รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 60160414 นายจิรเมธ แสงปรางค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 60160797 นางสาวโชติกา ภูเดช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 60160865 นางสาวฐิติรัตน์ บิณฑโก วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
4 60161220 นางสาวทวิตรา สงวนศักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 60161633 นางสาวเนตรนภา ทรัพย์เหลือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
6 60161695 นางสาวเบญจวรรณ พรมมาอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 60161855 นางสาวปัทมา ทองแพง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
8 60162425 นางสาวลดาวัลย์ ปานะพงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
9 60162623 นางสาววิลาวัลย์ หมูทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 60162760 นางสาวศิริวรรณ ใจสีคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 60162951 นางสาวสุกัญญา ชูประสูติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
12 60163484 นายทิวัตถ์ กุลคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
 คณะวิทยาศาสตร์
13 57314124 นายสุริยพงศ์ ถาวงษ์กลาง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
14 60315098 นางสาวสโรชา อินสอน วท.บ. (เคมี)10
15 60315487 นางสาวสุภาพร ปลั่งศรีทรัพย์ วท.บ. (เคมี)10
16 60316422 นายภาษกร เก็งวิเชียรไชย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 60360036 นายกณิศ ขันการไถ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
18 60360067 นางสาวกมลลักษณ์ มาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 60360098 นายกรกช เป้าหินตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 60360258 นายกษิดิศ ลิ่มสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
21 60360272 นางสาวกัญจน์นิกข์ แซ่ย้าง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
22 60360302 นางสาวกัญญาวีร์ ขอนดอก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
23 60360326 นางสาวกัณฐิกา ชัยนาถ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
24 60360371 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสงค์ทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
25 60360456 นายกีรติ แดงดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
26 60360463 นางสาวกุลนิษฐ์ เวียงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 60360487 นางสาวเกวรินทร์ หาญสุดเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 60360579 นางสาวคณิสสร หวานสนิท วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
29 60360586 นางสาวคุณัญญา เกื้อกูลส่ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
30 60360708 นายจิรานุวัฒน์ ถิ่นทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
31 60361194 นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 60361361 นายณัฐพงศ์ เรืองรอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 60361514 นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 60361644 นายทศมงคล สุวรรณจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
35 60361804 นายธนดล อึ้งอิสรานุกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 60362276 นายนคเรศ เจริญพะกุไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 60362351 นางสาวนภัสสร ตั้งมั่น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
