รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 54365099 นายเกริกไกร ชิณภา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
2 55360734 นางสาวปวีณา จำปาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 56162313 นายวินัย สังคง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 56361815 นายกรกฎ มรกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 56361822 นายกรวิชญ์ มะลาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 56361839 นายกฤติน แสงเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 56361853 นายก้องเกียรติ กมลปราณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 56361860 นายเกียรติศักดิ์ กาญจนรางกูร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 56361877 นายแก้วลิขิต สมเขียน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 56361884 นายจิรศักดิ์ หิมะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 56361891 นายจิรายุ อดทน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 56361907 นางสาวชญาณิศฐ์ บัวแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 56361914 นายชัชวัฒน์ จิตรบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 56361921 นายชาญชัย คำสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 56361938 นายณัฐกิต แซ่อึ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 56361945 นายณัฐพงศ์ พรรณา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 56361952 นายณัฐพงศ์ วงค์สาร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 56361969 นายณัฐพงษ์ บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 56361976 นายณัฐิวุฒ อภิวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 56361983 นายดำรงค์ ถาวรกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 56361990 นายทศวรรษ ยาเสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 56362003 นายทิวากร กาจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 56362010 นายธนกร แตงก่อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 56362027 นายสกนธ์พล แก้วสี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 56362034 นายธนวัฒน์ ผิวทิพากร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 56362041 นายธนวัฒน์ สุวนานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 56362058 นายธนา เสมารัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 56362072 นายนนทชัย คงสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 56362089 นายนพดล กองแก้วใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 56362096 นางสาวนฤมล สอนสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 56362102 นายนัฐวัฒน์ พิมพ์สารี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 56362119 นายปิยะรัตน์ จิตมั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 56362133 นายพัลลภ กำจัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 56362140 นางสาวไพลิน เถาวัลย์ดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 56362157 นายณัฐธนนท์ นาควัฒนเศรษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 56362164 นายภาณุรุทร แก้วงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 56362188 นายวิศรุฒ ทองดอนเหมือน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 56362195 นายวิศว ทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 56362218 นายวิษณุ ชมเชี่ยวชาญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 56362225 นายวีรชัย แก้วฉัยยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 56362232 นายศตวรรษ วรรณสด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 56362263 นายศิริพงษ์ ชัยอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 56362270 นายศุภณัฐ ตรีชิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 56362287 นายสัณฐิติ ตาลเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 56362300 นายสาโรช กุจั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 56362317 นายสิทธิเดช ประโยชน์ดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 56362324 นายสิปปกร หาญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 56362331 นายสุทธิลักษณ์ สาริมาน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 56362348 นางสาวสุปรียา เงินทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 56362355 นายสุภาพ มายาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 56362362 นายสุรชัย เม่งมั่งมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 56362416 นายอธิเบศร์ ประกายศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 56362430 นายอนุกูล เจตน์กสิการณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 56362447 นายอนุชา อินยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 56362461 นายอัครวินท์ ครองไชย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 56362478 นายอาทิตย์ จตุเทน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 56362492 นางสาวอารีรัตน์ จรอนรัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)