รายชื่อนิสิต
รายวิชา206398 : Research Methodology
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58244161 นางสาวศิรภัสสร วิชิตนาค ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 58245748 นางสาวบุญฑริกา เกตุนวม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 59260047 นางสาวกนกวรรณ กุหลาบแสง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 59260160 นางสาวกัญญาณัฐ คำสีสังข์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 59260184 นางสาวกัญญารัตน์ พรมมาตร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 59260221 นางสาวกัลยกร เมืองเย็น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 59260252 นางสาวกาญจิณัฐ แซ่กวาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 59260320 นางสาวขนิษฐา มาทันใจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 59260580 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 59260856 นางสาวฐาณัชชา แสนใจวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 59260863 นางสาวฐิติวรดา เเสงภักดิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 59260948 นางสาวณัฐณิชา ขัดขจร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 59261044 นางสาวณัฐสุดา จิ๋วใด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 59261051 นางสาวณิชกานต์ พลหลวง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 59261082 นางสาวณีรนุช โมกเกษม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 59261143 นายทวีศักดิ์ สิทธิเขตกิจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 59261662 นางสาวนุสบา ม่วงจีน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 59261679 นางสาวนุสราพร ชินภักดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 59261815 นางสาวปริชญา อยู่นรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 59262065 นางสาวพลอยน้ำผึ้ง ป้องพา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 59262171 นางสาวพิมพ์กัญญพัชร นิลสุพรรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 59262256 นางสาวแพรพลอย ภิรมย์เกษมสันต์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 59263017 นายสิทธิพร นพคุณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 59263147 นางสาวสุพิชญา จันทร์ศิริไพบูลย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 59263277 นางสาวหรรษา พูลศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 59263901 นายชลพัฒน์ พงศ์รุจิกรพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 59263932 นางสาวดวงกมล ชนะพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 59264106 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ชัย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)