รายชื่อนิสิต
รายวิชา001254 : The King's Philosophy for Living
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160152 นางสาวกฤษณา ยาเป็ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 63160268 นางสาวกานต์สิรี เอื้อราษฎร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 63161036 นางสาวฑิตฐิตา ฟักทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 63161135 นางสาวธัญญ์นภัส จิรบวรวิวัฒน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 63161388 นางสาวดุษฎี กรชูโชค วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 63161425 นางสาวตุลาพร ช้างเผือก วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 63161432 นายเติมเกียรติ พุ่มน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 63161999 นางสาวนัณธิชา ซิ้มประเสริฐ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 63163115 นางสาวรัชนี ชัยอนันท์เลิศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 63163306 นางสาววงษ์ชนก สุภาการณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 63163689 นางสาวศิรินทรา โชคบำรุง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 63163757 นางสาวศิริรัตน์ จั่นเพ็ชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 63163870 นางสาวสรัญญา ภูผาดวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
14 63211601 นางสาวผณินญาพร ขันไชย วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 63367407 นางสาวอภิญญา เอี่ยมงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
 คณะศึกษาศาสตร์
16 63410301 นายกิตตกานต์ คำเเถลง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
17 63410608 นายจิรพันธ์ แปลงไธสง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะแพทยศาสตร์
18 63461068 นายสิทธิโรจน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์ พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 63470039 นางสาวกนกนิภา เฮงหวาน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
20 63470046 นางสาวกนกวรรณ จิโรจน์พรสกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
21 63470077 นางสาวกนกวรรณ ปานทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
22 63470107 นางสาวกมลภา เต็มศิริ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
23 63470114 นางสาวกมลลักษณ์ ปิ่นป้อง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
24 63470138 นางสาวกรกนก ขลุ่ยทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
25 63470145 นางสาวกรรณิกา แก้วโน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
26 63470169 นายกรวิชญ์ นงนวล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
27 63470183 นายกฤษฎา สดชื่น วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
28 63470190 นายกฤษดา เหระวรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
29 63470213 นางสาวกัญญาภรณ์ พรมเพ็ชร ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
30 63470237 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพะเคณา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
31 63470282 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
32 63470329 นางสาวกัลยารัตน์ แสนเสนาะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
33 63470367 นางสาวกานต์พิชชา เพ็ชร์วงษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
34 63470374 นางสาวกานต์รวี ดีตรุษ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
35 63470411 นางสาวกุลนิภา ปัญญาไชย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
36 63470473 นางสาวเกตุวดี อาจญาทา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
37 63470480 นายเกริกเกียรติ ปัญญาพิงค์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
38 63470510 นางสาวเกศรินทร์ หอมตัน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
39 63470541 นายเกียรติศักดิ์ ประกอบกิจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 63470633 นางสาวจริญญา เกียรติธนาลักษณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
41 63470640 นางสาวจริญญา มูลตองคะ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
42 63470657 นางสาวจิณัฐตา เอี่ยมเจริญ พท.ป.บ.10
43 63470688 นางสาวจินตนา นิมิตร พท.ป.บ.10
44 63470695 นางสาวจินตนา ศรีม่วง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 63470718 นางสาวจิรพรรณ ภู่สกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 63470725 นางสาวจิราพัชร พงษ์คำ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
47 63470770 นางสาวเจนจิรา ชัยวร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
48 63470817 นางสาวชนนิกานต์ วงษ์วาฬ พท.ป.บ.10
49 63470930 นางสาวชลธิชา เขื่อนปัญญา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
50 63470947 นางสาวชัชชญา จันทร์ชื่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
51 63471005 นางสาวชุติมณฑน์ เชียงราย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
52 63471029 นางสาวชุติมา เหลืองอ่อน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
53 63471036 นางสาวชุลีกร มุสิโก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
54 63471067 นางสาวญาดา รักษาชนม์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
55 63471074 นางสาวญาราภรณ์ แสงรัตน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
56 63471098 นางสาวฐานมาศ อุ่นเรือน พท.ป.บ.10
57 63471128 นางสาวฐิติชญา ยั่งยืน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
