รายชื่อนิสิต
รายวิชา301416 : Production Planning and Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56364557 นายพิชิตพงษ์ รุ่งเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 56364670 นายศุภกฤต พรมดวง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 56364748 นายอดิศร ปิ่นมณี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 56365165 นางสาวจุฑารัตน์ วุ่นคง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 57364594 นายกรวิทย์ พุ่มพวง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 57364624 นายกิตติศักดิ์ วงษ์สอน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 57364631 นายคมสันต์ มัธยมแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
8 57364655 นายจตุพงศ์ พันตรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 57364686 นายเจตจรัล นามเมฆ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
10 57364716 นายณัฐวุฒิ จารุสุมน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 57364723 นายดนัย เหมะธุลิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
12 57364730 นางสาวทิพนิภา มีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
13 57364747 นางสาวธรรมชนก แก้วทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 57364761 นายธฤต แตงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
15 57364785 นายธีรเมธ หมั่นอุตส่าห์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 57364808 นายนฤพล แก้วโยน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
17 57364815 นางสาวนัฐริกา สมิงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
18 57364860 นางสาวพิมพ์พกา พุกอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 57364884 นางสาววนาลี แจ้งจิตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
20 57364938 นางสาวศศิธร สอนแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 57364945 นายศักดิ์ดา แสงสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
22 57364952 นายศาศวัต กุลเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
23 57364969 นางสาวศิริลักษณ์ โคตะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
24 57364976 นายสกุลชาติ ขุนเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 57364990 นางสาวสุธิตา พรมน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
26 57365003 นางสาวสุธิตา เอี่ยมแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 57365010 นายอริย์ธัช ลี้สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)