รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 60160032 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
2 60160087 นางสาวกรรนิภา เดชอุ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
3 60160193 นายกานต์ชนก รัศมีจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
4 60160254 นายกิติศักดิ์ พรมโสภา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 60160308 นางสาวเกสรา นาเหมือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
6 60160360 นายจักรกฤษณ์ แสนตา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
7 60160384 นายจิตติวัฒน์ ต้นนามน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
8 60160407 นายจิรโชติ เส็งแซ่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
9 60160421 นายจิรวัฒน์ เหลาลาภะ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
10 60160438 นางสาวจิรัญญา ด้วงฟู วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
11 60160452 นางสาวจิราพร เที่ยงตรง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
12 60160476 นางสาวจีรนันท์ อุ่นวงค์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
13 60160575 นางสาวชนกานต์ เอกอนันต์กุล วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
14 60160599 นางสาวชนากานต์ เสริมสุข วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
15 60160698 นางสาวชลลดา ปรุสูงเนิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
16 60160742 นายชัชพล คำแปง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
17 60160759 นายชัชวรินทร์ จันต๊ะวงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
18 60160803 นางสาวญาณิศา ใจแน่ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
19 60160810 นางสาวญาสุมินท์ ใจกว้าง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
20 60160827 นางสาวฐิดาพร หินอ่อน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
21 60160841 นางสาวฐิติพร รักสัตย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
22 60160896 นายณลงกรณ์ สุทธิเจริญพงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
23 60160940 นายณัฐธยาน์ เครือแก้ว วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
24 60160971 นางสาวณัฐนันท์ อ่อนนุ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
25 60161015 นางสาวณัฐพร เพ็ชรโต วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
26 60161121 นางสาวศิลิญภัสน์ ชัชวาลย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
27 60161145 นางสาวดวงนฤมล โพธิ์พรหม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
28 60161206 นายเตชสิทธิ์ คงดี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
29 60161244 นายทำนอง บุญทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
30 60161268 นายธนกฤต ขำสาธร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
31 60161275 นายธนกฤต เลิศทวีสิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
32 60161442 นางสาวนภัสวรรณ ทับกฤษ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
33 60161503 นายนวพล ลินต๋า วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
34 60161534 นางสาวนัฐทรินทร์ยา พุทธนพิมพ์ดาภร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
35 60161541 นางสาวนัทกมล ผินนอก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
36 60161565 นางสาวนันทิยา สวัสดิวิชัยโสภิต วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
37 60161688 นางสาวบุษยา ไชยวงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)12
38 60161701 นายปกรณ์ พิมพ์สังข์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
39 60161732 นายปฏิภาณ วงษ์ประเสริฐ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
40 60161756 นางสาวปพิชญา ทองไพบูลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
41 60161800 นางสาวปรารถนา สอนสุภาพ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
42 60161817 นายพีรพัฒน์ ใจแก้วมา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
43 60161893 นายเปรมภัทร รักชม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
44 60161930 นายพงษ์ไพบูลย์ ช่อแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
45 60161961 นางสาวพรมพร สุดแสง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
46 60161978 นางสาวพรรณพร เปาวนา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
47 60162197 นางสาวภัทรชมนันต์ ฉิมแว่น วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
48 60162203 นางสาวภัทรียา คล่องใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
49 60162210 นายภานุพัฒิ ทุมแก้ว วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
50 60162227 นายภานุวัฒน์ เผ่าพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
51 60162234 นายภูตะวัน เทพคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
52 60162241 นางสาวมนัสชยา เทียมแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
53 60162272 นายมากอบกุล มาเนตร วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
54 60162302 นายเมธา อยู่ยิ่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
55 60162319 นายยุทธการ แย้มลา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
56 60162449 นายวรพล ชัยยะวงศ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
57 60162562 นายวายุพล สิงหเดช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
58 60162586 นางสาววิจิตรา นาคแดง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
59 60162609 นางสาววิภาวีร์ วงษ์จินดา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
60 60162685 นางสาวแววลิน สายวงศ์คำ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
