รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61160161 นางสาวกัลญา สุวิกรม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 61160345 นางสาวจิรัชยา ธรรมสังวาลย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 61160437 นางสาวชญาภรณ์ บังกระโทก วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 61160925 นางสาวธิดารัตน์ ถาฟอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 61160987 นางสาวนฐพร ปลั่งดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 61161199 นางสาวเบญจมาศ แป้นแก้ว วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
7 61161281 นางสาวปริชญา ด้วงทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 61161311 นางสาวปัทมา บุญละ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 61161328 นางสาวปัทมาพร ดอนหา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 61161410 นางสาวพลอยไพริน พุทธาพร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
11 61161472 นางสาวพิมพ์ชนก ทองอ้น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 61161533 นางสาวภัณฑิรา โกมลวิวัฒน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 61161717 นางสาวรักษิณา บุญสม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
14 61161779 นางสาวลักษณาภรณ์ ชุ่มกลิ่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 61161922 นางสาววิชุดา คชพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
16 61161960 นางสาววิลาวรรณ ลี้นะวัฒนา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
17 61162141 นางสาวสโรชา สมโภช วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
18 61162219 นางสาวสิธารา อุ่นวงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
19 61162332 นางสาวสุภาวดี หอมหวล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
20 61162349 นายสุเมธ พลน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 61162424 นางสาวอนามิกา พรมทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
22 61162431 นางสาวอนิศรา สวัสดิ์สุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 61162455 นางสาวอภิชญา ศรีมาลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
24 61162486 นางสาวอมิตตา มณีธรรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
25 60210195 นางสาวจุฑารัตน์ แก้ววังอ้อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
26 60210621 นางสาวปริยา อะทะวงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
27 60211130 นางสาวสุทธิดา ปั้นปลูก วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
28 60211178 นางสาวสุภาวดี มีศาสตร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
29 60311564 นางสาวฐิติมา กุลวงค์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
30 60313827 นายภูริท ธรรมศิริ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
31 60314053 นางสาวรังสินี เขื่อนชนะ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
32 60314336 นางสาววรรณพร กงสอน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
33 60315623 นางสาวเสาวลักษณ์ เลี่ยมปรีชา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 61310085 นายกรวิชญ์ วิภาตะภูติ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
35 61310115 นางสาวกฤตพร อนุกูลกิจ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
36 61310238 นางสาวกษิรา พลีขันธ์ วท.บ. (เคมี)10
37 61310290 นางสาวกัณฐิกา เสธะสิงห์ วท.บ. (เคมี)50
38 61310368 นางสาวกาญจนา ทองอยู่ วท.บ. (ชีววิทยา)10
39 61310467 นางสาวกุลธิดา แข่งเพ็ญแข วท.บ. (ชีววิทยา)10
40 61310535 นางสาวเกศวรีย์ เกิดมงคล วท.บ. (เคมี)10
41 61310566 นายเกื้อกูล สัมฤทธิ์ภูติ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
42 61310573 นายขธาวุฒิ ปานเกิดผล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
43 61310627 นางสาวเขมจิรา แก้วดี วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
44 61310757 นายจารุวิทย์ วชิราศรีศิริกุล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
45 61310771 นายจิณณพัตร เหลืองเจริญรัศมี วท.บ. (ชีววิทยา)10
46 61310788 นางสาวจิตรา บุญเรือง วท.บ. (เคมี)10
47 61310863 นายจิรวัฒน์ สีแก้วช่วง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
48 61310900 นางสาวจีรนันท์ จันทร์เงิน วท.บ. (ฟิสิกส์)10
49 61310986 นางสาวเจนจิรา เนาวรัตน์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
50 61311136 นางสาวชฎาภรณ์ ใจมล วท.บ. (เคมี)10
51 61311266 นายชลมารด บุญมาก วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
52 61311341 นายชาคริต เพียรเลิศกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
53 61311372 นางสาวชุติมา วินากร วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
54 61311525 นางสาวณัฐกมล เจริญผล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
55 61311549 นายณัฐชนนท์ สาแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
56 61311563 นางสาวณัฐฐินันท์ สีท้าว วท.บ. (เคมี)10
57 61311631 นายณัฐพงศ์ เลิศสงคราม วท.บ. (ฟิสิกส์)10
