รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะแพทยศาสตร์
1 61460018 นางสาวกรพภัสสรณ์ จันทร์ขวาง พ.บ.10
2 61460025 นางสาวกันตรัตน์ ชูเฉลิม พ.บ.10
3 61460032 นายกัมปนาท หอมอ่อน พ.บ.10
4 61460049 นายกาจพล คำสมบัติ พ.บ.10
5 61460056 นางสาวกานดารัตน์ ศรีจันทร์โต พ.บ.10
6 61460063 นายกิตติชัย เกิดมงคล พ.บ.10
7 61460070 นางสาวกุลณัฐ เกิดเจริญ พ.บ.10
8 61460087 นางสาวประริชาต วงศ์สถาน พ.บ.10
9 61460094 นางสาวเกวลี ชมวงษ์ พ.บ.10
10 61460100 นางสาวคฑามาศ เกิดทอง พ.บ.10
11 61460117 นางสาวจารวี คำบุญเรือง พ.บ.10
12 61460124 นางสาวจิดาภา เจษฎ์ปิยะวงศ์ พ.บ.10
13 61460131 นางสาวจิตรลดา วงศ์จันทรวิรัช พ.บ.10
14 61460148 นางสาวจุฑามาศ รุ่งสองแคว พ.บ.10
15 61460155 นางสาวจุฬามณี วงศ์ชัย พ.บ.10
16 61460162 นางสาวชณิธศา อุดแก้ว พ.บ.10
17 61460179 นายชนสรณ์ ศรีจันทร์ พ.บ.10
18 61460186 นางสาวชนากาญจน์ กล่อมกล่ำนุ่ม พ.บ.10
19 61460193 นายชนาธิป สิรีรัตน์ พ.บ.10
20 61460209 นางสาวชัชณาภรณ์ น้ำวน พ.บ.10
21 61460216 นายโชคดี สิทธิยานุรักษ์ พ.บ.10
22 61460223 นางสาวฐนัตสดา ค้ำชู พ.บ.10
23 61460230 นางสาวฐิติชญา นาครัตน์ พ.บ.10
24 61460247 นายณภัทร ศีติสาร พ.บ.10
25 61460254 นางสาวณัฎฐณิชา ดีมั่น พ.บ.10
26 61460261 นางสาวณัฏฐณิชา คุณจันทรโชติ พ.บ.10
27 61460278 นางสาวณัฐชา โสภณวารี พ.บ.10
28 61460285 นายณัฐพล ไพบูลย์ผล พ.บ.10
29 61460292 นางสาวณัฐภัสสรา ภัทราพรธัญศิริ พ.บ.10
30 61460308 นางสาวตรีรัตน์ กว๊อก พ.บ.10
31 61460315 นายตะวัน ซึงประเสริฐ พ.บ.10
32 61460322 นายถาวร ศิริเผ่าตระกูล พ.บ.10
33 61460339 นางสาวทิตยาพร สำนวน พ.บ.10
34 61460346 นางสาวทินประภา ทองรุ่ง พ.บ.10
35 61460353 นายธนกฤต กฤตรนต์รัศมี พ.บ.10
36 61460360 นายธนโชติ ศิวพรมณฑล พ.บ.10
37 61460377 นางสาวธนธรณ์ ชัยบูรณ์ พ.บ.10
38 61460384 นางสาวธนพรรณ สอนราช พ.บ.10
39 61460391 นางสาวธนพัต ศิริดล พ.บ.10
40 61460407 นายธนภัทร ปันคำ พ.บ.10
41 61460414 นางสาวธนัชพร พวงนาค พ.บ.10
42 61460421 นายธนากร เชื้อนาค พ.บ.10
43 61460438 นายธนายุต บุญประเสริฐ พ.บ.10
44 61460445 นายธนิสร เจริญณัฐศรี พ.บ.10
45 61460452 นางสาวธมนวรรณ มีมาก พ.บ.10
46 61460469 นางสาวธรณัส ศักดิ์พงศธร พ.บ.10
47 61460476 นางสาวธรรมสรณ์ ชมชัย พ.บ.10
48 61460483 นายธีรติ ซ้อมจันทา พ.บ.10
49 61460490 นายธีรภัทร ภู่สัตยาธนพร พ.บ.10
50 61460506 นายนพกร ส่งสุขสำเภา พ.บ.10
