รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 58160034 นางสาวคณิดา ภูคงน้ำ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
2 58160089 นางสาวชลธิชา กำมะณี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
3 58160096 นายชัชพงศ์ ท้าววิราษ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
4 58160195 นายธนวัฒน์ ศรีติสาร วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 58160201 นายธนาธิป ชูวงษ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
6 58160232 นางสาวนงนภัส เสาวรส วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
7 58160249 นายนพกร ศาสนอง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
8 58160287 นางสาวเนตรนภา ยะเขียว วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
9 58160317 นางสาวปาลิดา ดกพฤกษ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
10 58160348 นางสาวพรวิภา ภู่สงฆ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
11 58160423 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
12 58160447 นางสาวรุจิรัตน์ ขันเมืองปัก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
13 58160492 นางสาวสริตา มิ่งมาลีโชคชัย วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
14 58160508 นางสาวสิริยากร บุญเพิ่ม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
15 58160515 นางสาวสุกัญญา ศรีทอง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
16 58160539 นางสาวสุธิตา อ่อนนิ่ม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
17 58160560 นางสาวหทัยทิพย์ เงินอิน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
18 58160591 นางสาวอรปรีดา พิลึก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
19 58164407 นางสาวนุชนาฏ มีบุญ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
20 58164445 นายสิทธิชัย นิลนารถ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
21 58164629 นายมนตรี คงคา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
 คณะวิทยาศาสตร์
22 56312527 นายเนรมิต จำปาทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
23 56312831 นางสาวศรีสมร บัวชื่น วท.บ. (ชีววิทยา)10
24 56312916 นางสาวสาวิตรี พรมนิล วท.บ. (ชีววิทยา)10
25 58312631 นางสาวกนกวรรณ เจิมขุนทด วท.บ. (ชีววิทยา)10
26 58312662 นางสาวกมลชนก เกิดพงษ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
27 58312730 นายกานต์เมธา จันทาป วท.บ. (ชีววิทยา)10
28 58312754 นางสาวเกศรา ปงเทพ วท.บ. (ชีววิทยา)10
29 58312778 นางสาวจารวี ศรีบัวรินทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
30 58312792 นายจีรศักดิ์ จำปาแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
31 58312808 นางสาวจุฑามาศ ณ ลำปาง วท.บ. (ชีววิทยา)10
32 58312815 นางสาวเจนจิรา พานแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
33 58312839 นายชยานันต์ ดวงใจ วท.บ. (ชีววิทยา)10
34 58312877 นางสาวชุติกาญจน์ สุทธใจดี วท.บ. (ชีววิทยา)10
35 58312884 นางสาวญาสุมินตรา แสงมี วท.บ. (ชีววิทยา)10
36 58312907 นางสาวณัชชา ศรีสนธ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
37 58312914 นางสาวณัฐชนน บุญเกิด วท.บ. (ชีววิทยา)10
38 58312921 นายณัฐพงศ์ จ้อยนิล วท.บ. (ชีววิทยา)10
39 58313003 นางสาวถิรดา ชินวงษ์ทัน วท.บ. (ชีววิทยา)10
40 58313010 นางสาวธนัชญา เชียงแรง วท.บ. (ชีววิทยา)10
41 58313034 นางสาวธนัธพร ทัพงาม วท.บ. (ชีววิทยา)10
42 58313072 นางสาวนวลพรรณ ดีนาน วท.บ. (ชีววิทยา)10
43 58313140 นางสาวนุชจรีย์ นาคเอี่ยม วท.บ. (ชีววิทยา)10
44 58313164 นายบัณฑิต กองทรัพย์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
45 58313171 นางสาวบุญสิตา ละอองเดช วท.บ. (ชีววิทยา)10
46 58313225 นางสาวปริษา นันทรัพย์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
47 58313256 นายพงษ์ทวิทย์ สนองบุญ วท.บ. (ชีววิทยา)10
48 58313263 นางสาวพนิดา แก้วกันหา วท.บ. (ชีววิทยา)10
49 58313287 นางสาวพรรณนารา บัวพันธ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
50 58313294 นางสาวพรสวรรค์ วุฒิการณ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
51 58313300 นายพลวัฒน์ พลน้อย วท.บ. (ชีววิทยา)10
52 58313362 นายภูมิภัทร หงษ์ยนต์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
53 58313409 นางสาวยลดา มิ่งมานิต วท.บ. (ชีววิทยา)10
54 58313416 นางสาวรจเลข บุตรจำรวจ วท.บ. (ชีววิทยา)10
55 58313423 นายรัฐนันท์ บุญเปี่ยม วท.บ. (ชีววิทยา)10
56 58313454 นางสาวฤติการ์ ตาอ้ายเทือก วท.บ. (ชีววิทยา)10
57 58313478 นางสาวลักษณาภา กันจู วท.บ. (ชีววิทยา)10
58 58313515 นางสาววรัญญา นาแหลม วท.บ. (ชีววิทยา)10
59 58313522 นางสาววรินทร บุญมาก วท.บ. (ชีววิทยา)10
