รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61160178 นางสาวกาญจนธัช ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
2 61160925 นางสาวธิดารัตน์ ถาฟอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 61161045 นางสาวนันทนิยา กงอิ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 61161069 นางสาวนันทินี แก้วป้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 61161205 นางสาวเบญจรัตน์ อุดมฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 61161281 นางสาวปริชญา ด้วงทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 61161328 นางสาวปัทมาพร ดอนหา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 61161533 นางสาวภัณฑิรา โกมลวิวัฒน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 61161700 นางสาวระพีพรรณ จันทร์ประจง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 61161748 นางสาวรัชนีกร กระตา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 61161816 นางสาววรรณนิภา บุญดุฉาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)50
12 61162196 นางสาวสาวินี สลับสี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 61162295 นางสาวสุประภาดา นาคเอี่ยม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
14 61162325 นางสาวสุภัชชา วงศ์น้ำนอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 61162332 นางสาวสุภาวดี หอมหวล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
16 61162431 นางสาวอนิศรา สวัสดิ์สุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
17 61162455 นางสาวอภิชญา ศรีมาลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
18 61162561 นางสาวอารียา ยกยิ่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
19 62161358 นายธนาธิป แก้วคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
20 62163932 นายอัชฌาวุฒิ แสงตุ่น วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
 คณะเภสัชศาสตร์
21 61210125 นางสาวจารุวรรณ หมวกทอง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
22 61210392 นายณัฐชนน จิตผ่อง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
23 61210477 นางสาวณัฐวินีย์ แสงภูติ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
24 61210590 นายธนายุทธ พุทธสอน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
25 61210668 นางสาวนภัสสร ชอบธรรม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
26 61211207 นางสาววันวิสาข์ จิตตมานนท์กุล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
27 61211351 นางสาวสโรชา ราชพิลา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
28 61211412 นางสาวสุทธิดา พรมทอง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
29 61310030 นายกนกพล หยูเอียด วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
30 61310207 นายกล้าณรงค์ มาอุ่น วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
31 61310597 นายขวัญชัย กมลเทพเทวินทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
32 61310740 นายจารุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
33 61311310 นายชัยกิตติ์ เกตุแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
34 61311600 นายณัฐนนท์ เอี่ยมบัว วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
35 61312164 นายธีรพงศ์ อ่อนคำ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
36 61312195 นายธีรยุทธ แซ่ไต้ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
37 61313208 นางสาวปิยะฉัตร เขียวขำ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
38 61313338 นายพรดิษฐา ขำช้าง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
39 61314601 นายวราเทพ แก่นจำรูญ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
40 61314854 นายเวียงวิหค พิลึก วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
41 61314878 นายศรัณย์ วรพันธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
42 61314984 นายศักดิธัช หนุนนาค วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
43 61314991 นายศักดิ์นฤน เต็งพานิชกุล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
44 61315295 นายสหัสวรรษ เพื่อนฝูง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
45 61315912 นายอนุชา ทำดีแท้ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
46 61316308 นายเอกสิทธิ์ น้อยถึง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
47 60360371 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสงค์ทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
48 60360616 นายจักรกฤษณ์ เตจ๊ะนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
49 60360784 นางสาวเจนจิรา สร้อยดอกไม้ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
50 60360883 นางสาวชนากานต์ จันทกูล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
