รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
1 62262505 นางสาวธัญลักษณ์ สายแสวง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะมนุษยศาสตร์
2 61260960 นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 62260051 นางสาวกนกลักษณ์ หมวดดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 62260143 นางสาวกรกนก ศรีวิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 62260167 นายกรภัทร ณะเสน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
6 62260273 นางสาวกษมา ดวงพัตรา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 62260280 นางสาวกสุมาใจ พวงสุดา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
8 62260327 นางสาวกัณฑาภรณ์ สมพงษ์สวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
9 62260440 นางสาวกุลธิดา ทนทาน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 62260525 นางสาวขวัญชนก อัมพุธ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
11 62260624 นายจักรพันธ์ แดงรอด ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
12 62260679 นางสาวจารุวรรณ บูรณะชาติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 62260792 นายจิรพัฒน์ แสงรัตนธงชัย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
14 62260853 นายจิรายุทธ พุดซา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 62260969 นางสาวเจนนภา แจ่มปัญญา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 62260976 นางสาวเวณิกา พิมพ์แก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 62261102 นางสาวชนิฎามาศข์ อมฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 62261133 นางสาวชนิสรา เทียนสิทธิ์ศิริ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
19 62261171 นางสาวชลธนัท ณัชรณ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
20 62261331 นายชัยนิวัฒน์ สวนใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 62261409 นายชิษณุพงศ์ เพิ่มพล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
22 62261416 นางสาวชุดาภา ตัณฑ์ณรงค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 62261614 นางสาวณัชชา วรวาท ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
24 62261638 นายณัฎฐพัส แสงพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
25 62261980 นางสาวณิคศร แซ่เติ๋น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 62261997 นางสาวณิชกานต์ เรืองศิริ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
27 62262246 นางสาวทิพย์วัลย์ งามขำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
28 62262253 นางสาวทิพานัน เมรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
29 62262284 นายธนทัต วัฒนวงศ์สุโข ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)50
30 62262345 นางสาวธนภรณ์ สังข์จันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 62262376 นายธนากร มั่งมี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
32 62262413 นายธนารุต ขำชัยภูมิ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
33 62262420 นางสาวธัชนันท์ มั่นสุ่ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
34 62262444 นางสาวธัญญรัตน์ คณาวงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
35 62262451 นางสาวธัญญารัตน์ ปิงเมือง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
36 62262468 นางสาวธัญนันท์ นิชนันท์คุณากร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 62262482 นางสาวธัญรดา พิริยะศักดิ์จินดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 62262567 นางสาวธันยพร ฤทธิเกรียง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
39 62262628 นางสาวธีรดา พรินทรากูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
40 62262758 นายนราพร แสงสว่าง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
41 62262765 นายนรินทร์ ท้าวธรรมศรี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
42 62262772 นางสาวนริศรา อยู่จุ้ย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
43 62262833 นางสาวนฤมล เดชโค้น ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
44 62262970 นายนิธิพัฒน์ บัวบังใบ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
45 62263007 นางสาวบัณฑิตา เปรมศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
46 62263106 นางสาวเบญญา ใบยา ศศ.บ. (ภาษาไทย)60
47 62263410 นางสาวเปมิกา ใจยวน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
48 62263434 นางสาวผาณิตา เทศสลุด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
49 62263441 นายพงศกร วิมาลา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
50 62263533 นางสาวพรพรรณ ทบวงค์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
51 62263601 นายพรมนตรี เกิดอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
52 62263670 นายพศวัต มาลัยศิริรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
53 62263823 นางสาวพิชญ์พัทธ์ ทิมขลิบ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
54 62263861 นางสาวพิมพ์ศิริ ศิริพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
55 62263885 นางสาวพิมพิศา พูลทอง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
56 62263922 นายพุฒิพงศ์ งามสม ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
57 62263946 นางสาวเพ็ญพิชชา โตนิ่ม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
58 62264097 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์พุทธะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
59 62264141 นายภานุ แสงโชติ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
60 62264271 นางสาวมานิสา พันธุ์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
61 62264318 นายเมธี วิเศษเขตร์การณ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
62 62264349 นางสาวรจนา - ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
63 62264592 นางสาววรรณกร คร้ามมี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
64 62264745 นายวัฒนา เจียมธนากิจ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
65 62264769 นางสาววาริพินทุ์ ภู่เอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
66 62264905 นายศรัณย์ แสนฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
67 62264929 นางสาวศลิษา เหลืองสมบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
68 62264967 นางสาวศศินิภา แสงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
69 62265001 นางสาวศิราณี ประคุณคงชัย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
70 62265148 นายศุภกิตติ์ ไผ่บง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
71 62265407 นายสืบพงษ์ หาแก้ว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
72 62265421 นางสาวสุคนธา มณีวัลย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
73 62265452 นางสาวสุณัฐฏา มีบุตร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
74 62265483 นางสาวสุดารัตน์ ภูจักเพชร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
75 62265513 นางสาวสุตาภัทร วิทยาฤทธิพากร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
76 62265544 นางสาวสุธีกานต์ ใจน้ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
77 62265551 นางสาวสุนทรี สุนทร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
78 62265605 นางสาวสุภัสสร เข็มเพ็ชร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
79 62265780 นางสาวหัสวรรณ แก้วศิลา ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
80 62265919 นางสาวอภิญญา นุ่มจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
81 62266237 นางสาวจิราภา เรืองดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
82 62266282 นายณัฐพรรธ มีไชยโย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
83 62266329 นางสาวนวลนารา คงคำ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
84 62266343 นางสาวปริณดา เอกพานิช ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
85 62266367 นายพิชญ์พงศ์ สุ่มนาค ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)50
86 62266404 นางสาวศิรัญญา มีไชยโย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
87 62266411 นายศุภชัย สีสังข์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
88 62266459 นายอินทรัตน์ พรมชาติ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
89 62266473 นายจีรายุทธ พันธุ์เอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
90 62266480 นายสหทรัพย์ ซ้อมจันทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
91 62760766 นายรณยศ อยู่นิยม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)