รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56360160 นายชูกมล ม่วงรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
2 56360610 นายมหรรณพ สีแสนซุย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
3 57360633 นายวศิน สมานกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
4 58317278 นางสาวณัฏฐ์ชญา เรืองประพัด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 58365354 นางสาวอมรรัตน์ ปานสง่า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 58366177 นางสาวมาริษา เมืองเดช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 58366238 นายวุฒิพงษ์ หอมสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 58366269 นางสาวศิริวรรณ แสงดาว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 58366375 นายอาทิตย์ เสายา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 58366573 นางสาวณัชนินทร์ ตางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 59360259 นางสาวกัญญารัตน์ คำแถลง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 59360273 นางสาวกัณฐิกา จำปางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 59360365 นางสาวกานต์มณี เทมียะโก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 59360822 นางสาวจุฑารัตน์ คงปราบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 59360945 นางสาวชนากานต์ เทียมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 59361034 นายชัยชาญ เอี่ยมสอาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 59361348 นายณัฎฐากร เครือเหมย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 59361386 นางสาวณัฐกมล สุดแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 59361621 นางสาวณัฐวดี เจียมสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 59362727 นางสาวนิจจารีย์ หนองหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 59363038 นางสาวปนัดดา แสนอร่าม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 59363090 นายประวิทย์ แล้เชอ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 59363328 นายปิยทัศน์ ชัยเสนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 59363885 นายพีระพล จันทร์ลอย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 59363953 นายภควัต อัมภิชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 59364387 นางสาวเมวิยา ปารอด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 59364462 นางสาวรัชฎาพร ผาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 59364554 นางสาวรัตนมน ไชยขันแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 59364813 นางสาววรรณวิสา อริยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 59365148 นางสาววิภาวี เจตกสิกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 59365209 นายวิสุทธิพงษ์ จันโท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 59365490 นางสาวศิริวรรณ บัวตูม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 59365766 นายสิรภพ หมื่นยา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 59365872 นางสาวสุดารัตน์ คลังเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 59365995 นางสาวสุพัตรา ศรีปลั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 59366022 นางสาวสุภาพร ทองพุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 59366039 นางสาวสุภาพร กายอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 59366046 นางสาวสุภาวดี หอมเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 59366442 นางสาวอมรรัตน์ เหล่ากุดบอด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 59366459 นางสาวอรฌา ศิริแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 59366572 นางสาวอัจฉรา จงกลฐากร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 59366671 นางสาวอาภาพร พรมมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 59366718 นางสาวอารียา เทพฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)