รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม5
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56365431 นางสาวสุนิสา สุขบาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 57364693 นางสาวณดา ยอดแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)50
3 57364747 นางสาวธรรมชนก แก้วทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 57364761 นายธฤต แตงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 57364785 นายธีรเมธ หมั่นอุตส่าห์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 57364860 นางสาวพิมพ์พกา พุกอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 57364938 นางสาวศศิธร สอนแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 57364952 นายศาศวัต กุลเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 57364990 นางสาวสุธิตา พรมน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 57365003 นางสาวสุธิตา เอี่ยมแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 58364920 นายกมลวัฒน์ จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 58364937 นางสาวกาญจนาภรณ์ กลิ่นน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
13 58364944 นายเกียรติพิพัฒน์ ดวงขำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 58364999 นายชิษณุพงศ์ อินสอน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
15 58365019 นางสาวณริศรา ระมั่งทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 58365026 นายณัฐพล พรหมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 58365033 นายณัฐวัฒน์ ปวีตนาถนนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 58365071 นายธวัชชัย กล่อมสุนทร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 58365088 นายธิติสรณ์ สินยอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
20 58365101 นายธีรวุฒิ ทองเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 58365118 นายธีระพงษ์ คงหวัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 58365125 นางสาวนริศรา มานา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 58365149 นางสาวนิสา กลิ่นหวล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
24 58365156 นางสาวปิยรัตน์ อินทะรังษี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 58365163 นายพนา ทิพย์สร้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 58365187 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ โมมีเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 58365194 นายภัทรบดี บรรพต วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 58365200 นายภาณุศิริ อุดมรัตนศิริชัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 58365262 นางสาวศุภรดา สายใหม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 58365279 นายสิทธิพล ถุงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 58365286 นายสุรศักดิ์ มะโนดี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 58365316 นายอนิวัตต์ ไชยบิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 58365323 นางสาวอนุธิดา แดงสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 58365330 นายอนุรักษ์ สุภาษี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
35 58365361 นางสาวอัจฉรา อินพะหะ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 58365385 นายเอกรัตน์ แก้วสมพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 58366306 นางสาวสุมารินทร์ เกาะยุทธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 58366474 นายบุญญฤทธิ์ กองถวิล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 58366498 นางสาวสิรินภา ฤทธิ์กระจาย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)