51 60361132 นางสาวฐิติมา เจริญสุขรุ่งเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
52 60361248 นายณัฐชนน พยาเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
53 60361422 นายณัฐวรรธน์ พัฒนโพธิกร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
54 60361569 นายตรรกพงศ์ ทาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
55 60361989 นางสาวธนาภรณ์ ทองสรวง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
56 60362016 นายธนิสร ตันตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
57 60362054 นางสาวธัญญ์รวี ชัยวลีศรีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
58 60362283 นายนฐพล สำลีปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
59 60362443 นางสาวนัฐชฎาภรณ์ บุตรทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
60 60362504 นางสาวนันทิกา คำปาตัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
61 60362511 นางสาวนาตยา บวบทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
62 60362566 นางสาวนุสบา พันธมิตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
63 60362603 นางสาวบุษกร ใจยง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
64 60362610 นางสาวบุษบา สีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
65 60362733 นางสาวปภาวรินท์ คีรีวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
66 60363396 นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ คำข่าย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
67 60363785 นางสาวมุทิตา ปัทมาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
68 60364010 นายรัตนชาติ อินเรือน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
69 60364058 นางสาวลลิตา บุญญฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
70 60364331 นางสาววิชุดาพร ศรีคล้าย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
71 60364423 นายวิรัลพัชร รักงาม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
72 60364454 นายวีรวัฒน์ ขับร้อง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
73 60364782 นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
74 60364874 นางสาวสกุลทอง เอี่ยมสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
75 60365147 นางสาวสุชานันท์ สุริยวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
76 60365321 นายสุภัก ประสมวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
77 60365420 นายสุริยา กลพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
78 60365475 นายเสรี อินทมินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
79 61360097 นางสาวกมลชนก ดำรงสกุลโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 61360172 นายกฤษฎา เกษสุภะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
81 61360387 นางสาวกิตติมา มากเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
82 61360424 นายเกริกชัย ลังกาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 61360493 นายขจรศักดิ์ พอสุยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 61360516 นางสาวขวัญนภา ชมภูแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 61360660 นายจิณวัฒน์ ทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 61360769 นางสาวจีรนาฏ พยัฆมาตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
87 61360790 นางสาวจุฑาภรณ์ จองปันต๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
88 61360806 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูจีน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
89 61360868 นางสาวชญานันท์ จอมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
90 61360950 นางสาวชลดา โคตแป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 61361001 นางสาวชวัลลักษณ์ นูสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
92 61361032 นายชานนท์ เดชทวิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
93 61361070 นางสาวชุติกาญจน์ ยุธร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
94 61361193 นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 61361414 นายณัฐพล บัวแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
96 61361452 นางสาวณัฐมล ครุธรอด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
97 61361636 นายเตชิต รักคิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
98 61361742 นายธนกฤต เมฆฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
99 61361865 นายธนภัทร กองสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 61361889 นายธนภูมิ เธียรไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
101 61362008 นายธนายุทธ ไกรถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
