รายชื่อนิสิต
รายวิชา301436 : Industrial Cost Analysis
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57361210 นายธีรศักดิ์ สุคันธวิภัต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 58361066 นายกิตตินันท์ จันทร์เงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
3 58361073 นายกิตติพงษ์ โสดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 58361141 นางสาวเจนจิรา อริยะเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 58361325 นายธนาดุล สมบัติยั่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
6 58361332 นายธราเทพ ตั้งนพวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 58361486 นายปริญญา เอมมะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 58361653 นายวซีม ฟักประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
9 58361660 นายวรพงศ์ ภู่คำมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 58361677 นางสาววรรณกานต์ เทพสุคนธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 58361769 นางสาวสาธินี อินทร์ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
12 58361912 นางสาวอรอุทัย คำมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
13 58361936 นายอัครพล เณรเถาว์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 58366306 นางสาวสุมารินทร์ เกาะยุทธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)