รายชื่อนิสิต
รายวิชา303429 : Illumination Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57363344 นางสาวภารดี เพ็ชรภูมิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 58361196 นายฐาปนพงศ์ กุลกรินีธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 58361455 นายนิธิพงศ์ สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 58361622 นางสาวโยษิตา ปลายหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 58362995 นายกรณ์กฤต ศรีม่วง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 58363046 นายขจรศักดิ์ ศักดิ์ดี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 58363107 นายเจษฎา แดงผา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 58363152 นางสาวชลิศยา เขียวดอกน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 58363190 นางสาวณัฏฐ์นรี พวงสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 58363220 นายณัฐพล ศรีคำจีน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 58363312 นายธิติพันธ์ เฮงประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 58363350 นายนเรศ เหมันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 58363404 นางสาวบุญญาทิพย์ เจริญแพทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 58363428 นายปกรณ์เกียรติ ล่องหน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 58363541 นางสาวพนิดา พันธุรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 58363626 นายภิญโญ ภิญโญทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 58363633 นายมงคล สิงห์เถื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 58363640 นางสาวมนัสญา อ่ำชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 58363657 นายมานิต ฤทธิ์ไธสง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 58363756 นายวัศพล จุฑาวราราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
21 58363763 นายวีรศักดิ์ คำเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
22 58363770 นายศรัณย์พงศ์ ผู้ภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
23 58363787 นางสาวศรัณยา คล้ายคง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
24 58363794 นายศักดิ์ดา ยัพวัฒนพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
25 58363831 นายสมัชชา เทียมวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
26 58363855 นายสิทธินนท์ ทองจำปา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
27 58363886 นางสาวสุนิตา วงศ์ศีลธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
28 58363923 นายอนุชิต มั่นคงเจริญกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
29 58366399 นางสาวปภาวดี บัวชุม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)