38 60362399 นายนฤเบศ บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
39 60362412 นางสาวนฤมล นาคพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
40 60362603 นางสาวบุษกร ใจยง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
41 60362610 นางสาวบุษบา สีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
42 60362665 นางสาวเบญจวรรณ เอกวิริยกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
43 60362689 นายปฏิภาณ นามบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 60362788 นายปริญญา มาชาวป่า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 60362955 นางสาวปิยะพร สอนสุรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 60363006 นายพงศกร ปาละ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
47 60363150 นายพชรพล สมัครเขตรการ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
48 60363327 นางสาวพิชยา วงศ์ยา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
49 60363341 นายพิชาต เกษสาคร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
50 60363389 นางสาวพิมพกานต์ ใจเอื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
51 60363440 นายพิสิษฐ์ สีแดง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
52 60363525 นางสาวฟ้อนฟ้า ศิลประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
53 60363556 นายภราดร แซ่ลอ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
54 60363563 นางสาวภัทธิยา บุญเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
55 60363570 นางสาวภัทรธร ทิมเทียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
56 60363600 นางสาวภัทรพิมพ์ ชมภู วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
57 60363686 นางสาวภาณุมาส ประชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 60363860 นายยุติธรรม อุ่นเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
59 60363983 นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
60 60364171 นายวรวัฒน์ มูลไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
61 60364430 นางสาววิไลพร จินดามัง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
62 60364508 นายศรชัย ทองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
63 60364546 นายศรากร มณีนิล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
64 60364614 นายศักดิ์ไพสิฐ พิศมร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
65 60364737 นายศุภเกียรติ ศักดิ์สุนทร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
66 60364744 นายศุภชัย แซ่โง้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
67 60364775 นางสาวศุภลักษณ์ มารมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
68 60364829 นายศุภากร ปัญญาประชุม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
69 60364898 นายสถาพร ผลสุข วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
70 60364911 นางสาวสมฤทัย บ่อคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 60365017 นางสาวสหรัถ มิ่งเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
72 60365147 นางสาวสุชานันท์ สุริยวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
73 60365215 นายสุทธิภัทร ชัยสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
74 60365260 นายสุนทร ป้องแสนสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