61 60162722 นางสาวศิรินธร ทองคำ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
62 60162739 นางสาวศิริพร เสนานุช วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
63 60162777 นายศิวกร ชนะโลก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
64 60162784 นางสาวศิวพร กองจันทร์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
65 60162814 นางสาวศุภรัตน์ นวลเกตุ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
66 60162852 นายสรณะ ราชวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
67 60162890 นายสาธิต จันทร์เอี่ยม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
68 60162906 นายสายชล สุขโนนจารย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
69 60162920 นางสาวสาวิกา ตองอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
70 60162937 นางสาวสิทธินี มุ่นพุก วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
71 60162968 นางสาวสุดารัตน์ เอื้อเฟื้อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
72 60163057 นายสุรพงศ์ รักกสิวิทย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
73 60163064 นายสุรสีห์ ชัยศิริ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
74 60163088 นางสาวสุรีรัตน์ สมเภช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
75 60163095 นางสาวสุวนันท์ สุขเจริญ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
76 60163101 นางสาวสุวลักษณ์ คำมาเมือง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
77 60163125 นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนส้ม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
78 60163231 นางสาวอริสรา บุญคง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
79 60163293 นายอัศวิน ชัยนิลพันธุ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
80 60163361 นายเอกรัตน์ โพธิ์ทอง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
81 60163415 นายคมชิต วุทธา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
82 60163422 นายจักรภพ ปัดชาเขียว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
83 60163453 นางสาวทัศนีย์ แคน้อย วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
84 60163491 นายนนทวัฒน์ ทองทวี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
85 60163521 นางสาวเบญจภา คงสุข วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
86 60163545 นางสาวมัลลิกา เนตรผง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
87 60163576 นางสาวสโรชา ครุธจับนาค วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
 คณะเภสัชศาสตร์
88 59211247 นางสาวมยุรวีร์ บุญโต ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
89 59211292 นางสาวรัญชิดา โรจนบวร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
90 59211308 นางสาวรัตมณี วุฒิพงศ์วรากร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
91 59211513 นางสาวสรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
92 59311657 นางสาวชัชฎาภรณ์ แสนสา วท.บ. (ฟิสิกส์)10
93 59317109 นางสาวสมปรารถนา ศิริรักษ์ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
94 59318182 นางสาวอพิณญา แก้วปราณี วท.บ. (ฟิสิกส์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
95 55366132 นายฐิติพร วงค์ยาโน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
96 56360849 นายเสกสรร ลีโคกกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
97 56363529 นายจิรกิตต์ สีระสา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
98 56363673 นายทนงพันธุ์ พิชยานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
99 56363802 นางสาวเบญจมาศ เผือกเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
100 58363534 นายพนมกรฌ์ จรรยานะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
101 59360037 นายกนกพล มูลหงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
102 59360051 นายกนกศักดิ์ วงศ์ปาลีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
103 59360174 นายกฤษฎา น้อยยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
104 59360259 นางสาวกัญญารัตน์ คำแถลง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
105 59360327 นางสาวกัลยาณี แสนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
106 59360358 นายกานต์ ไสยสุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
107 59360532 นางสาวขวัญฤทัย ชนสยอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
108 59360556 นายคชา วงศ์เศรษฐภูษิต วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
109 59360648 นายจักรวาล นามะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 59360662 นางสาวจันทนา ศรีชลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
111 59360686 นายจิตกร มีรส วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
112 59360709 นางสาวจิตราภรณ์ มะป้อ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
113 59360778 นางสาวจิราพร เมืองเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
114 59360860 นายฉัตรชัย ใหม่ลา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
115 59360952 นางสาวชนิสรา คงทับ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
116 59361034 นายชัยชาญ เอี่ยมสอาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
117 59361041 นายชัยณรงค์ คงทน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
118 59361072 นางสาวชัยรัมภา พีระพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
119 59361263 นางสาวฐิติรัตน์ เรืองศรีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
120 59361270 นายฐิติศักดิ์ เทียนด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
