รายชื่อนิสิต
รายวิชา001351 : From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160879 นางสาวชาลินี รุ่งเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 63161654 นายธนาวัฒน์ คดคง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
3 63161746 นางสาวธิดารัตน์ อินหลี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
4 63161951 นางสาวนรีกมล บุญมาก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 63162163 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญหลวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
6 63162682 นางสาวพิชญ์สินี จันทร์โท วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 63162729 นางสาวพิมพ์ประภา มงคลชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
8 63163214 นางสาวรุ่งนภา ปู่เหลือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
9 63163900 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
10 63164082 นางสาวสุพิชชา พิทักษ์ทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
11 63164211 นางสาวหยาดทิพย์ ปรัชญ์ฐากรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
12 63164235 นางสาวอทิตยา สกุลมั่งมี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
13 63164587 นางสาวอินธิรา วินัยธนากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
14 63164754 นายเจษรินทร์ ใจดี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
15 63164891 นางสาววรัญญา ขุมบุญโต วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
16 64160106 นายกนกพล จึงวงศ์ไพบูลย์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
17 64160199 นายกริชจา สระทองขม วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
18 64160243 นายกัญจน์ แก้วแสนตอ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
19 64160366 นางสาวกีรติ แจ่มฉาย วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
20 64160762 นายเจษฎา เรืองอุไร วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
21 64160960 นางสาวชัฏชดาภรณ์ สารี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
22 64161004 นางสาวชิฎานันท์ พวงดอกไม้ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
23 64161035 นายชุติเดช พุทธศร วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
24 64161097 นางสาวญาณาธร ศรีม่วง วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
25 64161189 นายณรงค์เดช คงเทียน วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
26 64161325 นายณัฐพงษ์ พรมเทพ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
27 64161370 นายณัฐวัฒน์ บุญสายัง วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
28 64161509 นายธนกร ยาโนยะ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
29 64161578 นายธนาวิศน์ ฤทธิยา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
30 64161585 นายธนาวุฒิ สำรี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
31 64161592 นางสาวธัญชนก ปุ้ยตระกูล วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
32 64161707 นายธีรัตม์ จันลิ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
33 64161714 นางสาวนชนภัส กิ่งก้าน วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
34 64161738 นายนพณัฐ คำชาลี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
35 64161851 นายนฤพนธิ์ กำแพงจินดา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
36 64161936 นางสาวนันทกานต์ กระต่ายทอง วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
37 64161974 นายนิทัศน์ ทองเมือง วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
38 64162032 นายบวรนันท์ ม้วนเพ็ง วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
39 64162261 นายปัณณทัต รัตนบวรวัฒ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
40 64162278 นายปัณณธร คงกระพันธ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
41 64162360 นางสาวปิยะธิดา ยิ้มจู วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
42 64162650 นายพีรพัฒน์ อินอ่ำ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
43 64162988 นางสาววนัสนันท์ เขนย วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
44 64163107 นางสาววัลภา สมบูรณ์ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
45 64163213 นายวีรพัทธ์ วันทา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
46 64163329 นางสาวศศิธร พลจันทึก วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
47 64163350 นางสาวศศิวิมล นอศรี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
48 64163398 นายศิวัช จันทร์ขำ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
49 64163893 นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์สอน วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
50 64163947 นางสาวสุภาวดี ครองสมบัติ วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
 คณะเภสัชศาสตร์
51 64210092 นางสาวกัญญาพัชร อดทน วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
52 63310120 นางสาวกชนันท์ ต่างใจ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
53 63310533 นางสาวเกษลดา พยอม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
54 63310571 นางสาวขวัญจิรา ราชตะคาม วท.บ. (เคมี)10
55 63310700 นางสาวจันทร์มณี อรัญญางาม วท.บ. (ชีววิทยา)10
56 63310977 นางสาวชนธิชา เงินยิ่ง วท.บ. (ชีววิทยา)10
57 63311127 นายชุติเทพ อินทรักษา วท.บ. (เคมี)10
58 63311141 นางสาวฌลานันท์ สุขเสถียร วท.บ. (เคมี)10
59 63311271 นางสาวณัชชา พรธาดาวิทย์ วท.บ. (เคมี)10
60 63311332 นางสาวณัฏฐนิชา จังพล วท.บ. (เคมี)10
61 63311349 นายณัฏฐพิมุขส์ ธนะวรเสฐ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
62 63311363 นางสาวณัฐกฤตา คงสมเพชร วท.บ. (เคมี)10