51 61460513 นางสาวนภัสสร พิพัฒน์พิมพา พ.บ.10
52 61460520 นายนราวิชญ์ อยู่บ้านคลอง พ.บ.10
53 61460537 นางสาวนรีกานต์ นิธิกาญจนธาร พ.บ.10
54 61460544 นางสาวนฤมล พงษ์สวัสดิ์ พ.บ.10
55 61460551 นางสาวนวินดา มุสิกโปฎก พ.บ.10
56 61460568 นางสาวนันทวัน กันภัย พ.บ.10
57 61460575 นางสาวนันทัชพร สุโขดมโชติ พ.บ.10
58 61460582 นางสาวนิชานาถ หล่อเมืองทอง พ.บ.10
59 61460599 นายนิติธร นาคทั่ง พ.บ.10
60 61460605 นางสาวนีรดี มีเงิน พ.บ.10
61 61460612 นางสาวบุญชรัสมิ์ วิตันติวงศ์ พ.บ.10
62 61460629 นางสาวปริยากร สังวาลย์เงิน พ.บ.10
63 61460636 นางสาวปาริชาติ ภารังกูล พ.บ.10
64 61460643 นางสาวปิยธิดา แสงอ่อน พ.บ.10
65 61460650 นายปิยะรัฐ เลาวหุตานนท์ พ.บ.10
66 61460667 นายปุณณวิช คมขำ พ.บ.10
67 61460674 นายเป็นหนึ่ง ศิริกุล พ.บ.10
68 61460681 นายพงศ์ธนรรช สุเภากิจ พ.บ.10
69 61460698 นายพชรพล ตันคงจำรัสกุล พ.บ.10
70 61460704 นางสาวพัชรพร พรมนาม พ.บ.10
71 61460711 นายพิชญนันต์ สุทธการ พ.บ.10
72 61460728 นางสาวพิชญาพร ปิตุยะ พ.บ.10
73 61460735 นายพิชญุตม์ มาศเจริญ พ.บ.10
74 61460742 นายพิภัช แสนธิเลิศ พ.บ.10
75 61460759 นายพูนโชค พงษ์สนาม พ.บ.10
76 61460773 นางสาวเพาลีน กาฬสีห์ พ.บ.10
77 61460780 นางสาวภริดา โอภาสนิพัทธ์ พ.บ.10
78 61460797 นายภัคพล แผลงปัญญา พ.บ.10
79 61460803 นายภัคพล คำปาสังข์ พ.บ.10
80 61460810 นางสาวภัทรสุดา สุนทรพงศ์ พ.บ.10
81 61460827 นางสาวภัทรินญา เตชะศิริวรสกุล พ.บ.10
82 61460834 นายภีมพล ปุรณมณีวิวัฒน์ พ.บ.10
83 61460841 นายภูวิศ นิตยชาติ พ.บ.10
84 61460858 นายมรุเชษฐ์ ตั้งสว่าง พ.บ.10
85 61460865 นายมาทัน ต่วนชะเอม พ.บ.10
86 61460872 นายยศธร กองพิมพ์ พ.บ.10
87 61460889 นางสาวรมย์ธีรา สุทธิอำนวยกูล พ.บ.10
88 61460896 นายวงศธร จันทโสภณโน พ.บ.10
89 61460902 นางสาววชิรญาณ์ วิภูษณะ พ.บ.10
90 61460919 นายวรพจน์ สินพิพัฒนฤดี พ.บ.10
91 61460926 นางสาววรรณพร เอี้ยงชะอุ่ม พ.บ.10
92 61460933 นางสาววิชุดา รัตนชัยวงศ์ พ.บ.10
93 61460940 นางสาวศกลมาศ จินดารักษ์ พ.บ.10
94 61460957 นายศกุนธี อินเกต พ.บ.10
95 61460964 นางสาวศจีรัตน์ ชูวงศ์ พ.บ.10
96 61460971 นางสาวศรุตา วรพงษ์ พ.บ.10
97 61460988 นางสาวศศิกานต์ บางชะวงษ์ พ.บ.10
98 61460995 นายศุภชัย ระเริง พ.บ.10
99 61461008 นายสมัชญ์ กัดฟัก พ.บ.10
100 61461015 นายสรวิชญ์ อุดมพัฒนากร พ.บ.10
101 61461022 นายสหัสวรรษ รอดแตง พ.บ.10
