รายชื่อนิสิต
รายวิชา301436 : Industrial Cost Analysis
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 55366132 นายฐิติพร วงค์ยาโน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 55366248 นายนิมิตร ภิระกันทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 55366330 นายพฤฒธน จำปาวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)12
4 56360931 นางสาวกชกร ม่วงเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 56360948 นางสาวกรรณฒิมา ธุนาสูนย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 56360955 นางสาวกาญจน์รวี แสนประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 56360962 นางสาวขวัญวิมล เปี่ยมสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 56360993 นางสาวจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 56361006 นายเจตพล ปวงขันคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 56361013 นายเจษฎา เผ่นโผน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 56361020 นางสาวฉัตรฑารินัน คำปัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 56361037 นางสาวชญานุช มากวิไลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 56361044 นายชยากร อุปกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 56361068 นายชาญวิทย์ สีใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 56361082 นายชิษณุพงศ์ เงินดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 56361105 นางสาวญาณิศา พ่วงชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 56361112 นายณัฐพงษ์ วิเศษพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 56361129 นางสาวณัฐพร จำเรือน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 56361136 นายณัฐภัทร เดือนแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 56361143 นางสาวณัฐรียา ปาลพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 56361150 นายตุลยภัทร แสงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 56361181 นายทศพร จูพัฒนกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 56361198 นายธนบัตร เริ่มจำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 56361204 นายธนพล แสงเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 56361211 นายธนพล เอื้อมโนวิไล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 56361228 นายธนวัฒน์ ศิลปธร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 56361235 นายธนาธิป ชัยธนะกุลมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 56361242 นายธรนันท์ จันทร์ซางเพ็ญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 56361259 นางสาวธัญญลักษณ์ กัลยาณมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 56361266 นางสาวธันยกานต์ แสงคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 56361273 นายนนทกร จิตตมานนท์กุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 56361297 นางสาวนันทิชา คำภูมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 56361310 นายปฏิพัทธ์ มิ่งขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 56361327 นายประทิน เรืองเวช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 56361358 นางสาวปัทมา สายภู่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 56361365 นายปานเทพ โอนอิง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 56361372 นางสาวปาริฉัตร อินต๊ะเมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 56361389 นางสาวพรรณวิกา อุ่นแอบ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 56361402 นายพีรพัฒน์ เดียวสุทธิชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 56361419 นางสาวภัทรวดี สมพมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 56361426 นางสาวภัทราวรินทร์ เตี้ยงสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 56361433 นางสาวภัสชญา ครองยุทธ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 56361440 นายภาณุชิต สายเสมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 56361457 นางสาวภาพิมล เป้าทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 56361471 นางสาวมัลลิกา นามมนตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 56361488 นายเมธา ฉัตรศรีไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 56361501 นางสาวรัฐฌา ทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 56361518 นางสาวรัตนศิริ นิภาโยธิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 56361532 นายวรวุฒิ สีทานวล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 56361549 นายวิศรุต ตาลธูป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 56361556 นายศราวุฒิ ศิริรัตนกุลชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 56361563 นางสาวศศิประภา ปั่นอ้าย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 56361600 นางสาวศิรประภา บุญวัตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 56361617 นางสาวศิรินทิพย์ โนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 56361624 นายศิลา มาน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 56361631 นางสาวศิวพร สังข์โกมล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 56361648 นายสถิตย์ โนจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 56361655 นายสมควร มณีมาตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 56361662 นางสาวสรินยา ท้าวอินทร์ต๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 56361686 นางสาวสิตานัน เตียงวัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 56361709 นางสาวสิริธร บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 56361716 นางสาวสิริมาศ พรหมรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 56361723 นางสาวสุธิดา เมธา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 56361730 นางสาวสุพัตรา สุขประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 56361747 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ลี้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 56361761 นายอนุชิต พุ่มโพธิ์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)50
67 56361778 นางสาวอภัณตรี เจียงกองโค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 56361792 นางสาวณัชชนม์ วิวะโค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 56361808 นายอานนท์ สุขสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 56364823 นางสาวชัชชญา มูลสาร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 56365165 นางสาวจุฑารัตน์ วุ่นคง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)