รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 62470054 นางสาวกมลชนก นาวิกา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
2 62470214 นางสาวกัญญานุช โยเฮือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
3 62470221 นางสาวกัญญาภัค ธิรานันท์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
4 62470290 นางสาวกานต์ธิดา ชูวงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
5 62470306 นางสาวกานต์พิชชา อินถา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
6 62470337 นางสาวกุลชลี ร่มยอถิ่นดง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
7 62470351 นางสาวเกวรินทร์ ฟักวงคทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
8 62470382 นางสาวเกศมณี อุ่นทุม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
9 62470412 นางสาวขวัญจิรา อังสุจารี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
10 62470429 นายคงกระพัน ฤทธิเดช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
11 62470573 นางสาวจินตนา นันผาย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
12 62470702 นางสาวจุฑามณี ชาวป่า ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
13 62470771 นางสาวฉัตรติญา สดใส ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
14 62470894 นางสาวชนิดาภา ถมทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
15 62470917 นางสาวชมภูนุท ไทยใหม่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
16 62470948 นางสาวชลธิชา ลาดเรา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
17 62470955 นางสาวชลนิภา อินตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
18 62471044 นางสาวชุติกาญจน์ เพื่อไทย พท.ป.บ.10
19 62471099 นางสาวญาณัจฉรา บรรเลง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
20 62471105 นางสาวญาณากร เวชภูติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
21 62471129 นายฐิติ ปันโยทิพย์ พท.ป.บ.10
22 62471198 นางสาวณัฎฐณิชา หะฉิมมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
23 62471259 นางสาวณัฐธินีย์ จันพิลา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
24 62471266 นางสาวณัฐนรี มีมุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
25 62471280 นางสาวณัฐนันท์ ภู่ทอง พท.ป.บ.10
26 62471358 นางสาวณัฐวรรณ นาคก้อน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
27 62471396 นางสาวณิชารีย์ ศรีเดช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
28 62471402 นางสาวดนิตา แข็งธัญกิจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
29 62471457 นางสาวดวงพร เสือคล้าย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
30 62471570 นางสาวธนาภรณ์ รู้ธำรงกุล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
31 62471686 นางสาวธัญสมร มาปัด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
32 62471839 นางสาวนภัสวรรณ ศรีอักษร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
33 62471891 นางสาวนฤมล จันตาวงศ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
34 62471907 นางสาวนฤมล ปลูกงาม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
35 62471952 นางสาวนลินเนตร ทองบุญนาค ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
36 62471983 นางสาวนัทธิชา สกุลชัย วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
37 62472164 นางสาวบุษกร นามยี่ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
38 62472294 นางสาวประภัสสร มะเดื่อ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
39 62472331 นางสาวประวีณา ขวัญทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 62472362 นางสาวปริญาภรณ์ แหวนหลวง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
41 62472386 นางสาวปริศนา โคตรักเพ็ชร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
42 62472584 นางสาวปุณยนุช โตตะเภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
43 62472607 นางสาวพชร สร้อยทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
44 62472614 นางสาวพรชนก สอนทิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 62472683 นางสาวพรรณิภา เมืองจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 62472690 นางสาวพรวิสา บุญกมุติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
47 62472720 นายพลวัต โพธิ์รุ้ง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
