รายชื่อนิสิต
รายวิชา305221 : Introduction to Digital Logic
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59312746 นายกฤติเดช เพ็งที วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 60362498 นายนันทวัฒน์ แสนบุญเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 60363617 นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 60365116 นายสุจินดา สารยศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62360263 นางสาวกชกร โพธิ์ลังกา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 62360317 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 62360379 นายกฤตนัย ฝั้นเบ้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 62360409 นางสาวกฤติกา รอดนิล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 62360461 นายกฤษฎา งาคชสาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)21
10 62360614 นางสาวกัณธิกา กันยาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 62360638 นายกันตพัฒน์ สุขวินิช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 62360669 นายกันตวิชญ์ สาเขตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 62360706 นายกิตตินันท์ อะทะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 62360959 นายคณัณณพ เลาวกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 62361000 นายจตุพัฒน์ ทวีกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 62361321 นายเจษฎา น่วมประวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 62361345 นายเจษฎา แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 62361512 นางสาวชลธิชา กลิ่นชู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 62361970 นายณโรดม จุลพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 62362007 นายณัชนนท์ แหล่งอุโมงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 62362052 นายณัฐกฤษ ชุ่มใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 62362151 นายณัฐนนท์ ชัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 62362427 นายดุจเพชร จันทร์เหยี่ยว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 62362496 นายทยากร อุปปิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 62362595 นายทีฆายุ ทองเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 62362632 นายธนกฤต แจ้งกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 62362656 นายธนโชติ บุญตัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 62362724 นายธนพันธ์ พงษ์ขัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 62362953 นายธวัชชัย ทองใบใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)60
30 62363172 นายธีรสิทธิ์ จันทรสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 62363202 นายนนทกร รุ่งจรัสศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 62363240 นายนพณัฐ บุตรโยจันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 62363370 นายนฤเบศ คร้ามสมอ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62363394 นางสาวนฤมล แก้วฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 62363530 นายนิพพิชฌน์ เทวะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 62363639 นายบุญยรัตน์ คำวงศ์ษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 62363660 นางสาวบุณสิตา ปวงอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 62363721 นายปฏิญญา สวนดอก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 62363813 นายประวิทย์ จันทร์ประทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 62363820 นายประวีณ สายนาค วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 62363950 นางสาวปาณารัชต์ สุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 62364056 นายพงศกร ปานนิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 62364162 นางสาวพรพรรณ พูลโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 62364186 นายพรหมธาดา เนืองนันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 62364278 นายพัทธพล ทิพย์กุมาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 62364544 นายพีรพัฒน์ สิงห์ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 62364780 นายภัทรพล ศิริวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 62364957 นายภูมิพัฒน์ สีมาขจร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 62365008 นายภูริณัฐ กันทะพะเยา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 62365022 นางสาวมณฑารัตน์ ปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 62365206 นายยอดชาย ชะอุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 62365251 นายรพี ลุกจันทึก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 62365268 นายรภีพัทธ์ เกิดสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 62365503 นายวงศกร กวางอิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 62365541 นายวรโชติ วงศ์เครือ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 62365961 นายศรัญญู พุฒหอม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 62365992 นางสาวศรัณยา นวพรนิมิต วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 62366074 นายศิรชัช อรุณแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
59 62366258 นางสาวศุภกานต์ แจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
60 62366272 นายศุภเชษฐ์ โพธิกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
61 62366432 นายสหัสวรรษ ศรีปาน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
62 62366487 นายสาริศ ทองเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
63 62366678 นางสาวสุกัญญา มั่นอ้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
64 62366722 นางสาวสุจารี วัฒนสันติสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
65 62366739 นางสาวสุฑามาศ ขุนอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
66 62366753 นายสุทธิพงศ์ สุภาผล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
67 62366906 นายสุรวุฒิ เทียนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
68 62366944 นางสาวสุวิมล เหลืองอร่าม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
69 62367002 นายโสภณัฐ พรรณศร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
70 62367040 นายหัตถสิทธิ์ รัตนศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
71 62367231 นายอภิลักษณ์ เทียะบาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
72 62367361 นางสาวอัจฉริยา ต้องใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
73 62367736 นายวัชรพงษ์ แก้วทา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)