58 61311785 นายดนุพร พุ่มประพาน วท.บ. (ฟิสิกส์)10
59 61311822 นายตรัย สัมฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
60 61311839 นายตรีรักษ์ ไทเดชะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
61 61311921 นางสาวทิพย์เกสร ทับมั่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
62 61312058 นายธนายุ คันทัพ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
63 61312195 นายธีรยุทธ แซ่ไต้ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
64 61312409 นายนฤเบศน์ สารีหอม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
65 61312454 นางสาวนัชชา เกตุจันทร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
66 61312584 นางสาวน้ำยม เจิมแหล่ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
67 61312652 นายนิธิกฤษฏิ์ พรเอกสวัสดิ์ วท.บ. (เคมี)10
68 61312713 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์คุ้ม วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
69 61312782 นางสาวบุญญิสา ไกรป๊อก วท.บ. (ฟิสิกส์)10
70 61312867 นางสาวเบญจพร สร้อยมาลี วท.บ. (ชีววิทยา)10
71 61312928 นางสาวปนัดดา ดวงแก้ว วท.บ. (ฟิสิกส์)10
72 61313031 นางสาวปรียา บุญสถิตย์ วท.บ. (เคมี)10
73 61313079 นางสาวปวีณา ดวดขุนทด วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
74 61313086 นางสาวปัณฑารีย์ หินทอง วท.บ. (เคมี)50
75 61313093 นายปัณณวิชญ์ พรมแดน วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
76 61313192 นายปิยวัฒน์ คูกองชา วท.บ. (ชีววิทยา)10
77 61313253 นายพงศกร เมืองคำบุตร วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
78 61313277 นางสาวพจนีย์ กรีอินทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
79 61313291 นางสาวพนิดา มูลเอก วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
80 61313543 นายพันธวัช พิพัฒน์กำธร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
81 61313604 นางสาวพิชาณิกา ดำขำ วท.บ. (เคมี)10
82 61313642 นายพิพัฒน์ ลักขณาวสันต์ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
83 61313659 นางสาวพิมพ์ชนก เหมฤดี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
84 61313734 นายพิสิษฐ์ มาลา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
85 61313789 นางสาวพีระยา วชิระศักดิ์มงคล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
86 61313819 นางสาวไพลิน คำอาบ วท.บ. (ชีววิทยา)10
87 61313864 นายภัทร จิตตวิไลย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
88 61313932 นายภาคภูมิ สุรธัชโรจน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
89 61314113 นางสาวมนัสวี สีดาจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
90 61314205 นายยศพล พุ่มมูล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
91 61314212 นางสาวยศวดี จันเพิ้ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
92 61314380 นางสาวฤชากร สังข์แสง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
93 61314472 นางสาววชิรญาณ์ ปิ่นทองน้อย วท.บ. (เคมี)10
94 61314533 นางสาววรนุช สิงคำหาร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
95 61314540 นางสาววรรณพร เจริญพล วท.บ. (ชีววิทยา)10
96 61314694 นางสาววันวิสา ขอนพิกุล วท.บ. (เคมี)10
97 61314755 นางสาววิชุดา สุขเจริญ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
98 61314915 นางสาวศศิธร ธรรมโส วท.บ. (เคมี)60
99 61314922 นางสาวศศินา จันชูมี วท.บ. (เคมี)10
100 61314960 นางสาวศศิวิมล มีแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)50
101 61315028 นางสาวศิริรักษ์ สอนใจดี วท.บ. (เคมี)10
102 61315059 นายศิวกร ทองใบ วท.บ. (เคมี)10
103 61315073 นางสาวศุจีภรณ์ มั่นแย้ม วท.บ. (เคมี)10
104 61315103 นางสาวศุภกิจ อักษรณู วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
105 61315332 นางสาวสามินี พุ่มพร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
106 61315349 นางสาวสาวิตรี ดำนิล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
107 61315356 นายสิทธิชัย วันชื่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
108 61315530 นายสุทธิพงษ์ วุฒิการณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
109 61315615 นางสาวสุธีพร นาคะไพฑูรย์ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
110 61315806 นางสาวโสรญา จารุณะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
111 61315813 นางสาวอชิรญา แก่นจันทร์ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
112 61315981 นางสาวอภิสรา เดียวสุขประเสริฐ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)50
113 61316049 นางสาวอรญา ธรรมรักษา วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
114 61316070 นางสาวอรัญญา ศรีหันต์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
115 61316087 นางสาวอริสา คำสอน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
116 61316179 นางสาวอาภัสรา ผันศรี วท.บ. (เคมี)10
117 61316247 นางสาวอารีรัตน์ อินหาดกรวด วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