63 63311639 นางสาวทิพย์วิภา สุภามงคล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
64 63311646 นางสาวทิวาพร วงศ์เชียงยืน วท.บ. (เคมี)10
65 63312056 นางสาวธารินี มาหัวเขา วท.บ. (เคมี)10
66 63312322 นางสาวนันท์นภัส สุขผล วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
67 63312384 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์สระพัง วท.บ. (เคมี)10
68 63312575 นางสาวบุษญาพร จิตรตรง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
69 63312797 นายปรเมษฐ์ ขลุ่ยทอง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
70 63312933 นางสาวปิณฑิรา กล่ำทวี วท.บ. (ชีววิทยา)10
71 63313121 นางสาวพรรณวษา การจุระ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
72 63313176 นายพลวัฒน์ พึ่งแก้ว วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
73 63313206 นางสาวพวงทอง ปราบปราม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
74 63313251 นางสาวพัชราภา อิศาสตร์ วท.บ. (เคมี)10
75 63313374 นางสาวพิยดา หลวงโปธา วท.บ. (เคมี)10
76 63313473 นายภคนันท์ เอี่ยมพริ้ง วท.บ. (เคมี)10
77 63313565 นายภาณุพงศ์ โพธิ์เงิน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
78 63313831 นางสาวรินทร์ลภัส ธนากูลวรานนท์ วท.บ. (เคมี)10
79 63314012 นางสาววรัญญา ดีเทียน วท.บ. (เคมี)10
80 63314029 นางสาววรัญญา มั่งแพร วท.บ. (ชีววิทยา)10
81 63314173 นางสาววิชญาพร พลหาญ วท.บ. (ชีววิทยา)10
82 63314265 นางสาววีรปริยา มีช้าง วท.บ. (ชีววิทยา)10
83 63314524 นายศุภณัฐ ทับปะระ วท.บ. (เคมี)10
84 63314661 นายสรศักดิ์ คำพัน วท.บ. (เคมี)10
85 63314999 นางสาวสุพักตร์ษร พิมพ์อินทร์ วท.บ. (เคมี)10
86 63315064 นางสาวสุภาวิตา อุบลอ่อน วท.บ. (เคมี)10
87 63315170 นางสาวหทัยรัตน์ ชาญบำรุง วท.บ. (ชีววิทยา)10
88 63315316 นางสาวอมรวดี นพพันธ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
89 63315330 นางสาวอรพรรณ ทับทิม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
90 63315422 นางสาวอัจฉริญา อินทศรี วท.บ. (เคมี)10
91 63315514 นางสาวอารียา แสงเงิน วท.บ. (เคมี)10
92 63315521 นางสาวอารียา ภาคพาไชย วท.บ. (เคมี)10
93 63315637 นางสาวไอฝน ทรงรุ่งเรือง วท.บ. (ชีววิทยา)10
94 63316306 นางสาวพชรกมล กาศลังกา วท.บ. (เคมี)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
95 63363874 นางสาวปาลิตา เสือเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
96 63366790 นางสาวสุตาภัทร ขันวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
 คณะศึกษาศาสตร์
97 63410158 นายกฤษณพล เสนีวงค์ ณ อยุธยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
98 63410189 นางสาวกวินทิพย์ สยามา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
99 63410240 นางสาวกัญญารัตน์ นครไทยภูมิ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
100 63410288 นางสาวกาญจนา พุ่มแฟง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
101 63410912 นางสาวชุติมณฑน์ อิ่มสำอางค์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
102 63410998 นางสาวญาณิน คำสิม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
103 63411100 นางสาวณวรา เหลือน้อย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
104 63411124 นางสาวณัชชา งามสม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
105 63411254 นายณัฐนนท์ พรภักดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
106 63411469 นายเดชาพล ไพฑูรย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
107 63411957 นางสาวนพวรรณ ปาประโคน กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
108 63412244 นางสาวบัวชมพู พุ่มกลับ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
109 63412473 นางสาวปัณฑิตา จันทร์มีเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
110 63412688 นางสาวพรสุดา สีมาจันทร์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
111 63412725 นางสาวพลอยชมภู แทนปั้น กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
112 63412909 นางสาวพิมลภัส อุดราช กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
113 63412916 นางสาวพิมอักษร อิ่มศิล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
114 63413340 นายวงศกร ถี่ถ้วน กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
115 63413418 นางสาววรรณพร ช่อพิพฤกษ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
116 63413456 นางสาววรวีร์ ปั้นนาค กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
117 63413722 นายศักรินทร์ ยอดแก้ว กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
118 63413906 นางสาวศุภิสรา ชวติรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
119 63413937 นางสาวสกุลกาญจน์ พันธ์พุทธ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
120 63413944 นายสถาพร บวบมี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
121 63414026 นายสหรัฐ เรือนฟ้างาม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
122 63414279 นางสาวสุปราณี มากบ้านบึง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
123 63414712 นางสาวอัยดาฟัรฮาน สาและ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
124 64521488 นายทัตภูมิ อินทพงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
125 64521495 นายทัสสุระ นันทะเสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
126 64521518 นางสาวทิพย์ธวัล โห้สมบูรณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
127 64521778 นางสาวธีรนาถ จรพุทธานนท์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
128 64521822 นายนนท์ธเทพ ตานยวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
129 64521853 นางสาวนภัสสร สวยล้ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
130 64521860 นางสาวนภัสสร ปรางวิรุฬห์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