60 58313539 นายวสวัตติ์ เกียรติอาคม วท.บ. (ชีววิทยา)10
61 58313553 นางสาววัชราพร ใจพันธ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
62 58313560 นายวาทิต แสงคณิต วท.บ. (ชีววิทยา)10
63 58313614 นางสาวศิรประภา ดวงไชยเงิน วท.บ. (ชีววิทยา)10
64 58313621 นายศุภมงคล กิตติขจร วท.บ. (ชีววิทยา)10
65 58313645 นางสาวศุภวรรณ พันธศรี วท.บ. (ชีววิทยา)10
66 58313652 นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
67 58313690 นางสาวสิริพร นำพวก วท.บ. (ชีววิทยา)10
68 58313713 นางสาวสิริรัตน์ อุตะเสน วท.บ. (ชีววิทยา)10
69 58313737 นางสาวสุกัญญา แซ่ดั่น วท.บ. (ชีววิทยา)10
70 58313751 นางสาวสุชาดา อเนกรุ่งสิน วท.บ. (ชีววิทยา)10
71 58313775 นางสาวสุธัญญา คำตา วท.บ. (ชีววิทยา)10
72 58313782 นางสาวสุนิสา สุขสวรรค์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
73 58313799 นางสาวสุพรรษา จอมคำสิงห์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
74 58313829 นางสาวสุภาภรณ์ แป้นแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
75 58313867 นางสาวอรจิรา ฤทธิ์บำรุง วท.บ. (ชีววิทยา)10
76 58313898 นางสาวอัญชิสา ไกรทัศ วท.บ. (ชีววิทยา)10
77 58313904 นางสาวอัมพวรรณ แจ้งเจน วท.บ. (ชีววิทยา)10
78 58318107 นางสาวจินตปาตี หน่อท้าว วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
79 55364619 นางสาวณหทัย สุวัณโค วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
80 55364626 นางสาวณัฐพร อินทร์กอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
81 56362560 นายกัมพล องการ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
82 56362874 นายเนติพงศ์ มาพริก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
83 57363740 นายกานต์ชนก จุ้ยกระยาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
84 57363771 นางสาวขวัญนภา ศิริสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
85 58361110 นายจิรวัฒน์ ปิตโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 58361158 นายเฉลิมศักดิ์ น้อยเเห้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 58361233 นายณัฐรักษ์ ส่องแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
 คณะศึกษาศาสตร์
88 59410046 นางสาวกนกพร ทัพภูตา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
89 59410060 นางสาวกนกวรรณ ปานเงิน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
90 59410268 นายเกริกกานต์ ชาญศรี กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
91 59410275 นายเกริกเกียรติ สิงห์ทอง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
92 59410398 นายจักรินทร์ จรัสศรี กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
93 59410770 นายณัชพล เกิดดี กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
94 59410909 นายณัฐพล เรือนติ๊บ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
95 59411296 นางสาวนริตา มีเอี่ยม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
96 59411494 นายปรเมษฐ์ นีระนนท์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
97 59411517 นายปรัชญา ใจยิ้ม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
98 59411555 นายปริญญา ลออพันธ์สกุล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
99 59411760 นางสาวพรปวีณ์ จ้อยเชื้อ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
100 59411869 นางสาวพิชญาพร แจงทอง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
101 59412248 นางสาวรุจิราภรณ์ พันธ์นงค์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
102 59412262 นายโรจณัฐ บุญธรรม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
103 59412439 นายวิชญะ รอดปาน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
104 59412514 นายศรัณย์พัชร เชาวนะ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
105 59412668 นายสมเกียรติ รักกูล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
106 59412781 นางสาวสุชาดา พรหมมานุวัตร กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
107 59412866 นายสุพัฒน์ สัตโส กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
108 59412880 นางสาวสุพิชญา แย้มเจริญ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
109 59412941 นายสุรเศรษฐ์ ดีวรรณ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
110 59413085 นายอภิสิทธิ์ ข่มอาวุธ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
111 59413245 นายกิตติธัช กลัดทรัพย์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
112 59413252 นายกิตติธัช ทับทิม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
113 59413276 นางสาวจินต์จุฑา มะธิโตปะนำ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