102 61461039 นางสาวสิตานันท์ จอนมา พ.บ.10
103 61461046 นายสิรวิชญ์ วุฒิศิรินุกูล พ.บ.10
104 61461053 นางสาวสิรินทรา รุ่งขจรศักดิ์ พ.บ.10
105 61461060 นางสาวสิรีรักษิณ์ เดชพงษ์ พ.บ.10
106 61461077 นายสุขกาญจน์ คงใจ พ.บ.10
107 61461084 นางสาวสุธาสินี เงาศรี พ.บ.10
108 61461091 นางสาวสุธินี เกียรติวนิชวิไล พ.บ.10
109 61461107 นางสาวสุปรียา ดำรงวิริยะสิทธิ์ พ.บ.10
110 61461114 นางสาวหนึ่งสตรี สายนวล พ.บ.10
111 61461121 นายอนันดา พงษ์สุราช พ.บ.10
112 61461138 นางสาวอภิชญา เวชวิทยาขลัง พ.บ.10
113 61461145 นายอภิสิทธิ์ พลกลาง พ.บ.10
114 61461152 นายอุกฤษฎ์ นามกันยา พ.บ.10
115 61461169 นายกรวิชญ์ แสงชวลิต พ.บ.10
116 61461176 นางสาวณัฏฐณิชา มาก่อกูล พ.บ.10
117 61461183 นางสาวณัฐวดี หย่ำวิไล พ.บ.10
118 61461190 นางสาวณิญานาต พ่วงแผน พ.บ.10
119 61461206 นายภัทรพล ชุติพงษ์วิเวท พ.บ.10
120 61461213 นายวงศธร อังศุรจิต พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
121 61661903 นางสาวศลิษา ขุนมธุรส ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
122 61560015 นางสาวกนกพร บุญธรรม พย.บ.10
123 61560022 นางสาวกนกวรรณ จรัสแผ้ว พย.บ.10
124 61560039 นางสาวกมลชนก หล่อพิสุทธิกุล พย.บ.10
125 61560046 นางสาวกมลชนก ย่านสากล พย.บ.10
126 61560053 นางสาวกรรณิการ์ วงค์เรือง พย.บ.10
127 61560060 นางสาวกฤตยา วรสวัสดิ์ พย.บ.10
128 61560077 นายกฤษณ์ ภูพวก พย.บ.10
129 61560084 นางสาวกอปาริชาต อุดมศาสตร์กุล พย.บ.10
130 61560091 นางสาวกัลยรัตน์ มงคล พย.บ.10
131 61560107 นางสาวกัลยา หยกลาภอุดมศรี พย.บ.10
132 61560114 นางสาวเกวลิน ขอข้อง พย.บ.10
133 61560121 นางสาวจริญญา กุดพรม พย.บ.10
134 61560138 นางสาวจันทิมา พิสิฐพัฒนพงศ์ พย.บ.10
135 61560145 นางสาวจารุเนตร ศรีคำสุข พย.บ.10
136 61560152 นางสาวจิตราภรณ์ อินทะจักร์ พย.บ.10
137 61560169 นางสาวจิตราภรณ์ อ่วมเปี่ยม พย.บ.10
138 61560176 นายจิรกฤต โสภา พย.บ.10
139 61560183 นางสาวจีราวัฒน์ ไทยงามศิลป์ พย.บ.10
140 61560190 นางสาวฉัตรกมล วิชัยศิริ พย.บ.10
141 61560206 นางสาวฉัตรทิพย์ เทียนบุตร พย.บ.10
142 61560213 นางสาวชญาณ์นันท์ ผาคำ พย.บ.10
143 61560220 นางสาวชฎาพร ทองไหล พย.บ.10
144 61560244 นางสาวชนัญญา ทาก๋อง พย.บ.10
145 61560268 นางสาวชลธิชา ศรีสิรทนกุล พย.บ.10
146 61560275 นางสาวชลลดา คำเสาร์ พย.บ.10
147 61560299 นายชัยมงคล ชูสงฆ์ พย.บ.10