131 64521877 นางสาวนภาพร เลิศตระกูลอาชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
132 64521907 นางสาวนริศรา พรมีทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
133 64521938 นางสาวนลินนิภา ขำพรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
134 64521945 นางสาวนวพร แผ่นทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
135 64521969 นางสาวนันทชพร เปลี่ยนกลาง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
136 64522010 นางสาวนารีรัตน์ ดนตรีรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
137 64522072 นางสาวเนตรนภา คุ้มเขต วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
138 64522119 นางสาวบัณฑิตา กมลคร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
139 64522256 นางสาวปรณัฐ นาคเทียน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
140 64522300 นางสาวปวิชญา เงาวัฒนาประทีป วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
141 64522331 นายปัญจพล ปั้นงามวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
142 64522386 นางสาวปานตะวัน ตาวัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
143 64522416 นางสาวปิยนันท์ สังข์ช้าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
144 64522492 นายพงศ์พิชา เผื่อนยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
145 64522546 นางสาวพรชนิตว์ ขวัญยืน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
146 64522607 นางสาวพรพิชชา บัวผัด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
147 64522645 นางสาวพลอย คงรุ่งจรัส วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
148 64522720 นายพัชรพล เตชาพินิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
149 64522737 นางสาวพัทธวรรณ ลำเจริญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
150 64522744 นางสาวพิชชาพร เสียนขุนทด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
151 64522799 นายพีระพัฒน์ วุฒิพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
152 64522829 นางสาวเพชรลดา ยานปันยา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
153 64522836 นางสาวเพ็ญสิรี กลิ่นหอม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
154 64522867 นางสาวไพรชยา ปัญญาอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
155 64522881 นางสาวภคินีนาถ สุเมธากร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
156 64522959 นางสาวภัทรวดี คลองข่อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
157 64523024 นายภาคภูมิ นิยมกิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
158 64523062 นางสาวภาวดี แซ่ลี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
159 64523093 นายภีรเมษฐ์ รักสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
160 64523116 นายภูริชกานต์ ชื่นสุคนธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
161 64523130 นางสาวมณฑิรา สัจจานนท์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
162 64523185 นางสาวมินตรา สุกัลทะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
163 64523260 นางสาวรัชนารี สืบสายแปง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
164 64523321 นางสาวรินรดา โมคศักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
165 64523383 นางสาวลักษณพร วงค์พุทธคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
166 64523406 นางสาววรรณพร หอมลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
167 64523437 นางสาววรรณิกา กุนสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
168 64523468 นายวรัญชิต ชำนาญจุ้ย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
169 64523499 นางสาววราลักษ์ วงศ์ยศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
170 64523543 นางสาววัชราภรณ์ โพธิคำปา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
171 64523550 นายวัชรินทร์ สุวรรณศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
172 64523574 นางสาววัชรีพร แก้วพรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
173 64523598 นางสาววันวิภา เปรมสังข์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
174 64523642 นางสาววิชญาดา ห้องแซง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
175 64523857 นางสาวศิริภรณ์ ศรบัว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
176 64523925 นายศุภณัฐ ผันผาย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
177 64523949 นายศุภราช วงศ์พันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
178 64523956 นางสาวศุภัทรา โพรัง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
179 64523970 นางสาวศุภิสรา สมจิตต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
180 64523994 นางสาวสกุลทิพย์ จำปาอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
181 64524038 นายสันติ คำนิล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
182 64524045 นายสากล กุณนา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
183 64524144 นางสาวสุชาดา แซ่อุน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
184 64524182 นางสาวสุตาภัทร กองศักดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
185 64524205 นางสาวสุธาวี ขวัญใจชาวไกรลาศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
186 64524243 นางสาวสุพัชชา คำมี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
187 64524267 นางสาวสุภาวดี คล้ายกราน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
188 64524328 นางสาวสุวรรณณา บุญมาตุ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
189 64524335 นายเสกสรรค์ ศรีทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