114 59413313 นายณัฐพงศ์ แก้วอ่อน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
115 59413436 นายสิทธิ์ชัย อยู่สุข กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
116 59413474 นางสาวอรสา ม่วงมัน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
117 59413481 นางสาวอสมาภรณ์ โต๊ะทอง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
118 59471252 นางสาวกนกวรรณ อินปิ่น วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
119 59471337 นางสาวกัลยาณี คำแอด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
120 59471351 นางสาวกานต์พิชชา บุญเวียง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
121 59471399 นางสาวกุลณัฐ หมวกสอน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
122 59471412 นางสาวเกวลิน นาต๊ะ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
123 59471474 นางสาวจันทกานต์ เงินโฉม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
124 59471511 จ่าอากาศตรีจิรายุทธ หุ้นส่วน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
125 59471566 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ฉิม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
126 59471580 นางสาวชนาภา เอี่ยมโหมด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
127 59471610 นางสาวชลธิชา เปค่าย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
128 59471627 นางสาวชลธิชา แย้มอ่ำ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
129 59471634 นายชัยมงคล แสนมาตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
130 59471641 นายชาคลิส ทวีโชติ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
131 59471689 นายเชาว์วรรธน์ ทองสอาด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
132 59471719 นางสาวญาติกานต์ เปรมปราย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
133 59471733 นางสาวฐิติกร เผือกพูล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
134 59471757 นางสาวฐิติมา คำหอม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
135 59471801 นางสาวณัฐชา แหละหมัน ส.บ.10
136 59471825 นางสาวณัฐรัตน์ พันธ์พวง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
137 59471832 นายณัฐวัฒน์ สัจจะวัฒนากิจ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
138 59471849 นางสาวดวงกมล ดูงาม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
139 59471870 นางสาวทักษกร บุญแข็ง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
140 59471887 นางสาวทักษพร ดู่อินทร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
141 59471894 นางสาวทิพยา วันทองสุข วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
142 59471900 นายธนวรรธน์ สิงห์ภู่ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
143 59471955 นางสาวธัญญาทิพย์ ภูสีดิน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
144 59471979 นางสาวธัญลักษณ์ แสงนก วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
145 59471993 นายธีรวัฒน์ เดชแพ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
146 59472006 นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ่วม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
147 59472013 นางสาวนพรดา กองเนตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
148 59472020 นายนพรัตน์ ศรีเครือแก้ว วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
149 59472082 นางสาวนัฏฐณิชา ทิมจันทร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
150 59472112 นางสาวนิภารัตน์ พึ่งเกตุ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
151 59472129 นางสาวนิโลบล ท่าผา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
152 59472198 นางสาวปาริชาติ เดชดิษฐ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
153 59472211 นางสาวปิยธิดา วงศ์ก่ำ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
154 59472259 นายผดุงเกียรติ อนุสนธิ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
155 59472280 นายพงศธร ศรีบัวรินทร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
156 59472303 นางสาวพลอยไพลิน ทองดอนเหมือน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
157 59472310 นางสาวพลอยวิภา วิเศษดี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
158 59472334 นางสาวพัชรี พันเมือง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
159 59472365 นางสาวพิทยา สารีน้อย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
160 59472372 นางสาวพิมพ์พิศา เลิศอิสราลักษณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
161 59472396 นายพีรภัทร แสนแทน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
