รายชื่อนิสิต
รายวิชา001254 : The King''s Philosophy for Living
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63162231 นางสาวปรารถนา ภัยวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 63162378 นางสาวปิยธิดา จำปาขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 63162569 นางสาวพรหมพร พรมจันที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
4 63162620 นางสาวพัชรภร ทาออน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 64161820 นางสาวนริศรา รอดแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 64162070 นางสาวบุศรา จันทร์สุเทพ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 64162162 นางสาวประกายฟ้า ภูแข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 64162339 นางสาวปิ่นมณี อินทรการทุม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 64162483 นางสาวพรรณษา โพธิ์ทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 64162551 นายพายุ เมืองแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 64162766 นางสาวภูมรินทร์ สิงหะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 64163138 นางสาววารีนิธ ฝั่งมณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 64163855 นางสาวสุพิชชา วงค์สาทร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
14 64210153 นายการิน เรือนอินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
15 64210177 นายกิตติศักดิ์ ทัศบุตร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
16 64210184 นางสาวกุศลิน เมธีวิวัฒน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
17 64210191 นางสาวแก่นนคร ศรประชุม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
18 64210221 นายจิณณวัตร พัวอุดมเจริญ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
19 64210269 นางสาวจิรภิญญา บุญนำ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
20 64210276 นางสาวจิรัชฌา เดชอูป ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
21 64210306 นางสาวจิศรารัตน์ สาลีทอง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
22 64210313 นางสาวจีราภรณ์ เกลี้ยงไทยสง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
23 64210320 นางสาวจุฑาทิพย์ สังข์สม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
24 64210368 นายเจษฎากร นาคมา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
25 64210412 นางสาวชณิกาญจน์ กัญญาประสิทธิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
26 64210436 นายชนกานต์ วันชะเอม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
27 64210467 นายชยธร พูนไชย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
28 64210481 นายชิษณุชา น้อยสุริวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
29 64210498 นางสาวซูซานา แวหามะ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
30 64210504 นางสาวฌัชณก ดุษฎีสกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
31 64210528 นางสาวญาณิศา นวลนิศาชล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
32 64210535 นางสาวญาณิศา ทรงไตรย์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)60
33 64210580 นางสาวณัชชา เม่นสิน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
34 64210610 นางสาวณัฏฐมน ใจคำ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
35 64210627 นางสาวณัฐณิชา จีนสีคง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
36 64210641 นางสาวณัฐณิชา ชุมภู ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
37 64210665 นางสาวณัฐธยาน์ หลวงอินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
38 64210702 นางสาวณัฐวิภา วงศ์กาฬสินธุ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
39 64210726 นางสาวณิชมนทน์ ตันติวัฒนเสถียร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
40 64210740 นางสาวณิชารีย์ ชัยมงคลพิภพ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
41 64210757 นางสาวดรุณี แสงแก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
42 64210788 นายติณณภพ ดำรงค์ชีพ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
43 64210818 นายธนกฤต จิตธนากรโกศล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
