รายชื่อนิสิต
รายวิชา301313 : Quality Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 58365354 นางสาวอมรรัตน์ ปานสง่า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 60365574 นายอนันต์ยศ เมธา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 61311594 นางสาวณัฐธยาน์ แย้มกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 61311686 นายณัฐภัทร ขวัญมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 61313857 นางสาวภัณฑิลา พาพิมล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 61314168 นางสาวมิ่งกมล มณีศรีวงศ์กูล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 61360103 นางสาวกมลชนก ขานไข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 61360127 นายกรรชัย เพ็งกระโจม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 61360189 นายกฤษณ์ดนัย มะโนจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 61360219 นางสาวกวินทรา ตราชื่นต้อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 61360318 นายกัลยวรรธน์ ลิ้มประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 61360325 นางสาวกาญจณา อยู่สุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
13 61360370 นายกิตติภัทร์ ชาติสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 61360424 นายเกริกชัย ลังกาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 61360516 นางสาวขวัญนภา ชมภูแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 61360523 นางสาวเขมณัฏฐ์ เหลาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 61360561 นายจักรกริช ชัยประการ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 61360608 นายจักรวาล จรเอ้กา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 61360622 นางสาวจัณณพัต บำรุงแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 61360660 นายจิณวัฒน์ ทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61360677 นางสาวจิดาภา เพ็งลำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 61360738 นางสาวจิรัฐติกาล ยืนยาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 61360875 นางสาวชนกานต์ รักสัตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
24 61360950 นางสาวชลดา โคตแป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 61361001 นางสาวชวัลลักษณ์ นูสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 61361070 นางสาวชุติกาญจน์ ยุธร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 61361186 นางสาวฐิตินันท์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 61361193 นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 61361230 นางสาวณัชชา เปลี่ยนเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 61361612 นายตรัย พรมอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 61361636 นายเตชิต รักคิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 61361742 นายธนกฤต เมฆฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 61361865 นายธนภัทร กองสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 61361957 นายธนากร อินสุตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 61361988 นางสาวธนาภรณ์ รื่นรวย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 61362046 นางสาวธันย์ชนก ผิวอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 61362053 นางสาวธันวามาส ทิอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 61362282 นางสาวนัฐภรณ์ สังข์แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 61362312 นายนัทธพงศ์ เชื้อศิริถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 61362329 นางสาวนาตลัดดา นิลพัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 61362367 นางสาวนิชาภัทร วันเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 61362404 นางสาวนิรมล แก่นเสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 61362435 นางสาวบุญธิดา วงศ์ปาณะศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 61362503 นายปกฤต ขาวขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 61362527 นายปฏิภาณ ปันบุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 61362541 นางสาวปนัดดา นาโควงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 61362565 นางสาวปพิชญา จับแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 61362732 นายผดุงเกียรติ วงษ์คำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 61362831 นางสาวพรชนก ชาติชนะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 61362879 นางสาวพรพิมล ภักดีล้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 61362954 นางสาวพัตชรัต ภักดีล้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 61363029 นางสาวพิมพ์นารา สุทธิวงษ์รัชต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 61363043 นายพีรดนย์ สู่กระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 61363210 นายภานุศักดิ์ แก้วเวียงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
55 61363333 นางสาวยลดา แก้วกิจจา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 61363470 นายฤทธิชัย มากอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 61363487 นางสาวลลิตา กางถิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
58 61363555 นายวรเมธ ร้อยกรอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
59 61363586 นายวรวี กังวาล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 61363777 นางสาววิภาวี กระบวนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 61363807 นางสาววิมลรัตน์ ดีใจงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 61363951 นางสาวศศิธร ใบปอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 61364019 นางสาวศิณาลักษณ์ จีนด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 61364026 นางสาวศิรประภา ศรีพัษยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 61364071 นายศิริพงศ์ บังศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
66 61364200 นางสาวศุภาวรรณ คุ้มเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 61364286 นายสหรัฐ เงาเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 61364309 นายสหัสวรรษ พึ่งสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
69 61364422 นายสิทธินนท์ แผ่นทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
70 61364484 นายสิรวิชญ์ จันทะภา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
71 61364521 นางสาวสุกัญญา พลอยรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 61364538 นางสาวสุกัลยา ผิวผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 61364569 นางสาวสุชัญญา พูลเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 61364644 นางสาวสุธิตา ป้อมใย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
75 61364699 นางสาวสุพิชญา อนุสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 61364736 นางสาวสุวนันท์ เพไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
77 61364767 นายสุวิทย์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
78 61364835 นายอติกานต์ จันทร์แพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 61364873 นายอนุชา สว่างจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 61364910 นางสาวอภิญญา พิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 61365115 นางสาวอาริญา ตะกรุดงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
82 61365139 นางสาวอุไรลักษณ์ ราชสิงโห วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 61365245 นายวันชัย นาวีสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
84 61365290 นายณัฐพล อินวัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)