รายชื่อนิสิต
รายวิชา305323 : Signal Processing
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57364402 นายสิทธิชัย สามกองงาม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 60360029 นางสาวกชวรรณ กองทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 60360128 นางสาวกรกนก ศิริรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 60360197 นายกฤติน เพิ่มพูล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 60360210 นายกฤษณพงษ์ ปันติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 60360500 นายเกียรติศักดิ์ ผังดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 60360609 นายจอมพล เบื้องบน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 60360753 นางสาวจุฑามาศ จันทร์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 60360791 นายเจษฎา ดวงปัญญาสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 60360876 นางสาวชนากานต์ ธรรมวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 60361033 นายชัยพร อยู่ยอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 60361095 นายญาณวรุตม์ คงยนต์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 60361187 นายณัฏฐสิทธิ์ สีหยวก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 60361217 นายณัฐกร ขุนอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 60361323 นางสาวณัฐธยา นุชลา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 60361361 นายณัฐพงศ์ เรืองรอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 60361538 นางสาวดาวเรือง ทนงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 60361606 นายไตรภพ ต่อชีพ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 60361637 นายทวีสิน ยาสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 60361811 นายธนพงษ์ แจ้งสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 60361835 นายธนพล นิยมไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 60361842 นายธนพัฒน์ สุขเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 60362023 นายธรรมสินธุ์ นิ่มสำลี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 60362160 นายธาวิน หลวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 60362207 นายธีรเดช มังวอ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 60362481 นายนันทวัฒน์ ขันเชียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 60362498 นายนันทวัฒน์ แสนบุญเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 60362559 นางสาวนุชวรา แก้วใจมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 60362597 นายบุรัสกร หอมหวาน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 60362757 นางสาวประภัสสร โกติแพง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 60362771 นายประวีณ์กร เชียงหลง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 60362795 นายปริญญา เข็มทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 60362849 นางสาวปวริศร สินเปียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 60363051 นายพงศ์พิชญ์ สมวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 60363198 นางสาวพรรัตน์ แก้วบริบัตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 60363457 นายพีรพงษ์ สาระชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 60363594 นายภัทรพงศ์ คำมี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 60363617 นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 60363624 นายภัทรศัย สิงสาด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 60363693 นายภานุวิชญ์ มากมี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 60363730 นายภูริณัฐ รัตนจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 60363921 นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์ธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 60363969 นายรัชชานนท์ สมบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 60364133 นายวรชิต พุทธิตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 60364249 นายวสิษฐ์พล อู่นาท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 60364379 นายวิทวัส แสนนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 60364447 นายวิศรุต อังเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 60364478 นายวีรวิทย์ เหลืองสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 60364492 นายวีระวัฒน์ มั่นพุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 60364942 นายสรวิชญ์ อยู่บุญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 60364997 นายสหรัฐ เพ็ญวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 60365116 นายสุจินดา สารยศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 60365130 นายสุชาติ ไกรสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 60365208 นายสุทธิภัทธ์ จันทร์ครุธ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 60365260 นายสุนทร ป้องแสนสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 60365314 นายสุภชัย บุญเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 60365529 นายอณัฐศฬัส สุปิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 60365697 นายอภิรุจ สุกใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)