รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160091 นางสาวกภติมา เกียรติบูชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 63160213 นางสาวกันต์ฤทัย บุญยงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 63160640 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขผึ้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 63160763 นายชนธนน์ ช่อจำปี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 63162330 นางสาวปัณฑารีย์ ภู่ดัด วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 64160045 นายจีราวัฒน์ สุกสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 64160182 นางสาวกรรณิการ์ ไชยแดน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
8 64160557 นางสาวจารุมน พวกสันเทียะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
9 64161288 นางสาวณัฐธิชา เอมพรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 64161516 นายธนกร ทองคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
11 64161929 นางสาวนัทธมน วิชาพร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
12 64162537 นายพันกร เขื่อนสอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
13 64162568 นายพิชเยศ ภักดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
14 64162995 นางสาววพรรณดา สว่างเนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
15 64163053 นางสาววรัญญา วงษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
16 64163060 นางสาววรัญญา เหล่าเลิศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
17 64163411 นายศุภชัย จันทร์เนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
18 64164210 นางสาวอารยา ธงเฉลิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
19 64164319 นางสาววิชาวี ฟักทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
20 64164487 นางสาวกนกพร ชูจีน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
 คณะวิทยาศาสตร์
21 63163566 นายวีรภัทร ชมโฉม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
22 63310731 นางสาวจิตรทิพย์ เจริญผล วท.บ. (เคมี)10
23 63311127 นายชุติเทพ อินทรักษา วท.บ. (เคมี)10
24 63313473 นายภคนันท์ เอี่ยมพริ้ง วท.บ. (เคมี)10
25 63313527 นายภัทรพงษ์ หลิมศิริวงษ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
26 63313961 นางสาววรรณวิภา ชัยดา วท.บ. (ชีววิทยา)10
27 63313985 นางสาววรรัตน์ ใจหลง วท.บ. (ชีววิทยา)10
28 63315064 นางสาวสุภาวิตา อุบลอ่อน วท.บ. (เคมี)10
29 63315422 นางสาวอัจฉริญา อินทศรี วท.บ. (เคมี)10
30 64310501 นายกิตติพงศ์ ทิพโสด วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
31 64311126 นางสาวชนกนันท์ รัตนคช วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
32 64311348 นางสาวชัชดา ศรวิจิตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
33 64312079 นายธนกฤต ภุมมาพันธ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 64312277 นางสาวธนัญญา ศรีสมพงษ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
35 64312703 นายนัทธ์พสิษฐ์ วงค์ม่าน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
36 64313076 นายปกรณ์ ลอนลับ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
37 64313205 นางสาวปริชญา ชำนาญช่าง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
38 64313960 นางสาวพินณิชา เมืองทอง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
39 64314332 นางสาวภัทรวดี ภัทรรังษี วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
40 64315193 นายวรวุฒิ กันจันวงศ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
41 64315889 นางสาวศุภิสรา ใจนุ่มนิ่ม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
42 64316565 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจยา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
43 64316633 นายอนุรักษ์ โพธิ์ทอง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
44 64317050 นายเฉลิมพล อ่อนจิตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
45 64317074 นางสาวเกศรินทร์ ทับทิม วท.บ. (ฟิสิกส์)10
46 64317166 นางสาวธัญพิชชา พาพิจิตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
47 64317326 นางสาวอรนภา สีทาราบ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
48 64317449 นายนิธิศ ศรีแจ่มดี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
49 60360555 นางสาวขนิษฐา มีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
50 60364034 นางสาวรัตนาวดี ปัญญาคม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
51 60364966 นางสาวสโรชา สุดแสง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
52 60365024 นายสักจพัฒธ์ ผิวอ่อนดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 60365413 นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
54 61161793 นายวชิระ เพ็ชรแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
55 61360134 นางสาวกรรณิการ์ สุรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
56 61360288 นายกันต์ธร มางิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
