รายชื่อนิสิต
รายวิชา206231 : Chinese Reading II
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 62260075 นางสาวกนกวรรณ เหลืองเจษฎากุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 62260273 นางสาวกษมา ดวงพัตรา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 62260372 นางสาวกิตติญากรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 62260891 นางสาวจีรนันท์ แก้วอิ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 62261126 นางสาวชนิตา คลายแสง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 62261492 นางสาวฐนิชา สายแปง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 62261515 นางสาวฐิตาภรณ์ รัตนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 62261843 นางสาวณัฐพร นัยยุติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 62261867 นางสาวณัฐพร บัวสาย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 62261904 นางสาวณัฐมล นิลเนตร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 62262574 นางสาวธันยมนย์ คงคาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 62262611 นางสาวธีรดา สุทธิชัง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 62262734 นางสาวนภสร เชื้อทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 62262789 นางสาวนรีกานต์ หนนท์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 62263182 นางสาวประภัสสร ศิริโรจน์วัฒนา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 62263229 นายปริญญา โสนา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 62263335 นายปิยพัทธ์ เพิ่มพูนธนาลาภ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 62263526 นางสาวพรประภา ม่วงปราง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 62263809 นางสาวพิชชาพร ริมเจริญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 62263915 นางสาวพีรดา ลภนะพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 62264035 นางสาวภัคธีมา สมบัติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 62264073 นางสาวภัทรวดี แดงทองดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 62264417 นางสาวรักษณาลี ม้าเขียว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 62264929 นางสาวศลิษา เหลืองสมบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 62264998 นางสาวศิรดา อุดม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 62265001 นางสาวศิราณี ประคุณคงชัย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 62265353 นายสิทธิโรจน์ แซ่ม้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 62265384 นางสาวสิริยากร คชขันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 62265520 นางสาวสุทธิดา เพชรคีรีรัฐ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 62266022 นางสาวอาทิกวี ราบบำเพิง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 62266039 นางสาวอาทิตยา บัวผัน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 62266084 นางสาวอาภาสิริ สุวรรณประเสริฐ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 62266190 นางสาวอุไรรัตน์ อ่อนจิ๋ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)