รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์
1 59316591 นายวิวรรธน์ ขัติวงษ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะศึกษาศาสตร์
2 59410077 นายกรวิชญ์ เกื้อผล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
3 59410114 นางสาวกฤษณา ธรรมศร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
4 59410138 นางสาวกัญญาณัฐ อุณหะ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
5 59410367 นางสาวเขมจิรา ฤทธิ์บำรุง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
6 59410657 นายชัยภูมิ ป้องจัตุรัส กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
7 59410718 นางสาวฐิติชญา สุทธิวัฒนกำจร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
8 59410732 นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนน่วมน้อย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
9 59410749 นายณรงฤทธิ์ ปลอดโคกสูง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
10 59411036 นายทศพล โพธิ์ทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
11 59411135 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
12 59411364 นายนาฏพจน์ บุญยงค์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
13 59411470 นายใบเงิน แพรขาว กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
14 59411593 นางสาวปวีณ์สุดา สุขบัว กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
15 59411739 นางสาวพจีพัชร ช้างน้อย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
16 59411890 นางสาวพิมพ์ชนก รายะรุจิ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
17 59411982 นางสาวภัทรวดี แสงกล้า กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
18 59411999 นางสาวภัทราพร มีหอม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
19 59412033 นายภาณุวัฒน์ ไฝขัน กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
20 59412095 นางสาวมัลลิกา สิงห์ปรีชา กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
21 59412125 นางสาวรวิสรา สืบรอด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
22 59412286 นางสาววชิราภรณ์ แต้มทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
23 59412446 นางสาววิภาดา จะเฮิง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
24 59412507 นางสาวศดานันท์ บุญเถิง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
25 59412729 นางสาวสิรินฤดี ดาวดึงษ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
26 59412811 นางสาวสุชาวลี มงคลทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
27 59412910 นางสาวสุมาริน อัง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
28 59412972 นายเสฎฐวุฒิ บุตรโยจันโท กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
29 59413078 นายอภิสิทธิ์ เกตุดำ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
30 59413108 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์บ้านคลอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
31 59413177 นางสาวอินทิรา วรุณณรงค์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
32 60660839 นายทักษิณ แก้วปาน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะสหเวชศาสตร์
33 56661779 นางสาวจินต์จุฑา เสริฐศักดิ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)40
34 60660013 นางสาวกชกร ด้วงสุยะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
35 60660068 นางสาวกนิษฐา จั่นสกุล ทศ.บ.10
36 60660075 นางสาวกมลชนก ซ้ายหนองขาม ทศ.บ.10
37 60660105 นางสาวกมลชนก ศิริสุข ทศ.บ.10
38 60660167 นางสาวกัณทิมา หอมสุวรรณ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
39 60660174 นางสาวกันต์ฤทัย คงแจ่ม ทศ.บ.12
40 60660204 นางสาวกัลยรัตน์ ดีปัญญา ทศ.บ.10
41 60660235 นายกิตตินันท์ กันทะเขียว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
42 60660242 นางสาวกุลณัฐ ศรีชำนาญ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
43 60660273 นางสาวกุลยา โคธิเสน ทศ.บ.10
44 60660280 นางสาวกุลสตรี ไม้หอม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
45 60660310 นายเขตแดน นูนคาน ทศ.บ.10
46 60660327 นางสาวเขมิกา บุญเป็ง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
47 60660402 นางสาวจิราพัชร์ ตาบสันเทียะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
48 60660419 นางสาวจิราภรณ์ เพลินทรัพย์ ทศ.บ.10
49 60660426 นางสาวจิราภัทร ตรีจินดาภัทร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
50 60660433 นางสาวจิราวรรณ สิงห์เรือง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
51 60660495 นางสาวชนม์นิภา จันต๊ะคำ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
52 60660532 นางสาวชยาภรณ์ พลอยแดง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
53 60660556 นางสาวชลธิชา บุญมี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
54 60660617 นางสาวณัฏฐณิชา พหลทัพ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
55 60660655 นางสาวณัฐณิชา นันติ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
56 60660662 นางสาวณัฐธิดา ยุทธแสน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
57 60660686 นางสาวณัฐนรี พานิชรุ่งโรจน์ ทศ.บ.10
58 60660747 นางสาวณัฐรดา นาครวัฒน์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)12
59 60660754 นางสาวณัฐวรา เพิ่มพูนสินทรัพย์ ทศ.บ.10
60 60660815 นายทวิช อำพาศ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
61 60660846 นางสาวทัตพร นาควงษ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
62 60660853 นางสาวทิพย์ลดา อยู่เกษม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
63 60660945 นางสาวธมลวรรณ อังคสิงห์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
64 60660969 นายธรรมจักร ธรรมจักร์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
65 60660983 นางสาวธัญกานต์ มาตราช ทศ.บ.10
66 60661003 นางสาวธัญญลักษณ์ ปัญญาทา ทศ.บ.10
67 60661010 นางสาวธัญรดา เกษแสนวงษ์ ทศ.บ.10
68 60661034 นางสาวธันย์นิชา พรเจริญภิรมย์ ทศ.บ.10