121 59361324 นายณรงค์ศักดิ์ กาเบ้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
122 59361331 นายณฤพน คำสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
123 59361379 นายณัฐกมล บทกลอน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
124 59361393 นางสาวภิญญาพัชญ์ แย้มจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
125 59361430 นายณัฐดนัย จันทะกูล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
126 59361553 นายณัฐพงษ์ วรพงศ์พิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
127 59361577 นายณัฐพล มูลมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 59361706 นางสาวดารารัตน์ จันทร์สุข วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
129 59361836 นายทักษ์สิน สระทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
130 59361843 นางสาวทัตพร ผลฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
131 59361966 นายธนกร นิลพร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
132 59361980 นายธนโชติ นาควิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
133 59362017 นายธนพนธ์ สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
134 59362093 นายธนัทภูมิ มณีรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
135 59362130 นางสาวธนาพรรณ เทศเรียน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
136 59362222 นายธรรมธร ยุระศรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
137 59362253 นายธราวิชญ์ ช่วงชิด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
138 59362277 นายธราสุต ชัยบุญธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
139 59362284 นางสาวธัญชนก เจริญศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
140 59362369 นายธาราดล สว่างกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
141 59362437 นายธีรพงศ์ แจ่มจำรัส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
142 59362451 นายธีรภัทร อยู่มาก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
143 59362659 นายนฤเบศร์ น้อยบาท วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
144 59362703 นายนันทวัฒน์ เก่งธันยะกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
145 59362710 นางสาวนัยนา กวีพิชชาพัชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
146 59362765 นางสาวนิรชา บุญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
147 59362789 นายนิวัฒ จ่ามอญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
148 59362833 นายบริวัตร คำมะโน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
149 59362901 นางสาวบุษรินทร์ แก้วศิริพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
150 59362932 นายปกรณ์ เลี่ยมวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
151 59363113 นายประเสริฐ จันทรมณฑล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
152 59363120 นายประเสริฐ โรจน์ธนากร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
153 59363380 นายปุริม รักสุข วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
154 59363441 นายพงศ์พัทธ์ ถนอมนิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
155 59363458 นายพงศ์ภรณ์ จิแนน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
156 59363533 นางสาวพรทิพย์ จุ้ยแจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
157 59363663 นายพัฒนพงษ์ ยาพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
158 59363687 นายพันธกานต์ ศรีโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
159 59363700 นายพิจักษณ์ ลิ้มพงษ์มิตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
160 59363793 นางสาวพิมพ์ชนก ขันทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
161 59363861 นายพีรพันธ์ ปานพรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
162 59364011 นายภัทรพงษ์ ทองพ่อค้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
163 59364028 นายภัทรากร สุภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
164 59364035 นางสาวภัทรานิษฐ์ มุขไทสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
165 59364097 นายภาณุพงศ์ สร้อยระย้าแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
166 59364189 นายภีมพล ตั้งไพศาลกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
167 59364202 นายภูพัฒน์ กาสา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
168 59364219 นายภูมินทร์ จันทร์ธิมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
169 59364264 นายมนัส คุ้มก่ำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
170 59364387 นางสาวเมวิยา ปารอด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
171 59364394 นายยอดเพชร ดาหา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
172 59364417 นายรณฤทธิ์ เต็มตาวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
173 59364424 นายรพีพงษ์ เทวาพิทักษ์พร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
174 59364479 นางสาวรัชฎาภรณ์ นำชัย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
175 59364509 นายรัชนาท ขุนทิพย์สมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
176 59364516 นายรัฐนันท์ โนราช วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
177 59364691 นายวรนาถ บุญเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
178 59364790 นางสาววรรณภา โจระสา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
179 59364868 นายวรวุฒิ เกษดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
180 59364899 นายวรากร จอมเกาะ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
181 59364950 นางสาววริศรา แก้วเนย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
