รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59361751 นายตฤณชัย สุวรรณไตรย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 60361514 นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 61360035 นางสาวกนกกาญจน์ ปลื้มวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
4 61360073 นางสาวกนกวรรณ น้อยล้ำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 61360141 นายกฤชนัท ธนโชตินาราวรกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 61360172 นายกฤษฎา เกษสุภะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 61360387 นางสาวกิตติมา มากเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 61360745 นางสาวจิรัฐิ์ติกาล กาญจนโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 61360769 นางสาวจีรนาฏ พยัฆมาตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
10 61360790 นางสาวจุฑาภรณ์ จองปันต๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 61360806 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูจีน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 61360868 นางสาวชญานันท์ จอมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 61360943 นางสาวชลดา ชมสน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 61361032 นายชานนท์ เดชทวิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 61361094 นางสาวชุติมณฑน์ ปันนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 61361209 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 61361254 นางสาวณัฏฐา ก้อนพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 61361414 นายณัฐพล บัวแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
19 61361452 นางสาวณัฐมล ครุธรอด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 61361582 นางสาวดาริกา ชุมพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61361889 นายธนภูมิ เธียรไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 61362213 นางสาวนภสร สมณา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 61362220 นางสาวนภัสสร เพชรชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 61362268 นายนัฐนันท์ ภูตาสุด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 61362480 นางสาวบุษกร ศรีวงวาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 61362497 นางสาวเบญจวรรณ แสงสุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 61362688 นายปิยบุตร ตั้งจิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 61362985 นางสาวพิชญาภา นุชสติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
29 61363340 นายยศกร คชสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 61363401 นางสาวรัชฎาภรณ์ รัตนโค้น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 61363425 นางสาวรัฐญาภรณ์ พุ่มทิม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 61363609 นางสาววรัญญา นงค์ภา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
33 61363661 นางสาววริศรา หลากจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 61363791 นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 61363869 นายวีรชน ลาโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
36 61363944 นายศรินทร์ ปาละบ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 61364040 นายศิรวิทย์ ขำขัน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 61364163 นางสาวศุภนุช แฟงฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
39 61364446 นายสิทธิศักดิ์ นามวงษ์ษา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 61364583 นางสาวสุชานันท์ แซ่พู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 61364682 นางสาวสุพัตรา เปรมจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 61364712 นายสุภชัย เอี่ยมน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 61364927 นางสาวอภิรุจี ศรีวรสาร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 61364941 นางสาวอมรมาส ใจห้าว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 61364958 นางสาวอมราพร นาเกลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 61365009 นายวชิรวิทย์ มนูญวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 61365221 นางสาวภฑิตา เนตรผง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)