รายชื่อนิสิต
รายวิชา206111 : Chinese I
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1 59340145 นางสาวกรกนก อวนตะขบ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
2 59341098 นางสาวจุฬารัตน์ ระสารักษ์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
3 59341197 นางสาวฉันทพิชญา สุขสมบูรณ์เลิศ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
4 59341906 นางสาวณัฐวดี คุณารัตน์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
5 59341982 นางสาวณิชารีย์ โสภา นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
6 59342460 นายธนาวิทย์ รัตนพร นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
7 59342996 นางสาวนันทพร บัวทอง นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
8 59343689 นางสาวปัณฑารีย์ งามวิลาศ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
9 59343696 นางสาวปัณฑารีย์ พรมจาด นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
10 59343863 นายพงศธร ภูสิตตา นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
11 59343900 นางสาวพรชนก มูลทองชุน นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
12 59343955 นางสาวพรรนิภา แก้วเดียว นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
13 59344563 นางสาวภิชญา เหลืองวงศ์ประภา นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
14 59344594 นายโภคิน เหิงคำแก้ว นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
15 59344778 นางสาวเมธาวลัย ฤทธิมหันต์ นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
16 59344846 นางสาวโยสิตา สินพรมมา นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
17 59345188 นางสาววรรณวิภา อุ๋ยตระกูล นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
18 59345232 นางสาววรัญญา โตรัสมี นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
19 59345409 นางสาววัชรีพร ราบรื่น นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
20 59346369 นางสาวสิริลักษณ์ ลงอ่อน นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
21 59346826 นายสุรเชษฐ์ อำขำ นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
22 59347182 นางสาวอรจิรา จันตา นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
23 59347236 นางสาวอรวี ภัทรกุลดีสุข นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)10
24 59347243 นางสาวอรอุมา เมฆี นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)10
25 60340014 นางสาวกชกร น้อยจันทร์ นศ.บ.10
26 60340199 นายกฤติบุญ บุญมา นศ.บ.10
27 60340328 นางสาวกัญญารัตน์ บุญอุต นศ.บ.10
28 60340502 นายกิตติธัช ส่งสาลี นศ.บ.10
29 60340601 นางสาวเกวลิน บุราช นศ.บ.10
30 60340670 นางสาวขนิษฐา ใจสุดา นศ.บ.10
31 60340908 นางสาวจิตติภา พรมสุข นศ.บ.10
32 60341240 นางสาวชนัญญา ปิยวาทโสภณ นศ.บ.10
33 60341257 นายชนาญวัต ทองยวง นศ.บ.10
34 60341271 นางสาวชนาพร แตงร่ม นศ.บ.10
35 60341356 นางสาวชลดา กาญจนะสมบูรณ์ นศ.บ.10
36 60341592 นายเชาวลิต รงค์ทอง นศ.บ.10
37 60342032 นางสาวณัฐมล บุตรอิ่ม นศ.บ.10
38 60342070 นายณัฐวุฒิ วิรัญดร นศ.บ.10
39 60342223 นายเตชิต บัณชาโต นศ.บ.10
40 60342278 นางสาวทิพวัลย์ นุ้ยวังทอง นศ.บ.10
41 60342315 นายธนกฤต หอวิจิตร์ นศ.บ.10
42 60342681 นายธาม พรไพบูลย์สถิตย์ นศ.บ.10
43 60342728 นางสาวธีรกานต์ เทศสน นศ.บ.10
44 60342872 นางสาวนพรัตน์ สาลีลักษณ์ นศ.บ.10
45 60343008 นางสาวนัฐฌา อินทร์จันทร์ นศ.บ.10
46 60343145 นางสาวนิลาวัลย์ สิงหฬ นศ.บ.10
47 60343152 นางสาวนิศากร บุญแก้ว นศ.บ.10
48 60343190 นางสาวเนตรกมล แก้วใจ นศ.บ.10
49 60343299 นางสาวเบญญาพร อ่อนท้าว นศ.บ.10
50 60343367 นางสาวพชรพร เอี่ยมตาล นศ.บ.10
51 60343527 นางสาวปานเพชร โกสินทร์ นศ.บ.10
52 60343626 นายปิยวัฒน์ ปัจฉิม นศ.บ.10
53 60343848 นายพรพิทักษ์ พิมศร นศ.บ.10
54 60344128 นายพิชเญศ ทิพยนนท์ นศ.บ.10
55 60344463 นายภานุวัฒน์ นันตา นศ.บ.10
56 60344562 นางสาวมัลลิกา จิตรเมตตา นศ.บ.10
57 60344586 นางสาวมัลลิการ์ มีฤทธิ์ นศ.บ.10
58 60344609 นางสาวมาริษา กลิ่นสังข์ นศ.บ.10
59 60344869 นางสาวลลิตา พุ่มทวี นศ.บ.10
60 60345040 นางสาววรางคณา เนียมสี นศ.บ.10
61 60345071 นางสาววริศรา เรืองฉาย นศ.บ.10
62 60345422 นางสาวศศินา ฉายเเสง นศ.บ.10
63 60345699 นางสาวศุภรัตน์ จรูญโชติ นศ.บ.10
64 60345873 นายสารัช ปัญญา นศ.บ.10
65 60346016 นางสาวสุชัจจ์ฌา คงเจริญ นศ.บ.10
66 60346375 นางสาวอภิชญา อุตรชน นศ.บ.10
67 60346399 นางสาวอภิชญา แก้วไหล นศ.บ.10
68 60346481 นางสาวอรวรรณ ประจวบโชค นศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)