57 61361285 นางสาวณัฐชยา เอี่ยมไผ่ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
58 61361346 นายณัฐนนท์ วงศ์คันทอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
59 61361445 นางสาวณัฐภากัญญ์ โลเกต วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
60 61361599 นางสาวดาวสุดา เบ้าวันดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
61 61361896 นายธนวัฒน์ อวดศรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
62 61362299 นางสาวนัทชา ธิกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
63 61362725 นางสาวเปรมวิกา พาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
64 61363203 นายภานุวัฒน์ มันเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 61364156 นายศุภณัฐ สัจจวิมลกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
66 61364552 นางสาวสุจิตรา จาติระเปา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
67 61364576 นางสาวสุชาดา งามศรีตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
68 61364705 นางสาวสุพิชญา คำโฉม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
69 61364880 นางสาวอนุธิดา ภู่ระย้า วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
70 62360348 นางสาวกมลวรรณ สวัสดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
71 62361802 นายเชิดเกียรติ เมืองมาน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
72 62361918 นางสาวฐิรกานต์ ฤทธิเดช วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
73 62362229 นายณัฐนัย ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
74 62362267 นางสาวณัฐพร เชื้อรอด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
75 62362502 นายทยาวัต ขำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
76 62362694 นายธนธรณ์ ภิรมย์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
77 62362861 นายธนาธิป เพ็ชรอำไพ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
78 62363356 นายนราธิป เนาวราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 62363424 นายนวพล บุตรจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
80 62363691 นางสาวเบญจวรรณ บุญแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
81 62365220 นางสาวโยษิตา ทิพย์ปกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
82 62365237 นายรณฤทธิ์ อิสสระ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
83 62365480 นายลัทธพล ตรีขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
84 62365640 นางสาววราญา สองนิธกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
85 62366371 นายสรยุทธ อัศวินะกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
86 62366517 นายสิทธิกร สาระวัน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
87 62366524 นายสิทธิชัย บุญมา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
88 62366654 นางสาวสิรินดา หวังมีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
89 62366685 นางสาวสุกัลยา กิตติกันตวัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
90 62367330 นายอัครพงศ์ สายบัวคำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
91 62367347 นายอัครพนธ์ พิทักษ์ชาติไทย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
92 62367507 นางสาวอุษณิษา ทาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
93 63360132 นางสาวกรกนก รินพล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
94 63360149 นางสาวกรรณิการ์ ทับทองหลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
95 63361221 นางสาวชฎาพร ทองภูธร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
96 63361726 นางสาวณพิชญา ทาเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
97 63362518 นายธนบดี บุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
98 63363577 นางสาวบุณยาพร ศักดา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
99 63363645 นายปฏิภาณ ขัดต๋า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
100 63363652 นายปฏิภาณ เกตุสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
101 63363744 นางสาวประภาวรินทร์ พุฒดำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
102 63364123 นางสาวพรรณปพร กุลคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
103 63364192 นางสาวพลอยไพลิน อินจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
104 63364277 นางสาวพัณณิตา คำแสน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
105 63366882 นายสุทธิภัทร ชนะวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
106 63367018 นางสาวสุภัสสา บัวเพ็ชร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
107 63367193 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรรุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
108 63368275 นายศตวรรษ ตันมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 64360094 นายอรรคเดช คำทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 64360254 นายกรวิชญ์ พูลเพิ่มทรัพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