102 61362077 นายธีรพล พันธ์มหา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
103 61362220 นางสาวนภัสสร เพชรชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
104 61362268 นายนัฐนันท์ ภูตาสุด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
105 61362367 นางสาวนิชาภัทร วันเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
106 61362497 นางสาวเบญจวรรณ แสงสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
107 61362633 นางสาวปวริศร บำรุงเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
108 61362961 นางสาวพัทธนันท์ บุญมาสืบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
109 61363319 นางสาวมาร์เลนา ลูโนว์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
110 61363340 นายยศกร คชสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
111 61363470 นายฤทธิชัย มากอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
112 61363791 นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
113 61363944 นายศรินทร์ ปาละบ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
114 61364392 นางสาวสิณีนาฏ สีสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
115 61364569 นางสาวสุชัญญา พูลเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
116 61364712 นายสุภชัย เอี่ยมน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
117 61364927 นางสาวอภิรุจี ศรีวรสาร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
118 61364941 นางสาวอมรมาส ใจห้าว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
119 61364958 นางสาวอมราพร นาเกลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 61365009 นายวชิรวิทย์ มนูญวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
121 61365221 นางสาวภฑิตา เนตรผง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
122 62360096 นายกานต์ชนก รัศมีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)50
123 62360256 นายนิธิวัชร์ นาคดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
124 62360447 นางสาวกฤติยาณี งามละม่อม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
125 62360492 นายกฤษดา เชื้อไพรวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
126 62360973 นายคณิศร พึ่งจาบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
127 62361437 นายชนกันต์ กลิ่นหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
128 62361451 นายชนพล บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
129 62361581 นางสาวชัชฎาภรณ์ สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
130 62362663 นายธนดล บัวเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
131 62363592 นางสาวนุชธิดา คงโพธิ์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 62363738 นายปฏิพัฒน์ คำพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
133 62363745 นายปฐมพร แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
134 62363899 นายปวริศ ไชยวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
135 62364155 นางสาวพรนภา ชมกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
136 62364285 นายพันธกานต์ ธรรมจักร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
137 62364469 นางสาวพิมพ์รภัทร ทองแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
138 62364612 นายพุฒิพงศ์ สินทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
139 62364711 นางสาวภัณฑิรา สุขภิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
140 62364827 นายภาคภูมิ ขันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
141 62364841 นายภาคิน เเซ่เต็ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
142 62365046 นางสาวมณัฐชา แสงพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
143 62365107 นางสาวมัณฑนา ทาจิ๋ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 62365473 นางสาวลลิตา ชาญนรา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
145 62366562 นายสิรภพ นุชสละธนดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
146 62366678 นางสาวสุกัญญา มั่นอ้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
147 62366715 นายสุขสันต์ สุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
 คณะศึกษาศาสตร์
148 61347043 นางสาวศุภรัตน์ วงษ์วิรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
149 61410099 นายกรวิชญ์ แดงชาวนา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
150 61410891 นางสาวชลิตา รอดกล่ำ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
151 61411201 นางสาวณัฐกมล นำทรัพย์รุ่งโรจน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
152 61411287 นางสาวณัฐฐินันท์ ดวงใจ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
153 61411393 นายณัฐวุฒิ พาลิตา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