162 59472600 นางสาววรรณพร พิมพา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
163 59472617 นางสาววรรณวลี แก้วคุ้ม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
164 59472624 นางสาววรัญญา เขื่อนสอน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
165 59472679 นางสาววิชญา สันป่าเป้า วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)60
166 59472747 นางสาวศศินา สิทธิสาร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
167 59472792 นายศิริมงคล จารุแพทย์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
168 59472839 นางสาวสุกัญญา นาแพง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
169 59472914 นางสาวสุภารัตน์ ป้อมปลั่ง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
170 59472938 นายสุรชาติ กิตติจารุขจร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
 คณะมนุษยศาสตร์
171 54245902 นางสาววรรณศิริ อนุสนธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
172 56260538 นางสาววรัชญา สุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
173 56260552 นางสาวชนนันทร์ ทองเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
174 58262110 นางสาววิจิตรา ชุ่มทอง ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
175 58263896 นางสาวณัฐสุดา มีเงิน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
176 56340391 นางสาวปุญญิกา คงพนัส บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
177 56340681 นางสาวสุรัญญา นามกร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
178 56340728 นางสาวอัยสุรีย์ ศรีโรทก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
179 58344281 นางสาวกนกวรรณ นพคุณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
180 58344298 นายกฤษณ์ ฟูมินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
181 58344311 นายกลวัชร สอนใจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
182 58344328 นางสาวกาญจนา เฮี้ยะหลง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
183 58344335 นายกิตติขจร รุ่งธิติธรรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
184 58344342 นายกิตตินันท์ สุขเกษม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
185 58344373 นายเกษม เสนเกตุ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
186 58344403 นางสาวจิณห์นิภา เกษไชย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
187 58344410 นายจิรเดช บุญยิ้ม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
188 58344427 นายจิรวัฒน์ นุชมี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
189 58344434 นางสาวจุฑามาศ บุญมาก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
190 58344465 นายชาญณรงค์ รอดทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
191 58344472 นายชุติพงศ์ กฤษณกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
192 58344496 นางสาวฑณวรรณ เกียรติบัณฑิตกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
193 58344519 นายณัฐพงศ์ เหล่าอนันตทรัพย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
194 58344526 นางสาวณัฐมล อุ่นบุญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
195 58344533 นางสาวดวงกมล บุญรอด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
196 58344557 นายธนาธิป เขียวงาม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
197 58344564 นางสาวธนารักษ์ พรมชัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
198 58344571 นายธวัชพงษ์ ทองเมือง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
199 58344588 นายธาริน กุรินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
200 58344595 นายนราธร พยัคศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
201 58344625 นายพศวีร์ พรหมสวาสดิ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
202 58344632 นายพิทยา ปิ่นมณี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
203 58344649 นายภวิศ ฟื้นตน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
204 58344694 นางสาวรัตนวลี ส่งวัฒนา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
205 58344700 นายราเมศ เนตรภู่ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
206 58344717 นางสาวลัดดาวัณย์ สมรักษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
207 58344748 นางสาวศิริพร เมืองเปรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
208 58344755 นางสาวศุภนิดา ยาโตปมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
209 58344762 นายสรรเพชญ ดวงคำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
210 58344779 นายสราวุฒิ โพธิ์รี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