111 64360728 นายคณนาถ โลกเลื่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
112 64360872 นายจักรธนพันธุ์ พันธุ์ศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
113 64361206 นางสาวชญาภา โพธิสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
114 64361374 นางสาวชลธิชา เพ็งด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
115 64361398 นางสาวชลธิชา ณ น่าน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
116 64361404 นางสาวชลธิชา บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
117 64361480 นายชัยวัฒน์ เรืองเขตพิศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
118 64361558 นางสาวชิดกมล เทพทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
119 64361565 นายชิติพัทธ์ นิ่มนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
120 64361602 นายชินสีห์ จักรน้ำอ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
121 64361794 นางสาวฐิตาภา วิโยทุตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
122 64362241 นางสาวณัฐวิตา โคตะมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 64362302 นายณัฐวุฒิ ถาริยะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
124 64362487 นายทักษิณ สิงห์รอ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
125 64362531 นางสาวทิพวรรณ ภู่เรือน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
126 64363026 นายธีรพล แต้มสุด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
127 64363149 นายธีระศักดิ์ สุขเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
128 64363255 นายนพดล มั่นภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
129 64363460 นางสาวนวิยา ธนูพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
130 64363934 นางสาวปรัชญา ชินโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
131 64364016 นางสาวปาลิณ ยอดสาร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
132 64364191 นางสาวพรรณปพร ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
133 64364658 นางสาวภัทรภร วิธีกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
134 64364764 นางสาวภาวินี ภูใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
135 64364900 นางสาวมนชญา ลือราช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
136 64365143 นายรวีวงศ์ สันติสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
137 64365167 นายรักสยาม พันคำภู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
138 64365280 นางสาวรุ้งตะวัน ต๊ะนะสา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
139 64365440 นายวรวิช ขุนพิลึก วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
140 64365457 นางสาววรศา บุญวัฒนะกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
141 64365600 นายวันชัย พชรภูสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 64365808 นางสาววีรยา ทองแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
143 64365839 นายวุฒิชัย ธัญชาติไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
144 64366034 นายศิวกร สุทธิโสม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
145 64366249 นายสถาพร สร้อยนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
146 64366256 นายสภณัฐ พันธุ์วิริยะพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
147 64366324 นางสาวสโรชา เจริญจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
148 64366607 นางสาวสุพรรษา ปลั่งกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
149 64366669 นางสาวสุมิตตา ศรีพรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
150 64366683 นายสุเมธ แสงท้าว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
151 64367345 นายเอกธนา ทองเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
152 64367437 นางสาวชลธิชา เดิมชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
153 63410790 นางสาวชลดา บุญประสพ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
154 63411193 นางสาวณัฐฐิรัตน์ ขาวพุ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
155 63412374 นางสาวปรวีย์ สายแปง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
156 63412411 นางสาวปริณดา ศิริ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
157 64410218 นางสาวกัญญารัตน์ นิลสนธิ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
158 64410676 นายเจตริน เกตุมิ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
159 64410751 นางสาวชญานิศ ปันทวัง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
160 64411079 นางสาวณัฐนพิน แก้วกุลศรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
161 64411246 นางสาวณิชารีย์ ดีเต่า กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
162 64411598 นางสาวธัญชนก สรรพวิทยกุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
163 64411659 นายธีรภัทร์ โกมลวิภาศ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