118 61316308 นายเอกสิทธิ์ น้อยถึง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
119 61316414 นายณัฐฐินนท์ โพธิ์เกิด วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
120 61311891 นายทองพูน ทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
121 61360288 นายกันต์ธร มางิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
122 61360387 นางสาวกิตติมา มากเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
123 61360929 นายชยังกูร นามกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
124 61361285 นางสาวณัฐชยา เอี่ยมไผ่ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
125 61361599 นางสาวดาวสุดา เบ้าวันดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
126 61361896 นายธนวัฒน์ อวดศรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
127 61361902 นายธนวัฒน์ อินทะนนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
128 61362022 นายธวัชชัย จันทร์เพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
129 61362220 นางสาวนภัสสร เพชรชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
130 61362299 นางสาวนัทชา ธิกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
131 61362961 นางสาวพัทธนันท์ บุญมาสืบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
132 61363197 นายภานุพงศ์ เขื่อนมณี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
133 61363319 นางสาวมาร์เลนา ลูโนว์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
134 61364552 นางสาวสุจิตรา จาติระเปา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
135 61364729 นายสุภณ์กรณ์ ธีระสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
136 61365030 นายอรรถพล เอี่ยมชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)50
137 61365108 นางสาวอาภากร แป้นลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
 คณะศึกษาศาสตร์
138 61315240 นายสรวิศ วงศ์อ่อนตา กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
139 61410600 นางสาวเจนจิรา คำวันนะ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
140 61410709 นางสาวชนกภัทร์ แดนเมือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
141 61410808 นางสาวชลธิชา จันทรา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
142 61411089 นางสาวฐิติยา ธะนะใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
143 61411140 นางสาวณัชชา เสือเถื่อน กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
144 61411881 นายนพรัตน์ ปานแอ๊ด กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
145 61412321 นางสาวประภาสิริ วงษ์พานิช กศ.บ. (ชีววิทยา)10
146 61412352 นางสาวปรีญาภรณ์ พงษ์อุทธา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
147 61412550 นางสาวพิชญ์กมล ใยสำลี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
148 61412789 นางสาวภัณฑิรา จุลโพธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
149 61413243 นายวรพัฒน์ มันดี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
150 61413403 นางสาววิลาวรรณ์ พรรณา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
151 61413526 นางสาวศิริญา จำปา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
152 61413847 นางสาวสุดารัตน์ สู่ศิริ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
153 61413854 นายสุทเนตร ภู่เด่นชัย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
154 60470018 นางสาวกนกนภัส โสภณ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
155 60470032 นางสาวกนกวรรณ โคกทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
156 60470070 นางสาวกัญญาณัฐ ฟูพงษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
157 60470094 นางสาวกัญญารัตน์ เอี่ยมขำ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
158 60470148 นางสาวกิตติยา สังขะหะทรัพย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
159 60470155 นางสาวกุลธิดา จันคุ้ม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
160 60470186 นายจักรภัทร รัตนวุฒิรัตน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
161 60470216 นางสาวจารุภา จันทร์หอม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
162 60470247 นางสาวจิรานันท์ กาวิโล  ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
163 60470322 นายชาญณรงค์ อินต๊ะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
164 60470339 นางสาวญาณิศา ขำบันดิษฐ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
165 60470353 นางสาวณัฐกานต์ กาไชย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
166 60470391 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
167 60470407 นางสาวณัฐสุดา ตาสุวรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
168 60470414 นางสาวณิชกานต์ มณีนิล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
169 60470445 นางสาวดารารัตน์ จงแจ่มฟ้า วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
170 60470452 นางสาวเดือนฉาย สุรพล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