44 64210825 นายธนกฤต จามะลี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
45 64210832 นางสาวธนพร ภูสำรอง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
46 64210856 นางสาวธนัญญา ไชยกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
47 64210863 นางสาวธัญชนก ผัดอ่อนอ้าย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
48 64210900 นายธีรเทพ ดอนกาวิน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
49 64210924 นายธีรภาพ คำงาม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
50 64210948 นางสาวนภสวรรณ สิงห์โตทอง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
51 64210986 นางสาวนลินธร ชาตินรินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
52 64210993 นางสาวนันทกานต์ นุ่มสำรวย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
53 64211037 นางสาวนิตยา มณีรัตน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
54 64211068 นางสาวบุญสิตา กุณรินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
55 64211112 นายปฏิภาณ อาษา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
56 64211129 นายปฐวิชญ์ วชิรัคกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
57 64211150 นางสาวปรางรดา กองสุข ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
58 64211167 นางสาวปรียาวัลย์ คลังวิจิตรภา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
59 64211211 นายปัญญ์ กุลวงศ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
60 64211235 นางสาวปัณฑิตา วงศ์แก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
61 64211266 นางสาวปาณิศา ชัยกิจ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
62 64211280 นางสาวปิยฉัตร เทศสวัสดิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
63 64211297 นายพงศพัฒน์ ลิ้มเฮงสิน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
64 64211303 นางสาวพณิชา ประสาทเขตท์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
65 64211341 นางสาวพรรพษา โตจิตร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
66 64211372 นางสาวพัทธ์ธีรา พาหุพันธ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
67 64211389 นางสาวพันธ์ทิพย์ ยะระสิทธิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
68 64211396 นางสาวพิชญานิน สิงคิพร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
69 64211440 นางสาวเพ็ญพิชชา จูเทศ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
70 64211471 นางสาวแพรวา ศรีเภา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
71 64211518 นางสาวภัทรพรรณ สนธิพันธ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
72 64211570 นางสาวภูริชญาฐ์ วงศ์วัชรานนท์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
73 64211600 นางสาวมณีกานต์ ขุนพรม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
74 64211648 นายมานา ทรงศิลป์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
75 64211655 นางสาวรชตวรรณ มีสมพร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
76 64211662 นายรติบดี การกลจักร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
77 64211693 นายรัฐศาสตร์ สายหล้า ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
78 64211709 นางสาวรัตนพัฒน์ พละทรัพย์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
79 64211716 นางสาวรุ่งรุจี บ่อสมบัติ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
80 64211723 นางสาวรุจี ศรหิรัญ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
81 64211730 นางสาวลลิตภัทร มาระมิ่ง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
82 64211778 นางสาววรินทร์ลดา หร่ายเจริญ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
83 64211815 นายวัชรพงศ์ ไทยนิรันประเสริฐ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
84 64211839 นางสาววิชญะดา สิริบุญแก้ววโรดม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
85 64211846 นางสาววิภาดา จันทสอน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
86 64211877 นางสาววิสสุตา เงินเจริญผล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
87 64211884 นายวุฒิพร คุรุรัตน์เภสัช ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