69 60661041 นายธันวา มั่นรอด วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
70 60661072 นางสาวธิดารัตน์ รินพล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
71 60661089 นายธีธัช บรรณะทอง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
72 60661119 นางสาวธีรนาฎ ทับทิม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
73 60661126 นางสาวธีรานันท์ หอมตา ทศ.บ.10
74 60661140 นายนนทชัย สังข์แป้น วท.บ. (กายภาพบำบัด)12
75 60661164 นางสาวนันทกาญจน์ เกวี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
76 60661225 นางสาวนุจรี สีดานุช วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
77 60661232 นางสาวนุชบา อินแปลง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
78 60661263 นางสาวใบเตย แสงเสงี่ยม ทศ.บ.10
79 60661355 นางสาวปานชีวา กีพงษ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
80 60661423 นายพงศ์ภัค จินา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
81 60661447 นางสาวพนิตตา ต้นแพง ทศ.บ.10
82 60661478 นางสาวพรรณลิกา พลายลำทวน ทศ.บ.12
83 60661508 นางสาวพัณณิตา พรหมกสิกร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
84 60661560 นางสาวพิมประภา มาลัย ทศ.บ.10
85 60661577 นางสาวพิมพ์ ปักษานนท์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
86 60661584 นางสาวพิมพ์ชนก มิชสินธ์ ทศ.บ.10
87 60661607 นายพิสุทธิ์ จิ๋วน้อย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
88 60661638 นางสาวแพรพรรณ อัตตะสิริ ทศ.บ.10
89 60661683 นางสาวภัทราพร นาคแทน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
90 60661812 นางสาวรัชชนก อิ่มอก วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
91 60661829 นางสาวรัตนพร พิรอด วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
92 60661867 นายวงศกร จันทร์จิตวิริยะ ทศ.บ.10
93 60661881 นายวชิรวิทย์ วินิจจตุรงค์ ทศ.บ.10
94 60661942 นางสาววรันธร ทายา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
95 60661997 นางสาววิรดา นันท์ชัย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
96 60662024 นางสาวศกลวรรณ แดงขาวเขียว ทศ.บ.12
97 60662079 นางสาวศศิธร โลหาวุธ ทศ.บ.10
98 60662086 นางสาวศศิพา ชูแก้ว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
99 60662123 นางสาวศิรินทิพย์ พารัตน์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
100 60662130 นางสาวศิรินันท์ อุดม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
101 60662147 นางสาวศิริรักษ์ บัวเคน ทศ.บ.10
102 60662154 นางสาวศิริวรรณ ศรีพลน้อย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
103 60662222 นางสาวศุภมาส แสนโส วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
104 60662260 นางสาวโศภิษฐา สันแดง ทศ.บ.10
105 60662277 นางสาวสกลสุภา สีทาโฮม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
106 60662369 นางสาวสายฝน แดงด้วง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
107 60662406 นางสาวสิริกมล กำแพงแก้ว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
108 60662437 นางสาวสุชานันท์ นนทะสัน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
109 60662451 นางสาวสุดารัตน์ สมพมิตร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
110 60662628 นายอนัตต์ สมศิริ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
111 60662642 นางสาวอภิชญา หงษาวดี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
112 60662659 นางสาวอภิญญา ศิริประเสริฐ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
113 60662703 นางสาวอรนลิน เกตุนิรัตน์ ทศ.บ.10
114 60662772 นางสาวอัจฉราพรรณ แสนอะทะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
115 60662796 นางสาวอัญณิฌา มียอด ทศ.บ.10
116 60662819 นางสาวอารญา แก้วมะณี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
117 60662826 นางสาวอารีญา ล้วนศรี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
118 60662833 นายอิทธิพล ศรีวิชัย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
119 60662925 นางสาวพัชรินทร์ พงษ์พัฒนะธานี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
120 60662963 นายอภิวัฒน์ คงเนียม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
 คณะมนุษยศาสตร์
121 57262388 นางสาวกมลชนก แสงเทียน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
122 60240888 นางสาวณัฐณิชา จันทิมา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
123 60243674 นางสาวอาทิตยา เนตรคำยวง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
124 60243773 นายบวร เหลี่ยมไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
125 60662307 นางสาวสมฤดี อินทร์คำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะสังคมศาสตร์
126 60240109 นายกฤตเมธ สีสด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
127 60240147 นางสาวกฤษณา ลำอินทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
128 60240154 นางสาวกวินทรา สิริพงศ์สถาพร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
129 60240178 นางสาวกัญญาพัชร ทับเอี่ยม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
130 60240185 นางสาวกัญญาภา พวงสมบัติ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
131 60240345 นางสาวเกวลี จิตต์นุ่ม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
132 60240413 นางสาวจ่ามคำ ลุงหลู่ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
133 60240437 นางสาวจินดารัตน์ รุ่งปัญญา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
134 60240550 นางสาวชญาณี ทับทิมทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
135 60240581 นางสาวชญานี อินรัญ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
136 60240598 นางสาวชนัญชิดา ดีปา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
137 60240635 นายชยกิติ์ สดสะอาด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
138 60240673 นางสาวชลาลัย หงษ์วิลัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