171 60470513 นายธีรภัทร โตเทียน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
172 60470537 นางสาวนภัสร์พรรณ หนักแน่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
173 60470582 นางสาวนันทวรรณ สุนทร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
174 60470636 นายนิรุติ สุขภิรมย์ทอง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)50
175 60470643 นางสาวนิศาชล แสนยม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
176 60470674 นางสาวบัญฑิตา พรมยศ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
177 60470698 นางสาวปนัดดา แก้วจบ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
178 60470704 นางสาวปภัสนรรน์ เพ็ชรดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
179 60470711 นางสาวปรียะพร กิ่งเพชรเสรีชน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
180 60470766 นางสาวปิยธิดา แสงพันธุ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
181 60470827 นางสาวพรกนก ปานดำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
182 60470834 นางสาวพรวิณี ยอดมิ่ง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
183 60470865 นางสาวพิมพ์ประภา สุริยะ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
184 60470872 นางสาวพิมลพรรณ กองกาญจน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
185 60470889 นางสาวภรณ์นิภา โองก๋า วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
186 60470933 นางสาวมาณิศา แสงพิทักษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
187 60470957 นางสาวเยาวภา อ้ายวงศ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
188 60470971 นายรัชชานนท์ บุญเปี่ยม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
189 60471022 นายวรพงษ์ ชาไพโรจน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
190 60471039 นายวรัญญู จันศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
191 60471077 นางสาววิลาสินี รัตนศรีวิโรจน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
192 60471084 นายศรวิษฐ์ เงินเชื้อ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
193 60471138 นางสาวศิริภรณ์ คำศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
194 60471152 นางสาวศิริลักษณ์ อินสุ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
195 60471169 นางสาวสมฤทัย ยศสุวรรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
196 60471176 นางสาวสมัชญา อินอยู่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
197 60471183 นางสาวสิริยาภรณ์ สองวงศ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
198 60471213 นางสาวสุนิตา ศรีธะนู ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
199 60471237 นางสาวสุภาวดี สรรพลักษณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
200 60471275 นางสาวโสภาพรรณ คำวันดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
201 60471282 นางสาวอทิตยา เดชคุณมาก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
202 60471305 นางสาวอนันตยา จันทร์ผูก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
203 60471312 นางสาวอภัสรา ผาบสิมมา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
204 60471336 นางสาวอรดา มหะพันธ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
205 60471381 นางสาวอารีรัตน์ จันผง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
206 60471411 นางสาวกันยารัตน์ ภู่นุช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
207 60471428 นางสาวสุธาสินีญา จูด้วง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
208 60471466 นางสาวจีรนันท์ คล้ายทรัพย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
209 60471527 นางสาวธัญชนก ว่องวุฒิญาณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
210 60471541 นายประจักษ์ นันทชัย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
211 60471565 นางสาวปัฐวิภา จันทนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
212 60471589 นางสาวปิยะรัตน์ ทัพภูธร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
213 60471602 นางสาวภริดา สิทธิชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
214 60471619 นางสาวมินตรา วงศ์จำนง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
215 60471664 นางสาววินสิตา วงษ์พลับ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
216 60471695 นางสาวศรัญญา วารีสี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
217 60471701 นางสาวศิริทิพย์ จันทร์อ้น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
218 60471732 นางสาวศุภนรี สร้อยตะคุ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
219 60471756 นางสาวสุชัญญา สิงห์สุพรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
220 60471787 นางสาวอนันตญา คำมนตรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
221 60471794 นางสาวอมลวรรณ กองแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
222 61520910 นางสาวนฤมล สัวกิตติกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
