รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 58410313 นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
2 58410320 นายกรัณฑ์อัฑฒ์ เวียงนาค กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
3 58410337 นางสาวกัญชพร เชื่อมชิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
4 58410344 นางสาวกัญญาณัฐ ศศิวัจน์ไพสิฐ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
5 58410351 นางสาวกัญญาพร ใจกล้า กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
6 58410399 นายณัฐวุฒิ แสนปินตา กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
7 58410405 นางสาวณิชกมล ฟองมูล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
8 58410412 นางสาวดริยาพร จิตรักษา กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
9 58410429 นายธนกาญจน์ ชัยสุริยะวิรัตน์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
10 58410436 นายธรรมรัตน์ มณีเสวตร์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
11 58410443 นางสาวธัญลักษณ์ กันทะสอน กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
12 58410467 นางสาวนฤมล จิตธรรมมา กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
13 58410474 นางสาวนัชรีย์ คำภิระยศ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
14 58410498 นายพชร แซ่จิว กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
15 58410504 นายพุฒิพงษ์ อ่อนเขียว กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
16 58410511 นางสาวภัคจิรา นาผล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
17 58410528 นายภัทรพล ทัศจันทร์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
18 58410535 นางสาวมัณฑนา แฝงฤทธิ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
19 58410542 นายวีระวัฒน์ รักบุญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
20 58410566 นางสาวศิริพร เคียนยี่คิ้ว กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
21 58410580 นางสาวสรัลรัตน์ นพรัตน์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
22 58410603 นายสุเจตน์ พลขันธ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
23 58410610 นางสาวสุทธิดา ผดาวัลย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
24 58410627 นางสาวสุทธิดา สุทธิ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
25 58410634 นายสุรชัย สารวงค์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
26 58410641 นายสุรเชษฐ์ ศรีเมือง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
27 58410665 นายอนุชิต กรกิจ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
28 58410672 นายอภิเษก ชัยวงศ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
29 58410689 นายอักษรศาสตร์ ทองคำบุตร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 59470019 นางสาวกชกร เพ็ชรัตน์ พท.ป.บ.10
31 59470033 นางสาวกนกวรรณ จันทร์ใส วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
32 59470057 นางสาวกัญญา บัวลาแก้ว ส.บ.10
33 59470071 นายกิจอรุณ อินทร์เจริญ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
34 59470095 นายกิตติวัฒน์ อุดสี ส.บ.10
35 59470101 นายเกียรติศักดิ์ ศาสตร์อำนวย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
36 59470118 นางสาวขวัญจิรา ยาทอง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
37 59470125 นายคณิตศร คงเย็น ส.บ.10
38 59470156 นายจินณวัตร สอนวรรณ์ ส.บ.10
39 59470163 นางสาวจินตหรา ไฮงาม ส.บ.10
40 59470170 นายจิรายุศ เนตรคุณากร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
41 59470194 นางสาวจุฑารัตน์ อุตมะ ส.บ.10
42 59470217 นางสาวชฎาภา เสร็จประเสริฐ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
43 59470231 นางสาวชนิษา พละทรัพย์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
44 59470255 นางสาวชุติมา อินสอน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
45 59470262 นางสาวญาดา สุจริต วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
46 59470286 นายณัชพล คณะนัย พท.ป.บ.10
47 59470293 นางสาวณัฏฐณิชา บุญศรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
48 59470323 นายณัฐพงษ์ ดีแจ้ง ส.บ.10
49 59470330 นายณัฐพล พงพันธ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
50 59470347 นางสาวณัฐมน วงศ์จุมปู วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
51 59470354 นางสาวณัฐรชา ถิ่นศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
52 59470361 นางสาวดวงพร โมกหลวง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
53 59470378 นายตฤณดนัย อสุนี พท.ป.บ.10
54 59470385 นายต่อสกุล สาเสาร์ ส.บ.10
55 59470392 นายทศพล อินทจักร ส.บ.10
56 59470422 นายธนวัฒน์ แก้วเสมอตา ส.บ.10
57 59470439 นางสาวธนารัตน์ นวมพันธ์ พท.ป.บ.10
58 59470453 นางสาวธัญลักษณ์ มั่งมูล พท.ป.บ.10
59 59470460 นางสาวธันย์ชนก แก้วขาว ส.บ.10
60 59470477 นายธีรนัย เขียวสนั่น วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
61 59470484 นางสาวนพมาศ อุทรักษ์ พท.ป.บ.10
62 59470491 นางสาวนพรัตน์ กำมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
63 59470514 นางสาวนราวัลลภ์ ชัยรัตน์ ส.บ.10
64 59470521 นางสาวนริศรา คำปัญญา ส.บ.10
65 59470538 นางสาวนฤสรณ์ ทองศรีอ้น พท.ป.บ.10
66 59470545 นางสาวนัทธมน เพชรเปีย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
67 59470569 นายคุณภาช อัคนิมณี พท.ป.บ.10
68 59470590 นางสาวปริยาภัทร ดวงแข พท.ป.บ.10
69 59470613 นางสาวปวีณ์นุช เหล่ากอ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
70 59470620 นางสาวปาจรีย์ หวัดสว่าง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
71 59470637 นางสาวเปรมฤทัย กันธิยะ พท.ป.บ.10
72 59470644 นางสาวผกามาศ บาระเมศ ส.บ.10
73 59470651 นางสาวผกาวดี คำหล้า วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
74 59470682 นายพัฒนพงษ์ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
75 59470699 นางสาวพัณณิตา จิตรสมัคร พท.ป.บ.10
76 59470705 นางสาวพาขวัญ นัยทอง พท.ป.บ.10
77 59470712 นางสาวพิมพ์ชนก โพนทอง พท.ป.บ.10
78 59470736 นางสาวเพชรอุมา ธีระไพโรจน์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
79 59470743 นางสาวภัทราภรณ์ ชมเชย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
80 59470750 นางสาวภาณิภัค บินโมหมัด พท.ป.บ.60
81 59470774 นายยศพนธ์ ประกายอดิเรก ส.บ.10
82 59470781 นางสาวยุรฉัตร รอดกำเหนิด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
83 59470798 นางสาวรติมา แซ่เฮ้า ส.บ.10
84 59470804 นางสาวรพีพรรณ สง่ารัมย์ พท.ป.บ.10
85 59470811 นางสาวรัชดาภรณ์ เจนสาริกิจ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
86 59470835 นางสาวรัตนากรณ์ สิงห์โต ส.บ.10
87 59470842 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
88 59470859 นายรามิน น้อยนาง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
89 59470866 นางสาวรุ่งรวีพรรณ มาเนียม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
90 59470880 นายฤทธิเกียรติ เตชะ ส.บ.10
91 59470910 นางสาววรวรรณ พลายมาศ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