182 59365056 นางสาววัชราภรณ์ เทพวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
183 59365124 นายวิทวัส บรรพบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
184 59365209 นายวิสุทธิพงษ์ จันโท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
185 59365216 นายวีรเชษฐ์ สุขยิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
186 59365230 นายวีรพงษ์ คงจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
187 59365247 นายวีระพงษ์ กิ่งเพชรเสรีชน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
188 59365445 นางสาวศิริพร กลิ่นมัคผล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
189 59365551 นางสาวศุภรณัฐ ไกรกิจราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
190 59365667 นายสัจจวิชญ์ จิณะไชย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
191 59365711 นายสิขเรศ แก้วเปี้ย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
192 59365742 นายสิทธินันท์ โสดาบรรลุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
193 59365827 นายสิโรตม์ มะอิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
194 59365896 นายสุทธิรักษ์ เหลืองขจรชัย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
195 59365988 นายสุพรหม มุ่งหมาย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
196 59365995 นางสาวสุพัตรา ศรีปลั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
197 59366084 นายสุรโชค แก้วจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
198 59366206 นางสาวหฤทัย มัณฑการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
199 59366268 นายอนันดา วุฒวรรณะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
200 59366305 นายอนุวัต หม่องเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
201 59366381 นายอภิวงศ์ พรมนิมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
202 59366442 นางสาวอมรรัตน์ เหล่ากุดบอด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
203 59366473 นางสาวอรนุช แสนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
204 59366558 นางสาวอังคนิภา ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
205 59366596 นางสาวอัญญา คงเพ็ชร์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
206 59366787 นายโอบนิธิ ปิวศิลป์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
207 59366800 นางสาวไอลดา ปานเกิดผล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
208 59366817 นางสาวไอศลิน สุตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
209 59366831 นายเอกวิน ขำรอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
210 60662420 นางสาวสิริมาภรณ์ พันธุ์สวรรค์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
211 60520034 นางสาวกนกนารี พลอยแดง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
212 60520041 นางสาวกมลพรรณ ตรองตรึก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
213 60520065 นางสาวกรกวรรษ จันเขียว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
214 60520089 นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
215 60520126 นางสาวกัญญารัตน์ ตุลยกิจเลิศ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
216 60520225 นางสาวจอมขวัญ เปลี่ยนเกิด วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
217 60520256 นางสาวจารุวรรณ์ เอกบัว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
218 60520263 นางสาวจิตมณี ขุนทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
219 60520270 นางสาวจิตราวรรณ วงษา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
220 60520331 นางสาวชลิตา ชุมภู วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
221 60520409 นางสาวญาณิดา ปะและ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
222 60520416 นางสาวญานิกา พรเชาวดีสกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
223 60520423 นางสาวฐิติกานณ์ ถ่ายสูงเนิน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
224 60520522 นายณัฐวุฒิ โคตรชมภู วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
225 60520577 นางสาวดวงพร เปี้ยปาละ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
226 60520591 นางสาวดาวฝน ฤทธิ์เนติกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
227 60520607 นางสาวดุสิตา นางแย้ม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
228 60520614 นางสาวทักษิณา จงมีสุข วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
229 60520652 นางสาวทิพย์ชญา ศิริ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
230 60520683 นางสาวทิพวัลย์ อำพร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
231 60520690 นางสาวทิพากร ประดัง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
232 60520706 นายธนพงศ์ เล่าอุย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
233 60520713 นางสาวธนพร ซ้อนงาม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
234 60520799 นางสาวธัญญรัตน์ อ่อนจันทร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
235 60520812 นางสาวธัญวรัตน์ สืบวงษ์ฟัก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
236 60520850 นายธีร์รัฐ มีสง่า วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
237 60520867 นางสาวนภัสวรรณ พัฒสาริกรณ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
238 60520874 นางสาวนภัสสร เลื่อมตา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
239 60520881 นางสาวนริศรา ศรีนุเดช วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
240 60520928 นางสาวนันทวดี สุขสอาด วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
241 60520966 นางสาวนุสบา พึ่งทิม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