75 60365307 นางสาวสุพัตรา จันทเมธิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
76 60365321 นายสุภัก ประสมวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
77 60365413 นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
78 60365536 นายอดิศร เหล่าจั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
79 60365727 นางสาวอรปรียา โตส้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
80 60365772 นางสาวอริสา เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
81 60365819 นายอัชฌา นาคทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
82 60365840 นายอานันท์ คำภา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
83 60365857 นางสาวอารยา เฉลิมผา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
84 60365956 นายโอบบุญ ไชยโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
 คณะศึกษาศาสตร์
85 60410496 นางสาวชมพูนุช ไชยเทพ กศ.บ. (เคมี)10
86 60410724 นางสาวณัฐสุดา สิทธิเกษร กศ.บ. (เคมี)10
87 60410731 นางสาวณิชาภัทร นันท์ตา กศ.บ. (เคมี)10
88 60410922 นางสาวธัญญารัตน์ ทับทอง กศ.บ. (เคมี)10
89 60411318 นางสาวปัณณ์ เขตจัตุรัส กศ.บ. (เคมี)10
90 60412339 นางสาวโสภิดา โสภาค กศ.บ. (เคมี)10
91 60412520 นางสาวไอริณ ตั้งเชยวิไล กศ.บ. (เคมี)10
92 60412735 นายอนุวัฒน์ ประสิทธิเกตกรณ์ กศ.บ. (เคมี)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
93 60520164 นางสาวกานต์ธิดา โป่งคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
94 60520188 นางสาวเกตุกมล คงสท้าน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
95 60520201 นางสาวเกศรา สิงห์โตนารา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
96 60520324 นางสาวชลธิดา จันทร์ตาธรรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
97 60520461 นายณัฐนัย นวลป้อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
98 60520799 นางสาวธัญญรัตน์ อ่อนจันทร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
99 60520935 นางสาวนันทิตา จับใจนาย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
100 60521055 นางสาวปรายฟ้า ดำรงสุกิจ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
101 60521116 นางสาวปาริฉัตต์ อารยางกูร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
102 60521239 นางสาวพีรดา สินชู วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
103 60521963 นางสาวสุนิสา ยศอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
104 60522199 นางสาวอินทิรา ด้วงพรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
105 60522236 นางสาวกันยภัทร วงค์ตาหล้า วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
106 60522243 นางสาวจริยา คุ้มจุ่น วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
107 60522311 นางสาวดวงจันทร์ ยี่สุ่นแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
108 60522403 นางสาวปลายฟ้า บุญชื่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
109 60522410 นางสาวปิยรัชณี วงษ์ปาน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
110 60522441 นางสาวเพชรรัตน์ เพชรรักษ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
111 60522465 นางสาวเฌอณิชฏา กลิ่นเกษม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
112 60522472 นายภาณุเมศวร์ ทิพยศรจิระโชติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