58 63471142 นางสาวฐิติวรดา นากวิกรัย พท.ป.บ.10
59 63471180 นายณัชพล แซ่ตั้ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
60 63471203 นางสาวณัฐกานต์ อินต๊ะสุรินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
61 63471210 นางสาวณัฐชยา สิงห์เวิน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
62 63471227 นางสาวณัฐณิชา รักกะสิวิทย์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
63 63471258 นางสาวณัฐธิดา พัฒโนดม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
64 63471265 นางสาวณัฐธิดา ทัฬหสิริเวทย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
65 63471272 นางสาวณัฐธิดา พัฒนมาศ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
66 63471296 นางสาวณัฐพร สินกำแพง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
67 63471302 นายณัฐพล สังข์เผือก ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
68 63471319 นายณัฐภัทร บัณฑิตย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
69 63471340 นายณัฐวัตร จันทร์อ่ำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
70 63471364 นางสาวณิตติญา จำปาคุด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
71 63471371 นางสาวเณรัญญา ปันนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
72 63471395 นางสาวดิษฐพร กันจู วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
73 63471432 นางสาวทิพธัญญา จิรัฐิติกาล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
74 63471487 นางสาวธนวรรณ บุญมี ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
75 63471555 นายธนาธร อ่อนศรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
76 63471562 นางสาวธมนวรรณ ทารณ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
77 63471579 นายธราเทพ บุญมาตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
78 63471586 นางสาวธฤตณัฐกร โพธิ์ไข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
79 63471593 นายธวัชชัย นิโกรถะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
80 63471616 นางสาวธัญญา คชกาสร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
81 63471630 นางสาวธัญพิชชา เขียวยิ่ง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
82 63471647 นางสาวธันยานุช คำสีแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
83 63471678 นางสาวธีร์จุฑา สั่งสมธนะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
84 63471708 นายนพัฒน์ นิลวัฒน์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
85 63471722 นางสาวนภัสกร อ่อนตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
86 63471739 นางสาวนภัสกร วงศ์แก้วมูล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
87 63471777 นางสาวนฤมล วงษา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
88 63471913 นางสาวนิวภา พลภักดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
89 63471937 นางสาวนิศารัตน์ ชานนอก วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
90 63471944 นางสาวนิษฐกานต์ หิรัญอธิเจริญกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
91 63471951 นายเนติ เพิ่มเพ็ง พท.ป.บ.10
92 63471975 นายบวรรัตน์ พูลอนันต์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
93 63471982 นางสาวบัณฑิตา อินทรเสนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
94 63472019 นางสาวบุษบา จันเรือง พท.ป.บ.10
95 63472033 นางสาวเบญจมาภรณ์ จอมใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
96 63472040 นางสาวเบญญาภา ฝักฝ่าย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
97 63472064 นางสาวปณิดา ลอยเมฆ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
98 63472071 นางสาวปถมาวดี ใจรักษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
99 63472088 นางสาวปทิตตา แสนสุรินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
100 63472095 นางสาวปพิชญา บุรกิจภาชัย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
101 63472101 นางสาวปภาวรินท์ เขียวเรือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
102 63472156 นายปรัชญา ยืนยง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
103 63472200 นางสาวปัญจมา ล้นเหลือ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
104 63472224 นางสาวปัฐน์ปรียา มูลศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
105 63472248 นางสาวปัทมา พันทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
106 63472262 นางสาวปานไพลิน พงศ์ศิริวรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
107 63472286 นางสาวปิ่นมณี แสงรถ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
108 63472293 นางสาวปิยธิดา สวัสดี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
109 63472323 นางสาวปิยรัตน์ ปัญญาคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
110 63472347 นางสาวปียาภรณ์ สหัสฐี พท.ป.บ.10
111 63472385 นายพงศ์ภัค เต็มเพ็ชร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
112 63472392 นายพงศภัค ศิริรักษ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
113 63472514 นายพรรณวิทย์ บุญเรือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
114 63472538 นางสาวพัชรดา ธนะชูติวีระนันท์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
115 63472576 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ไพร พท.ป.บ.10
116 63472583 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ฤทธิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