242 60520973 นางสาวเนตรนภา มานะเพียร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
243 60521161 นายพัฒน์พงษ์ ไพโรจน์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
244 60521178 นางสาวพิชญา ปิ่นงาม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
245 60521185 นางสาวพิชญาภา โทนกล้า วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
246 60521215 นางสาวพิมพาพร ศิริจันทร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
247 60521222 นางสาวพิสินี ขมินทะกูล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
248 60521239 นางสาวพีรดา สินชู วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
249 60521246 นางสาวพุธิตา ร่มไม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
250 60521277 นางสาวแพรวนภา วารินสุข วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
251 60521291 นางสาวภัชรานันท์ ทรัพย์ขำ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
252 60521338 นางสาวภัทรวดี ทรัพย์มาก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
253 60521406 นางสาวมาริสา เล็กกระโทก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
254 60521420 นางสาวมุกรินทร์ จันทะคุณ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
255 60521468 นางสาวรติรมย์ อ้วนอินทร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
256 60521475 นางสาวระพีพรรณ อันลูกท้าว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
257 60521482 นางสาวรัญชิดา เสือครบุรี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
258 60521505 นางสาวรัตนาวดี การรัมย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
259 60521512 นางสาวรุ่งอรุณ มั่นแดง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
260 60521529 นางสาวฤดีมาศ พิชญ์ชยะนนท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
261 60521536 นางสาวลักขณา หนูมาก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
262 60521574 นางสาววรรณกานต์ ตงคำ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
263 60521581 นางสาววรางคณา จิโนสวัสดิ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
264 60521598 นางสาววราพร สีม่วง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
265 60521604 นางสาววราภรณ์ เปรมบุญ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
266 60521635 นายวิทวัช ธุระกิจ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
267 60521659 นางสาววิภาสิริ สิริพัชรพรรณ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
268 60521666 นางสาววิยะดา สมสาย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
269 60521673 นางสาววิริษรา บุญมีมา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
270 60521680 นายชนัญชิดา เนียมเปี่ยม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
271 60521819 นางสาวศิริพร ประเสริฐวงค์พนา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
272 60521864 นายสรนันท์ พลนะเดช วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
273 60521871 นางสาวสโรชา วิชาสิทธิ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
274 60521895 นางสาวสายธาร จันทร์นา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
275 60521901 นายสิทธิโชค ตาคำชัย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
276 60521949 นางสาวสุกัญญา เปล่งเสียง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
277 60521987 นายสุรภาคย์ สุขเกษม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
278 60521994 นางสาวสุรัสวดี เฟืองแก้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
279 60522007 นางสาวสุวรี บุญฉลวย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
280 60522014 นายอดิศร อินทร์ทิพย์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
281 60522021 นางสาวอนัญพร รักภูมิ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
282 60522052 นางสาวอภิชญา ช่วยรักษา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
283 60522076 นางสาวอภิญญา เกิดเมฆ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
284 60522083 นายอมรเทพ ภูศรีเทศ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
285 60522090 นางสาวอมรรัตน์ เทียนทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
286 60522106 นางสาวอมรวรรณ พันจันทึก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
287 60522151 นางสาวอัจฉรา จิกคำ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
288 60522168 นางสาวอาทิญาดา ยิ้มสบาย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
289 60522205 นางสาวอินทุอร อินทะศร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
290 60522380 นางสาวเบญจมาศ บรรเทา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
291 60522410 นางสาวปิยรัชณี วงษ์ปาน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
292 60522526 นางสาววราภรณ์ โทนุย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
293 60522601 นางสาวอริสา จรรยารักษ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
294 60521086 นางสาวปวรรัตน์ คำมี วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
295 60521192 นางสาวพิมพ์นิภา หาญแก้ว วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
296 60521826 นางสาวศิริลักษณ์ แก้ววิเชียร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
297 60660020 นางสาวกนกพร ยุชังกูล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
298 60660082 นางสาวกมลชนก เทพอยู่ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
299 60660112 นางสาวกมลวรรณ สายทอง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
300 60660129 นายกรกช ทิมงาม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