113 60522496 นางสาวมาริษา มั่นเอี่ยม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
114 60522502 นางสาววรรณการต์ พูลทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
115 60522519 นางสาววรรณภา มีมุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
116 60522533 นางสาววัชธิษา สุจริต วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
117 60522540 นางสาววิยะดา นันทะใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
118 60522564 นางสาวศิริพร อ่างสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
119 60522618 นางสาวอาทิติยา แก้วสระศรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
120 60522625 นางสาวอารดา กันทะอินทร์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
121 60522632 นางสาวเอมวิกา เอมสอาด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
122 57521133 นายชินวัฒ มาณีกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
123 57710261 นายธนาพล คำจีระ สถ.บ.10
124 57710537 นายเศรษฐศิษฏ์ อรนพ สถ.บ.10
125 57711473 นางสาวศุภลักษณ์ รักเกื้อ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
126 60710022 นางสาวกรกนก ศรีใจ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
127 60710596 นายถิรธรรม รอบจังหวัด ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
128 60710862 นายปรียาวัชร หลิมเจริญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
129 60340441 นางสาวกานต์พิชชา สาเสียง บช.บ.10
130 60340625 นางสาวแก้วกรุณา ปานสมบัติ บช.บ.10
131 60340656 นางสาวขนิษฐา อุประหนอง บช.บ.10
132 60340717 นางสาวคุณิตา มาเตียง บช.บ.10
133 60340724 นางสาวแคทรียา สุขสม บช.บ.10
134 60340878 นางสาวจิดาภา พิมพ์แปลก บช.บ.10
135 60341479 นายชิติพัทธ์ บงกาล บช.บ.10
136 60341707 นางสาวฑิตยา ปัตตะแวว บช.บ.10
137 60341745 นางสาวณภัทร ถนอมพลกรัง บช.บ.10
138 60341776 นางสาวณัชชา เกษมสายสุวรรณ บช.บ.10
139 60341783 นางสาวณัชชา ริยะตา บช.บ.10
140 60341837 นายณัฐชนน เชิดชู บช.บ.10
141 60342056 นางสาวณัฐริณีย์ ปัญโญ บช.บ.10
142 60342124 นางสาวณิชมน ทับแว่ว บช.บ.10
143 60342629 นางสาวธันยพร คณโฑเงิน บช.บ.10
144 60342919 นางสาวนภิศ วงศ์เดช บช.บ.10
145 60343015 นางสาวนัฐธิชา สุขประเสริฐ บช.บ.10
146 60343091 นางสาวนิตยา สุนทรวงษ์ บช.บ.10
147 60343183 นางสาวนุตประวีณ์ อกกว้าง บช.บ.10
148 60343336 นางสาวปนัสยา บุตรบุญ บช.บ.10
149 60343374 นางสาวประภาวรินทร์ โตทอง บช.บ.10
150 60343541 นางสาวปาริฉัตร แก้วทันคำ บช.บ.10
151 60343558 นางสาวปาริชาติ ขันคำ บช.บ.10
152 60343565 นางสาวปาลิตา พูลประศาสตร์ บช.บ.10
153 60343572 นางสาวปิยกาญจน์ เขียวขำ บช.บ.10
154 60343657 นางสาวปิยะพร ทองลอย บช.บ.10
155 60343688 นางสาวเปมิกา สิงห์เรือง บช.บ.10
156 60343749 นางสาวพรกมล ไชยยาสมบัติ บช.บ.10
157 60343787 นางสาวพรนภา ใจถาวร บช.บ.10
158 60343824 นางสาวพรพักตร์ สุ่มดาย บช.บ.10
159 60343855 นางสาวพรพิมล หิรัญ บช.บ.10
160 60343909 นางสาวพรวลัชญ์ วิทยาพาสุข บช.บ.10
161 60343923 นางสาวพักตร์วิภา สุ่มดาย บช.บ.10
162 60344029 นางสาวพัณณิตา หลากสุขถม บช.บ.10
163 60344906 นายวชิรวิทย์ สัณฐิติวิฑูร บช.บ.10
164 60345057 นางสาววราภรณ์ พูลเขตกิจ บช.บ.10
165 60345156 นางสาววันวิสาข์ ดอกไม้ทอง บช.บ.10
166 60345224 นางสาววิภาวี ฐิติไชยตระกูล บช.บ.10
167 60345347 นางสาววีรามล นาคเที่ยง บช.บ.10
168 60345675 นางสาวศุภนิดา ปัณราช บช.บ.10
169 60345705 นางสาวศุภรัตน์ บุญประเสริฐ บช.บ.10