164 64411802 นางสาวนฤดี โพธิ์ทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
165 64411819 นายนฤตย์ แก่นนาค กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
166 64411901 นางสาวนัทธนันท์ เทพสุคนธ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
167 64412465 นางสาวพรรนิภา แก้วสะแสน กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
168 64412809 นางสาวภัทราภรณ์ ไชยวงศ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
169 64471691 นางสาวทิตยา คำอ่อน ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
170 64473138 นางสาวเพ็ญศรี แซ่เจ๊า ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
171 64473206 นางสาวภัทรวดี ธงหิมาลัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
172 64474098 นางสาวศุภธิดา มีทางดี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
173 64475002 นางสาวกุสุมา ชฎาจิตร ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
174 64475033 นางสาวญาดา อุดมสิน ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
175 64475170 นางสาววรรณิษา วิรัช ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
176 64520702 นางสาวจุฑาทิพย์ สุภาโท้ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
177 64522447 นางสาวปิยะภรณ์ สาวแดง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
178 64522492 นายพงศ์พิชา เผื่อนยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
179 64524243 นางสาวสุพัชชา คำมี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
180 63660331 นางสาวจันทกานต์ สาจำปา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
181 63660386 นายจิรเมธ ขอนทอง ทศ.บ.10
182 63662311 นางสาวศุภาวรรณ ไวเชิงค้า วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
183 63662496 นางสาวสุธาศิณีย์ บุตรีเพีย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
184 63712252 นางสาวณัฐนรี ตันติศิรินทร์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
185 64710011 นางสาวเจนจิรา จันทร์สีทอง ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
186 64710271 นายคมกฤช ประสมศรี ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
187 64710424 นางสาวชนินันท์ ปัจจะมะ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
188 64710493 นายชัยภัทร ชูเชิด ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
189 64710547 นางสาวชุติกาญจน์ เชื้ออิ่ม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
190 64710684 นางสาวณัฏฐวดี แนวณรงค์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
191 64710714 นางสาวณัฐกุล ยิ่งคำมั่น ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
192 64710783 นางสาวณัฐธิดา ศรีสุวรรณ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
193 64710790 นายณัฐพงศ์ ไปบน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
194 64710899 นายต่อศักดิ์ อาบสุวรรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
195 64710905 นายติณณ์ น้อยม่วง ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
196 64710943 นายทิวกร ทองคุ้ย ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
197 64710998 นางสาวธนพร ยังดี ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
198 64711186 นายนพศร เมฆทัพ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
199 64711254 นางสาวนันทกาญน์ แก้วเบี่ยง ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
200 64711353 นายเบญจพล อินดี ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
201 64711780 นางสาวภัทรนันท์ น้อยจันทร์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
202 64712169 นางสาวศศิประภา มีเงิน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
203 64712206 นางสาวศิริญญาภรณ์ คมวงษ์เทพ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
204 64712664 นายนิติพล สายจันยูร ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
205 64712671 นางสาวณัฏฐพร จันรุน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
206 64712749 นายมานพ วงค์ราช ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
 คณะนิติศาสตร์
207 62160535 นางสาวจิรัฐติกาล จำเรียง น.บ.10
208 63190050 นายกษิดิ์เดช แสงอินทร์ น.บ.10
209 63191170 นายทะนงศักดิ์ คำปั้น น.บ.10
210 63191521 นางสาวนภัสสร ถวายนิล น.บ.10
211 63192467 นางสาวมนทณี ขันคำกาศ น.บ.10
212 63193341 นางสาวสุนันทา สิงห์โตทอง น.บ.10
213 63193808 นางสาวอุไรวรรณ สรรพคุณ น.บ.10
214 64190127 นางสาวกนกพร ทองคำขาว น.บ.10
215 64190370 นางสาวกานต์ชเนตตี ตาดทอง น.บ.10
216 64190776 นางสาวจุฑารัตน์ ศิริพงศ์สวรรค์ น.บ.10
217 64190981 นางสาวชลิตา โสบุตร น.บ.10
218 64191247 นายณรงค์ภพ ชุ่มกลิ่น น.บ.10
219 64191476 นางสาวณัฐรัตน์ ทองเทียนชัย น.บ.10
220 64191506 นางสาวณิชนันท์ พวงเงิน น.บ.10
221 64191575 นายเดชาธร เรืองเเตง น.บ.10
222 64191629 นายทศพล อะกะพงษ์ น.บ.10
223 64191728 นางสาวธนพร นะวัน น.บ.10
224 64191742 นางสาวธนภรณ์ มินวงษ์ น.บ.10
225 64191841 นายธรรมสรณ์ บรรจง น.บ.10