211 58344793 นางสาวสิตานันท์ รอดเจริญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
212 58344809 นางสาวสิริขวัญ หอมสุวรรณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
213 58344816 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมบู่ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
214 58344830 นางสาวสุมิตตา ศิริวัฒน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
215 58344847 นายสุรนารถ สีหมากสุก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
216 58344854 นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
217 58344885 นายอนนต์เศรษฐ์ นาศพัฒน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
218 58344892 นายอนิวัตติ์ ประกาศ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
219 58344908 นายอนุชา แก้วมงคล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
220 58344915 นางสาวอารียา อ่องซาน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
221 58344922 นายอิทธิพร มีแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
222 58344946 นายโอภาส สกุลพราหมณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
223 58345721 นายกรินทร์ เรืองอักษร นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
224 58345738 นางสาวกัณห์ชรี โพธิ์มา นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
225 58345745 นางสาวเกวลิน รัตนเสรีวรกุล นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
226 58345776 นายจักรพรรดิ์ ภูเก้าล้วน นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
227 58345790 นางสาวชญานุศภัฒค์ พิมพ์สีทอง นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
228 58345806 นางสาวชนนิกานต์ เจริญสุข นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
229 58345813 นายชยพล ยงทะเล นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
230 58345820 นางสาวชวัลลักษณ์ แสเรียน นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
231 58345837 นายชัยวัฒน์ แก้วคำ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
232 58345844 นายชัยวัฒน์ พ่วงศาสตร์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
233 58345868 นายณัฐพงศ์ คงหอม นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
234 58345875 นางสาวณัฐรินทร์ จงสุขเจริญวงษ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
235 58345882 นางสาวณัฐวรรณ เพ็ชรศรี นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
236 58345905 นางสาวทิพพยาพัศ ธีรพงศ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
237 58345943 นางสาวธารารัฐ เสือไว นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
238 58345950 นายธิติ อุ่นใจ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
239 58345967 นางสาวนภาพร จันแสน นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
240 58345974 นายนรพนธ์ พับแย้ม นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
241 58345981 นางสาวนริศรา อ่อนสำอางค์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
242 58345998 นายนันทวัฒน์ ประเสริฐศักดิ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
243 58346001 นายนิติภูมิ หัสดินทร ณ อยุธยา นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
244 58346018 นายเนติพงศ์ เจ็กไธสง นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
245 58346025 นางสาวปณิตา เพชรภิฆาฎ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
246 58346049 นางสาวผกามาศ คำมาก นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
247 58346056 นางสาวพจนา จารย์คำ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
248 58346063 นางสาวพนันทภรณ์ บุญมา นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
249 58346070 นางสาวพัชชานันท์ อินทอง นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
250 58346087 นางสาวพัชรพร หลวงหล้า นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
251 58346094 นางสาวพิมพ์ชนก สุขอนัญลักษณ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
252 58346100 นายไพรวัลย์ ฮวดชิต นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
253 58346117 นางสาวฟารีดา กุลชรัตน์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
254 58346148 นายรณชัย สินเทพ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
255 58346155 นางสาวรสมนฑ์ ภูสิตตา นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
256 58346162 นายรัฐสภา อินธิมา นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
257 58346186 นางสาววณิชยา ภักดีโต นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
