รายชื่อนิสิต
รายวิชา206211 : Chinese III
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 59161610 นางสาวธมลวรรณ พูลพิพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 61260380 นางสาวกิตติยา ทรัพย์วิชา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 61260465 นางสาวเกตน์สิรี เพ็งเกตุ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 61260502 นางสาวขวัญฤทัย กุลมิตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 61260519 นางสาวคุณัญญา คำพิลา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 61260571 นางสาวจันสุดา จั๋นคำ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 61260724 นางสาวจิราพร เพ็งพุ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 61260847 นางสาวฉัตรฑริกา นิลาพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 61260915 นางสาวชนิภรณ์ ชุมพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 61260977 นางสาวชลลดา สมแจ้ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 61261080 นายโชคชัย มาตรอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 61261097 นางสาวโชษิตา ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 61261370 นางสาวณัฐธิดา ม่วงแท้ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 61261523 นางสาวดวงหทัย บรรลือ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 61261707 นางสาวธนภรณ์ ศรีวิเชียร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 61261745 นางสาวธนวรรณ แถมสวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 61261776 นายธนสรณ์ เรืองศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 61261806 นางสาวธนัญญา ดวงดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 61261929 นางสาวธันยพร จงรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 61261981 นางสาวธีรญา ชาวยอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 61262056 นางสาวนภัสวรรณ สำราญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 61262179 นางสาวนัทกานต์ อนันต์ภัควัต ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 61262247 นางสาวน้ำเพชร แก้วสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 61262254 นางสาวนิตติยา สุธรรมมา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 61262261 นางสาวนิภาภัทร์ สายด้วง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 61262292 นายนิวัฒน์ แสนจันทร์ดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 61262377 นางสาวบิณฒ์ชฎาทิพย์ หนูเศษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 61262384 นางสาวบุญฑริกา ดอนอุบล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 61262469 นางสาวปพิชญา คำลือ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 61262575 นางสาวปรียาดา ถวิล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 61262865 นางสาวพนารัตน์ วงศ์ษา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 61262896 นางสาวพรทิพย์ วงศ์สิทธิพรรุ่ง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 61262919 นางสาวพรพิมล พงษ์สวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
34 61262926 นางสาวพรพิรุณ เมืองมูลสุรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
35 61263039 นายพิพัฒน์พงศ์ แน่งน้อย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
36 61263077 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ งามบุญปลอด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 61263220 นางสาวภัทราพร ชาวส้าน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 61263251 นางสาวภาภัส สิขรสำอาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
39 61263275 นางสาวมณีกาญจน์ ดาราวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
40 61263312 นายมังกร อึ้งเจริญรุ่งเรือง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
41 61263336 นางสาวมัทนา ทองสา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
42 61263374 นายเมธัส มากพงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
43 61263589 นางสาวลักษิกา เอี่ยมสอาด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
44 61263657 นางสาววรรณกวี นุปิง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
45 61263664 นางสาววรัญญา สุขเจริญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
46 61263930 นางสาวศตกมล หนูไชยแก้ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)