92 59470927 นายวรัญชิต บัวพฤทธิ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
93 59470934 นางสาววรัญญา ถิ่นสกุล พท.ป.บ.10
94 59470965 นางสาววาสนา ปลูกปัญญา ส.บ.10
95 59470989 นางสาววิลาสินี ฝั้นกาศ ส.บ.10
96 59471009 นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ ส.บ.10
97 59471016 นางสาวศศิภา ก้อนคำ ส.บ.10
98 59471054 นางสาวสรนันท์ สุระผัด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
99 59471078 นางสาวสิทธิณี ปฐมกำธร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
100 59471092 นางสาวสิริกาญจนา ศรีเดช พท.ป.บ.10
101 59471108 นายสิริภพ ชำนาญเท พท.ป.บ.10
102 59471115 นางสาวสิริวิมล ยศเมา ส.บ.10
103 59471122 นางสาวสุทธิดา พรรณรายณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
104 59471139 นางสาวสุภาคีนี กาเว วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
105 59471146 นางสาวสุภาพร นวลมูล พท.ป.บ.10
106 59471153 นางสาวหทัยรัตน์ กิตติพรพิบูลย์ พท.ป.บ.10
107 59471160 นางสาวอนุตรา บุญศิริ พท.ป.บ.10
108 59471177 นายอภินัทธ์ วัฒนไพบูลย์ ส.บ.10
109 59471191 นางสาวอัญญาเรศ ขมิ้นเครือ พท.ป.บ.10
110 59471207 นายอัฑฒวิชญ์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ พท.ป.บ.10
111 59471214 นางสาวอาทิติยา ศรีทอง ส.บ.10
112 59471221 นางสาวอารีรัตน์ ไพรอนันตถาวร พท.ป.บ.10
113 59471238 นายอิทธิกร กุลติยะรัตนะ พท.ป.บ.10
114 59471245 นายเอกภพ ภู่ทอง ส.บ.10
115 59471283 นางสาวกมลทิพย์ ชัยสุวรรณ พท.ป.บ.10
116 59471429 นางสาวเกสรา แก้วเกษศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
117 59471436 นางสาวขนิษฐา แสนจันทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
118 59471467 นายคุณากร ปังเกตุ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
119 59471481 นางสาวจันทร์ธิมา พลน้อย พท.ป.บ.10
120 59471498 นางสาวจินตนา ขันตี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
121 59471504 นายจิรวัฒน์ เหลาลาภะ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
122 59471528 นายจีรวัฒน์ เล็กอำพันธ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
123 59471702 นางสาวญาณัจฉรา มีผล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
124 59471740 นางสาวฐิติพร ตันตินิธิพงษ์ พท.ป.บ.10
125 59471771 นางสาวณัฐกานต์ แย้มยวน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
126 59471818 นางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
127 59471962 นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณชาติ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
128 59472044 นายนราวิชญ์ บำรุงดี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)60
129 59472075 นางสาวนฤมล ผิวขม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
130 59472099 นายนัฐพงษ์ ทะวิลา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
131 59472105 นางสาวนันทนัช ขันคำนันต๊ะ พท.ป.บ.10
132 59472150 นายปฏิพล แสนสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
133 59472204 นางสาวปาวีณา พิสิฐากุล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
134 59472235 นางสาวปิยะธิดา ถี่ป้อม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
135 59472266 นายพงศกร แก้วจังหาร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
136 59472327 นางสาวพวงผกา ภาระก้านตง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
137 59472358 นายพิทยา ทองจันทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
138 59472389 นางสาวพิมลวรรณ บุญสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
139 59472402 นางสาวภรินทร์ธร พิบูลนนท์นิธิ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
140 59472464 นางสาวภัทราภรณ์ ทั่งกรณ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
141 59472549 นางสาวรัชนีกร ปานเกิด วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
142 59472556 นางสาวรัตนกรานต์ สีมา พท.ป.บ.10
143 59472563 นางสาวรัศม์นรี วัฒนหิรัญเจริญ พท.ป.บ.10
144 59472648 นางสาววราภรณ์ บุญท้วม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
145 59472686 นายวิทวัส ธรรมโชติ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
146 59472723 นายวิภู วิทยาภรณ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
147 59472754 นางสาวศศิประภา อินพิทักษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
148 59472785 นางสาวศิริประภา ตาสุรินทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
149 59472815 นางสาวศุภาวรรณ เจริญสุข พท.ป.บ.10
150 59472822 นางสาวสวรส เศรษฐสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
151 59472846 นางสาวสุกัลยา ทองเสริม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
152 59472877 นายสุทธิเกียรติ มูลพิมพ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
153 59472884 นางสาวสุทธิดา ปลาพันธ์ดี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
154 59472891 นางสาวสุพัชริญา เผือกจีน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
155 59472921 นางสาวสุภิญญา ปานแก้ว พท.ป.บ.10
156 59472945 นางสาวสุวรรณา แก้วฟู พท.ป.บ.10
157 59472952 นางสาวสุวัจนี สุขจิตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
158 59472969 นางสาวโสรญา ทุยตระกูล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
159 59472976 นางสาวโสรยา ระหารนอก วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
160 59472983 นายอนุพันธ์ ใจตรง ส.บ.10
161 59472990 นายอนุภัทร บัวทองศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
162 59473027 นางสาวอรวรรณ สูงตรง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
163 59473034 นายอริญชย์ เจริญถัมภ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
164 59473089 นายอัศฎา วงศ์ชมภู วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
165 59473096 นางสาวอาทิตยา สุดเฉลียว วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
166 59473119 นายอานนท์ เขื่อนแก้ว วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
167 59473188 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
168 59660915 นางสาวณัฐมล แสงทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
169 59661073 นางสาวธนพร เสาร์สูง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
170 59473126 นางสาวอาภาภรณ์ เตมีย์เจริญถาวร พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
171 59470415 นายธนพล เรืองจันทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
172 59471061 นางสาวสรัลพร สุปินะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
173 59660014 นางสาวกนกพร อินทร์ใย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
174 59660038 นางสาวกนกวรรณ แสนสาธารณะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
175 59660045 นางสาวกนกวรรณ แก้วกัน ทศ.บ.10
176 59660052 นางสาวกมลชนก จำปี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
177 59660069 นางสาวกมลรัตน์ บุญเกิด วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