48 62472737 นางสาวพลอยไพรินทร์ คำลิ้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
49 62472775 นางสาวพิกุลทอง เกียรติสมพร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
50 62472805 นางสาวพิชามญช์ อัตตโน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
51 62472850 นางสาวพิมพ์นารา สิทธิรักษ์ พท.ป.บ.10
52 62472904 นางสาวพิมพิศา นวลจันทร์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
53 62472911 นางสาวพิมพิศา ชุมถนอม พท.ป.บ.10
54 62473161 นายภูธเนศ แพงกำแหง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
55 62473215 นางสาวมนทกานต์ สายคำพา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
56 62473222 นางสาวมนทกานติ จันทร์จำรัส ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
57 62473239 นางสาวมัลลิกา เฉลิมพงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
58 62473369 นางสาวรัตนา บุตรบุญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
59 62473376 นางสาวรัตนา บุญมี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
60 62473406 นางสาวรัตนาพร คุ้มภัย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
61 62473635 นายวรรณโชติ ธัญญเจริญ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
62 62473680 นางสาววรัชยา เอกเกิด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
63 62473697 นางสาววรัญญา พันปี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
64 62473789 นางสาววัชราภรณ์ เจ็ดทุ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
65 62473888 นางสาววิภาวี ใจอ้าย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
66 62474014 นางสาวศิริลักษณ์ บุญไทย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
67 62474021 นางสาวศิริลักษณ์ อินกรัด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
68 62474052 นางสาวศิริวรรณ มาสม พท.ป.บ.10
69 62474120 นางสาวศุภิชญ์รดา เทพแก้ว วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
70 62474175 นางสาวสโรชา ลอยมณี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
71 62474274 นางสาวสิราวรรณ ยิ้มแย้ม พท.ป.บ.10
72 62474335 นางสาวสิริพร สงวนใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
73 62474410 นางสาวสุชัญญา รัตนขวัญเพชร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
74 62474472 นางสาวสุทธิกานต์ ประชุมเทศ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
75 62474533 นางสาวสุนิษา แฮดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
76 62474571 นางสาวสุพิชชา สิงหา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
77 62474618 นางสาวสุภาพร แก้วแสนขัน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
78 62474656 นางสาวสุรัสวดี สร้อยขุนทด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
79 62474717 นางสาวหทัยกานต์ สมอินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
80 62474731 นางสาวหยาดแหวนเพชร โทสันทัด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
81 62474748 นางสาวอทิตยา วัฒนาธีระกิจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
82 62474847 นายอภิสิทธิ์ ภู่บัว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
83 62474854 นางสาวอมรรัตน์ มีมา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
84 62474915 นางสาวอริสรา ขอนกลาย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
85 62474922 นางสาวอลิน เผือกจีน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
86 62474946 นางสาวอลีนา เผือกจีน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
87 62474984 นางสาวอาธิฐิญา ทองโคตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
88 62475028 นางสาวอารียา หนองสิมมา พท.ป.บ.10
89 62475035 นางสาวอารียา อ้อยหวาน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
90 62475080 นายเอกวัฒน์ เพ็ชรประดับ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
91 62475103 นางสาวเอื้อมใจ ใจแสนวงค์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
92 62475134 นายธนาพล บุญเพ็ง พท.ป.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
93 62520148 นางสาวกฤติยาภรณ์ วิลยะกูล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
94 62660233 นางสาวเกศราภรณ์ สิงห์บุญมา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
95 62660264 นางสาวจิตต์กาญจน์ สังข์งิ้วงาม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
