รายชื่อนิสิต
รายวิชา206201 : Chinese History
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58413383 นางสาวสุรดา ปานทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 59263758 นางสาวปวรรัตน์ วรรณศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 59313910 นางสาวนุชนาฎ สระทองเปลี่ยน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 60260046 นางสาวกนกวรรณ หมีนาค ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 60260060 นางสาวกมลชนก แซ่ลอ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 60260138 นางสาวกฤติยาณี เจริญสุข ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 60260183 นางสาวกัญญาณัฐ จันกระจ่าง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 60260336 นางสาวเครือมาส ผิวเณร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 60260404 นางสาวจิตรลดา มูลทา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 60260510 นายฉลองชัย กาวิตา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 60260671 นางสาวชุติรัตน์ ทรงอยู่ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 60260688 นางสาวญาณินท์ เครืออินทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 60260770 นางสาวณัฏฐ์ชญา คมคง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 60261142 นางสาวธนาภา กาญจนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 60261685 นางสาวอชิรญาณ์ หาดซิว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 60261784 นางสาวปิยะธิดา กันตะกวาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 60261852 นายพงศ์พณิชย์ พันธ์ดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 60262071 นางสาวพิมพ์รัตนา ไชยพระยา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 60262330 นายรหัท รอดเครือวัลย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 60262408 นางสาวรุ่งทิวาภรณ์ มั่นจินดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 60262507 นางสาววัฒนะภรณ์ ยอดทองดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 60262545 นางสาววิไลพร พิมพ์เสนา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 60262576 นางสาวศนิชา ติดพรม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 60262590 นายศราวุฒิ บุญแก้ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 60262705 นางสาวศิวปรียา สุทธิศร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 60263009 นางสาวสุปาณี เกษรจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 60263030 นางสาวสุพัตรา นวลงาม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 60263061 นางสาวสุภัทธตรา เกิดแก้ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 60263078 นางสาวสุภัทราภรณ์ ก่อวุฒิพงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 60263160 นางสาวสุวรรณรัตน์ นกเขา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 60263412 นางสาวอาริยา คำจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 60263504 นายโอภาส ทับทิมเพชรางกูล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
33 60263207 นางสาวโสรยา กันนะพันธุ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)