88 64211907 นางสาวศรัณพร เอ่ยไฉน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
89 64211914 นางสาวศรัณย์พร กลิ่นแย้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
90 64211952 นางสาวศศิณิฐฌา อุดโท ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
91 64211983 นางสาวศุภิสรา คล้ายแท้ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
92 64212027 นางสาวสิริยากร ศิริรัตน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
93 64212034 นางสาวสิริยากร มุขเพ็ชร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
94 64212041 นายสิริศักดิ์ อาจศึก ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
95 64212065 นางสาวสุณัฏฐญา แสงอรุณ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
96 64212089 นางสาวสุธินันท์ษา ชัยชิติพงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
97 64212102 นางสาวสุภัสสรา สุดเกษม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
98 64212119 นางสาวสุวภัทร ลาวิน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
99 64212126 นางสาวสุวิชญา หนูชนะภัย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
100 64212157 นางสาวอธิภัทรา จูมวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
101 64212171 นางสาวอรณิชา เมืองรี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
102 64212188 นางสาวอริสรา จิตอารี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
103 64212195 นางสาวอริสรา สมสุข ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
104 64212201 นางสาวอรุชา ตรีพล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
105 64212218 นางสาวอลีนา บูรณะพล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
106 64212225 นายอัครพล ดวงรัตน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
107 64212287 นางสาวอารียา ปัญญาธิ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
108 64212294 นายอิทธิพัทร์ คงแจ๋ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
109 63310311 นางสาวกฤษยภรณ์ อินตะสาร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
110 63310922 นางสาวชฎาพร โพธิ์อ่อง วท.บ. (เคมี)10
111 63310939 นางสาวชฎาพร ตองกลิ่น วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
112 63311059 นายช่อนพคุณ เลาหพิบูลรัตนา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
113 63311592 นางสาวทัดษพร อินทร์แปลง วท.บ. (เคมี)10
114 63311783 นางสาวธนพร บุญธรรม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
115 63311912 นายธราดล สามเกษร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
116 63312520 นางสาวบุญศิริ โตแทนสมบัติ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
117 63312698 นางสาวปณิตา ชันดา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
118 63313800 นางสาวรวิพร ศุขวิเศษ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
119 63314388 นางสาวศลิษา หมู่หลิ่ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
120 63314432 นางสาวศิริญาภรณ์ บุคควัน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
121 63314562 นางสาวศุภศรี ตองอ่อน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
122 63315057 นางสาวสุภาภรณ์ โพธิยา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
123 63315859 นายคมสมิทธ์ ปัญญา วท.บ. (เคมี)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
124 63361375 นางสาวชลธิชา พรมเสาร์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
125 63363485 นายนุตกาน พิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
126 63364222 นายพัชรพล จันขาว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
127 63364338 นางสาวพิชชานนท์ สายแก้วผ่าน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
128 63364581 นางสาวแพรพลอย สีเลื่อม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
129 63365205 นายยุทธศักดิ์ ทะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
130 63365489 นายวงศกร อินถา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
131 63365861 นายวิชชาธร คล้ายสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
132 63366080 นางสาวศศิชา พลเสนา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
 คณะศึกษาศาสตร์