170 60345897 นายสิทธิโชค บุญนวม บช.บ.10
171 60346054 นางสาวสุดารัตน์ พุทธเกษ บช.บ.10
172 60346184 นางสาวสุพิชญา เจริญถ้อย บช.บ.10
173 60346320 นางสาวอจิรภาส์ ราศรี บช.บ.10
174 60346344 นางสาวอนันตยา สุกใส บช.บ.10
175 60346368 นางสาวอภัสนันต์ สาสน บช.บ.10
176 60346405 นางสาวอภิญญา อินจันดี บช.บ.10
177 60346498 นางสาวอรวรรณ ปานนิล บช.บ.10
178 60346504 นางสาวอรวรรยา เกิดทะเล บช.บ.10
179 60346542 นางสาวอัจฉราพร สร้อยแสง บช.บ.10
180 60346597 นางสาวอัยย์ รัตนศิริกุลชัย บช.บ.10
181 60346603 นางสาวอาทิตยา สุทธิพันธุ์ บช.บ.10
182 60346634 นางสาวอาภา คุ้มศรีมูล บช.บ.10
183 60346672 นางสาวอารีรัตน์ ปิระกาโน บช.บ.10
184 60346689 นางสาวอารีรัตน์ สารพันธ์ บช.บ.10
185 61340020 นางสาวกชวรรณ ทองทับ นศ.บ.10
186 61340075 นางสาวกนกพร เอี่ยมทรัพย์ นศ.บ.10
187 61340242 นายกรรณชาติ กลมกลิ้ง นศ.บ.10
188 61340266 นางสาวกรรณิกา สุวรรณวงค์ นศ.บ.10
189 61340303 นางสาวกรองขวัญ สุวรรณวงศ์ นศ.บ.10
190 61340341 นางสาวกฤตยา กองนอก นศ.บ.10
191 61340426 นางสาวกสิณา ม่วงศรี นศ.บ.10
192 61340464 นางสาวกัญญารัตน์ ภู่พิพัฒน์ภิญโญ นศ.บ.10
193 61340471 นางสาวกัญญารัตน์ ใจกลม นศ.บ.10
194 61340501 นางสาวกัญวราภรณ์ คำมูล นศ.บ.10
195 61340518 นางสาวกันตรัตน์ เจริญบวรศักดิ์ นศ.บ.10
196 61340556 นางสาวกัลย์สุดา จักร์คำ นศ.บ.10
197 61340600 นายกิตติพิชญ แสนยศ นศ.บ.10
198 61340648 นางสาวกุมาริกา แก้วสุวสิงห์ นศ.บ.10
199 61340730 นางสาวเกวลิน สุวรรณ นศ.บ.10
200 61340778 นางสาวเกศมณี โสภารัตน์ นศ.บ.10
201 61340792 นางสาวแก้วกานต์ กุลมนต์ นศ.บ.10
202 61340822 นางสาวขนิษฐา จันทร์อุดม นศ.บ.10
203 61340839 นายขวัญชัย พรหมจันทร์ นศ.บ.10
204 61340860 นายคณิศร เพชรี นศ.บ.10
205 61340877 นายคมกริบ แก้วงาม นศ.บ.10
206 61340938 นายจตุพล ถาน้อย นศ.บ.10
207 61341041 นางสาวจิตตินันท์ พันธ์สิงห์ นศ.บ.10
208 61341065 นางสาวจิตรลดา วงค์อาภาศิริ นศ.บ.10
209 61341119 นายจิรวัฒน์ อนันต์ธรรมคุณ นศ.บ.10
210 61341195 นางสาวจุฑามาศ แก้วกล่ำ นศ.บ.10
211 61341287 นางสาวเจนจิรา ศีติสาร นศ.บ.10
212 61341317 นางสาวเจลกา แสนขัน นศ.บ.10
213 61341324 นางสาวเจวรินทร์ โมทาน นศ.บ.10
214 61341331 นายเจษฎาภรณ์ นพสุวรรณ์ นศ.บ.10
215 61341379 นางสาวชนกานต์ ทองขวัญ นศ.บ.10
216 61341386 นางสาวชนนิกานต์ ประเสริฐสมบูรณ์ นศ.บ.10
217 61341409 นางสาวชนมน สุวรรณทับ นศ.บ.10
218 61341515 นางสาวชนิตา ขวัญวงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
219 61341539 นางสาวชรินรัตน์ วินิจกุล นศ.บ.10
220 61341546 นางสาวชรินรัตน์ อินผึ้ง นศ.บ.10
221 61341638 นายชัชพงษ์ โท่นขัด นศ.บ.10
222 61341645 นายชัชพล ติดผาย นศ.บ.10
223 61341652 นางสาวชัญญา อัครธรรม นศ.บ.10
224 61341775 นางสาวชุตินันท์ คำมูล นศ.บ.10
225 61341843 นางสาวญาณิศา ใจแน่ นศ.บ.10
226 61341867 นางสาวญาดา ปานเรือง นศ.บ.10
227 61341881 นายฐาปนพงศ์ วรินทร์ นศ.บ.10
228 61341911 นางสาวฐิติญา สังขพันธ์ นศ.บ.10
229 61341935 นายฐิติพงศ์ ปุ้ยขาว นศ.บ.10
230 61341959 นางสาวฐิติรัตน์ บุญจิตร นศ.บ.10
231 61341973 นางสาวฐิติวรดา ทองคำเขียว นศ.บ.10
232 61342048 นายณักษชัย คงมีชนม์ นศ.บ.10
233 61342123 นางสาวณัฐชนก ตรงต่อกิจ นศ.บ.10
234 61342154 นายณัฐชนน ภิญโญสวัสดิ์สกุล นศ.บ.10
235 61342178 นางสาวณัฐชนิกุล ทองน้อย นศ.บ.10
236 61342192 นางสาวณัฐชา เวรุริยะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
237 61342222 นางสาวณัฐฐา เรืองวงษ์ นศ.บ.10