178 59660083 นางสาวกรรณิการ์ นุ่นคำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
179 59660090 นางสาวกฤติยา สมดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
180 59660106 นางสาวกฤติยาณี รุทธศิริ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
181 59660113 นายกวินท์ ศรีสุลัย ทศ.บ.60
182 59660120 นายก่อ เดียวตระกูล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
183 59660137 นางสาวกัญญาณัฐ รอบคอบ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
184 59660175 นางสาวกาญจนา กองมี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
185 59660199 นางสาวกิ่งกาญจน์ เศรษฐกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
186 59660236 นางสาวกุลปริยา เณรแพง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
187 59660243 นางสาวกุสุมล พฤกษ์พิริยะกุล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
188 59660250 นางสาวคณิตกาญจน์ เกตุคำ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
189 59660267 นางสาวขนิษฐา มาราช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
190 59660274 นางสาวขวัญจิรา หินใหญ่ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
191 59660281 นางสาวขวัญใจ พันธุ์พานิช ทศ.บ.10
192 59660298 นายคณัสนันท์ สินธุบุญ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
193 59660304 นางสาวคณิศร ดีกล่อม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
194 59660311 นางสาวจริยา บัวช่วย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
195 59660328 นางสาวจริยา กุระคาน ทศ.บ.10
196 59660335 นางสาวจังคนิภา ศรีโพธิ์งาม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
197 59660342 นางสาวจันจิรา ปัญญาเสริฐ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
198 59660359 นางสาวธมลวรรณ จิรัมย์ ทศ.บ.10
199 59660366 นางสาวจารวี เรือนกูล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
200 59660373 นางสาวจารุมน ถิ่นลำปาง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
201 59660380 นางสาวจิดาภา มิคะนุช วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
202 59660397 นางสาวจินตปาตรี ชะอ้อน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
203 59660403 นางสาวจิรภัทร คำแหง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
204 59660410 นางสาวจิราพัชร ชอบธรรม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
205 59660427 นางสาวจุฑาทิพย์ มีรอด วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
206 59660434 นางสาวจุฑามณี พรหมประทุม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
207 59660441 นางสาวจุฑามาศ กิติมาลา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
208 59660458 นายจุฑาวัชร์ นาคปนคำ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
209 59660465 นางสาวจุฬาทิพย์ ขจรไพร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
210 59660502 นางสาวฉัตรสุดา เถกิงสรคันธุ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
211 59660519 นางสาวฉันทนี สุริวงษ์เอี่ยม ทศ.บ.10
212 59660526 นางสาวชฎาภรณ์ ชิโนเรสโยธิน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
213 59660533 นางสาวชฎาภรณ์ หยกรุ่งทิวากร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
214 59660540 นางสาวชณิดาภา จูไพรี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
215 59660557 นางสาวชนกพร อ่วมแจง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
216 59660564 นางสาวชนานาถ สุยะ ทศ.บ.10
217 59660588 นางสาวชนิตา คิ้มสิงห์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
218 59660595 นางสาวชนิภรณ์ วัฒนพิบูลดิลก วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
219 59660601 นางสาวชลธิชา สุต๋าคำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
220 59660618 นางสาวชลธิชา โทนกล้า วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
221 59660625 นายชัยพล เชียงแรง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
222 59660632 นายชีระวิทย์ เปานาเรียง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
223 59660649 นางสาวชุติกาญจน์ แก้วสะอาด ทศ.บ.10
224 59660656 นางสาวชุติมณฑน์ ดอนปัญญา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
225 59660663 นางสาวชุติลักษณ์ คำต่อ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
226 59660670 นายไชยวัฒน์ กางแก้ว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
227 59660717 นางสาวฐิดารัตน์ กันทะไชย ทศ.บ.10
228 59660731 นางสาวฐิตินันท์ วรรณโน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
229 59660748 นางสาวฐิติพร พรมชาติ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
230 59660755 นางสาวฐิติยาภรณ์ ตูมหอม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
231 59660779 นางสาวณัชฌา คำสา ทศ.บ.10
232 59660786 นางสาวณัฏฐณิชา ชูมี ทศ.บ.10
233 59660793 นางสาวณัฏฐธิดา ทองใบ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
234 59660809 นางสาวณัฏฐเมธินี ธรรมใจดี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
235 59660816 นางสาวณัฏฐาภรณ์ หนูแก้ว ทศ.บ.10
236 59660823 นายณัฐกร สุดไทย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
237 59660830 นางสาวณัฐณิชา ขันนา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
238 59660847 นางสาวณัฐธยาน์ ธนะพันธุ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
239 59660854 นางสาวณัฐธิดา แสงหล้า วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
240 59660861 นางสาวณัฐนรี เกษมใจ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
241 59660892 นายษริกา พัฒนวายุ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
242 59660908 นายณัฐภัทร ไพบูลย์ศิริ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
243 59660922 นางสาวณัฐริกา ตรงชื่น วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
244 59660939 นายณัฐวัตร บุญศักดิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
245 59660953 นางสาวณิชาภัทร ศรีอินทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
246 59660977 นายดรัณภพ ดวงเดช วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
247 59660984 นางสาวดลยา ขันตะราช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
248 59660991 นายดำรงฤทธิ์ เต่านัน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
249 59661004 นางสาวตุลทัชชา ฮาเซกาวา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
250 59661011 นางสาวทรรศิกา สิทธิวงษ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
251 59661028 นางสาวทิติภา พลไชยขา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
252 59661035 นางสาวทิพวัลย์ นิภาวงศ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
253 59661042 นางสาวทิพวัลย์ อินทรประเสริฐ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
254 59661059 นายธณัท ทองเบญจรักษ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
255 59661066 นายธนกรณ์ บุสันเทียะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