223 61521337 นางสาวภัทธวรรณ ตระกูลวารี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
224 61521948 นางสาวอภินิดา ผลแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
225 60661706 นางสาวภิญญดา จิตต์มั่น วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
226 60662017 นางสาววิวรรธีน์ ศรีพันธุ์เนตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
227 61410280 นางสาวกุลจิรา เณรศาสตร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
228 61710069 นางสาวกรนัทธ์ บุญญติพงษ์ สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
229 61190069 นางสาวกฤษณา เผือกวิสุทธิ์ น.บ.10
230 61190106 นายกษิดิ์เดช แสงอินทร์ น.บ.10
231 61190144 นางสาวกัญญาพัชร งามเมือง น.บ.10
232 61190403 นางสาวจิราพัชร จันทร์กระเวน น.บ.10
233 61190670 นายไชยภัทร เกียรติรวี น.บ.10
234 61190694 นางสาวญาตินันท์ วรากุลเรืองฤทธิ์ น.บ.10
235 61190809 นางสาวณัฐณิชา จิตปรีดา น.บ.10
236 61190830 นายณัฐพงศ์ โพธิ์ทอง น.บ.10
237 61190953 นายทรรศนกร ทิงิ้วงาม น.บ.10
238 61191004 นายธนกฤต รักประเสริฐ น.บ.10
239 61191066 นางสาวธัญพิชชา มีทอง น.บ.10
240 61191097 นางสาวธิดารัตน์ แก้วบางพลี น.บ.10
241 61191141 นายนนทพัทธ์ คงราช น.บ.10
242 61191165 นางสาวนภัสสร ครุฑะกะ น.บ.10
243 61191431 นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง น.บ.10
244 61191714 นางสาวพนิดา เครือโอ๋ น.บ.10
245 61191875 นางสาวพุธิตา สุขเวช น.บ.10
246 61191882 นางสาวจิณณ์ สุขดา น.บ.10
247 61191936 นางสาวภวัลหทัย มะโหรา น.บ.10
248 61192032 นางสาวมนัสชนก ประชุมพันธ์ น.บ.10
249 61192049 นางสาวมลทิชา ทองอิ่ม น.บ.10
250 61192223 นางสาวลลิตา กิตติ์รัฐ น.บ.10
251 61192261 นายวรนันต์ บางเหลือง น.บ.10
252 61192285 นางสาววรัชยา กลิ่นกรุด น.บ.10
253 61192469 นางสาวศศิธร ทองหล่อ น.บ.10
254 61192483 นายศักดิ์ชัย สีสิม น.บ.50
255 61192674 นายสมเกียรติ ด่านจิระมนตรี น.บ.10
256 61192698 นายสรายุ ตันติสุขารมย์ น.บ.10
257 61192704 นางสาวสวรส โทสูงเนิน น.บ.10
258 61193077 นางสาวอภิชญา ค้อชากุล น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
259 60261913 นางสาวพรปวีณ์ เลิศประกายแสง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
260 60262613 นางสาวศศิภา ฤทธิ์น้ำ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
261 60340090 นางสาวกนกวรรณ พรหมมาโนช นศ.บ.10
262 60340113 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมปลัด บธ.บ. (การเงิน)10
263 60340397 นางสาวกัลยรัตน์ ขันชะรี นศ.บ.10
264 60340427 นางสาวกานต์ธิดา อินต๊ะเม้า บธ.บ. (การเงิน)10
265 60340434 นางสาวกานต์ธิดา สงวนจารีต นศ.บ.10
266 60340465 นางสาวกานต์สินี ฝีปากเพราะ บธ.บ. (การเงิน)10
267 60340533 นางสาวกิตติยา ไชยโย บธ.บ. (การเงิน)10
268 60340540 นางสาวกุลธารินท์ จีนคง บธ.บ. (การเงิน)10
269 60340670 นางสาวขนิษฐา ใจสุดา นศ.บ.10
270 60340809 นางสาวจันทร์จิรา รักษาพนา บธ.บ. (การเงิน)10
271 60341110 นางสาวเจียระไน เครือโชติ บธ.บ. (การเงิน)10
272 60341363 นางสาวชลดา คงหนองลาน บธ.บ. (การเงิน)10
273 60341394 นางสาวชลัยรัตน์ งามสม บธ.บ. (การเงิน)10
274 60341684 นางสาวฐิติรัตน์ รอตศิริ บธ.บ. (การเงิน)10
275 60342001 นางสาวณัฐพร แร่เพชร นศ.บ.10
276 60342193 นายดำรงศักดิ์ เรืองฤทธิ์ นศ.บ.10
277 60342780 นางสาวนงศธร แสงชาติ นศ.บ.10
278 60342902 นางสาวนภาพร สุขสัมพันธ์ บธ.บ. (การเงิน)10
279 60342988 นางสาวนัฏฐิณี คำชมภู นศ.บ.10
280 60343084 นางสาวน้ำทิพย์ คำบุญทา นศ.บ.10
281 60343534 นางสาวปานหทัย จันพิมพา บธ.บ. (การเงิน)10
282 60343602 นางสาวปิยธิดา สันติพร้อมวงศ์ นศ.บ.10
283 60343831 นางสาวพรพิชชา นาวุฒิ นศ.บ.10
284 60344562 นางสาวมัลลิกา จิตรเมตตา นศ.บ.10
285 60344586 นางสาวมัลลิการ์ มีฤทธิ์ นศ.บ.10
286 60345071 นางสาววริศรา เรืองฉาย นศ.บ.10
287 60345286 นายวิษณุ หวาเกตุ บธ.บ. (การเงิน)10
288 60345590 นายศิวกรณ์ บุญยืน นศ.บ.10
289 60345989 นางสาวสุกัญญา ศรีสังข์ บธ.บ. (การเงิน)10
290 60346108 นางสาวสุธิมา มั่นต่อ นศ.บ.10
291 60346481 นางสาวอรวรรณ ประจวบโชค นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
292 61241006 นางสาวณิชากร ศรีวงค์ ร.บ.10
293 61241112 นางสาวธนพร จันทร ร.บ.10
294 61241327 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์ชัย ร.บ.60
295 61241686 นางสาวบงกฎ พันธ์เพ็ง วท.บ. (จิตวิทยา)10
296 61241747 นายปกป้อง แก้วจุฬาลักษณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
297 61241808 นางสาวปภาวี แป้นเพ็ชร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
298 61242201 นางสาวพิมพ์โพธิญา เส็งไสวบุญมา ร.บ.10
299 61242881 นางสาววลยา นันทเมธี ร.บ.10
300 61242966 นางสาววิพรรษา ยังเรือง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
301 61242980 นางสาววิลาวัณย์ บุญคุ้ม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
302 61243093 นางสาวศิริกัลยา ทองกุย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
303 61243710 นางสาวอนงค์ทิพย์ กันทะใจ วท.บ. (จิตวิทยา)10
304 61243949 นางสาวอัญธิดา ผุดผ่อง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)