154 61411942 นางสาวนฤมลรัตน์ ห่วงเพชร กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
155 61413106 นางสาวรุ่งนภา พาหล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
156 61413113 นางสาวรุ้งพราย หงษ์ขาวปูน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
157 61413250 นางสาววรรณศิริ อินมา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
158 61413991 นางสาวสุมิลตรา ทาคำสุข กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
159 62410166 นายกัญจน์ธิติ เรืองน้อย กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
160 62411149 นายเชษฐฉัตร บริสุทธิ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
161 62411866 นายธรรมรัตน์ ประทุมมาตย์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
162 62411873 นางสาวธัชพรรณ ทิพวันต์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
163 62412856 นางสาวพิมพ์ชนก นิลพัฒน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
164 62413150 นายภูพิรัฐ เฟื่องขจร กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
165 62413198 นายภูริชนาท บุญอาจ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
166 62413297 นายยะนะโชค วงศ์ทองเหลือ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
167 62413709 นางสาววาสนา มีเรือง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
168 62413747 นายวีรภัทร เผือกใต้ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
169 62414669 นางสาวหนึ่งฤทัย เทศผล กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
170 62414836 นางสาวอรพินท์ แก้วดี กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
171 62414966 นางสาวอารียา กิ่งจำปา กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
172 62340968 นายจิระวัฒน์ เจริญชันษา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
173 62470023 นางสาวกนกภรณ์ ประภาษี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
174 62470030 นางสาวกนกวรรณ ปลั่งดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
175 62470108 นางสาวกรรณิการ์ กันจิตร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
176 62470474 นายจัตริน จากน่าน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
177 62471006 นางสาวชิดชนก ฉะบับแบบ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
178 62471457 นางสาวดวงพร เสือคล้าย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
179 62472416 นางสาวปวีณา ดีพร้อม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
180 62473482 นางสาวฤทัยกานต์ สารโภคา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
181 62474175 นางสาวสโรชา ลอยมณี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
182 62474724 นางสาวหนึ่งฤทัย อินต๊ะกัน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
183 62474878 นางสาวอรพรรณ อนุเวช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
184 62475004 นางสาวอารียา กระต่ายทอง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
185 61520514 นางสาวชลกานต์ สุขจ้อย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
186 61520637 นายณภัทร อ่อนละออ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
187 61520903 นางสาวนรารัตน์ ชอบสวย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
188 61521061 นางสาวปภัสสร วิเชียรโรจน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)50
189 61521092 นางสาวปัญฑารีย์ เงินดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
190 61521276 นางสาวพิมพ์อัปสร สุขศรีราษฎร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 61521429 นางสาวโยษิตา บริบูรณ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
192 61521580 นางสาววัชราภรณ์ ดาวแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
193 61521603 นายวินัย เบ้าทอง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
194 61521658 นางสาวศณัฐชา เอี่ยมบริสุทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
195 61521733 นายศิริวุฒิ เอียดเอื้อ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
196 61522051 นางสาวกิตติยา ทับหล่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
197 62161587 นางสาวนริศรา โตกำแพง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 62520124 นางสาวกมลวรรณ จำเนียร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
199 62520599 นางสาวจิรารัฎฐ์ ม่วงยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
200 62522449 นางสาวปิยธิดา เจริญศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
201 61660104 นางสาวกรณิศ อ่อนนุ่ม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
202 61660210 นางสาวกุลธิดา จันทร์เส็ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
