รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 58412423 นางสาวกนกอร ปลัดเซ็นต์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 58412454 นางสาวกัลยกร ภู่แพร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 58412461 นายจักรพันธ์ รอดฤทธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 58412485 นางสาวฐาปนา สาวะดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 58412492 นางสาวฐิติชญา ทองขำ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 58412508 นางสาวณัจฉรียา จันทร์เจริญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 58412515 นางสาวณัฐธิดา แก้วเล่อ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 58412560 นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 58412584 นางสาวนัทธมน จันทร์ใส กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 58412591 นางสาวนิตยา แพทย์กลาง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 58412607 นางสาวบุญญฉัตร สังกัดกลาง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 58412614 นางสาวปรียา พรมแตง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 58412621 นางสาวพัชรพร ภู่เพ็ชร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 58412638 นางสาวพิชญานันท์ หุมอาจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 58412645 นางสาวพิมพ์พิมล มั่นกุง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 58412652 นางสาวพิลดา คำชนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 58412669 นางสาวภัทรภร วงศ์บุญชู กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 58412676 นางสาววนัชพร แจ่มสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 58412690 นายวรากร จันทร์ประดิษฐ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 58412706 นางสาววันวิสาข์ ม่วงงาม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 58412713 นางสาววาสินี รอดสัมฤทธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 58412720 นางสาววิลาสินี สุวรรณศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 58412737 นายวิศรุต กรรณิกา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 58412744 นายวุฒิชัย คำภิระยศ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 58412751 นางสาวอังคณาทิพย์ เณรเอี่ยม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 58412768 นางสาวอัจฉรา แซ่หว้า กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 58413437 นางสาวรังสิมา ศรีเมฆ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 58413444 นายธาวิน เนตรนิลพงษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)