133 63410226 นางสาวกัญญาณัฐ นุชารัมย์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
134 63410547 นายจักริน จีรเศวต กศ.บ. (ชีววิทยา)10
135 63410684 นางสาวจุฑาทิพย์ กงภูธร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
136 63411247 นางสาวณัฐธิดา ใบแสง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
137 63411339 นางสาวณัฐริฎา นุกูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
138 63412084 นางสาวนันทนา อนุกูล กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
139 63412275 นางสาวบุญญาพร บุญแสน กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
140 63412664 นางสาวพรรณพัชร หมื่นทอง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
141 63412718 นางสาวพลอยงาม วงค์ปันนา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
142 63412732 นางสาวพัชชา ด้วงทั่ง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
143 63412749 นางสาวพัชรพร พรมเจือ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
144 63412763 นางสาวพิจิตรา ยิ้มคำต่อ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
145 63413296 นางสาวฤทัยรัตน์ สังข์สุด กศ.บ. (ชีววิทยา)10
146 63413494 นางสาววราภรณ์ โพธิ์แจ่ม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
147 63413548 นายวสุวัฒน์ คนธาร์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
148 63414019 นายสหพัฒ ผ่องจิตร์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
149 63414514 นางสาวอพัชฌา วรินทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะแพทยศาสตร์
150 64460015 นางสาวกนกวรรณ กลมเพชร พ.บ.10
151 64460022 นางสาวกมลนัทธ์ ศรีอ่อน พ.บ.10
152 64460039 นางสาวกรชนก ยิ้มศิริวัฒนะ พ.บ.10
153 64460060 นางสาวกัลย์สุดา เกษามูล พ.บ.10
154 64460114 นางสาวเกษกนก บุญคำ พ.บ.10
155 64460121 นางสาวเขมินทรา บูรณจารุกร พ.บ.10
156 64460138 นางสาวคนธรส ปทุมวรรณ พ.บ.10
157 64460176 นางสาวชนิตา ใจกล้า พ.บ.10
158 64460183 นางสาวชนิศรา ชามพูนท พ.บ.10
159 64460190 นายชาญยุทธ พุ่มแสง พ.บ.10
160 64460206 นายชินกฤต สอนตา พ.บ.10
161 64460244 นายโชติวิทย์ มากบุญ พ.บ.10
162 64460251 นายณภัทร เมฆวรรณ์ พ.บ.10
163 64460268 นางสาวณัชชา ฉันทวรางค์ พ.บ.10
164 64460275 นางสาวณัชชา ธนวรรณ พ.บ.10
165 64460282 นายณัชภัทร แย้มอุบล พ.บ.10
166 64460305 นางสาวณัฐกานต์ เมืองแก่น พ.บ.10
167 64460336 นางสาวณัฐวรรณ ทิพพะหา พ.บ.10
168 64460343 นางสาวณัฐศิริ ศิรินวล พ.บ.10
169 64460350 นางสาวณัฑณิชา คลังเพชร พ.บ.10
170 64460381 นางสาวณิชนันท์ โชคนำชัยสิริ พ.บ.10
171 64460398 นายแทนกาย เมิดจันทึก พ.บ.10
172 64460404 นางสาวธญานี ชัยวัฒนกุล พ.บ.10
173 64460411 นางสาวธณัฐภรณ์ วิชัยศิลป์ พ.บ.10
174 64460435 นางสาวธนนันท์ ชาญชนะโยธิน พ.บ.10
175 64460442 นางสาวธนภรณ์ บุญเครือชู พ.บ.10
176 64460503 นางสาวธัญพิชชา ไชยสมบูรณ์ พ.บ.10
177 64460541 นางสาวนพเกศ สุรรัตน์ พ.บ.10
178 64460558 นางสาวนภัสวรรณ ศรีดี พ.บ.10
179 64460572 นายนันทพงศ์ ทองนาม พ.บ.10
180 64460602 นางสาวนิรัชพร จงชาญสิทโธ พ.บ.10
181 64460619 นางสาวนุตประวีณ์ สิอิ้น พ.บ.10
182 64460626 นางสาวบัณฑิตา จันเขียว พ.บ.10
183 64460640 นายปรวัฒน์ เสมาชัย พ.บ.10
184 64460664 นางสาวปัณชญา เยี่ยมวัฒนา พ.บ.10
185 64460688 นางสาวปาริชาติ เพชระบูรณิน พ.บ.10
186 64460695 นายพงศกร ชุมภู พ.บ.10
187 64460718 นางสาวพนิดา รวบยอด พ.บ.10
188 64460749 นายพัทธ์พงศ์ ปัญจอานนท์ พ.บ.10
189 64460756 นางสาวพิชญา เรขะรุจิ พ.บ.10
190 64460770 นายพิชญุตม์ เหรา พ.บ.10
191 64460787 นางสาวพิมพ์ชนก พรมพิราม พ.บ.10
192 64460817 นางสาวเพ็ญประภา พานิชย์ พ.บ.10
193 64460879 นายภูริวัชร์ ไชยสุข พ.บ.10
194 64460909 นางสาวรัชนก ฤทธิปัญญากุล พ.บ.10
195 64460916 นายรามิล เชื้อรามัญ พ.บ.10
196 64460923 นางสาวลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์ พ.บ.10
197 64460954 นางสาววรัชญา ทรัพย์สุข พ.บ.10
198 64460961 นางสาววริศรา อย่างตระกูล พ.บ.10
199 64460985 นางสาววริษฐา มาขาว พ.บ.10
200 64460992 นายวศิน กี้ประเสริฐทรัพย์ พ.บ.10
201 64461005 นายวันมาฆะ อินมาสม พ.บ.10
202 64461012 นายวิกร เรือนปัญจะ พ.บ.10
203 64461029 นางสาววิภาวี ภูวประภาชาติ พ.บ.60
204 64461074 นายศุทธวีร์ จินดาพงษ์ พ.บ.10
205 64461111 นายสาริศ ปัญจมาพิรมย์ พ.บ.10