226 64191889 นางสาวธัญพิชชา ลี้วิทยา น.บ.10
227 64191940 นางสาวธารารัตน์ มหาธร น.บ.10
228 64192190 นางสาวนวตมน เฉพาะตรง น.บ.10
229 64192275 นางสาวนิศากร สิงห์ทอง น.บ.10
230 64192398 นางสาวปนัดดา บุญมี น.บ.10
231 64192435 นายประพัฒน์พงศ์ ยิ้มไพบูลย์ น.บ.10
232 64192442 นายประพัฒน์พงษ์ ปัทถาพงษ์ น.บ.10
233 64192572 นางสาวปิยะดา โพธิ์ดี น.บ.10
234 64192930 นางสาวพิมพ์ลภัส แสนยาเจริญกุล น.บ.10
235 64192985 นายพีระศักดิ์ คงดีได้ น.บ.10
236 64193807 นางสาวศิขรินทร์ เทวิน น.บ.10
237 64193906 นายศุภกฤต บุญคร น.บ.10
238 64194200 นางสาวสุกัญญา กลิ่นจันทร์หอม น.บ.10
239 64194750 นางสาวอารีรัตน์ ชมเชย น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
240 60263474 นายเอกพัฒน์ พัฒนาชวนชม ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก)10
241 63260197 นางสาวกรองทิพย์ ตรีรัตนนนท์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
242 63260791 นางสาวจารุพร ยอดสิงห์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
243 63261088 นางสาวชฎาพร พงษ์ทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
244 63261262 นางสาวชุติภา กองอุดม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
245 63261330 นางสาวฐิตาภา ใจห่อ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
246 63261361 นางสาวฐิติรัตน์ ทองโสด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
247 63261569 นางสาวณัฐณิชา เกิดคล้าย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
248 63261583 นางสาวณัฐธิดา ลิ่มทองน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
249 63261637 นางสาวณัฐพัชร์ พลายคง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
250 63261712 นางสาวณิชากร พิลึก ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
251 63261903 นางสาวทิพย์วรรณ แก้วเกษม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
252 63262764 นางสาวบุณยาพร ศักดิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
253 63263846 นางสาวภัทราภรณ์ ไพสิฐวิโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
254 63263969 นางสาวมีนรัชชา ซื่อสัตย์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
255 63264232 นางสาวรุจาภา ทวีผล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
256 63264447 นางสาววัชชิระพร นันทแก้ว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
257 63264706 นางสาวศรุตยา ค้ำชู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
258 63265161 นางสาวสุทธิลักษณ์ สอนทะจัน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
259 64240341 นายกิตติพงศ์ ธีระวรัญญู ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
260 64261513 นางสาวทัศนันท์ บัวปลอด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
261 64263142 นายไพฑูรย์ เรืองบุญ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
262 63340035 นางสาวกัญญาพัชร ปานทับทิม ศ.บ.10
263 63341131 นางสาวจิตรานุช สายถิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
264 63341391 นางสาวจุฬามณี เรื่องลือ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
265 63341933 นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณ์ ศ.บ.10
266 63342268 นางสาวฐิภาพรรณ แก้วเทียนณากรณ์ บธ.บ. (การเงิน)10
267 63342350 นางสาวณัชชา เก่งสาริกรรณ์ นศ.บ.10
268 63342435 นางสาวณัฐกานต์ พุ่มศร ศ.บ.10
269 63342480 นางสาวณัฐชา พิมลนอก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
270 63342510 นางสาวณัฐชา ฟักภูทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
271 63342589 นางสาวณัฐนรี แทนนิกร ศ.บ.10
272 63342619 นางสาวณัฐนันท์ อัจกลับ นศ.บ.10
273 63342701 นายณัฐวัฒน์ กุศลประเสริฐ ศ.บ.10
274 63342725 นายณัฐวัฒน์ แซ่เบ๊ ศ.บ.10
275 63342978 นางสาวตรีเนตร จินา นศ.บ.10
276 63342985 นายต่อตระกูล เฉลิมพงษ์ บธ.บ. (การเงิน)10
277 63343135 นายธนพน สุขเอม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
278 63343326 นายธนากร ทันบำรุง บธ.บ. (การเงิน)10
279 63343371 นางสาวธนิสรา เพชรานรากร ศ.บ.10
280 63343395 นางสาวธรรญมล จงเจริญกิจวัฒนา ศ.บ.10
281 63343494 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีคุณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
282 63343586 นายธาดา สายถิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
283 63344071 นางสาวนันทิยา ดาวเฉลิมวงศ์ ศ.บ.10
284 63344248 นายเนติพงษ์ สุทำแปง ศ.บ.10
285 63344262 นายบรรณสรณ์ ดาจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
286 63344347 นางสาวบุณยาพร มารัชชะ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
287 63344408 นางสาวเบญจรัตน์ วิจิตรกูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
288 63344484 นางสาวปทิตตา สุขน่วม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
289 63344576 นางสาวประภัสสร นิลกำเนิด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
290 63344828 นางสาวปัทมพร สายสิงเทศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
291 63344835 นางสาวปาณิสรา ชุติกุลธนัน บธ.บ. (การเงิน)10
