รายชื่อนิสิต
รายวิชา301438 : Value Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56361112 นายณัฐพงษ์ วิเศษพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 56361488 นายเมธา ฉัตรศรีไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 57360978 นางสาวกัญญารัตน์ เสาวภาพิพัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 57361128 นางสาวดนิฐา ศรไชย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 57361135 นางสาวทิตติยา เตจ๊ะน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 57361142 นายธนกร อินทวี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 57361210 นายธีรศักดิ์ สุคันธวิภัต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 57361227 นางสาวนพมาศ มีเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 57361630 นายสัจจปพจน์ พินิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 57361708 นางสาวสุลักษณา ปลื้มพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 57361715 นางสาวหทัยพันธน์ นันทวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)