256 59661080 นายธนพศ เดชป้อง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
257 59661103 นายธนศักดิ์ ณรงค์น้อย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
258 59661110 นางสาวธนัชพร วิโรจน์ศศิธร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
259 59661127 นายธนากร จันทร์โต วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
260 59661134 นางสาวธนาภรณ์ สัสสินทร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
261 59661141 นางสาวธนาภา กองมา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
262 59661158 นายธรรมนูญ พูนผล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
263 59661165 นายธรรมนูญ ศรีโกไสย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
264 59661172 นายธราดล คำล้อม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
265 59661189 นายธัญคุณัชญ์ สีหโรจน์ภูวดล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
266 59661196 นางสาวธัญญลักษณ์ เคนประจง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
267 59661202 นางสาวธัญญารัตน์ พงศาพิศุทธิ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
268 59661240 นางสาวธันยภัทร รอดอ่วม ทศ.บ.10
269 59661271 นายนนทรัฐ บุณยะชาติ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
270 59661295 นางสาวนภัสสร โชติวัฒนา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
271 59661301 นางสาวนริศรา โพธิ์ทอง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
272 59661318 นางสาวนฤมล เขียวเมือง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
273 59661332 นายนันทวัฒน์ บุพศิริ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
274 59661349 นางสาวนัยนา แป้นคง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
275 59661356 นางสาวเขมินทธา นาเจริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
276 59661363 นางสาวนิษา สีตุ้ย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
277 59661387 นายบริบูรณ์ เดชงัด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
278 59661400 นางสาวเบญจพร พลอยไป วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
279 59661417 นางสาวเบญจวรรณ ตุ่นป่า วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
280 59661431 นางสาวปฏิญญา เอี้ยงหมี ทศ.บ.10
281 59661448 นายปฐมพงศ์ โป้เเล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
282 59661455 นางสาวปณิธาน ปัญญาไชย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
283 59661462 นางสาวปทุมพร ใจเอื้อย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
284 59661479 นางสาวปภัสรินทร์ พิชญไพโรจน์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
285 59661486 นางสาวปภัสวรรณ พรมเขียว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
286 59661493 นายปยุต ประดิษฐ ทศ.บ.10
287 59661509 นางสาวประภาพร ทองเนตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
288 59661523 นางสาวปราถนา จันทาพูน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
289 59661530 นายปราโมทย์ พุฒพวกดี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
290 59661547 นางสาวปัณณธร พฤฒิธรรมกูล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
291 59661554 นางสาวปาริฉัตร เอมเทศ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
292 59661561 นางสาวปาริมา หรรษานนท์ ทศ.บ.10
293 59661578 นางสาวปิยภรณ์ เต็งชัยภูมิ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
294 59661592 นางสาวปุณพณุฏณ์ เลิศธีรจรัส ทศ.บ.10
295 59661608 นายเปรมณัช คำมา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
296 59661615 นางสาวเปรมรินทร์ อินมณเทียร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
297 59661622 นายพชรพล ญานะพันธ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
298 59661639 นายพชรพล ปะทะธง ทศ.บ.10
299 59661646 นางสาวพนิดา เย็นธรามาส วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
300 59661653 นางสาวพรธิดา อินจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
301 59661660 นางสาวพรนภัส สายวงค์ ทศ.บ.10
302 59661677 นางสาวพรนภา คำสงค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
303 59661684 นางสาวพรไพลิน ภู่ขำ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
304 59661691 นางสาวพรรษพรรณ หมอนเขื่อน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
305 59661707 นางสาวพรสุดา สุตะนา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
306 59661714 นางสาวพรหมวลี อินทร์จันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
307 59661721 นางสาวพฤกษา เจาะรอด วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
308 59661738 นางสาวพลอยไพลิน กำลังแพทย์ ทศ.บ.10
309 59661745 นางสาวพัชรณัฏฐ์ ประเสริฐสุข วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
310 59661752 นางสาวพัชรา พลสาลี ทศ.บ.10
311 59661769 นางสาวพัชราภรณ์ โพยพา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
312 59661776 นางสาวพัณณิตา สุขวิเศษ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
313 59661783 นางสาวพัทธวรรณ บรรเทา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
314 59661790 นางสาวพันธิตรา นิลสาคู วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
315 59661806 นางสาวพิจิตรา พ่วงขำ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
316 59661813 นางสาวพิชญธิดา โสนา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
317 59661851 นางสาวพิมพ์ณิดา ศิริพิพัฒน์ ทศ.บ.10
318 59661868 นางสาวพิมพ์วิไล อุดมสันต์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
319 59661882 นายพีรณัฎฐ์ วงค์ธนยศ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
320 59661899 นายพีรวิชญ์ อภิชาติสุขสันต์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
321 59661936 นางสาวภรณ์สุดา ปรารมภ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
322 59661943 นางสาวภริดา คล่องวาณิชกิจ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
323 59661950 นางสาวภัคทิรา จีนภักดี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
324 59661967 นางสาวภัทรภร ชัยนาม ทศ.บ.10
325 59661974 นางสาวภัทรสุดา แก้วกอง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
326 59661981 นางสาวภัทราภรณ์ เสน่หา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
327 59661998 นางสาวภาณุมาศ ดิตถ์โภคินสกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
328 59662001 นางสาวภาสินี ช่วยชู วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
329 59662018 นางสาวภาสิริ อยู่บ้านคลอง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
330 59662025 นางสาวภีรพร จันทร์เทศ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)60
331 59662049 นางสาวมนัญชยา พรมวาส วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
332 59662056 นางสาวมัตธุมารตี คำนนท์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
333 59662063 นางสาวมาลัย ธรรมสาร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
