รายชื่อนิสิต
รายวิชา206121 : Chinese Listening and Speaking I
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 56661892 นางสาวธวัลพร เขตเจริญ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
2 57193194 นายเสฎฐวุฒิ เนตรแสงสี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
3 57240898 นางสาวชวพร มนกลม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
4 58261021 นางสาวจิตตานันท์ สันธนะจิตร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
5 58261052 นางสาวณัฐริกา จันทร์อิ่ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
6 58261212 นางสาววรนิษฐา สำลีปั้น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
7 58261366 นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 58262493 นางสาวสโรชา เอื้อจิตสันติ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
9 58262516 นายสุทธิพงศ์ รอดขำ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
10 58262523 นางสาวสุภาวดี ป้องพา ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
11 58262547 นางสาวหทัยชนก ศิริลักษณ์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
12 58262714 นางสาวชนัญพัทธ์ นันไชยพงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
13 58262745 นางสาวณัฐกานต์ บุญยะพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 58262950 นางสาวภัคภิญญา อินทผลึก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 58262967 นางสาวภัทราภรณ์ ครุฑทา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 58262981 นายมณฑล หมื่นชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
17 58263117 นางสาวศิณีนาฏ วรรณบัณฑิตย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 58263148 นางสาวศิวพร วันทา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 58263346 นายอัษฎาวุธ ประสาทสุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
20 58263360 นางสาวอุษา ทองรุ่ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 58263841 นางสาวปัฐธวีภรณ์ หุ่นสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 58263872 นางสาวอรสิริ ปิ่นศร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 58343796 นายพศวัต เขียวคุ้ม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)