139 60240703 นายชาญวิทย์ คงกำเหนิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
140 60240734 นางสาวชุติมณฑน์ ชื่นชม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
141 60240772 นางสาวฑิฆัมพร ไชยรัตน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
142 60240789 นายณฐกร กิ่งเส็ง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
143 60240819 นายณัฐชานนท์ บุญญานันท์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
144 60240840 นางสาวณัฏฐณิชา คงยอด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
145 60240857 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
146 60240864 นางสาวณัฐชญาภรณ์ วิโรจน์สกุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
147 60240871 นางสาวณัฐณิชา เทศเพราะผล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
148 60240925 นางสาวณัฐพร คุ้มครอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
149 60240987 นางสาวณิชาภัทร แก้วศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
150 60241083 นายทักษ์ดนัย นาคนาคา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
151 60241090 นายแทนไท สุขแก้ว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
152 60241120 นางสาวธนพร ไผ่ผล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
153 60241137 นางสาวธนพร สังข์ทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
154 60241151 นายธนวัชร วชิรมาศ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
155 60241175 นายธนาเทพ ศรีจาก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
156 60241229 นายธวัชชัย เมณฑ์กูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
157 60241359 นายนพณัฐ กรุงทวี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
158 60241434 นางสาวนัฐกาญจน์ ขำเมืองน้อย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
159 60241489 นางสาวนาฏลดา มาทำมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
160 60241519 นางสาวนิศารัตน์ รุกขชาติ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
161 60241663 นางสาวปราณปรียา ศรชัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
162 60241717 นางสาวปรีณาพรรณ อ้นยะ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
163 60241762 นางสาวปัทมวรรณ เจ๊กแสง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
164 60241939 นางสาวพรชนิตว์ พิพิธภักดี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
165 60241977 นางสาวพรไพลิน ยอดเพชร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
166 60242141 นายพิษณุ คุ้มยงค์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
167 60242196 นางสาวภัทรกันย์ ศรีวิลัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
168 60242233 นายภานรินทร์ วิวัฒน์พาณิชย์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
169 60242264 นายภานุมาศ อินทร์สอาด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
170 60242271 นายภูวศักดิ์ ทิศแดง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
171 60242332 นางสาวมัทรี ไชยคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
172 60242363 นางสาวมาลินี เพชรรัตน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
173 60242387 นางสาวมุธิตา เมืองเปรม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
174 60242394 นายเมธพนธ์ พรมมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
175 60242455 นางสาวโยธกา บวบหอม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
176 60242516 นายรัฐมน อ่อนทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
177 60242646 นางสาววรัญญา อู่อรุณ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
178 60242738 นายวันฉัตร บุญนาค ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
179 60242745 นายวันเฉลิมชัย เข็มครุธ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
180 60242820 นางสาวศกลวรรณ บัวคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
181 60242899 นางสาวศศิธร จันทร์ทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
182 60243001 นายศุกล มาตรา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
183 60243025 นายศุภชาติ แก้วกัณฑา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
184 60243063 นางสาวสตรีรัตน์ สุกลม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
185 60243100 นางสาวสรรพสิริ สมนึก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
186 60243148 นายสหรัฐ ใจภักดี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
187 60243179 นายสิทธิโชค จิตต์ชื้น ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
188 60243315 นางสาวสุนิตา สาระพินิจ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
189 60243339 นางสาวสุนิสา สถาพร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
190 60243353 นางสาวสุภัสสรา ธูปคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
191 60243377 นางสาวสุภาวดี ชัยชนะศึก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
192 60243384 นางสาวสุมิตรา อิมพิมพ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
193 60243391 นายภาคภูมิ สมบุญพูลพิพัฒน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
194 60243469 นายอดิศักดิ์ แก้วหล้า ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
195 60243476 นางสาวอติพร อุ่นเป็นนิจย์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
196 60243520 นายอภิวัฒน์ ตันสิงห์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
197 60243704 นางสาวอิศราภรณ์ ยะหัวฝาย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
198 60243759 นายกิตติชาติ มาแดง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
199 60243766 นางสาวฉัตรลดา พัดเพ็ง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
200 60243797 นางสาวปาลิตา สวนกัน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
201 60243803 นางสาวลภัสรดา ทองขาว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)