334 59662070 นางสาวมินตราพร จุ้ยศิริ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
335 59662094 นางสาวยลธิดา วงศ์วิชิต วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
336 59662100 นางสาวยลรดี ยาแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
337 59662124 นางสาวโยษิตา โมราสุข วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
338 59662131 นายรบศึก แพงมาก วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
339 59662148 นางสาวรวิษฎา วาดวงศ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
340 59662155 นางสาวรวิสรา อุทัยฉาย ทศ.บ.10
341 59662162 นายรัชชานนท์ บุญสวาสดิ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
342 59662179 นางสาวรัชดาภรณ์ แสนทำพล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
343 59662186 นางสาวรัชตานันท์ ขลิบทอง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
344 59662193 นางสาวรัตนากร ใจจริง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
345 59662209 นางสาวรุ่งทิวา ยะปัญญา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
346 59662216 นางสาวรุ่งนภา พุกประทุม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
347 59662223 นางสาวรุจิรา แดงชาวนา ทศ.บ.10
348 59662230 นางสาวลักษมณ จันทร์เอม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
349 59662247 นายลิขสิทธิ์ โลบุตร์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
350 59662261 นายวชิรพงษ์ โนจิตร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
351 59662285 นางสาววรณัน เทพา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
352 59662292 นางสาววรรณกร ปินตา ทศ.บ.10
353 59662308 นางสาววรรณรัตน์ พลจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
354 59662315 นางสาววรัชยา ปัญญากาศ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
355 59662322 นางสาววราพรรณ พรหมมานุวัตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
356 59662339 นางสาววราภรณ์ วิบูลกุล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
357 59662346 นางสาววราภรณ์ วุฒิคุณ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
358 59662360 นางสาววริษา พูลล้น วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
359 59662377 นางสาววโรชา วงษ์จีน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
360 59662384 นายวัชรากร กัลยา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
361 59662391 นางสาววาสนา ธารประเสริฐ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
362 59662407 นางสาววิภาวี ทองวิชิต วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
363 59662438 นายวีรลักษณ์ อุ่นน้อย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
364 59662445 นางสาวศกลวรรณ เคลือบยิ้ม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
365 59662452 นางสาวศรัณยา สิงห์ขวา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
366 59662476 นายศราวุฒิ อร่าม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
367 59662483 นางสาวศศิธร เสนาธรรม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
368 59662490 นางสาวศศิธร ดาวภคนันท์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
369 59662506 นางสาวกาญจน์สิตา วารีการ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
370 59662513 นางสาวศฬิษา บัวพงษ์ ทศ.บ.10
371 59662520 นายศิรวิทย์ เนียมสวรรค์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
372 59662551 นายศิริพันธ์ ยืนยาว วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
373 59662612 นางสาวศุภานันท์ จันตา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
374 59662629 นายสมรักษ์ ขำสาย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
375 59662643 นางสาวสร้อยสิทธิณี คูณพิสุทธิ์วัฒน์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
376 59662650 นางสาวสโรชา เจริญฤทธิ์ ทศ.บ.10
377 59662667 นายสหภาพ สอนสุภาพ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
378 59662674 นางสาวสัณห์ฤทัย รอดเมล์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
379 59662681 นางสาวสิทธิณี เรืองกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
380 59662698 นางสาวสิริกร นองเนือง ทศ.บ.10
381 59662704 นางสาวสิริพร ชื่นป้อม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
382 59662711 นางสาวสิริยากร คำนวล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
383 59662728 นางสาวสิริวิภา แสนดวงดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
384 59662735 นายสิริศักดิ์ อรรถโกวิทธาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
385 59662742 นายสุกฤษฎิ์ สมบูรณ์ชัย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
386 59662759 นางสาวสุกัญญา กาวิระ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
387 59662766 นางสาวสุกัญญา ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
388 59662773 นางสาวสุกัญญา ประสาร ทศ.บ.10
389 59662780 นางสาวสุจิตรา มีสีบัว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
390 59662797 นางสาวสุชาดา รัตนสุวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
391 59662803 นางสาวสุชานันท์ วิชัยคำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
392 59662810 นางสาวสุดารัก สุรางค์วิไล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
393 59662827 นางสาวสุดารัตน์ โมกขรัตน์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
394 59662834 นางสาวสุทัตตา ปาริฉัตรคีรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
395 59662841 นางสาวสุธาวัลย์ สิงห์ทอง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
396 59662858 นางสาวสุธาสินี ฟองจำ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
397 59662865 นางสาวสุนิตา ไม่น้อย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
398 59662872 นางสาวสุนิษา จันทร์ส่อง ทศ.บ.12
399 59662889 นางสาวสุพัตรา พรวนเจริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
400 59662896 นางสาวสุพัตรา สุขพุธ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
401 59662902 นางสาวสุพิชฌาย์ บัวขำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
402 59662919 นางสาวกีฬติกาญจน์ ศรีษะเกตุ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)12
403 59662926 นางสาวสุภาภรณ์ เสือสืบพันธ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
404 59662933 นางสาวสุภาวดี แก้วเด็จ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
405 59662940 นางสาวสุมณธิญา ชุ่มแป้น วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
406 59662957 นายสุรารักษ์ แสงมณี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
407 59662964 นางสาวสุรีรัตน์ ปราโมทย์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
408 59662971 นางสาวสุวณีย์ ซาพิมพ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
409 59662988 นางสาวเสาวนีย์ ภูวิแสง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
