รายชื่อนิสิต
รายวิชา305222 : Introduction to Digital Design
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59312746 นายกฤติเดช เพ็งที วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 62360317 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 62360461 นายกฤษฎา งาคชสาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 62360614 นางสาวกัณธิกา กันยาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62360706 นายกิตตินันท์ อะทะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 62360959 นายคณัณณพ เลาวกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 62361000 นายจตุพัฒน์ ทวีกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 62361192 นางสาวจิราภรณ์ สุขคำภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 62361352 นายเจษฎากร ฉุยฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 62361581 นางสาวชัชฎาภรณ์ สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 62361598 นายชัชนันท์ บุญส่ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 62361970 นายณโรดม จุลพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 62362151 นายณัฐนนท์ ชัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 62362168 นายณัฐนนท์ ม่วงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 62362632 นายธนกฤต แจ้งกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 62363103 นายธีรภัทร์ วัฒนากุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 62363110 นายธีรภัทร วรสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 62363240 นายนพณัฐ บุตรโยจันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 62363394 นางสาวนฤมล แก้วฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 62363820 นายประวีณ สายนาค วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 62364032 นายปิยะพงษ์ ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 62364087 นายพงษ์พัฒน์ ดำพลงาม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 62364186 นายพรหมธาดา เนืองนันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 62364278 นายพัทธพล ทิพย์กุมาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 62364513 นายพีรณัฐ โสภานะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 62364780 นายภัทรพล ศิริวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 62364933 นายภูมิ แสนพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 62364957 นายภูมิพัฒน์ สีมาขจร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 62365008 นายภูริณัฐ กันทะพะเยา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 62365015 นายภูริพัฒน์ ไชยนันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 62365022 นางสาวมณฑารัตน์ ปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 62365206 นายยอดชาย ชะอุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 62365398 นายราชัณย์ เหมะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62365503 นายวงศกร กวางอิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 62365572 นายวรเมธ อุ่นอกพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 62365756 นายวัศย์รุจ นันตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 62365961 นายศรัญญู พุฒหอม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 62365985 นางสาวศรัณย์พร จันทะวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 62366074 นายศิรชัช อรุณแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 62366258 นางสาวศุภกานต์ แจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 62366456 นายสัจพล ปัญญาฟู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 62366692 นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 62366906 นายสุรวุฒิ เทียนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 62367163 นางสาวอภิชญา เชื้อประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 62367514 นายเอกกมล คู่สุขมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)