148 61560305 นางสาวเชษฐ์สุดา วงศ์คำลือ พย.บ.10
149 61560312 นางสาวณัฐกานต์ ไชยะเสน พย.บ.10
150 61560329 นางสาวณัฐชยา อินต๊ะวอน พย.บ.10
151 61560336 นางสาวณัฐณิชา ใจธรรม พย.บ.10
152 61560343 นางสาวณัฐติการณ์ กุลประสงค์ พย.บ.10
153 61560350 นางสาวณัฐธิดา กาลังใจ พย.บ.10
154 61560374 นางสาวณัฐนันท์ มาลาทอง พย.บ.10
155 61560398 นางสาวณัฐริกา ประสงค์ พย.บ.10
156 61560404 นางสาวดวงกมล อินทร์ชม พย.บ.10
157 61560411 นางสาวดาราวรรณ จันทร์เดช พย.บ.10
158 61560428 นางสาวตรัยพร ปัญญาไว พย.บ.10
159 61560435 นางสาวตุลยา ใยไม้ พย.บ.10
160 61560442 นายเติมรัก ชมพูคีรี พย.บ.10
161 61560459 นางสาวทัชชา สุทธิธรรมานันต์ พย.บ.10
162 61560466 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ดงบัวสร พย.บ.10
163 61560473 นางสาวทิพาวรรณ ฉันทะ พย.บ.10
164 61560480 นางสาวธนัชชา เมืองงาว พย.บ.10
165 61560497 นางสาวธนัญพรรษ พงศ์ชลฤทธิ์ พย.บ.10
166 61560503 นายธัญพิสิษฐ์ แท่งทอง พย.บ.10
167 61560510 นางสาวธัญยพร จันเขียน พย.บ.10
168 61560527 นางสาวธัญลักษณ์ พันอินทร์ พย.บ.10
169 61560534 นางสาวธัญวรัตม์ เทพอุดม พย.บ.10
170 61560541 นายนนทวัฒน์ ลิม พย.บ.10
171 61560558 นางสาวนภัทสร บุญมาก พย.บ.10
172 61560565 นางสาวนภัสวรรณ ภาภีร์ พย.บ.10
173 61560572 นางสาวนริศรา วิชา พย.บ.10
174 61560589 นางสาวนริสา นันถา พย.บ.10
175 61560596 นางสาวนรีรัตน์ มีเดช พย.บ.10
176 61560602 นางสาวนฤพร ปัฐวี พย.บ.10
177 61560619 นางสาวนลพรรณ คำเครื่อง พย.บ.10
178 61560626 นางสาวนันทิตา ภูวเกียรติรัตน์ พย.บ.10
179 61560633 นางสาวนิภาพรรณ เรียบร้อย พย.บ.10
180 61560640 นางสาวนิรัชพร พรมจันทร์ พย.บ.10
181 61560657 นางสาวบัวขาว เพ็งสุวรรณ พย.บ.10
182 61560664 นายปฏิภาน มาน้อย พย.บ.10
183 61560688 นางสาวปรีญานุช จันพนัส พย.บ.10
184 61560695 นางสาวปาติมา คนสูง พย.บ.10
185 61560701 นางสาวปิยฉัตร ลาสม พย.บ.10
186 61560718 นางสาวปิยฉัตร ใจยะสาร พย.บ.10
187 61560725 นางสาวปิยฉัตร อะโนมา พย.บ.10
188 61560732 นางสาวปิยมน พวงคำ พย.บ.10
189 61560749 นางสาวปิยะฉัตร เครือธง พย.บ.10
190 61560756 นางสาวปิยาพัชร ปงอ้อคำ พย.บ.10
191 61560763 นางสาวเปรมฤทัย ไชยมงคล พย.บ.10
192 61560770 นางสาวพรสวรรค์ บุญรอด พย.บ.10
193 61560787 นางสาวพลอยไพลิน อินทร์น้อย พย.บ.10
194 61560794 นางสาวพัชรินทร์ แดงพัด พย.บ.10
195 61560800 นางสาวพันทิภา หมื่นโกฎดี พย.บ.10