410 59662995 นางสาวโสรญา น้อยเจริญ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
411 59663008 นางสาวหรรษมน เขียวสวาท ทศ.บ.10
412 59663015 นายอชิตพล อ่อนใจ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
413 59663039 นายอนุพงศ์ กลิ่นแย้ม ทศ.บ.10
414 59663046 นายอนุภัทร ราชเจริญ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
415 59663053 นางสาวอภิชญา แตงร่ม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
416 59663060 นางสาวอภิชญา องอาจ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
417 59663077 นางสาวอภิญญา ยานะโส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
418 59663084 นายอภิสิทธิ์ ตุงคะศิริ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
419 59663091 นางสาวอรนุช ดีธนากุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
420 59663107 นางสาวอรนุช ต้นศรี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
421 59663114 นางสาวอรัญญา อมรวิมาน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
422 59663138 นายอัครวิทย์ ภัทรวรรณเวช วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
423 59663145 นางสาวอัจฉรา จักรคำบาง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
424 59663169 นางสาวอัมลิตา จางนวน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
425 59663176 นายอัษฎาวุธ ภูลสวัสดิ์ ทศ.บ.10
426 59663190 นางสาวอาทิตยา สุรีย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
427 59663206 นางสาวอาทิตยา ปลุกเศก วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
428 59663213 นางสาวอาภาศิริ รักเกตุกิจ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
429 59663220 นางสาวอาริษา คุ้มไพรี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
430 59663237 นางสาวอุบลวรรณ เนตรทิพย์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
431 59663244 นางสาวอุ้มบุญ ทองนิล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
432 59663251 นางสาวสุทธดา เอี้ยงหมี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
433 59471382 นายกิตติศักดิ์ โสภา สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
434 59240438 นางสาวพิมพ์ชยา ภักดิ์จิรานนท์ น.บ.10
435 59245198 นางสาวปาณิสรา ขันติวิริยวาณิชย์ น.บ.10
436 59413498 นางสาวศศินา แก้วนัน น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
437 56262402 นางสาวกาญจนา พลธุมาร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
438 56262495 นางสาวญาณิศา ศรีภิรมย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
439 59340046 นางสาวกนกรัตน์ ถาวร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
440 59340268 นางสาวกวินทรา บรรลือ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
441 59340435 นางสาวกัลยรัตน์ โชติบุตร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
442 59340589 นางสาวกุลกัญญา พูลล้น นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
443 59340619 นางสาวเกวลิน แสงจันทร์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
444 59340763 นางสาวครีญาภัทร์ นนทะโคตร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
445 59340862 นางสาวจันทร์จีรา พรมบึงลำ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
446 59341043 นางสาวศจีรัตน์ เกิดเที่ยง นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
447 59341241 นางสาวชนัญญา รักษ์มณี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
448 59341258 นายชนาธิป บัวดอกตูม นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
449 59341289 นางสาวชัชชญาภัค ปัญญามาก นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
450 59341340 นางสาวชรินทร์รัตน์ พรมพิชัย นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
451 59341425 นางสาวชลลกานต์ แก้วปั้น นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
452 59341562 นางสาวชุติมา พรมพา นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
453 59341616 นางสาวฐานิดา ชัยนรานนท์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
454 59341647 นางสาวฐิติมา ยอดโถ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
455 59341654 นางสาวฐิติรัตร์ สุวรรณ์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
456 59341708 นางสาวณัฎฐณิตา อุดมการเกษตร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
457 59341715 นางสาวณัฏฐณิชา สุริโย นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
458 59342033 นางสาวดอกไม้ โพธิ์อ่วม นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
459 59342132 นางสาวทัณฑิกา มุ่งหมาย นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
460 59342149 นางสาวทาริกา ชายทวีป นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
461 59342156 นายทินกร เพิ่มกาวี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
462 59342217 นายธนกร วรศรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
463 59342255 นายธนกฤต คีรีวัลย์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
464 59342309 นายธนพล รื่นรวย นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
465 59342316 นางสาวฐณมน ตันลาพุฒธา นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
466 59342422 นายธนาธิป จันสนาด นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)60
467 59342774 นางสาวนฎาวดี คำยอด นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
468 59342781 นายนธีร์ อู่แสนขันธ์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
469 59342798 นางสาวนพพิมาน ชาตาดี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
470 59342866 นางสาวนรีรัตน์ จันทร์คราญ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
471 59342910 นางสาวนัชชา เรือนคำ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
472 59342989 นายนันทพงศ์ เทพณรงค์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
473 59343023 นางสาวนาฎอนงค์ ชุมภูสืบ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
474 59343238 นางสาวบุญญาพร สุภีกิตย์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
475 59343351 นางสาวเบญญาภรณ์ ศรีบัวบาน นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
476 59343412 นายปฏิธาร พิงชัยภูมิ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
477 59343443 นางสาวปฐมวรรณ เอมสมุท นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
478 59343504 นางสาวประทุมมาศ ยอดคีรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
479 59343764 นางสาวปิ่นวราพิน อินมาตร์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
480 59343818 นางสาวผกาวรรณ โพธิ์เจริญ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
481 59343849 นายพงศธร บังคมเนตร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
482 59343856 นายพงศธร เขียวบุตร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
483 59344020 นางสาวพลอยไพลิน อินช่วย นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
484 59344488 นางสาวภาณินี บุญที นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