203 61660319 นางสาวจิดาภา คุ้มชาติ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
204 61660401 นางสาวจีรดา ปราบพลา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
205 61660463 นางสาวฉัตรสุดา เกาไสยานนท์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
206 61660487 นางสาวฉันทพร เทพทิพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
207 61660524 นางสาวชนนิกานต์ สมานเขตกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
208 61660548 นางสาวชนนิกานต์ วงศ์ฉายา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
209 61660630 นางสาวญาณิศา วังมี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
210 61660647 นางสาวญาณิศา เวียงมูล วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
211 61660685 นางสาวฐิตาพร สุขแสงนภา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
212 61660920 นายธนพัต ธนวิจิตร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
213 61660951 นางสาวธนารีย์ วังธิยอง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
214 61661095 นางสาวนันทิยา พันธ์งาม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
215 61661156 นายปฏิพล กันทะมา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
216 61661323 นายพชร ลิ้มบรรเจิด วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
217 61661378 นางสาวพัชรลักษณ์ ฟักสีม่วง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
218 61661545 นางสาวภัคจิรา แสงเพชร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
219 61661897 นางสาวศรุตา คูคำมี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
220 61662030 นางสาวศุภลักษณ์ พลณรงค์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
221 61662375 นางสาวอภิญญา สุริยะคำ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
222 61662450 นางสาวอาภาภัทร รุ่งเรืองกลกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
223 61662610 นายศุภวิชญ์ แก้วอุไร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
224 62710044 นางสาวกนกวรรณ สลีอ่อน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
225 62710266 นางสาวจินดารัตน์ กำเนิดเกิด ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
226 62710518 นางสาวญาณิศา ตั้งวงศ์วิศรุต ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
227 62710785 นางสาวทิชาภรณ์ เดชบำรุง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
228 62710891 นางสาวธัญญารัตน์ ธิติวงศาอุดม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
229 62711256 นางสาวปวีณ์สุดา สาลีงาม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
230 62712215 นางสาวสุรารักษ์ คำเมือง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
231 62712369 นางสาวอัณศยา อุดมลาภ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
232 62712512 นายอภิสิทธิ์ เวสารัชชนนท์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะนิติศาสตร์
233 62190129 นายกานรวี มีบุญ น.บ.10
234 62190358 นางสาวจุฑามาศ หมื่นโฮ้ง น.บ.10
235 62190372 นางสาวจุฬาวรรณ ปานบุญ น.บ.10
236 62190433 นางสาวชนัฏดา พลาบุญพิริยะกูล น.บ.10
237 62190648 นายณัฐชนน ปราบหงษ์ น.บ.10
238 62191027 นางสาวนภวรรณ จอมทอง น.บ.10
239 62191218 นายนิติพงษ์ เครือวงษา น.บ.10
240 62191263 นายปฏิพัทธ์ กมลงาม น.บ.10
241 62191379 นางสาวปริญญาพร กันอยู่ น.บ.10
242 62191485 นายพงศ์ปณต นาสอน น.บ.10
243 62191683 นางสาวพิจิตรา โรจนาพงษ์ น.บ.10
244 62191720 นางสาวพิมพ์ชนก ชัยยศ น.บ.10
245 62191782 นายพีรวัฒน์ นาคสีสุข น.บ.10
246 62191850 นางสาวภัทรวรรณ อุ่นเรือน น.บ.10
247 62191935 นางสาวมณีรัตน์ บุญดี น.บ.10
248 62191997 นางสาวรดาศา เปรมศรี น.บ.10
249 62192154 นางสาวรัศมิ์นภัสร์ เขื่อนจันทร์ น.บ.10
250 62192178 นายลภัส์ภูมิล์ ลิ้มศุภรัตน์ น.บ.10
251 62192215 นางสาววรรณชนก ศรีโมรา น.บ.10
252 62192222 นางสาววรรณภา จันเทศ น.บ.10
253 62192260 นางสาววราพร บำเรอวงศ์ น.บ.10
254 62192468 นายศิรวิทย์ ชุมศรี น.บ.10
255 62192512 นางสาวศิริพร พูลเกิด น.บ.10
256 62192543 นางสาวศิริลักษณ์ คำเมือง น.บ.10
257 62192581 นายศุภณัฐ รุจิรโชติบัณฑิต น.บ.12
258 62192734 นางสาวสิรีธร คำอำพร น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
259 62244969 นางสาวอักษราภัค มากโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
260 62342580 นายตระการ แก้วช้าง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
261 62340104 นายกนกพล ตรันฝ่อง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
262 62340128 นางสาวกนกวรรณ สินตะละ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
263 62340197 นางสาวกมลวรรณ เนียมสลุด บธ.บ. (การเงิน)10
264 62340265 นายกฤตานนท์ แกล้วกล้า ศ.บ.10
265 62340333 นางสาวกอข้าว ตันพานิช นศ.บ.10
266 62340340 นายก้องเกียรติ ก้องไกรพันธุ์ นศ.บ.10
