รายชื่อนิสิต
รายวิชา206211 : Chinese III
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 57241864 นางสาววันวิสา โสภารัตน์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 57260421 นางสาวปิยนุช ยิ้มสาระ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 57313929 นายกันตพัฒน์ โสดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 58260659 นายกฤตานนท์ ท้าววัฒนากุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 58260710 นางสาวณัฏฐวี ปินะสุ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 58260765 นางสาวนัฎยา หารไกร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 58260819 นายพุฒิพงษ์ ศรีจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 58260840 นางสาวรัตติพร เพียรดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 58260871 นางสาวศศิวิมล แป้นไทย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 58260888 นางสาวศุภรดา สวัสดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 58260918 นางสาวสุชานาถ นิลนารถ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 58260925 นางสาวสุทธิดา ฉิมพลี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 58260963 นางสาวอภิชญา พรมขัดจา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 58260970 นางสาวอรวรรณ พรหมอยู่ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)