196 61560817 นางสาวพัสตราภรณ์ เจนคำ พย.บ.10
197 61560855 นางสาวภัทราวดี โรจนวิจิตร พย.บ.10
198 61560862 นางสาวภาวินี วงกาวิน พย.บ.10
199 61560879 นางสาวมนัญชญา บุญมี พย.บ.10
200 61560886 นางสาวมโนชา สีละ พย.บ.10
201 61560893 นางสาวเมธาวี สิงห์วี พย.บ.10
202 61560909 นางสาวโยษิตา พงศ์กาสอ พย.บ.10
203 61560916 นางสาวรัตติญา ไพรเขต พย.บ.10
204 61560930 นางสาวรัตนา สุ่มประเสริฐ พย.บ.10
205 61560947 นางสาวรุ่งไพลิน แขวงแข่งขัน พย.บ.10
206 61560954 นางสาวรุ่งรัศมี รื่นลม พย.บ.10
207 61560961 นางสาวลักษิกา มาลี พย.บ.10
208 61560978 นางสาววชิราภรณ์ ก่อเถาว์ พย.บ.10
209 61560985 นางสาววรดา ก้อนคำมี พย.บ.10
210 61560992 นางสาววรรณภา พรมวังขวา พย.บ.10
211 61561005 นางสาววันศิริ สุขแช่ม พย.บ.10
212 61561012 นางสาววารุณี ไชยปัญญา พย.บ.10
213 61561036 นางสาวศรัญญา พิจกลาง พย.บ.10
214 61561043 นางสาวศศิทร ก้อนจันทร์เทศ พย.บ.10
215 61561050 นางสาวศศินันท์ หลวงชื่น พย.บ.10
216 61561067 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองเชื้อ พย.บ.10
217 61561074 นางสาวศิรินันท์ มั่งมี พย.บ.10
218 61561081 นางสาวศิรินุช ธีระแนว พย.บ.10
219 61561098 นางสาวศิริพร อินปงค์ พย.บ.10
220 61561111 นางสาวศิริวิมล จินคำ พย.บ.10
221 61561135 นายศุภวิชญ์ ศักดี พย.บ.10
222 61561142 นางสาวศุภักษร ใจยะเสน พย.บ.10
223 61561159 นางสาวศุภากร ไชยมหาพฤกษ์ พย.บ.10
224 61561166 นางสาวสวรส คำเขียว พย.บ.10
225 61561173 นายสิทธิพนธ์ โพธิ์รุ่งเรือง พย.บ.10
226 61561180 นางสาวสุกัญญา วะอินทร์ พย.บ.10
227 61561197 นางสาวสุดาพร ปารมี พย.บ.10
228 61561203 นางสาวสุดารัตน์ ประทุมรัตน์ พย.บ.10
229 61561210 นางสาวสุดารัตน์ มลทน พย.บ.10
230 61561227 นางสาวสุทธิดา วัฒนะ พย.บ.10
231 61561234 นางสาวสุทิศา อินขำเครือ พย.บ.10
232 61561241 นางสาวสุธาทิพย์ ทิวะโต พย.บ.10
233 61561265 นางสาวสุพิชญา พรหมสา พย.บ.10
234 61561272 นางสาวสุพิณญา เรือนอินทร์ พย.บ.10
235 61561289 นางสาวสุภาพร กิติ พย.บ.10
236 61561296 นางสาวสุภาภรณ์ ชูเชิดรัตนา พย.บ.10
237 61561302 นางสาวสุภาวดี จิ๋วพรม พย.บ.10
238 61561319 นางสาวสุวนันท์ วงษ์จวง พย.บ.10
239 61561326 นางสาวสุวิชา รุณนะทัศ พย.บ.10
240 61561333 นางสาวหทัยรัตน์ วิริยา พย.บ.10
241 61561340 นางสาวอนันตญา กอนตา พย.บ.10
242 61561364 นางสาวอภิญญา นากกร พย.บ.10
243 61561371 นางสาวอมรรัตน์ ทองหล่อ พย.บ.10