267 62340463 นายกันต์ธนภัทร จิราภรณ์พันธ์ บช.บ.10
268 62340487 นางสาวสิริกร รจนา บธ.บ. (การเงิน)10
269 62340586 นางสาวกุลภรณ์ มายา บธ.บ. (การเงิน)10
270 62340593 นางสาวกุลิสรา สุดแก้ว บช.บ.10
271 62340678 นางสาวขวัญโสภิณ เพ็ชรดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
272 62340777 นายจักรพรรดิ ยอดเรือน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
273 62340814 นางสาวจันทร์จิรา ฟองธิวงค์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
274 62340838 นายจาตุรนต์ ด้วงนิล ศ.บ.10
275 62340852 นายจารุเดช พรมเมือง บธ.บ. (การเงิน)10
276 62340876 นางสาวจารุวรรณ โสภา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
277 62340999 นางสาวจิรัชยา รัตนวิเศษศรี บช.บ.10
278 62341057 นางสาวจิราภรณ์ เงินขำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
279 62341088 นางสาวจีรนันท์ บ่อสวัสดิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
280 62341101 นางสาวจุฑามาศ ชำนาญจุ้ย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
281 62341132 นางสาวจุฑามาศ จันทูล บธ.บ. (การเงิน)10
282 62341170 นางสาวจุฬารักษ์ สถิตย์พงษ์ บธ.บ. (การเงิน)10
283 62341255 นางสาวชญานิษฐ์ แซ่ลี้ นศ.บ.10
284 62341293 นายชนสรณ์ คำดี ศ.บ.10
285 62341415 นางสาวชมพูนุช งามขำ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
286 62341422 นางสาวชมพูนุช ชูกลิ่น ศ.บ.10
287 62341507 นางสาวชลิดา เรืองพรศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
288 62341590 นายชานนท์ พึ่งเรือง ศ.บ.10
289 62341637 นางสาวชีวาพร กุฎีแดง นศ.บ.10
290 62341699 นายโชติมา ขาวเทศ บช.บ.10
291 62341712 นางสาวญาณ์จฉรา ทองภูมิเดือน ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
292 62341767 นางสาวญาดา ขวัญทอง บธ.บ. (การเงิน)10
293 62341781 นายฐปนัท กลิ่นขำ นศ.บ.10
294 62341804 นายฐาปกรณ์ โตแย้ม ศ.บ.10
295 62341859 นางสาวฐิติยาภรณ์ ยุ่นแก้ว นศ.บ.10
296 62341910 นางสาวณริศรา สุริวงษ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
297 62342115 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ สายสิทธิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
298 62342122 นางสาวณัฐนรี วิถีธรรม บช.บ.10
299 62342139 นางสาวณัฐนารีภรณ์ สายสิทธิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
300 62342146 นางสาวณัฐนิชา อิ่นพันธุ์ บช.บ.10
301 62342221 นางสาวณัฐพัชร์ สุวรรณสุระ ศ.บ.10
302 62342238 นายณัฐพัชร์ น้อยนอนเมือง บธ.บ. (การเงิน)10
303 62342313 นางสาวณัฐวรา พิมพา บธ.บ. (การเงิน)10
304 62342382 นางสาวณัฐสินี จิตรมั่น นศ.บ.10
305 62342436 นางสาวณิชกุล อินจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
306 62342450 นางสาวณิชมน พันลุตัน ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
307 62342627 นายทรงพล บัวเทศ นศ.บ.10
308 62342641 นางสาวทักษญา สวนเศรษฐ นศ.บ.10
309 62342702 นายทิรายุ เพียรเขตกิจ นศ.บ.10
310 62342900 นายธนพัต อิ่มรัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
311 62342948 นายธนสิน กลิ่นทอง นศ.บ.10
312 62343051 นางสาวธมลวรรณ จันทร์สายทอง นศ.บ.10
313 62343167 นางสาวธัญวลัย พุฒิชัยชาญฤทธิ์ ศ.บ.10
314 62343198 นางสาวธันยพร ครุฑนาค ศ.บ.10
315 62343303 นางสาวธีนิดา กิจไพรบูลย์ บธ.บ. (การเงิน)10
316 62343464 นางสาวนนทภรณ์ เจ๊เจริญ นศ.บ.10
317 62343471 นายนพกร วาริชอลังการ บช.บ.10
318 62343570 นางสาวนภัสวรรณ อุบลพิทักษ์ บธ.บ. (การเงิน)10
319 62343587 นายนมัสกรณ์ ตุนาโป่ง บธ.บ. (การเงิน)10
320 62343631 นายนฤเดช กลายสุข ศ.บ.10
321 62343662 นางสาวนฤพร รังษี บธ.บ. (การเงิน)10
322 62343761 นางสาวนันธิดา งานดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
323 62343785 นางสาวนาถรวี จันทร์ทอง บธ.บ. (การเงิน)10
324 62343815 นางสาวน้ำฝน บุญคำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
325 62343839 นางสาวนิตติยา บุญมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
326 62343853 นางสาวนิตยา ชุมพลมา บธ.บ. (การเงิน)10
327 62344140 นางสาวเบญญา แงะสัมฤทธิ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
328 62344232 นางสาวปนัดดา ขันขวา บธ.บ. (การเงิน)10
329 62344355 นายปรัชถกร งามเลิศ บธ.บ. (การเงิน)50
330 62344447 นางสาวปวีณ์นุช คงยนต์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
331 62344553 นางสาวปาณิศา บุญรอด ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
332 62344614 นางสาวปิยนุช ชัยสามารถ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
333 62344638 นางสาวปิยะธิดา รุ่งโรจน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
334 62344805 นางสาวพรธิดา รอดบาง บธ.บ. (การเงิน)10
335 62344829 นางสาวพรนภัส นามพิมาย บธ.บ. (การเงิน)10
336 62344911 นางสาวพรพรรณ พันธุ์เสือทอง นศ.บ.10
337 62344997 นางสาวพรสวรรค์ ฆ้องคำ บช.บ.10
338 62345222 นายพิทักษ์ ปานเกิด บธ.บ. (การเงิน)10
