รายชื่อนิสิต
รายวิชา301498 : Special Problems in Industrial Engineering
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59360037 นายกนกพล มูลหงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 59360648 นายจักรวาล นามะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 59361577 นายณัฐพล มูลมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 59362383 นายธิติ ป๋าปา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 59362628 นายนราธร กลั่นคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
6 59363687 นายพันธกานต์ ศรีโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
7 59365810 นางสาวสิริลักษณ์ เกิดโสฬศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
8 59366169 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
9 59366688 นางสาวอารยา อินต๊ะเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
10 59366794 นายโอภาส มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 60360159 นางสาวกรวินทร์ ใจกล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 60360203 นายกฤษฎี ทวีรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 60360388 นายกิตติ ประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 60360951 นางสาวชลลดา เรือนอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 60361545 นายเดชฤทธิ์ กิติเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 60361880 นายธนยศ วงษ์บุญมีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 60362061 นายธัญญวัฒน์ แผ่วสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 60362177 นางสาวธิดารัตน์ รักจ้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 60362184 นางสาวธิตินันท์ หล้าตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 60362191 นางสาวธิศรา คงสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 60362429 นายนฤสรณ์ ยมนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 60362450 นางสาวนันท์นภัส ฑิตยาวีรพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 60362535 นายนิตินันต์ กัญญาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 60362818 นายปริญญา ดวงจิตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 60363211 นายพฤทธิ์ บัวชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 60363259 นายพลานนท์ พุ่มพวง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 60364256 นายวัชรพงศ์ ศิลปาภิสันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 60364591 นางสาวศศิธร บุญชิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 60365635 นายอภิชัย นะใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 60365925 นายเอกการัณภูมิ ตันเยี่ยนนิติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)