รายชื่อนิสิต
รายวิชา302212 : Engineering Mechanics II
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59366503 นายอรรถพล วงศ์อุบล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 62360454 นายกฤษขจร เพ็งเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 62360485 นายกฤษณะ แก้วปานกัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 62360546 นายก้องหล้า เหล่าเจริญโชคสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 62360973 นายคณิศร พึ่งจาบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 62361154 นางสาวจิราทิพย์ จินารักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 62361369 นายฉัตรชัย ชนะจน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 62361475 นายชนินทร์ แพงพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 62361543 นายชลสิทธิ์ มั่นดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 62361567 นายชวโรจน์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 62361604 นายชัชพิสิฐ ขุนกำแหง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 62361628 นายชัยธวัช สร้อยสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 62361758 นางสาวชื่นกมล ขันแก้วกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 62361949 นายณรงค์ฤทธิ์ จงรักษาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 62361963 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 62362274 นายณัฐพล เพ็ชร์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 62362526 นายทักษิณ สังข์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 62362540 นายทัสมา โต๊ะอาดำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 62362908 นายธนาวัฒน์ วัฒนเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 62364117 นายพชร เนตรบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 62364445 นางสาวพิภาพร แก้วย้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 62364483 นายพิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 62364827 นายภาคภูมิ ขันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 62365145 นายเมฆินทร์ เสมาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 62365176 นายไม้เอก ใจมูลมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 62365244 นายรณวีร์ กันธิยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 62365459 นายเรืองศักดิ์ ปวงประชัง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 62365534 นายวชิรวิทย์ มาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 62365695 นายวโรดม เรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 62365787 นายวิชญ์พัฒน์ มีนาภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 62365831 นางสาววิวรรธณี จีนเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 62365862 นายวีรพงษ์ โคพะนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 62366005 นายศรายุทธ พิชคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 62366104 นายศิรวิทย์ สุภาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 62366241 นายศุภกันต์ ถาตา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 62366326 นายสงบ กระฐินเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 62366647 นางสาวสิรินดา ช่างทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 62366890 นายสุรวิทย์ หล้านามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)