238 61342260 นางสาวณัฐธิดา หงสูงเนิน นศ.บ.10
239 61342277 นางสาวณัฐธิดา ขุระสะ นศ.บ.10
240 61342284 นางสาวณัฐธิดา ประกอบแนม นศ.บ.10
241 61342338 นายณัฐพล เอี่ยมสอาด นศ.บ.10
242 61342420 นางสาวณัฐวรรณ อินทร นศ.บ.10
243 61342444 นายณัฐวัตร อาจิณ นศ.บ.10
244 61342451 นายณัฐวุฒิ แก้วเล็ก นศ.บ.10
245 61342543 นางสาวดวงหทัย เดียวสกุล นศ.บ.10
246 61342567 นางสาวดุสิตา โชคลัทธิธรรม นศ.บ.10
247 61342642 นายทวิช หอมหวาน นศ.บ.10
248 61342659 นายทวิภพ ยศมา นศ.บ.10
249 61342666 นายทวีศักดิ์ กลอยเดช นศ.บ.10
250 61342710 นางสาวทิพย์สิรินทร์ อินทร์เหมือน นศ.บ.10
251 61342727 นางสาวทิพย์สุดา อุดมสารี นศ.บ.10
252 61342734 นางสาวทิพากร ทองชาวนา นศ.บ.10
253 61342765 นายธนกร อุทัยเรือง นศ.บ.10
254 61342819 นายธนบรรณ ทิพย์มาลา นศ.บ.10
255 61342932 นายธนรัตน์ ศรีบัว นศ.บ.10
256 61342987 นางสาวธนัญญา หนูหนุน นศ.บ.10
257 61342994 นางสาวธนัญญา พฤทธิพงศ์กุล นศ.บ.10
258 61343007 นายธนัต หล้านามวงค์ นศ.บ.10
259 61343038 นายธนากรณ์ สุวิเชียร นศ.บ.10
260 61343090 นางสาวธมลวรรณ จันทร์สืบแถว นศ.บ.10
261 61343182 นายธัญวรัตม์ พลตระกรรม นศ.บ.10
262 61343199 นายธัญวุติ บุญคง นศ.บ.10
263 61343205 นางสาวธันยชนก พินิจฤทธิกร นศ.บ.10
264 61343212 นางสาวธันยพร บัวชัยโย นศ.บ.10
265 61343274 นางสาวธิดารัตน์ สิงหเดช นศ.บ.10
266 61343304 นายธิติวุฒิ มั่นประสิทธิ์ นศ.บ.10
267 61343342 นายธีร์ธวัช เตี๋ยอำนวยชัย นศ.บ.10
268 61343359 นายธีรพงษ์ แถมเกษม นศ.บ.10
269 61343366 นายธีรภัทร์ คุ้มน้อย นศ.บ.10
270 61343427 นางสาวธีราพิตฐา พึ่งเมือง นศ.บ.10
271 61343465 นายนครินทร์ ถ้วนคำ นศ.บ.10
272 61343502 นางสาวนนท์ธินีย์ บัวบาน นศ.บ.10
273 61343533 นางสาวนภสร ริยะกาศ นศ.บ.10
274 61343588 นางสาวนภาพร วิยะ นศ.บ.10
275 61343632 นางสาวนริศรา คำเสน นศ.บ.10
276 61343731 นางสาวนัฐธกมล ไกรกิจราษฎร์ นศ.บ.10
277 61343755 นางสาวนัฐวิกา บริบูรณ์ นศ.บ.10
278 61343793 นางสาวนันทิพร ดงดอน นศ.บ.10
279 61344004 นางสาวบุณยานุช หงษ์สกุล นศ.บ.10
280 61344011 นางสาวบุษยมาศ คุ้มสุข นศ.บ.10
281 61344059 นางสาวเบญญาภา ได้พร นศ.บ.10
282 61344141 นายประกฤษฎิ์ แจ่มแจ้ง นศ.บ.10
283 61344158 นางสาวประถาพัฒน์ ภูวิศวรกิตติ์ นศ.บ.10
284 61344165 นายประพล พรมเอี่ยม นศ.บ.10
285 61344172 นางสาวประภัสสร ภูดินทราย นศ.บ.10
286 61344202 นางสาวประวีณา พลาพล นศ.บ.10
287 61344219 นายประสิทธิ์ น้อยยะนะ นศ.บ.10
288 61344288 นางสาวปวันรัตน์ หมั่นกิจการ นศ.บ.10
289 61344295 นายปวิชญา เกตุดำ นศ.บ.10
290 61344462 นางสาวปาลิตา พลภักดี นศ.บ.10
291 61344530 นางสาวปิยากร อ่อนสำลี นศ.บ.10
292 61344547 นางสาวปิยาพัชร จันทร์หม่อน นศ.บ.10
293 61344578 นางสาวผไทมาส นุ่นงาม นศ.บ.10
294 61344615 นายพงษ์พัฒน์ บุญคำมา นศ.บ.10
295 61344646 นายพชรพล แน่นอุดร นศ.บ.10
296 61344752 นายพรพงษ์ ชัยสมบูรณ์รชตะ นศ.บ.10
297 61344929 นายพัฒธาวินท์ หล้าหา นศ.บ.10
298 61345001 นายพันธกานต์ เหลืองเจษฎากุล นศ.บ.10
299 61345025 นายพัสสนต์ อรุณอาศิรกุล นศ.บ.10
300 61345063 นายพิชญ์ภูมิ วรเตชะ นศ.บ.10
301 61345094 นางสาวพิชญานิน พิทยสกุลพงษ์ นศ.บ.10
302 61345100 นางสาวพิชามญชุ์ พันธุ์เอี่ยม นศ.บ.10
303 61345247 นายพีรพล เมฆสุข นศ.บ.10
304 61345278 นางสาวพีระพัฒน์ อัคคาริยกุล นศ.บ.10
305 61345285 นายเพชรกำแพง มีเต็ม นศ.บ.10
306 61345476 นายภาณุพงศ์ กุลมาลา นศ.บ.10
307 61345537 นางสาวภิญรดา ภัทรเรืองเดช นศ.บ.10
308 61345728 นางสาวเมธาวี เพ็งมา นศ.บ.10
309 61345773 นางสาวยลดา หงษ์เจริญศรี นศ.บ.10
