รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม5
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 56360757 นายสมภพ สุมิรัตนะ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
2 58366443 นายศตวรรษ กันทะตา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
3 59360235 นางสาวกัญญาณัฐ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
4 59360495 นางสาวกุลธิดา สิงห์กวาง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
5 59360525 นางสาวโกสุม ชินแสง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
6 59360549 นางสาวขวัญฤทัย บุญมา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
7 59360884 นางสาวฉัตรลดา วิสุทธิชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
8 59361188 นางสาวโชษิตา เมืองแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
9 59361294 นายณฐนน แจ่มเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
10 59361454 นางสาวณัฐธิดา จันทร์นิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
11 59361867 นางสาวทัศวรรณ เทียนนาวา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
12 59362291 นางสาวธัญญาพร พงษ์เศวต วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
13 59362444 นายธีรพงษ์ สมบูรณ์กิตติกร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
14 59362697 นางสาวนันทนัช คำมีมา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
15 59362833 นายบริวัตร คำมะโน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
16 59362888 นางสาวบุญฑริกา อภิรติกร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
17 59363199 นายปวริศร มีเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
18 59363243 นายปัญจพล สีแก้วเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
19 59363540 นางสาวพรนภา โพธิ์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
20 59363595 นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
21 59363656 นางสาวพัชรินทร์ หมื่นอาจยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
22 59363830 นายพิสิษฐ์ ใจเย็น วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
23 59364240 นางสาวมณีรัตน์ บุญมีเล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
24 59364288 นางสาวมยุรี อนันตยา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
25 59364318 นางสาวมะลิวรรณ ดีดภู่ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
26 59364493 นางสาวรัชนก ไชยวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
27 59364899 นายวรากร จอมเกาะ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
28 59364905 นางสาววรางคณา ก้องสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
29 59365070 นางสาววัณวรีรัตน์ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
30 59365124 นายวิทวัส บรรพบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
31 59365339 นางสาวศศิประภา เกิดยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
32 59365452 นางสาวศิริพร คำปั๊บ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
33 59365469 นางสาวศิริพรรณ เครือไพรวัลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
34 59365629 นางสาวสรารัตน์ หนองหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
35 59365711 นายสิขเรศ แก้วเปี้ย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
36 59365940 นางสาวสุธิมา ไชยโย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
37 59365957 นางสาวสุธีธิดา สวัสดิ์ไทย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
38 59366497 นายอรรถชัย ถิ่นอ่ำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
39 59366589 นางสาวอัจฉริยาพร พุ่มเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)