339 62345277 นางสาวพิมพ์ธิดาภัทร วงษ์ตระหง่าน บช.บ.10
340 62345284 นางสาวพิมพ์นิภา พร้าโมต บธ.บ. (การเงิน)10
341 62345307 นางสาวพิมพ์ลภัทร ฟองเอม บช.บ.10
342 62345338 นางสาวพิลัยลักษณ์ แซ่เล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
343 62345598 นางสาวภัณฑิลา จีนคง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
344 62345697 นางสาวภัทรสุดา ปุญญฤทธิ์ นศ.บ.10
345 62345765 นายภาณุพงศ์ ฝาเรือนดี บช.บ.10
346 62345802 นางสาวภานุมาศ ภู่สุวรรณ บช.บ.10
347 62345857 นายภิญญพงศ์ คัดนานนต์ นศ.บ.10
348 62345864 นายภุชิสสะ โรจน์ธนะศิริวนิช นศ.บ.10
349 62345901 นางสาวภูษนิสา วศินวัฒนา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
350 62345932 นางสาวมณีพร อุ่นพรม บธ.บ. (การเงิน)10
351 62346007 นายมานะ แสนสม นศ.บ.10
352 62346014 นางสาวมาริสา แสงนุภาพ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
353 62346175 นางสาวรัชกร ศุภนภาโสตถิ์ บช.บ.10
354 62346366 นางสาวลลิตาพร อินใจ ศ.บ.10
355 62346397 นายวชิรวิทย์ เขื่อนปา บธ.บ. (การเงิน)10
356 62346410 นายวธัญญู กริตโสภี บธ.บ. (การเงิน)10
357 62346441 นางสาววรกานต์ มาลารัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
358 62346502 นายวรเมธ สุขเกษม นศ.บ.10
359 62346601 นางสาววรรณวลี ลำพึงคิด บธ.บ. (การเงิน)10
360 62346861 นางสาววิจิตรา ผลาศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
361 62346885 นางสาววิชญาพร โพธิ์ประจักษ์ นศ.บ.10
362 62346908 นางสาววิชิดา พงศ์นิจภัทร บธ.บ. (การเงิน)10
363 62346946 นางสาววินชญา โพธิ์ประจักษ์ นศ.บ.10
364 62346984 นางสาววิภาวี มีชำนาญ บธ.บ. (การเงิน)10
365 62346991 นางสาววิมลรัตน์ เรือนชื่น บช.บ.10
366 62347141 นางสาวศรสวรรค์ จิตร์แสวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
367 62347196 นางสาวศรีสุดา หมอช้าง บช.บ.10
368 62347264 นางสาวศศิธร กงอิ่ม บธ.บ. (การเงิน)10
369 62347684 นางสาวสมัชญา แสนอิว บธ.บ. (การเงิน)10
370 62347776 นายสหัสวรรษ แก้วจักรหวัด นศ.บ.10
371 62347950 นางสาวสิรินภา บุญประเสริฐ บช.บ.10
372 62348025 นางสาวสุจิตราภรณ์ ยาวิชัย นศ.บ.10
373 62348063 นางสาวสุชานันท์ ละพิมาย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
374 62348124 นางสาวสุธาสินี สุขะอาคม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
375 62348155 นางสาวสุธีธิดา จันทรานิมิตร บช.บ.10
376 62348315 นางสาวณัฏฐนันท์ ชยันต์โสงขุนทด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
377 62348322 นางสาวสุภาพัฒน์ ประวัติ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
378 62348438 นางสาวโสมอุษา พูลเพิ่ม ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
379 62348469 นางสาวหทัยลักษณ์ พิมมะสอน บช.บ.10
380 62348483 นายหฤษฏ์ ตุ่นตา นศ.บ.10
381 62348810 นางสาวอรอุมา ดีมูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
382 62348827 นายอลงกรณ์ พงษ์สิงห์ บช.บ.10
383 62348834 นายอัครพนธ์ เตชาติ บช.บ.10
384 62348872 นางสาวอัจฉรา ธรรมสละ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
385 62348964 นางสาวอาภัสรา เหล่าเขตกิจ นศ.บ.10
386 62348995 นางสาวอาริยา ถาแก้ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
387 62349015 นางสาวอารียา จันทะวงศ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
388 62349053 นางสาวอิจรวดี สุขเกษม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
389 62349107 นางสาวอินทิรา ทิมอยู่ ศ.บ.10
390 62349169 นายฐิติพงศ์ รัตติยา ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
391 62240213 นางสาวกัญญารัตน์ เปี้ยวงค์ ร.บ.10
392 62240237 นางสาวกัลยา กองโกย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
393 62240466 นางสาวคัจฉนันทน์ สมร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
394 62240534 นางสาวจันทรานนท์ ศรีโพธิ์ทอง วท.บ. (จิตวิทยา)10
395 62240862 นางสาวชนิดา แสงจันทร์ ร.บ.10
396 62241593 นางสาวศศินาพัชร์ ไชยโสภา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
397 62241661 นางสาวทิพย์วรรณ ยิ้มนวล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
398 62242217 นางสาวนาตาชา อึ่งน้อย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
399 62242248 นางสาวน้ำฝน เกิดสุข ร.บ.10
400 62243221 นางสาวมณีมณฑ์ กุหลาบ วท.บ. (จิตวิทยา)10
401 62243641 นางสาววนา จินะปัน ร.บ.10
402 62243795 นางสาววศินี คงวิสูตร ร.บ.10
403 62244013 นางสาวศิรินทรา ถือแก้ว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
404 62244068 นางสาวศิโรรัตน์ เจตน์เกษกิจ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
405 62244440 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์อุดร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
406 62245096 นางสาวณัฐชยา วันเชื้อ วท.บ. (จิตวิทยา)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)