485 59344600 นางสาวมณฑ์ภัสสร ตันมา นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
486 59344648 นางสาวมนต์จิรา พุ่มพฤกษา นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
487 59344747 นางสาวมีนตรา มะโนคำ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
488 59344754 นางสาวมุทิตา นิลกำแหง นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
489 59344891 นางสาวรังสิมา ลาล้ำ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
490 59345010 นายรามิล พุ่มประทีป นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
491 59345447 นางสาววรรณิดา ลาภอุดม นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
492 59345461 นางสาววารุณี โพธิ์ยี่ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
493 59345607 นายวีระยุทธ สนศิริ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
494 59345669 นางสาวศรุตยา พรสุพรรณวงศ์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
495 59345713 นางสาวศศิประภา พูลโพธิ์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
496 59345775 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
497 59346024 นางสาวศุภพร ทรงสวัสดิ์วงศ์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
498 59346055 นายศุภวัฒน์ มั่นกันนาน นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
499 59346062 นายศุภวิชช์ จารเขียน นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
500 59346178 นางสาวสรัลชนา ทิจะยัง นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
501 59346291 นางสาวสิมิลัน เต็งโล่ง นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
502 59346338 นางสาวสิรินันท์ งานหมั่น นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
503 59346376 นางสาวสิริวิภา พรมสมบัติ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
504 59346543 นางสาวสุธินี สุวรรณศิลป์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
505 59347014 นายอธิษฐ์ พรมส้มซ่า นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
506 59347090 นายภัสรนันท์ ทองอิ่ม นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
507 59347250 นางสาวอรัญญา ติราวรัมย์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
508 59347267 นางสาวอรัญญา พันธุ์ภักดี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
509 59347298 นางสาวอริสรา กาจธัญกรณ์ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
510 59347304 นางสาวอริสา เนียมสำเภา นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
511 59347397 นางสาวอัจฉรา ตันติพลาผล นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
512 59347540 นายอิสริยะ วงศ์วินิจศร นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
513 59347984 นายจตุรภัทร แก้วพูลศรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
514 59348042 นางสาวชิรญา พิมพ์ช่างทอง นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
515 59348073 นายสุพงษ์ เรือนคำ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
516 59348103 นางสาวคุณัญญา จันทะวัง นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)10
 คณะสังคมศาสตร์
517 54251446 นางสาวศศิกานต์ ศรีสังข์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
518 56240530 นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
519 59240131 นางสาวกรรณิการ์ ปักษี วท.บ. (จิตวิทยา)10
520 59240148 นางสาวกฤติกา แก้วสมุทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
521 59240155 นายกฤษณพงศ์ พุ่มมาก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
522 59240209 นางสาวกัญญ์วรา ศรีอุไรพงศ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
523 59240216 นางสาวกัญญาณัฐ ม่วงสกุล วท.บ. (จิตวิทยา)10
524 59240230 นางสาวกัญญาภัค ปัดชาสุวรรณ วท.บ. (จิตวิทยา)10
525 59240414 นางสาวเกศรินทร์ ตุรงคราวี วท.บ. (จิตวิทยา)10
526 59240476 นางสาวจรรยา เทียมศร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
527 59240483 นางสาวจรัญญา สุขยิ่ง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
528 59240575 นายจิรภัทร ปัญญาอินทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
529 59240612 นางสาวจิรัชญา ภู่ภีโญ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
530 59240698 นางสาวจุฑามาศ มัสสุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
531 59240711 นางสาวเจนจิรา กาแฮ วท.บ. (จิตวิทยา)10
532 59240742 นางสาวเจนจิรา จันทร์ทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
533 59240766 นางสาวเจนิส ดิ้ง วท.บ. (จิตวิทยา)10
534 59240865 นางสาวชมพูนุช เมี้ยนเอี่ยม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
535 59240902 นางสาวชรินรัตน์ ถาโถม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
536 59240919 นางสาวชลธร โพธิ์ทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
537 59241015 นางสาวชาริณีย์ มุทขอนแก่น วท.บ. (จิตวิทยา)10
538 59241046 นางสาวชีวาพร ทับทิม วท.บ. (จิตวิทยา)10
539 59241060 นางสาวชุติญา ดิษฐสอน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
540 59241077 นางสาวชุติมา ฟักเขียว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
541 59241121 นางสาวญาณิศา ธูปบูชา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
542 59241138 นางสาวญาสุมินทร์ ปาละวงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
543 59241145 นางสาวฐณิฎาภรณ์ อินติ๊บ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
544 59241169 นางสาวฐิตาพร พิจารณ์สรรค์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
545 59241190 นางสาวณธกร เพ็งจันทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
546 59241268 นายณัฏฐพงศ์ สมานวงษ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
547 59241312 นายณัฐกิจ กันทะวงศ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
548 59241374 นางสาวณัฐธยา วงค์เนตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
549 59241411 นายณัฐปกรณ์ มงคลชัยรัตนะ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
550 59241428 นายณัฐพงศ์ ปันตา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
551 59241459 นายรัฐกรณ์ สีวัน วท.บ. (จิตวิทยา)10
552 59241527 นายณัฐรัตน์ นาคประเสริฐ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
553 59241596 นางสาวณิชาดา วรรณรักษ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
554 59241626 นางสาวดวงกมล ธรรมพัฒนากูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)60
555 59241640 นางสาวดวงพร นาคสอน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
556 59241657 นางสาวดารณี สุขสมาธิจิต วท.บ. (จิตวิทยา)10
557 59241688 นายทักษิณ อำนวยทรัพย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
558 59241770 นายนัธทวัฒน์ ลักษณะ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
559 59241817 นางสาวธนพร ส่งแสงธรรมชัย วท.บ. (จิตวิทยา)10
560 59241824 นางสาวนลิน นามบรรลือ วท.บ. (จิตวิทยา)10
561 59241954 นายธราธิป ทิพย์รังษี วท.บ. (จิตวิทยา)10