244 61561388 นางสาวอรนิภา แสงอินทร์ พย.บ.10
245 61561395 นางสาวอรปรียา สวยงาม พย.บ.10
246 61561401 นางสาวอรพิมล แสงยนต์ พย.บ.10
247 61561418 นางสาวอรวรรณ ขัตติยะ พย.บ.10
248 61561425 นางสาวอรัญญา ปัญญาดี พย.บ.10
249 61561432 นางสาวอาริศรา ปินใจ พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
250 61610017 นางสาวกรอุมา กล่อมจิตต์ ท.บ.10
251 61610024 นายกษิดิ์เดช สกุลเปี่ยมสุข ท.บ.10
252 61610031 นายก้องกำแหง ทีภูเวียง ท.บ.10
253 61610048 นางสาวกัณฐณี รักษาพราหมณ์ ท.บ.10
254 61610055 นางสาวกัณมณช์ พณิชฎาป์ ท.บ.10
255 61610062 นายกิตติพร คลังสมบัติ ท.บ.10
256 61610079 นายกิตติธัช กันทะ ท.บ.10
257 61610086 นางสาวจิตตยากร เกษมสานต์ ท.บ.10
258 61610093 นางสาวจินดาเกศ งามจิตต์เอื้อ ท.บ.10
259 61610109 นายจิรเดช นครชัย ท.บ.10
260 61610116 นายจิรทิปต์ ทองสมบูรณ์ ท.บ.10
261 61610123 นางสาวชนานันท์ ตัณฑพฤกษ์ผล ท.บ.10
262 61610147 นายชยุต ใบดำรงศักดิ์ ท.บ.10
263 61610161 นางสาวชวิศา พงษ์ธานี ท.บ.10
264 61610178 นางสาวชิดชนก ชินไชยชนะ ท.บ.10
265 61610185 นายฐิติกานต์ จารุพันธ์ ท.บ.10
266 61610192 นายณรงค์ยศ เงินทอง ท.บ.10
267 61610208 นายณัฐชนน มั่นการไถ ท.บ.10
268 61610215 นางสาวณัฐณิชา ประภา ท.บ.10
269 61610222 นายดรัณ จงรุจิโรจน์ชัย ท.บ.10
270 61610239 นางสาวดุสิตา สร้อยสน ท.บ.10
271 61610246 นางสาวทักษพร แสงสว่าง ท.บ.10
272 61610253 นางสาวธนกร วงศ์เบญจพล ท.บ.10
273 61610260 นางสาวธนัชชา พรหมจาด ท.บ.10
274 61610277 นางสาวธนัญภรณ์ วงศ์ทวีสมบัติ ท.บ.10
275 61610284 นางสาวธวัลรัตน์ คำตัน ท.บ.10
276 61610307 นางสาวธันยพร ธนาศักดิ์ ท.บ.10
277 61610314 นางสาวนภัสสร เวชคุณานุกูล ท.บ.10
278 61610321 นายนราวิชญ์ กันทาสม ท.บ.10
279 61610338 นางสาวเบญจศีล แก้วบุตร ท.บ.10
280 61610345 นายปณิธิ ประคำ ท.บ.10
281 61610352 นางสาวปรมา อุดมจรรยา ท.บ.10
282 61610369 นายปิยวัฒน์ หวังวรภิญโญ ท.บ.10
283 61610376 นางสาวเปรมจรัส จรัสนิโรจน์ ท.บ.10
284 61610383 นายพงศกร เมืองชื่น ท.บ.10
285 61610390 นายพงศ์ภัค น้ำใจดี ท.บ.10
286 61610406 นางสาวพัทธนันท์ สุริวงษ์ ท.บ.10
287 61610413 นางสาวพิชามญชุ์ สังข์เฉย ท.บ.10
288 61610420 นางสาวแพรพิไลภัสสร นภัทรระวี ท.บ.10
289 61610444 นายภู่สันติชัย ภู่เจริญ ท.บ.10
290 61610451 นายรัชชานนท์ จันคะณะสุข ท.บ.10
291 61610468 นายรัชมงคล แจ้งเอี่ยม ท.บ.10