301 60660303 นางสาวเกวลิน ทองมา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
302 60660389 นางสาวจิรภิญญา ช่างปัด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
303 60660471 นางสาวชนมน อรัญญาเกษมสุข วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
304 60660563 นางสาวชลธิชา วงค์จันทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
305 60660570 นางสาวญาดา อัจจิมาธร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
306 60660600 นางสาวฐิติกาญจน์ เปลี่ยนทองแดง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
307 60660709 นางสาวณัฐนันท์ แก้วปัญญา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
308 60660730 นางสาวณัฐภรณ์ สุวะไกร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
309 60660778 นางสาวณิชาดา สุขทัศน์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
310 60660785 นางสาวเณริศา ทิพยราช วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
311 60660822 นายทศธน ทับทอง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
312 60660884 นายธนบดี พาพันธ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
313 60660907 นายธนพล กิจสุวรรณ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
314 60660914 นางสาวธนัชพร อาจองค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
315 60661058 นางสาวธิดา แสงสรทวีศักดิ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
316 60661157 นายนพดล จันทร์เกตุ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
317 60661294 นางสาวปนิดา รางกระโทก วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
318 60661331 นางสาวปวันรัตน์ ยังประเสริฐกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
319 60661379 นางสาวปิยะพร เมืองมูล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
320 60661393 นางสาวเปรมกมล นามโฮง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
321 60661430 นางสาวพนิดา มะลิรส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
322 60661454 นางสาวพรปวีณ์ เลาหพงศ์สมบูรณ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
323 60661539 นายพันธกานต์ ราชบรรจง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
324 60661645 นายไพบูลย์ เถานิลมณี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
325 60661652 นายฟ้าประทาน ปิกวงค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
326 60661720 นางสาวมัลลิกา จ่าโนนสูง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
327 60661744 นายยศพนธ์ ศรีนาค วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
328 60661768 นางสาวรติมา คำใส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
329 60661843 นางสาวรุจจิรา เมฆชะอุ้ม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
330 60661911 นายวรรณพรรธน์ ช่วยราชการ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
331 60661935 นางสาววรรณิศา จรทผา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
332 60661966 นางสาววรางคณา สุทธิประภา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
333 60662000 นางสาววิรากานต์ กล่อมแก้ว วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
334 60662062 นางสาวศรุดา ดำรงลินไธสง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
335 60662093 นางสาวศศิวิมล สิมอุตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
336 60662185 นางสาวศิวภรณ์ ช่วยหลำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
337 60662192 นางสาวศุจินธรา พรหมยอด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
338 60662215 นายศุภโชค เกตุทองมา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
339 60662239 นางสาวศุภลักษณ์ เฉลิมวิสุตม์กุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
340 60662284 นายสภาดล สอนถา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
341 60662314 นายสมิชฌน์ พงษ์สถิตย์พร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
342 60662338 นางสาวสโรชา อินทรนิวาส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
343 60662376 นายสิทธิชัย โพธิ์คลัง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
344 60662390 นางสาวสินีนาฎ ครุฑวิเศษ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
345 60662482 นางสาวสุปราณี เทียนทอง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
346 60662499 นางสาวสุปรียา ขำดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
347 60662512 นางสาวสุภาภรณ์ กาฬสินธุ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
348 60662529 นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนศรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
349 60662543 นางสาวสุภาวดี ทองวัน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
350 60662574 นางสาวสุวลี ศุกรเสพย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
351 60662666 นางสาวอภิญญา เพ็ญนารา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
352 60662727 นางสาวอรสา ลาดรุน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
353 60662741 นางสาวอรอนงค์ ภัคพีรกานต์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
354 60662758 นายอลงกรณ์ วงค์ลังกา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
355 60662864 นางสาวไอลดา เรียบร้อย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะมนุษยศาสตร์
356 60163040 นายสุรเชษฐ์ คำฝั้น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
357 59341111 นางสาวเจนจิรา ธีรวณิชนันท์ บช.บ.10
358 59342125 นายทักษิณ นานกระโทก บช.บ.10
359 59343450 นางสาวปนิษา สมศรี บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)