190 64524427 นางสาวอนุศญา โตสติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 64524441 นางสาวอภิญญา ใจกล่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
192 64524496 นางสาวอรจิรา นามฮุง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
193 64524557 นางสาวอรอนงค์ภัทร์ ตระกูลน้ำผึ้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
194 64524588 นางสาวอลิชา วิศนุกร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
195 64524601 นายอัครวัฒน์ สาทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
196 64524656 นางสาวอาทิตยา ใหม่ห้อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
197 64524687 นางสาวอารีรัตน์ อาดมะดัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 64524748 นางสาวกนิษฐา ผาริโน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
199 64524823 นายกิตติวิชญ์ กองประพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
200 64524847 นางสาวเก็จมณี โพธิเสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 64524960 นางสาวชัญญา หาลาภ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
202 64525004 นางสาวญาณิศา ผานิจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
203 64525066 นางสาวทักษ์ณภัทร อินมูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
204 64525097 นายธนวัต จันทวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
205 64525127 นางสาวธัณพิมล กุลรัตนรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
206 64525158 นายนนทวัฒน์ บัวเพ็ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 64525165 นางสาวนภสภรณ์ แก้วประทีป วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
208 64525189 นางสาวนารีรัตน์ เฮ่าพก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
209 64525325 นายพงศ์ภัทร์ อึ้งประดิษฐ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 64525332 นายพงศ์วรินท์ บุญรอด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
211 64525349 นางสาวพนาวัน หวานสนิท วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
212 64525370 นางสาวพรปวีณ์ ปรีชาสิทธิพร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
213 64525394 นางสาวพัชรญดา ธัญญฉัตรภัค วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
214 64525448 นางสาวพิมพ์นารา วิวัฒน์พาณิชย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
215 64525455 นางสาวพิมลพรรณ วรรณา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
216 64525486 นางสาวฟ้ารุ่ง คำแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
217 64525578 นางสาววรรณธณา ลาสูงเนิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
218 64525622 นางสาววาสนา สีเคลือบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
219 64525653 นายวิรวัฒน์ จักกภูมิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
220 64525684 นางสาวสุนันทา เค้ามูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
221 64525691 นางสาวสุพิชชา วิเศษทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
222 64525790 นางสาวอาทิตยา คำฮ้อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
223 63710166 นางสาวกิตติภัทรา ศรีจันทร์เทพ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
224 63710869 นางสาวธมลวรรณ เสมานุสรณ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะนิติศาสตร์
225 64190028 นางสาวชนิภา มาผา น.บ.10
226 64191520 นางสาวณิชาภัทร ขำโท้ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
227 63260487 นางสาวกุลกัลยา น้อยใหม่ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
228 63261019 นายเจษฎากร สมนาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
229 63261958 นางสาวธณัชพร จิราพงษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
230 63262030 นางสาวธนวันต์ อ้นซัง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
231 63262214 นางสาวธัญลักษณ์ ธน.กุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
232 63262313 นายนพชัย ยี่แม่นยิง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
233 63263334 นางสาวพรอุมา เงินสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
234 63263495 นางสาวพิชญดา พัฒนประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
235 63263969 นางสาวมีนรัชชา ซื่อสัตย์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
236 63264010 นายยุทธนา บุญลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
237 63264263 นางสาวรุจีรา บุทธิจักร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
238 63264294 นางสาวลักษณ์ขิกา ไยบัญทิตย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
239 63264454 นายวัชรวี เชื้อชูชาติ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
240 63264485 นางสาววันวิสาข์ ทองขันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
241 63264850 นายศุภวิชญ์ สุรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
242 63264997 นางสาวสิริกาญจน์ วรพันธ์ตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
243 63265024 นางสาวสิริยากร เวียงยา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
244 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
245 63265178 นางสาวสุธิดา จิตอามาตย์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
246 63265239 นางสาวสุนิสา นามคำมี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
247 63265376 นางสาวสุภาพร เพชรทิม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
248 63265567 นายอธิคม เครือษา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
249 63265697 นางสาวอริสา ทองแท่ง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
250 63266007 นายเมธาวินท์ ธิแก้ว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)