117 63472613 นางสาวพันทิวา สิงคนิภา พท.ป.บ.10
118 63472637 นางสาวพิจิตรา ประทุมสูตร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
119 63472644 นางสาวพิชญาภรณ์ ทองเปลี่ยน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
120 63472668 นางสาวพิมพ์ชนก เชยพิชิต ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
121 63472682 นางสาวพิมพ์นิภา จันทร์ดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
122 63472699 นางสาวพิมพ์พินี พิมพ์หนู ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
123 63472705 นางสาวพิมพ์พิศา พรหมศรี พท.ป.บ.10
124 63472729 นางสาวพิยดา คงดวน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
125 63472736 นายพุฒิเมธ เฉิดฉาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
126 63472743 นางสาวเพชรลดา อินนาคกูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
127 63472798 นางสาวภัทราภรณ์ คำแก้ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
128 63472835 นายภาณุวิชญ์ เกตุมาก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
129 63472842 นางสาวภาสินี กันต์งาม ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
130 63472866 นายโภคิน รุ่งพิมาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
131 63472880 นายมนตรี คำวงค์ษา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
132 63472903 นางสาวมัณฑณา จันทะคุณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
133 63472910 นางสาวมัณธนา ขันติมิตร พท.ป.บ.10
134 63472927 นางสาวมินรดา พาริตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
135 63472934 นางสาวมุทิตา สุวิเชียร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
136 63472958 นางสาวเมวดี ศิริเวช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
137 63473016 นางสาวรสสุคนธ์ ค้างคีรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
138 63473030 นางสาวรัชนก สารียอด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
139 63473047 นางสาวรัชนีกรณ์ สังบัวแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
140 63473061 นางสาวรัตติพร พิลึก วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
141 63473139 นางสาวลลิตภัทร สุทธิพิพัฒน์ พท.ป.บ.10
142 63473153 นางสาวลลิตา กันทะวงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
143 63473191 นางสาวลักษิกา พันอะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
144 63473238 นางสาววรรณวิษา สงวน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
145 63473252 นางสาววรรณษา วงศ์สิริเศรษฐ์ พท.ป.บ.10
146 63473283 นางสาววราพร กันหาเรียง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
147 63473306 นางสาววราภรณ์ เพิ่มพูล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
148 63473344 นายวัชรพล ห้วยหงษ์ทอง พท.ป.บ.10
149 63473351 นางสาววันวิภา กงชัยภูมิ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
150 63473368 นางสาววาสนา อินทโฉม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
151 63473429 นางสาวศรัญญา ศรีขจร พท.ป.บ.10
152 63473467 นางสาวศศิภา แก้วนิคม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
153 63473481 นางสาวศศิวิมล รางคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
154 63473535 นางสาวศิริลักษณ์ แสงพรม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
155 63473580 นายศุภชัย คำขาม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
156 63473641 นางสาวสัจจพร ชมภูมิ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
157 63473696 นางสาวสิริจันทร์นิษา ศรีวิชัย พท.ป.บ.10
158 63473719 นางสาวสิริยากร จันทร์ประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
159 63473764 นางสาวสุชานันท์ คำพันธ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
160 63473788 นางสาวสุดารัตน์ อันลูกท้าว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
161 63473795 นางสาวสุธิตา ลาดลา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
162 63473818 นางสาวสุนิษา นันธิใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
163 63473849 นางสาวสุพรรษา บัวเย็น วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
164 63473870 นางสาวสุพิชชากร แดงมูล พท.ป.บ.10
165 63473887 นางสาวสุพิชญา บุญศรี วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
166 63473955 นางสาวสุภาวิตา จันทะรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
167 63473993 นายสุริยา พวงอุไร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
168 63474006 นางสาวสุวัจนี รักวารินทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
169 63474013 นางสาวแสงรวี เพียรธัญญกรณ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
170 63474051 นางสาวอธิตญา เกิดผาสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
171 63474068 นางสาวอนัญญา พลพุฒ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
172 63474075 นายอนันตโชค คำวังชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
173 63474082 นายอโนชา อ้นเนียม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
174 63474099 นางสาวอภิชญา แสนโภชน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
175 63474150 นางสาวอภิญญา เพชรโต วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
176 63474181 นายอภิวิชญ์ พลพานิช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