562 59241961 นางสาวธวัลยา ธำรงกวินโรจน์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
563 59241985 นางสาวธัญญาลักษณ์ ศิริสาย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
564 59242074 นายธิติวุฒิ นิลฉ่ำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
565 59242142 นางสาวนนทพร จงทวีเกียรติ วท.บ. (จิตวิทยา)10
566 59242258 นางสาวนัชชา สีดาฟอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
567 59242272 นางสาวนัดดา เกิดบ่อเหม วท.บ. (จิตวิทยา)10
568 59242357 นางสาวนิชนันท์ แผ่นทอง วท.บ. (จิตวิทยา)10
569 59242463 นางสาวบูชิตา อับดุลเลาะ วท.บ. (จิตวิทยา)10
570 59242609 นางสาวปริยากร ทองเสา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
571 59242623 นายปวัน พรจันทรารักษ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
572 59242715 นางสาวปาลิตา แย้มกลิ่น วท.บ. (จิตวิทยา)10
573 59242753 นายพงศกร พุ่มเมือง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
574 59242760 นายพงศธร พุ่มเมือง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
575 59242777 นายพงศ์ปณต ต่ายลำยงค์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
576 59242791 นายพงษ์สธร รอดพงษา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
577 59242814 นางสาวพรนภา วะยาคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
578 59242821 นางสาวพรพักตร์ เพ็ญสว่าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
579 59242845 นางสาวพรวัฒนา โชคชัยตระกูล วท.บ. (จิตวิทยา)10
580 59242852 นางสาวพฤกษา ฟ้ารี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
581 59242869 นางสาวพลอยไพลิน บุญคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
582 59242876 นายพัชรพล ใจน้อย วท.บ. (จิตวิทยา)10
583 59242906 นางสาวพัณณิตา บุญยะนิจ วท.บ. (จิตวิทยา)10
584 59242937 นายพันธนะ ยอดโอวาท ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
585 59242944 นางสาวพิจิตรา รังเจริญ วท.บ. (จิตวิทยา)10
586 59243019 นางสาวพิมพ์ชนก ทองพูน วท.บ. (จิตวิทยา)10
587 59243033 นางสาวพิมลวรรณ กำเนิดศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
588 59243040 นายพิสิษฐ์ สกุลชัยแก้ว วท.บ. (จิตวิทยา)10
589 59243132 นายภากร พันวัง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
590 59243156 นายภาณุพงศ์ ไตรรัตน์กสิกุล วท.บ. (จิตวิทยา)10
591 59243194 นางสาวมณฑิรา สนิทพันธ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
592 59243200 นายมณทนันท์ พุทธรัตน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
593 59243224 นางสาวมณีวรรณ์ กาหวัง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
594 59243316 นางสาวเมธาวี สุรินทร์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
595 59243347 นางสาวยุภาวัลย์ สามงามยา วท.บ. (จิตวิทยา)10
596 59243378 นางสาวรวิสรา แหยมเกิด วท.บ. (จิตวิทยา)10
597 59243392 นายรังสฤษฎ์ ยศกลาง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
598 59243422 นายรัชพล เลาสุขศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
599 59243446 นางสาวรักรัศมี เลิศรักเมธากุล วท.บ. (จิตวิทยา)10
600 59243460 นางสาวรุ่งนภา คล้ายมาลี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
601 59243477 นางสาวรุจิเรจ กาบดี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
602 59243484 นางสาวฤทัยรัตน์ สุทธิ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
603 59243491 นางสาวลักษิกา นาคศิริ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
604 59243538 นางสาววรนุช ทระคำหาร วท.บ. (จิตวิทยา)10
605 59243545 นางสาววรรณนิภา จีนท่าจันทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
606 59243552 นางสาววรรณพร หุตะโกวิท วท.บ. (จิตวิทยา)10
607 59243569 นายวรรณวุฒิ ภู่เปี่ยม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
608 59243705 นางสาววัชราภรณ์ ฉลองเตชิตกุล วท.บ. (จิตวิทยา)10
609 59243736 นางสาววัชรีวรรณ ไพโรจน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
610 59243767 นางสาววันรวี กลขุนทด วท.บ. (จิตวิทยา)10
611 59243828 นางสาววาสิตา เอี่ยมบัวหลวง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
612 59243835 นายวิชญ์ โกพา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
613 59243910 นายวีรพล สุจริต ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
614 59243972 นางสาวศศินา รังผึ้ง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
615 59243989 นางสาวศศิภรณ์ รุ่งโรจน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
616 59244023 นางสาวศิณัฐวรรณ ขันโท ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
617 59244054 นางสาวศิริพร บุญจูบุตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
618 59244160 นางสาวศุภิสรา แข็งขัน วท.บ. (จิตวิทยา)10
619 59244207 นางสาวสรินญา ภูมิศิลา วท.บ. (จิตวิทยา)10
620 59244436 นางสาวสุธีธิดา ยมเกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)60
621 59244443 นางสาวสุนิตา เทศหล้า วท.บ. (จิตวิทยา)10
622 59244467 นางสาวสุปวีย์ ขำจา วท.บ. (จิตวิทยา)10
623 59244481 นางสาวสุพรรณนิภา สันตะนาโท วท.บ. (จิตวิทยา)10
624 59244504 นางสาวสุพัตรา อินเลี้ยง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
625 59244603 นางสาวสุรีรัตน์ สุขคำ วท.บ. (จิตวิทยา)10
626 59244634 นางสาวแสงแก้ว พิบูลศักดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
627 59244658 นางสาวโสภิดา คลังภูเขียว วท.บ. (จิตวิทยา)10
628 59244764 นายอภิวัฒน์ นากงาม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)60
629 59244832 นางสาวอรวรรณ ชัยบัง วท.บ. (จิตวิทยา)10
630 59244887 นางสาวอัจฉรี หมื่นทุม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
631 59244955 นางสาวอารดา โฉมอุปฮาด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
632 59244986 นางสาวอุไรวรรณ์ เรืองฤทธิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
633 59245013 นายเอกลาภ จู้อี้ วท.บ. (จิตวิทยา)10
634 59245044 นายกฤษกร เกตุแก้ว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
635 59245051 นายกัณธัฏ ณ สงขลา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
636 59245112 นายณัฐวัฒน์ ชิตาภรณ์พันธุ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
637 59245143 นายธนาสิทธิ์ แก้วพิกุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
638 59245167 นางสาวนิศารัตน์ งามทวี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
639 59245273 นายมาศรุธ ทับโทน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
640 59245358 นายสหภาพ สระทองคง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
641 59245372 นายสิทธิพล เหมือนอ่อง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
642 59245419 นางสาวสุภาวี แผลงศร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
643 59245433 นางสาวอนัญญา พฤทธิพงศ์กุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
644 59245471 นายเอ็ง เซียง คิม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
645 59245488 นายอรรถภูมิ สิงห์น้อย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)