รายชื่อนิสิต
รายวิชา302232 : Thermodynamics I
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60361194 นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 60363136 นายพชรพฤก เทวาประสาทพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 61362138 นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 61363357 นายยศนนท์ จาดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 61363883 นายวีรภัทร สุปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61364866 นายอนิวัตติ์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 62360324 นางสาวกนกวรรณ แดนสลัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 62360492 นายกฤษดา เชื้อไพรวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 62360683 นายกิตติชัย ใจสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 62360874 นายเกียรติภูมิ สายเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 62360942 นายเขตโสภณ เป็กเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 62361055 นายจักรพันธ์ อ่ำน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 62361109 นางสาวจิยาภรณ์ ดวงภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 62361376 นางสาวฉัตรฑริกา อุตชี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 62361413 นางสาวชญานิษฐ์ เลิศสถิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 62361437 นายชนกันต์ กลิ่นหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 62361444 นางสาวชนกานต์ รสหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 62361451 นายชนพล บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 62361567 นายชวโรจน์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 62361574 นายชัชชัย สวัสดีใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 62361628 นายชัยธวัช สร้อยสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 62361680 นายชาญพิชญ์ เกียรติภัทราภรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 62361857 นางสาวฐิติกานต์ ชัยธรรมโชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 62361963 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 62362243 นายณัฐปรัชญ์ สงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 62362458 นายต่อเขต เจอหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 62362588 นายทิวากร รุ่งนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 62362663 นายธนดล บัวเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 62362830 นายธนาธิป เรือนทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 62362908 นายธนาวัฒน์ วัฒนเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 62362946 นายธวัชชัย ทวีชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 62363301 นางสาวนภัสวรรณ เพ็ชรโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 62363417 นายนฤสรณ์ ชนิตราพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 62363516 นางสาวน้ำฝน แสนยากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 62363622 นางสาวบุญพิทักษ์ แสงสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 62363714 นายปกรณ์ สิมะสันติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 62363738 นายปฏิพัฒน์ คำพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 62363752 นางสาวปณิดา มั่นคง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 62363998 นางสาวปาริมา แลสันกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 62364094 นายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 62364285 นายพันธกานต์ ธรรมจักร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 62364650 นางสาวฟ้ารุ่ง ศรีเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 62364674 นางสาวภรณ์พิสุทธิ์ นาคน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 62364698 นางสาวภัชชพร ระดมสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 62364995 นางสาวภูริชญา สารีแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 62365299 นางสาวรัชดา มหาเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 62365749 นางสาววันวิสา ชูรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 62365886 นายวุฒินันท์ ฤาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 62366005 นายศรายุทธ พิชคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 62366012 นางสาวศศิชา คำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 62366128 นางสาวศิริทรัพย์ แซ่ซื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 62366173 นางสาวศิริวรรณ เชี่ยวเขตรวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 62366227 นางสาวศุทธินี จิตตาดู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 62366326 นายสงบ กระฐินเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 62366562 นายสิรภพ นุชสละธนดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 62366630 นายสิริโชค เพ็งพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 62367064 นายอดิศักดิ์ สิมาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 62367095 นายอนวัช จันทร์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 62367187 นายอภิชัย ในผลดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 62367217 นายอภิรักษ์ แก้วทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 62367255 นายอมรเทพ ดวงทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 62367392 นายอัศฎา เสมอจิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 62367613 นายวงศกร คำวิบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)