177 63474204 นางสาวอมลรุจี ขยันเขตต์กรณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
178 63474235 นางสาวอรพรรณ ปะตังทะสา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
179 63474242 นางสาวอรวรรณ์ โชสุวรรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
180 63474259 นางสาวอรวรรณ ทองไหลมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
181 63474273 นางสาวอริส หิรัญรักษ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
182 63474327 นางสาวอัญชิสา ถิ่นที่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
183 63474334 นางสาวอัญญารัตน์ พรมนนท์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
184 63474426 นางสาวอุไรพร พันธ์สวัสดิ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
185 63474433 นางสาวอุษา จงบริบูรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
186 63520109 นางสาวกนกอร ไพรสิงห์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
187 63520208 นางสาวกัญญานัฐ หมื่นพัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
188 63520338 นางสาวกานต์สิริ เกษาพร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
189 63520345 นายกิตติภัชญ์ ภารังกูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
190 63520390 นางสาวกุสุมา มากมา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
191 63520468 นางสาวขวัญสุดา ชูรัตน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
192 63520512 นางสาวจันทร์จิรา หงษ์ทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
193 63520536 นางสาวจิดาภา ทองดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
194 63520574 นางสาวจินมัย วงศ์สีชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
195 63520734 นางสาวจุฑามาศ มั่นคง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
196 63520802 นางสาวชญานิษฐ์ คำแก้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
197 63520895 นางสาวชลธิกานต์ มีดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 63520956 นางสาวชิษณุชา วิชาราช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
199 63521007 นางสาวเซนต์ แม่นจิตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
200 63521014 นางสาวญาณินท์ นาคน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 63521120 นางสาวณัชชา ศักดิ์เดชากุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
202 63521144 นางสาวณัฎฐณิชา แดงเรือ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
203 63521298 นางสาวณัฐธิชา มิสกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
204 63521311 นางสาวณัฐนาถ ไกรแกล้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
205 63521380 นางสาวณัฐริกา คลังเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
206 63521465 นางสาวณิชารีย์ จันขุด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 63521502 นางสาวดารินทร์ หอมสำอาง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
208 63521588 นางสาวทิพย์สุดา ทิมขลิบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)60
209 63521595 นางสาวทิพวรรณ คนซื่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 63521601 นางสาวทิพวรรณวนา ทองคำสี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
211 63521717 นางสาวธนภร ประเสริฐสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
212 63521830 นางสาวธัญชนก รอดสกุล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
213 63521878 นางสาวธัญลักษณ์ พูลเกษร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
214 63521953 นางสาวธิดาพร คำสีแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
215 63522028 นางสาวนบชนก อ้นมงคล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
216 63522103 นางสาวนภาพร วิลาสสูงไกล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
217 63522189 นางสาวนวิยา สุขเกษม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
218 63522219 นางสาวนัทธมน ศรีวิชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
219 63522318 นางสาวนิรชา ทองอ้น วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
220 63522363 นางสาวบุญฑริกา บุญบำรุง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
221 63522431 นางสาวเบญจพร เกตุกลมเกลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
222 63522509 นายปรมี เฮงมี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
223 63522547 นางสาวปราญชลี ไอศุริยกรเทพ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
224 63522691 นางสาวพรนภัส รัตนพรจรัสชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
225 63522745 นางสาวพรรณปพร สอนถา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
226 63522769 นางสาวพรรณราย อุทธาเครือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
227 63522813 นางสาวพลอยพิมุกต์ ฐิติกุลนิธิ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
228 63522844 นางสาวพัชรภรณ์ มาแสวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
229 63522899 นางสาวพัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
230 63522936 นางสาวพิชญา หอมวัฒนวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
231 63522943 นางสาวพิชญาภัค โสภณางกูล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
232 63523568 นางสาววรดา แตงกวา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
233 63523704 นายวัชรพล สุดรัตน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