258 58346193 นางสาววนิชยา ยอดรักษ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
259 58346209 นายวรุตม์ วงศ์ก้อนทอง นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
260 58346223 นางสาวศโรชา โพธิสุวรรณ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
261 58346230 นางสาวสมปรารถนา เทศสลุด นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
262 58346247 นางสาวสุพรรษา เกษศรีเนียม นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
263 58346254 นางสาวหทัยภัทร พวงน้อย นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
264 58346261 นางสาวอภิรมย์ กนกสิงห์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
265 58346278 นายอัครินทร์ เชียงสา  นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
266 58346285 นายอัชมาร์ พาริก นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
267 58346292 นางสาวอาภาศิริ คล้ายลักษณ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
268 58347930 นางสาวชไมพร เหรียญทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
269 58347947 นางสาวนภัสวรรณ ภุมมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)60
270 58347954 นางสาวพรพรรณ รุ่งศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
271 58347961 นายพัสกร จุลหวี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
272 58347978 นายภวินท์ โพธิจินดา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
273 58347985 นางสาวศศวรรณ บุญเอนก นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
274 58347992 นายธีระพงษ์ จันทร์ดำ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
275 58348005 นางสาวสุชาดา รอดทองดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
276 58348012 นางสาวไอรีณ หมายเจริญศรี นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
277 59340152 นางสาวกรรัตนรินทร์ หนูมาก ศ.บ.10
278 59340190 นายกฤตนัย ขัติยะ ศ.บ.10
279 59340381 นางสาวกัณฐมณี อินต๊ะเสน ศ.บ.10
280 59340459 นางสาวกาญจนา นุกุลวงษ์ ศ.บ.10
281 59340596 นางสาวกุลธนิดา วริทธนันท์ ศ.บ.10
282 59340725 นายชานิสา เรืองศรี ศ.บ.10
283 59340749 นางสาวคคนัมพร ธรสุทธิสกุล ศ.บ.10
284 59340855 นางสาวจันทกานติ์ เพียวงค์ ศ.บ.10
285 59341395 นางสาวชลธิชา สุขยิ้ม ศ.บ.10
286 59341432 นางสาวชลิดา จินะ ศ.บ.10
287 59341661 นางสาวฐิติวัลภ์ นิลโท ศ.บ.10
288 59341920 นางสาวณัฐวรา มีใจธรรม ศ.บ.10
289 59342507 นายธรรมรักษ์ แสงสีทอง ศ.บ.10
290 59343481 นางสาวปภาษา นัยวิริยะ ศ.บ.10
291 59344440 นางสาวภัทรวรรณ กลั่นเรือง ศ.บ.10
292 59344761 นางสาวมุทิตา กัลชาญพันธุ์ ศ.บ.10
293 59344921 นายรัชชานันท์ ขวัญกิจศุภอาภา ศ.บ.10
294 59344976 นางสาวรัตติกาล เขื่อนเพ็ชร ศ.บ.10
295 59345065 นางสาวลักษณา โสฬส ศ.บ.10
296 59345157 นางสาววรพรรณ มณีรัตน์ ศ.บ.10
297 59345164 นางสาววรรณทนา สุทธะป๊อก ศ.บ.10
298 59345300 นางสาววลัยพร อ้นดิสถ์ ศ.บ.10
299 59345638 นายศรัณย์ บุญสุข ศ.บ.10
300 59345690 นางสาวศศิธร โพธิวงค์ ศ.บ.10
301 59346123 นางสาวสมใจ จุ้ยขุนทอง ศ.บ.10
302 59346437 นายสุชาครีย์ ภู่ทอง ศ.บ.10
303 59347045 นายอนุรัตน์ พงษ์ไทย ศ.บ.10
304 59347052 นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง ศ.บ.10
305 59347083 นางสาวอภิชญา ดาอินทร์ ศ.บ.10
306 59347632 นายกวี โฉมแดง ศ.บ.10
307 59347649 นายจิรชัย ทนันไชย ศ.บ.10
308 59347656 นายชัยยศ ศรีเพชร ศ.บ.10
309 59347663 นายณรงค์ศักดิ์ สังข์เมือง ศ.บ.10
310 59347670 นางสาวณัฎฐา ลอยปลิว ศ.บ.10
311 59347687 นายณัฐชนน อุนพานิชย์ ศ.บ.10
312 59347700 นางสาวณัฐณิชา จินะเป็งกาศ ศ.บ.10
313 59347717 นายณัฐพนธ์ สุขนา ศ.บ.10
314 59347724 นายณัฐวัฒน์ กุณาหล่าย ศ.บ.10
315 59347731 นางสาวดวงชนก ตันเยี่ยน ศ.บ.10
316 59347748 นายธนพล ปิระกะ ศ.บ.10
317 59347762 นายธนานันท์ นันทวิวัฒน์วงศ์ ศ.บ.10
318 59347779 นางสาวธนิดา จิตมั่น ศ.บ.10
319 59347786 นายธีรวัฒน์ ด้วงทอง ศ.บ.10
320 59347793 นางสาวนุชนาถ สังฆรักษ์ ศ.บ.10
321 59347816 นางสาวพิชญา จันน้ำท่วม ศ.บ.10
322 59347823 นางสาวพิชญานันท์ สุถาลา ศ.บ.10
323 59347830 นางสาวพิมลพรรณ ทะลือ ศ.บ.10
324 59347847 นางสาวมนทิรา เคียงคู่ ศ.บ.10
325 59347854 นางสาววรางคณา เนียมสี ศ.บ.10
326 59347861 นางสาววราภรณ์ ใจซื่อ ศ.บ.10
327 59347885 นายศรวิษฐ์ สุจริต ศ.บ.10
328 59347892 นายศรานนท์ โตบุญมา ศ.บ.10
329 59347908 นางสาวสุชาวดี เจือวานิช ศ.บ.10
330 59347915 นางสาวสุพรรษา ตรีแจ่ม ศ.บ.10
331 59347922 นายอนุวัต เสมอเชื้อ ศ.บ.10
332 59347939 นางสาวอัคภัทร ธัญญโยธิน ศ.บ.10
333 59348004 นายกัมปนาท จันทร์ลอย ศ.บ.10
334 59348028 นางสาวกาญจนา ดวงเดช ศ.บ.10
335 59348080 นางสาวสุวิมล น้อยคำภา ศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)