310 61345841 นางสาวรติณา ดวงแข นศ.บ.10
311 61345872 นางสาวรสิตา เลิศชัยอภิชาติ นศ.บ.10
312 61345902 นางสาวณิชตา บุญญาธนาผล นศ.บ.10
313 61346077 นางสาวรุ่งนภาวัลย์ ศรทรง นศ.บ.10
314 61346084 นางสาวรุ่งปวีณ์ ทองด้วง นศ.บ.12
315 61346091 นางสาวลฎาภา หมวกสังข์ นศ.บ.10
316 61346220 นางสาววรรณภร เรืองเที่ยง นศ.บ.10
317 61346251 นางสาววรรณวิภา ศรีวัน นศ.บ.10
318 61346329 นายวัชระ กล่ำสามเรือน นศ.บ.10
319 61346350 นางสาววันวิสา เชี่ยวชาญทวีกุล นศ.บ.10
320 61346428 นายวิชนันท์ เตียสวัสดิ์ นศ.บ.10
321 61346510 นางสาววิรชา รุ่งเรือง นศ.บ.10
322 61346558 นางสาววิลาสินี วงศ์ช่างเงิน นศ.บ.10
323 61346596 นายวีรภัทร อินตรี นศ.บ.10
324 61346657 นางสาวศรัญญา ใจแจ่ม นศ.บ.10
325 61346688 นางสาวศรัณยาพร เพียรทอง นศ.บ.10
326 61346701 นายศราธิวัตติ์ วรรณทอง นศ.บ.10
327 61346718 นายศรายุทธ สอนมาลา นศ.บ.10
328 61346756 นางสาวศศิกานต์ วงศ์มณี นศ.บ.10
329 61346824 นายศักดิ์สิทธิ์ จีนสลุด นศ.บ.10
330 61346855 นายศิรวิทย์ นามนาค นศ.บ.10
331 61346879 นางสาวศิรินทิพย์ จำปาลาด นศ.บ.10
332 61346886 นางสาวศิรินทิพย์ ศักดิ์เจริญชัยกุล นศ.บ.10
333 61346923 นางสาวศิริมา น้อยอุดม นศ.บ.10
334 61346992 นายศุภกฤต สวนม่วง นศ.บ.10
335 61347005 นายศุภกฤต เหล่าเขตรการ นศ.บ.10
336 61347050 นางสาวศุภรัตน์ ปัญญา นศ.บ.10
337 61347067 นางสาวศุภรัสมี แซ่ย่าง นศ.บ.10
338 61347074 นายอิสรีย์ อินเถิง นศ.บ.10
339 61347081 นายศุภสิทธิ์ ปวนแก้ว นศ.บ.10
340 61347135 นายเศรษฐสิริ สุวัฒนากูร นศ.บ.10
341 61347166 นางสาวสบันงา คุ้มเวช นศ.บ.10
342 61347234 นางสาวสโรชา ก่อกอง นศ.บ.10
343 61347265 นายสหัสวรรษ พรหมทอง นศ.บ.10
344 61347326 นายสิทธณัฐ วงค์สถาน นศ.บ.10
345 61347357 นายสิรภพ บุญทวี นศ.บ.10
346 61347364 นางสาวสิรภัทร อินทวงค์ นศ.บ.10
347 61347418 นางสาวสุกาญดา ชัยนคร นศ.บ.10
348 61347487 นางสาวสุชาดา ขาวดี นศ.บ.10
349 61347500 นางสาวสุชาดา เรืองไทย นศ.บ.10
350 61347548 นางสาวสุดารัตน์ ไกลรอด นศ.บ.10
351 61347593 นางสาวสุทธิรักษ์ คุยม่วงพันธ์ นศ.บ.10
352 61347609 นายสุทธิศักดิ์ บุญสม นศ.บ.10
353 61347623 นางสาวสุธิกานต์ นิลผ่อง นศ.บ.60
354 61347630 นางสาวสุธิดา ตาดเกิด นศ.บ.10
355 61347661 นางสาวสุนิสา มาหา นศ.บ.10
356 61347692 นางสาวสุปรียา สุดวิลัย นศ.บ.60
357 61347708 นางสาวสุพัตรา แย้มกลิ่น นศ.บ.10
358 61347739 นางสาวสุภัทรา สายไธสง นศ.บ.10
359 61347753 นางสาวสุภาพร กู่ทรัพย์ นศ.บ.10
360 61347883 นางสาวสุวิมล พวงลำ นศ.บ.10
361 61347975 นายอดิศร อินทร์เม่น นศ.บ.10
362 61348071 นายอนันต์ ต้องวั้น นศ.บ.10
363 61348101 นายอนิรุจ รอดเขียว นศ.บ.10
364 61348118 นายอนิรุต คำปา นศ.บ.10
365 61348125 นายอนุชา ไม้สนธิ์ นศ.บ.10
366 61348132 นายอนุพงศ์ อินเท้ง นศ.บ.10
367 61348163 นางสาวอโนชา พิมเขตร นศ.บ.10
368 61348187 นางสาวอภิชญา เกตุมีแสง นศ.บ.10
369 61348279 นางสาวอรกาญจน์ แสดงจิตร นศ.บ.10
370 61348293 นางสาวอรวี อินแก้ว นศ.บ.10
371 61348477 นางสาวอารียา รักษ์อภิวันท์ นศ.บ.10
372 61348569 นางสาวอุรัสยา เมนกูล นศ.บ.10
373 61348644 นางสาวสโรชา ตั้งสกุลจารุพงศ์ นศ.บ.10
374 61348682 นายธนยศ กิตติวิชญ์จิรสิน นศ.บ.10
375 61348699 นายธนกฤต เลิศทวีสิน นศ.บ.10
376 61348729 นายพลาธิป รินมุกดา นศ.บ.10
377 61348736 นายพัชรพล สุวรรณเศรษฐ นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
378 58243089 นายกันย์ ไทรโพธิ์ทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)