96 62660271 นางสาวจิรประภา โนศรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
97 62660622 นางสาวมารตี บุญเมือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
98 62660769 นางสาวณัฐชา ทองก้อน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
99 62660806 นางสาวณัฐธยา ชิณพงษ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
100 62661056 นางสาวธิดาพร อ๊อดบำรุง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
101 62661285 นางสาวปฐมาวดี ดอนพนัส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
102 62661339 นางสาวประอรนุช ตันเยี่ยน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
103 62661353 นางสาวปรายฟ้า หวานใจ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
104 62661490 นางสาวพนิดา ปัญญาวงค์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
105 62661605 นางสาวพิมพ์ชนก โกลเดอร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
106 62661629 นายพีรณัฐ ผู้รุ่งเรือง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
107 62661704 นางสาวภาวรินทร์ เขตรักษา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
108 62661896 นางสาวลัดดาวรรณ คีรีธีระกุล วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
109 62661926 นางสาววนิตา ศรีบุญเพ็ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
110 62661957 นางสาววรัชยา สิทธิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
111 62662039 นายวิชญ์ภาส พัฒนเจริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
112 62662176 นางสาวศิริภัค ชูเชิด วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
113 62662497 นางสาวสุภาวดี พลวัชรินทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
114 62662503 นางสาวสุภาวดี อะคะเส วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
115 62662787 นายชัชวาลย์ บำเพ็ญเชาว์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
116 62662848 นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะนิติศาสตร์
117 62190013 นางสาวกนกนิภา บัวกอ น.บ.10
118 62190082 นายกัมพล โฆษิตสิน น.บ.10
119 62190105 นางสาวกาญจนา ชัชวาลย์ปรีชา น.บ.10
120 62190181 นางสาวคฑาทอง แสนใส น.บ.10
121 62190273 นายจิรภาส นิโรจน์ น.บ.10
122 62190280 นายจิรวัฒน์ งามวงษ์ น.บ.10
123 62190327 นางสาวจิวัสสา อนุตธโต น.บ.10
124 62190341 นายจีราวัฒน์ ชัยเพ็ชร์ น.บ.10
125 62190501 นางสาวชุติมา อินทร์วงศ์ น.บ.10
126 62190648 นายณัฐชนน ปราบหงษ์ น.บ.10
127 62190655 นายณัฐชนนท์ สาลีบุตร น.บ.10
128 62190679 นางสาวณัฐณิชา โยธารักษ์ น.บ.10
129 62190730 นางสาวณุวภา เรือนเพชร น.บ.10
130 62190747 นางสาวดลยา อ้ายหมื่น น.บ.10
131 62190761 นายเตชิต เกษแก้ว น.บ.10
132 62190839 นายธนโชติ ตรงต่อกิจ น.บ.10
133 62190891 นายธนายุทธ คาคะวารีย์ น.บ.10
134 62190921 นายธัชชัย เห็นทั่ว น.บ.10
135 62191003 นางสาวนนลณี พรมมายะกูล น.บ.10
136 62191010 นายนพัตธร ทองดี น.บ.10
137 62191133 นางสาวนวินดา ยศนันท์ น.บ.10
138 62191270 นายปฏิพัทธ์ บุญถาวร น.บ.10
139 62191492 นายพงศภัค โพธิพันธ์ น.บ.10
140 62191546 นางสาวพนมภา น้อยสอน น.บ.10
141 62191560 นางสาวพรทิพย์ สังอ่วม น.บ.10
142 62191577 นายพรเทพ แป้นทอง น.บ.10
143 62191638 นางสาวพัชสณี ขุนทอง น.บ.10
144 62191706 นางสาวพิมนิภา สาริกิจ น.บ.10
145 62191805 นางสาวพุทธมาส เมืองเหมอะ น.บ.10
146 62191980 นางสาวรดาพร คนกล้า น.บ.10
147 62192031 นางสาวรษิกา พ้นภัย น.บ.10
148 62192116 นางสาวรัตติกาล สุวรรณศรี น.บ.10
149 62192130 นางสาวรัตน์ติญากร จันทร์เจาะ น.บ.10
150 62192147 นางสาวรัตนวลี ศรีนาวงศ์ น.บ.10
151 62192178 นายลภัส์ภูมิล์ ลิ้มศุภรัตน์ น.บ.10
152 62192192 นางสาววชิรญาณ์ ทองคำดี น.บ.10
153 62192321 นางสาววริศรา มีหอม น.บ.10
154 62192468 นายศิรวิทย์ ชุมศรี น.บ.10
155 62192505 นางสาวศิรินภา อุ่นกาศ น.บ.10
156 62192529 นางสาวศิริพร ล้ำเลิศ น.บ.10
157 62192567 นางสาวศิริวรรณ วงค์เขียว น.บ.10
158 62192581 นายศุภณัฐ รุจิรโชติบัณฑิต น.บ.12
159 62192604 นายศุภวัฒน์ นาดี น.บ.10
160 62192666 นางสาวสวรส บุญเนตร น.บ.10
161 62192680 นางสาวสาระยา จิรังดา น.บ.10
162 62192710 นางสาวสิริกัญญา ขุนจันดี น.บ.10
163 62192758 นางสาวสุจารี เฉิน น.บ.10
164 62192765 นางสาวสุดาพร แสวง น.บ.10
165 62192802 นางสาวสุภานันท์ พระยาลอ น.บ.10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
166 61345537 นางสาวภิญรดา ภัทรเรืองเดช นศ.บ.10
167 62192475 นางสาวศิริญญา จันนคร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)