รายชื่อนิสิต
รายวิชา206231 : Chinese Reading I
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58474674 นางสาวดรัลพร จะแล ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
2 59260016 นางสาวกชพรรณ มั่นนุช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 59260245 นางสาวกาญจนาพร รัตนพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
4 59260399 นางสาวคุณณณัฐ ราชบุรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
5 59260474 นางสาวจิตรตา เล็กกลาง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
6 59260528 นางสาวจิรัชยา เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 59260566 นางสาวจุฑามาศ สุขแป้น ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
8 59260603 นางสาวจุฬารักษ์ มั่นถาวรวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
9 59260658 นายฉีโห ซง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
10 59260702 นางสาวชนากานต์ แสงวงค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
11 59260801 นายชุติพนธ์ บุญศิริ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
12 59260917 นางสาวณัฏฐณิชา เทแก้ว ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
13 59261037 นางสาวณัฐวรา ประคำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
14 59261075 นางสาวณิชมล ศรีบัวจับ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 59261181 นายทัตพล ยมกวาง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 59261242 นางสาวทิพวรรณ พรมจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 59261358 นางสาวธนัชวรรณ คำมอญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 59261365 นางสาวธนัณชญา ภักดีสาร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 59261846 นายปริวัตร วิชัยหิน ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
20 59261877 นางสาวปัณฑารีย์ จันทรวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 59262089 นายพลากร จีนา ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
22 59262133 นางสาวพิชญ์ณภัทร ศรีคำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 59262218 นางสาวพีรชญา ชลรัชพงศ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
24 59262317 นายภาณุวิชญ์ มะทะ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
25 59262485 นางสาวรัชนก อยู่เลิศลบ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
26 59262553 นายฤทธี องปราบปราม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
27 59262638 นางสาววรางคณา วิโรทุษ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 59262652 นางสาววริศรา สีหะวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
29 59262690 นายวัชรพันธ์ ทองใหญ่ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
30 59262737 นางสาววิไลวรรณ แผ้วเกษม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
31 59262881 นางสาวศุภกานต์ คู้ลู้ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 59262980 นางสาวสายชล บุตรดีพุธ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
33 59262997 นางสาวสายฝน ภู่กำจัด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
34 59263079 นางสาวสิรีธร วงค์ชื่น ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
35 59263086 นางสาวสุดารัตน์ สุนทอง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
36 59263123 นางสาวสุนิษา แสงอุ่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
37 59263178 นางสาวสุภาพร แซ่ตั้ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
38 59263215 นางสาวสุวิมล แก่นจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
39 59263284 นางสาวอกนิษฐา ทองมี ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
40 59263406 นางสาวอรวรรณ โพธิ์จักร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
41 59263437 นางสาวอรอุมา ตามี ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
42 59263468 นางสาวอัจฉราวดี วุฒิรักรังสรรค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
43 59263918 นางสาวณัฏฐภรณ์ สิงห์ลอ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
44 59263956 นางสาวฟ้าใส ไชยทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 59263970 นายภูวดล ทรงศักดิ์เกษร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
46 59264069 นางสาวสุทารัตน์ กรีวาส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)