292 61610475 นายลภัส อาสะโภ ท.บ.10
293 61610482 นายเลิศศิริ วงศ์สว่างธรรม ท.บ.10
294 61610499 นายวชิรวิทย์ อุดมเกษตรคีรี ท.บ.10
295 61610505 นายวัชราพล ประดิษฐ์ ท.บ.10
296 61610512 นายวิชญ์พล ชอบประดิถ ท.บ.10
297 61610529 นางสาวสิรีธร เหล่าเมตตาจิตต์ ท.บ.10
298 61610536 นางสาวสุณัชฌา ไชยมูลวงศ์ ท.บ.10
299 61610543 นางสาวสุทัศนา อมรวณิชสาร ท.บ.10
300 61610550 นางสาวสุนิตา อัมราลิขิต ท.บ.10
301 61610567 นางสาวอนัญขจีกานท์ วงษ์ละมาย ท.บ.10
302 61610574 นางสาวอิงฤดี หิรัญเถกิงพันธ์ ท.บ.10
303 61610598 นางสาวไอยวริญท์ ภูริพัฒน์เดชาธร ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
304 60662024 นางสาวศกลวรรณ แดงขาวเขียว ทศ.บ.10
305 61660029 นางสาวกนกพร จงจินารี ทศ.บ.10
306 61660074 นางสาวกนกวรรณ พินิจกิจ ทศ.บ.10
307 61660135 นางสาวกัญญาพัชร ปุ่นปาน ทศ.บ.10
308 61660234 นายเกริกเกียรติ เมืองพรวน ทศ.บ.10
309 61660265 นางสาวคณิตา แตงอ่อน ทศ.บ.10
310 61660371 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ตาสิงห์ ทศ.บ.10
311 61660388 นางสาวจิรารัตน์ ปานทัพ ทศ.บ.12
312 61660494 นางสาวชญากาณฑ์ ศัตรูพ่าย ทศ.บ.10
313 61660746 นางสาวณัฐชา แป้นสุวรรณ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
314 61660777 นางสาวณัฐธิดา ฟักรักษา ทศ.บ.10
315 61660784 นางสาวณัฐพร สมใส ทศ.บ.10
316 61660838 นางสาวณิชาภา เดชะธนโภคิน ทศ.บ.10
317 61660883 นายธนกร ขำศรี ทศ.บ.10
318 61660906 นายธนดล เตียวเจริญพร ทศ.บ.10
319 61661057 นางสาวนวพรรณ อินทนา ทศ.บ.10
320 61661088 นายนันทวัฒน์ ธิลาว ทศ.บ.10
321 61661125 นายบรรณรต อุดมรัตนศิริชัย ทศ.บ.10
322 61661200 นางสาวประภาพรรณ วงศ์สมบัติ ทศ.บ.10
323 61661439 นางสาวพิมพ์ตะวัน สุจจิตร์จูล ทศ.บ.10
324 61661743 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีท้วม ทศ.บ.10
325 61661873 นางสาววิศรี อัครวิศิษฏ์ ทศ.บ.10
326 61661941 นายศักดิธัช บุญศรี ทศ.บ.10
327 61661965 นางสาวศิรประภา โคกทับทิม ทศ.บ.10
328 61662023 นายศุภณัฐ คงเนียม ทศ.บ.10
329 61662054 นายศุภวิชญ์ แก้วรุ่งเรือง ทศ.บ.10
330 61662061 นายศุภสฤษดิ์ ปิงเมือง ทศ.บ.10
331 61662092 นายสิทธิกรณ์ ระจัน ทศ.บ.10
332 61662108 นางสาวสิรภัทร ยานะ ทศ.บ.10
333 61662191 นางสาวสุธาสินี โภคัย ทศ.บ.10
334 61662429 นางสาวอรัญญา พัฒชนะ ทศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)