234 63523827 นางสาววิมลสิริ สดชื่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
235 63523889 นายวีระพงษ์ ม่วงละออ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
236 63524015 นางสาวศศิวิมล ถาวร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
237 63524251 นายสันติราษฎร์ โสภี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
238 63524435 นายสุทธิภัทร เมตตาวงค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
239 63524664 นางสาวสุมิตตา นกสกุล วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)60
240 63524794 นางสาวอรปรียา หวังเกษม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
241 63524824 นางสาวอริสรา พรหมมา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
242 63524909 นางสาวอัญชิสา สังข์ทอง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
243 63524923 นางสาวอัทธยา สิงคำมุง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
244 63525050 นายเอกวร ทองภักดี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
245 63560976 นางสาวศศิกานต์ คร่องไหม พย.บ.10
246 63561157 นางสาวสิริวิมล อามะ พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
247 63610039 นางสาวกานต์สิรา ไชยัญโต ท.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
248 63710081 นายกัญจน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
249 63710265 นายจิรวัฒน์ คำลา ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
250 63711002 นางสาวนวรัตน์ สลีอ่อน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
251 63711620 นายภูฤทธิ์ ฟ้าคุ้ม ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
 คณะนิติศาสตร์
252 63191033 นายณัฐพงศ์ อินต๊ะวงศ์ น.บ.10
253 63191309 นางสาวธนัชพร เนตรช่วงโชติ น.บ.10
254 63192146 นางสาวพิทยาภรณ์ กุลบุตร น.บ.10
255 63192399 นายภูตะวัน อู่สุวรรณ น.บ.10
256 63192474 นางสาวมนัสนันท์ เกตุนิล น.บ.10
257 63192726 นางสาววรรณภา วัฒนพันธ์ น.บ.10
258 63192870 นางสาววิมลสิริ อึ้งชัยพงษ์ น.บ.10
259 63193655 นางสาวอรวรรณ มูลเสน น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
260 62261447 นางสาวซารีนา บินมุสตอปา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
261 62261959 นางสาวณัฐวิภา สมบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
262 62262512 นางสาวธัญลักษณ์ หาญหมื่น ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
263 62262536 นายธัญวรัตม์ มงคล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
264 62262826 นางสาวนฤมล เรียนไธสง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
265 62263243 นางสาวปรียากมล สำราญจิต ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
266 62263519 นางสาวพรนิภา สามอ่อน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
267 62263816 นางสาวพิชชาภักค์ พิทักษา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
268 62263830 นางสาวพิชญ์สินี คำพุฒ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
269 62263861 นางสาวพิมพ์ศิริ ศิริพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
270 62263885 นางสาวพิมพิศา พูลทอง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
271 62263939 นางสาวเพชราภรณ์ พัทยากร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
272 62264547 นางสาววชิราภรณ์ เนียมณรงค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
273 62264653 นายวรากร แซ่ฟุ้ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
274 62264684 นายวราราม ขจรสิทธินพคุณ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
275 62264707 นางสาววริศรา จันทวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
276 62265230 นางสาวสมิตานัน แก้วศิริ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
277 62266329 นางสาวนวลนารา คงคำ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
278 62266374 นายภักดี สุรินทร์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
279 62266411 นายศุภชัย สีสังข์ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
280 62266459 นายอินทรัตน์ พรมชาติ ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
281 63340882 นายโกโบริ อิสะรัมปาทีป นศ.บ.10
282 63341735 นางสาวชลธิชา โยธาราษฎร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
283 63344118 นายน่านฟ้า วรญาณกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
284 63344477 นายปณวัตร ศรีม่วง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
285 63346020 นายไพฑูรณ์ โอฬารไชยภพ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
286 63348611 นายสุพัฒน์ พุดพ่วง นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
287 63241363 นายธนาธิป นารี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)60
288 63241479 นางสาวธีรพิชญ์ วงศ์เศรษฐากูร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
289 63242889 นางสาววราภรณ์ สือออก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
290 63243374 นางสาวสุประวีณ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
291 63243404 นางสาวสุพรรษา จันทิมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
292 63243824 นางสาวอิสรีย์ จันทร์นิล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
293 63244197 นายนันทภัทร แสงอุไร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
294 63244470 นางสาววรรณพร ต้นจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)