเดช รัตนมนูญพร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
563 59345171 นางสาววรรณภา วังพิลาภ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
564 59345249 นายวรัญญู คำศรีใส บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
565 59345270 นางสาววรินทร ทองสิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
566 59345331 นายวสันต์ วรรธนะพินทุ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
567 59345362 นายวัชรากร ไกรเกตุ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
568 59345423 นางสาววันวิสา อินเกิด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
569 59345683 นางสาวศศิธร อินมา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
570 59346215 นายสวพล โรงอ่อน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
571 59346536 นางสาวสุธินี หงษ์สง่า บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
572 59346604 นางสาวสุนิสา ผิววันดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
573 59346635 นางสาวสุพรรษา ทองชมพูนุช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
574 59346659 นางสาวสุพัตรา เหงยสูง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
575 59346819 นางสาวสุเมธินี ทิพย์ดวงตา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
576 59347007 นางสาวอติกานต์ วงษ์ไพบูลย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
577 59347038 นายอนุรักษ์ สุขคง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
578 59347120 นายอภิวัต เขียวจันทร์แสง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
579 59347137 นายอมกฤต ฝันนิมิตร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
580 59347281 นางสาวอริสรา ฤกษ์เมือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
581 59347571 นางสาวอิสสรีย์ แย้มกรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
582 59347618 นายเอกภพ สังข์ยัง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
583 59347946 นางสาวจุฑารัตน์ ถ้วนถี่ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
584 59347953 นางสาวจรรยพร ซาววงค์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
585 59240063 นางสาวกมลเนตร จวนสุข ร.บ.10
586 59240117 นางสาวกมลวรรณ วรินทร์ ร.บ.10
587 59240179 นางสาวกวินทิพย์ ชำนาญจุ้ย ร.บ.10
588 59240285 นายกันยณัฏฐ์ เคหะลูน ร.บ.10
589 59240315 นายกิตติกร จุระกัน ร.บ.10
590 59240346 นางสาวกุลนันทน์ สกุลวรารัตน์ ร.บ.10
591 59240391 นายเกรียงศักดิ์ กิติใชย ร.บ.10
592 59240520 นางสาวจารุวรรณ ยั่งยืน ร.บ.10
593 59240537 นางสาวจินดาพร วุ่นกลัด ร.บ.10
594 59240582 นายจิรภัทร จุมปาแฝด ร.บ.10
595 59240643 นายจิรายุส บุญฤทธิ์ ร.บ.10
596 59240759 นางสาวเจนจิรา โพธิ์คำทอง ร.บ.10
597 59240773 นายเจษฎา ชุ่มวิจารณ์ ร.บ.10
598 59240841 นางสาวชนิภรณ์ จันทร์ดำ ร.บ.10
599 59240933 นายชลิต กอสัมพันธ์ ร.บ.10
600 59241084 นางสาวชุติมา รักสันติธรรม ร.บ.10
601 59241305 นางสาวณัฐกานต์ ใจชื่นบาน ร.บ.10
602 59241480 นายณัฐพล ทองแพ ร.บ.10
603 59241534 นางสาวณัฐรัตน์ คำเเมน ร.บ.10
604 59241664 นายตะวัน โพธิ์ละคร ร.บ.10
605 59241695 นางสาวทัตพิชา แก้วบุญมา ร.บ.10
606 59241701 นางสาวทัศนียา แจ่มใส ร.บ.10
607 59241749 นายเทอดพงศ์ ยืนยง ร.บ.10
608 59241756 นายเทียนชัย จากน่าน ร.บ.10
609 59241893 นางสาวธนัญญา แสงจันทร์ ร.บ.10
610 59241909 นายธนัฐ วุฒิศรี ร.บ.10
611 59242012 นางสาวธันยธรณ์ กิมประโคน ร.บ.10
612 59242128 นางสาวนงนุช โพธิ์บุญ ร.บ.10
613 59242166 นายนพพล เตียสวัสดิ์ ร.บ.10
614 59242180 นางสาวนพรัตน์ ใจเฉพาะ ร.บ.10
615 59242289 นายนันทพัฒน์ พยัคฆพล ร.บ.10
616 59242326 นางสาวนันธิญา คำเมฆ ร.บ.10
617 59242548 นายปฐวี ยังน้อย ร.บ.10
618 59242555 นายปทานนท์ อาจณรงค์ ร.บ.10
619 59242562 นางสาวปรฑิชา ทองสอาด ร.บ.10
620 59242678 นายปัญชนะ ยอดบุษดี ร.บ.10
621 59242708 นางสาวปาณิสรา คำปาแฝง ร.บ.10
622 59242722 นายปิยวัช ท้ายรอด ร.บ.10
623 59243118 นางสาวภัทรนันท์ คำค้อม ร.บ.10
624 59243149 นายภาคภูมิ ศีลธรรม ร.บ.10
625 59243248 นางสาวมนฤดี สีสุข ร.บ.10
626 59243521 นายวรกฤต ศรีธนกูล ร.บ.10
627 59243804 นางสาววาสนา ผลดี ร.บ.10
628 59243811 นางสาววาสนา ยะสินธุ ร.บ.10
629 59243859 นายวินญวัฒน์ จาดเมือง ร.บ.10
630 59243903 นางสาววีรชนก พืชขุนทด ร.บ.10
631 59244115 นางสาวศุภกร พูลสมบัติ ร.บ.10
632 59244238 นายสัพพัญญู ศรีรมย์ ร.บ.10
633 59244245 นางสาวสานันทินี คำเพ็ง ร.บ.10
634 59244276 นายสิทธิชัย ตันตระกูล ร.บ.10
635 59244290 นางสาวสิราวรรณ โพธิ์เหมือน ร.บ.10
636 59244320 นายสุโข ศรคม ร.บ.10
637 59244528 นางสาวสุพิชชา ปานผึ้ง ร.บ.10
638 59244535 นางสาวสุพินญา จันทรัง ร.บ.10
639 59244672 นางสาวหัสยา วีระสุวรรณกุล ร.บ.10
640 59244696 นายอนุชิต สุมาลี ร.บ.10
641 59244702 นางสาวอนุธิดา วิเศษศรี ร.บ.10
642 59245037 นางสาวปุณรดา ครุฑสาย ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)