292 63345498 นางสาวพัชราภา รอดม่วง นศ.บ.10
293 63345597 นายพัสกร แจ่มอ่วม บธ.บ. (การเงิน)10
294 63346068 นายภควัต โชติธรรมธรา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
295 63346228 นางสาวภัทรวดี คชแก้ว นศ.บ.10
296 63346303 นางสาวภานรินทร์ แจ้งสว่าง ศ.บ.10
297 63346969 นางสาวลักษมณ ศรีสวัสดิ์ นศ.บ.10
298 63347324 นายวัชรพนธ์ พินิจวงษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
299 63347348 นายวัณณุวรรธน์ จันคำเรือง ศ.บ.10
300 63347539 นางสาววิลาสินี เนียมเที่ยง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
301 63347607 นางสาวศรินญา ธุระศรี บธ.บ. (การเงิน)10
302 63347638 นางสาวศลิษา รัตนศรี ศ.บ.10
303 63347829 นางสาวศิรินภา หงษ์สิงห์ทอง บธ.บ. (การเงิน)10
304 63348260 นางสาวสุกฤตา แก้วมณี นศ.บ.10
305 63348321 นางสาวสุกัญญา คล้ายคลึง นศ.บ.10
306 63348574 นางสาวสุพพัตรา ชาวห้วยหมาก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
307 63348741 นางสาวสุภาวดี ธีโรภาส วท.บ. (นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์)10
308 63348994 นายอนุสรณ์ แก้วบุญทา บธ.บ. (การเงิน)10
309 63349038 นายอภิรักษ์ หล้าสุด บธ.บ. (การเงิน)10
310 63349243 นางสาวอักษราภัค ชมภูพล ศ.บ.10
311 63349281 นางสาวอัญชิษฐา ธัญญอารีกุล ศ.บ.10
312 63349649 นางสาวปาลิตา พลภักดี นศ.บ.10
313 64340188 นางสาวกรรษิดา บัวผัน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
314 64340324 นายกษิดิศ จันทร์ใช้ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
315 64340553 นางสาวกานต์ธิดา อยู่จุ้ย นศ.บ.10
316 64340560 นางสาวกิ่งทอง เรือนมูล ศ.บ.10
317 64340911 นางสาวจริญญา อาสาลือ นศ.บ.10
318 64341352 นางสาวจุฑามาศ ผัดมูล นศ.บ.10
319 64341710 นางสาวชลนิภา แสงเทียน บธ.บ. (การเงิน)10
320 64341895 นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองอำนวยศิริ ศ.บ.10
321 64342304 นางสาวณัฐชนก เสือกลิ่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
322 64342601 นางสาวณัฐลภัส พงษ์พรต นศ.บ.10
323 64342663 นายณัฐสิทธิ์ สารเทพ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
324 64342854 นายทักษิณ ผิวสว่าง นศ.บ.10
325 64342984 นางสาวธนพร พิณพาทย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
326 64343301 นางสาวธัญญาภรณ์ สุภาสอน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
327 64343462 นางสาวธีนาถ ภัทรดิสพงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
328 64343493 นายธีร์ธนัชย์ ใยดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
329 64343714 นางสาวนวพร ปรอดครบุรี บธ.บ. (การเงิน)10
330 64343998 นายนิตินาถ ชายป่า ศ.บ.10
331 64344407 นางสาวประภาวดี เรืองฤทธิ์ ศ.บ.10
332 64344544 นางสาวปัญญภัณ วิจารณ์พล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
333 64345442 นางสาวพิชญธิดา คงสวัสดิ์ ศ.บ.10
334 64346067 นางสาวภูษณิศา เชียงมูล ศ.บ.10
335 64346098 นางสาวภูสุฎา อุเทนหลอย ศ.บ.10
336 64346203 นายมาวิน กิติพงษ์สาร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
337 64346234 นายมินธาดา แจ้งสวะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
338 64346500 นายรัฐพล พวงทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
339 64347323 นางสาวศภิญญา หมีนิ่ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
340 64347552 นางสาวศิริศิลป์ พลซา นศ.บ.10
341 64347767 นายเศรษฐสิน จำรัสศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
342 64349167 นายอานุภาพ ชันษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
343 64349365 นางสาวยอดขวัญ บุญศรี ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
344 63240144 นางสาวกมลรัตน์ ฟักทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
345 63240502 นางสาวจันทรัตน์ สอนทา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
346 63240809 นางสาวชุติกาญจน์ เศวตรุ่งเรือง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
347 63241073 นางสาวณัฐฌา พยัคฆภาพ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
348 63241615 นายนฤเดช กลายสุข ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
349 63242711 นางสาวรัชฎาพร ทุนร่องช้าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
350 63243527 นางสาวหทัยภัทร เรืองทับ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
351 64240020 นางสาวเจนนิสา อารีเอื้อ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
352 64240037 นางสาวปัณฑารีย์ หินทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
353 64240136 นางสาวกรกานต์ กำทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
354 64241676 นางสาวดาราวดี เถารักตระกุล ร.บ.10
355 64242352 นางสาวนันทรัตน์ แสนสุภา ร.บ.10
356 64243205 นางสาวพัสวี อริยพรพรหม วท.บ. (จิตวิทยา)10
357 64243595 นายภาคิน สร้อยบรรดิษ ร.บ.10
358 64244509 นายศรเพชร พลคล้าย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
359 64244929 นายสิทธิโชค ปานจรูญรัตน์ ร.บ.10
360 64245377 นางสาวอนุสรณ์ วงษ์จันทร์ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)