206 64461128 นางสาวสุชานาฎ เพ็ชรผึ้ง พ.บ.10
207 64461142 นางสาวสุพิชฌาย์ สมบูรณ์ พ.บ.10
208 64461159 นางสาวสุพิชญา สวนนุ่ม พ.บ.10
209 64461166 นายสุภัคกฤษฏิ์ ภักดีสรเดช พ.บ.10
210 64461173 นายสุวัชร์ อึ้งศรีวงศ์ พ.บ.10
211 64461203 นางสาวอาทิตยากรณ์ มรรคชีวะ พ.บ.60
 คณะทันตแพทยศาสตร์
212 64610014 นางสาวกนกกาญจน์ ทองสินธุ์ ท.บ.10
213 64610021 นางสาวกมลลักษณ์ ผดุงกิจ ท.บ.10
214 64610038 นางสาวจิณห์นิภา พิริยะอนันตกุล ท.บ.10
215 64610045 นางสาวชญานิศ จุมพิศ ท.บ.10
216 64610052 นางสาวชณิฑภา พรฉัยยา ท.บ.10
217 64610069 นางสาวชนัญญา เฉลยไตร ท.บ.10
218 64610076 นายชยรพ ศรีรัตนวงศ์ ท.บ.10
219 64610090 นางสาวณกัญญรมณ์ ชานนพัทธนันท์ ท.บ.10
220 64610106 นางสาวณกานต์ อุยิง ท.บ.10
221 64610113 นางสาวณภัทร กีรติสุทธิสาธร ท.บ.10
222 64610120 นางสาวณัฏฐณิชา สุดพิมศรี ท.บ.10
223 64610151 นายณัฐวัส คุณาธิมาพันธ์ ท.บ.10
224 64610168 นางสาวณิชาภา รัตนอติกุล ท.บ.10
225 64610175 นายเตโช ชินพงศ์พาณิชย์ ท.บ.10
226 64610199 นายทศวรรษ อินกวา ท.บ.10
227 64610205 นางสาวทัศนวรรณ สสิวงศ์ ท.บ.10
228 64610212 นางสาวทิภาพรรณ พรหมทะสาร ท.บ.10
229 64610236 นายธนธรณ์ กุศล ท.บ.10
230 64610243 นางสาวธนพร จามจุรีรักษ์ ท.บ.10
231 64610250 นางสาวธมลวรรณ แสงโชติ ท.บ.10
232 64610267 นางสาวธิติสุดา เกียรติสยมภู ท.บ.10
233 64610281 นางสาวบุญญิสา สมรมิตร ท.บ.10
234 64610298 นายบุญธรรม คงสกุลวัฒนสุข ท.บ.10
235 64610304 นางสาวเบญญาภา ซุ้มโยธิน ท.บ.10
236 64610311 นายปฏิพล เกิดพรสวรรค์ ท.บ.10
237 64610328 นายปรานต์วุฒิ คล้ายจินดา ท.บ.10
238 64610335 นายปวริศ แซ่เล้า ท.บ.10
239 64610342 นายปวัน วัฒนกรกิจเจริญ ท.บ.10
240 64610359 นางสาวแผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์ ท.บ.10
241 64610366 นายพชรพล พวงคุ้ม ท.บ.10
242 64610373 นายพฤทธิ์ อนุมาตย์ ท.บ.10
243 64610380 นางสาวพลอยชมพู ภู่วชิรานนท์ ท.บ.10
244 64610397 นางสาวพัทธนันท์ ทองเฟื่อง ท.บ.10
245 64610403 นางสาวพันธิตรา คณาญาติ ท.บ.10
246 64610410 นางสาวพิชชาพร นิยะบุตร ท.บ.10
247 64610427 นายพีรพัฒน์ จิบทอง ท.บ.10
248 64610434 นางสาวเพชรไพลิน ปาลี ท.บ.10
249 64610441 นางสาวภณิดา ไทยแท้ ท.บ.10
250 64610458 นายภากร สุขสมบัติ ท.บ.10
251 64610465 นางสาวภูริชญา สาธิตธรรมชาติ ท.บ.10
252 64610472 นางสาวรติวฤนท ทีฆรัชตธนกุล ท.บ.10
253 64610489 นางสาววนิดา ยอดคำปัน ท.บ.10
254 64610496 นายวรวีร์ ชาติวิชิต ท.บ.10
255 64610502 นางสาววรินทร์พร ปิยะโชติฐิติกุล ท.บ.10
256 64610519 นางสาววิวร วัฒโย ท.บ.10
257 64610526 นายวีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน ท.บ.10
258 64610533 นางสาวศตพร กิตติวัฒนโชติ ท.บ.10
259 64610540 นางสาวศศิกานต์ ทีปกรวรกุล ท.บ.10
260 64610564 นายศุภกฤต เตชะวิจิตรชัย ท.บ.10
261 64610571 นายศุภณัฐ ทองหว่าง ท.บ.10
262 64610588 นางสาวสุชาวดี ทิพันธ์ ท.บ.10
263 64610595 นางสาวสุชีรา โพธิ์รักษา ท.บ.10
264 64610601 นางสาวสุทัศษา ฉัตรทอง ท.บ.10
265 64610618 นางสาวสุธิดา ร่มสุข ท.บ.10
266 64610632 นายสุรพงษ์ โตเต็ม ท.บ.10
267 64610649 นางสาวอัยลดา บันดา ท.บ.10
268 64610656 นางสาวอิงธนัท วงษ์ขุนพล ท.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
269 63261064 นางสาวชญานิษฐ์ แก้วมารัตน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
270 63261101 นางสาวชฎาภา สร้อยทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
271 63261392 นางสาวณพิธิพร รัตน์ไทรแก้ว ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
272 63262016 นางสาวธนพร เจริญวิถี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
273 63262337 นางสาวนภนันท ปริมิตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
274 63264270 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์เขียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
275 63264331 นางสาววชิรญาณ์ หย่ำวิลัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
276 63264645 นางสาววิสุตา แย้มจิตต์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
277 63265192 นางสาวสุธิมา บางวิรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
278 63265291 นางสาวสุพัตรา โคม่วง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
279 63263624 นางสาวพีรดา ผิวเหลือง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)