รายชื่อนิสิต
รายวิชา001351 : From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 64160625 นายจิรวัฒน์ ที่ระลึก วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
2 64310389 นางสาวกัญญารัตน์ ใจกว้าง วท.บ. (ชีววิทยา)10
3 64312918 นางสาวบัณฑิตา รัตถา วท.บ. (ชีววิทยา)10
4 64312932 นางสาวบุญพิทักษ์ เกิดมงคล วท.บ. (ชีววิทยา)10
5 64314998 นางสาวรุจิรดา แก้วมณี วท.บ. (ชีววิทยา)10
6 64315117 นางสาววนิดา เรืองฤทธิ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
7 64315315 นางสาววริศรา ไชยฤทธิ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
8 64315964 นางสาวสร้อยสุวรรณ์ แก้วภักดี วท.บ. (ชีววิทยา)10
9 64316251 นางสาวสุชาดา เหลาลา วท.บ. (ชีววิทยา)10
10 64316299 นางสาวสุตาภัทร รัดพัด วท.บ. (ชีววิทยา)10
11 64316510 นายสุริยนต์ ชมภู่ วท.บ. (ชีววิทยา)10
12 64316701 นางสาวอภิญญา วงษ์จำปา วท.บ. (ชีววิทยา)10
13 64316886 นางสาวอรัญญา ทาจี วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 63360545 นายกุมพล เหรียญรุ่งโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 63360736 นายคมกริช ทองหล้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 63362006 นายณัฐพสน ดิษจาด วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 63362044 นายณัฐภัทร ดีทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 63362112 นายณัฐวุฒิ ปาเต๋ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 63362129 นายณัฐศาสตร์ นารินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 63362198 นางสาวดวงกมล จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
21 63363409 นายนิตินัย ยะสุนทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
22 63363430 นายนิธิศ รู้ธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
23 63364239 นางสาวพัชรภรณ์ ใจยา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
24 63364840 นายภาพัท รัตนกลางเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
25 63364925 นายภูมิวรพล ธราพรสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
26 63365731 นางสาววะระนัน คำภิระ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 63366158 นางสาวศิรประภา วิชัยคำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
28 63366257 นางสาวศุภกานต์ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 63366363 นางสาวศุภิสรา ชื่นเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 63366455 นายสราวุธ ทองแหยม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
31 63366844 นางสาวสุทธิตา บุตรพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 63367094 นายสุรนาท ทรายฮวด วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
33 63367162 นายสุวภัทร สมพงษ์สนั่น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
34 63368077 นายปฏิภาณ เครืออ้อย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
 คณะศึกษาศาสตร์
35 64410140 นายก้องตะวัน ชูเมือง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
36 64411161 นายณัฐภัทร์ ฮวดเกิด กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
37 64411437 นายธนดล อุปสอด กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
38 64411628 นางสาวธารารัตน์ กุยแก้ว กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
39 64412144 นางสาวประสิตา มูลหล้า กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
40 64412182 นางสาวปรียาวดี ศรเพชร กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
41 64412328 นางสาวผกายวรรณ ปินตามูล กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
42 64412717 นางสาวเพ็ญรัตน์ บุตรลพ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
43 64413158 นางสาวรุจิรา ปัญญาแดง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
44 64413721 นางสาวสลักจิตร ทรงทอง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
45 64414278 นางสาวอภิฤดี มีทรงธรรม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
46 64414322 นางสาวอรจิรา บุญส่ง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
 คณะแพทยศาสตร์
47 64460022 นางสาวกมลนัทธ์ ศรีอ่อน พ.บ.10
48 64460077 นางสาวกานต์พิชชา ม่วงสวัสดิ์ พ.บ.10
49 64460114 นางสาวเกษกนก บุญคำ พ.บ.10
50 64460121 นางสาวเขมินทรา บูรณจารุกร พ.บ.10
51 64460138 นางสาวคนธรส ปทุมวรรณ พ.บ.10
52 64460152 นายจิรนาถ นีติวราภรณ์ พ.บ.10
53 64460176 นางสาวชนิตา ใจกล้า พ.บ.10
54 64460206 นายชินกฤต สอนตา พ.บ.10
55 64460213 นางสาวชุติกาญจน์ กล่อมวงษ์ พ.บ.10
56 64460220 นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองอุดมผล พ.บ.10
57 64460237 นายชุติเทพ ชำนาญยา พ.บ.10
58 64460275 นางสาวณัชชา ธนวรรณ พ.บ.10
59 64460305 นางสาวณัฐกานต์ เมืองแก่น พ.บ.10
60 64460367 นางสาวณิชกมล ธีระวรัญญู พ.บ.10
61 64460374 นางสาวณิชญาดา ผลเจริญรัตน์ พ.บ.10
62 64460381 นางสาวณิชนันท์ โชคนำชัยสิริ พ.บ.10
63 64460442 นางสาวธนภรณ์ บุญเครือชู พ.บ.10
64 64460596 นางสาวนิธิมา เพชรพวงทอง พ.บ.10
65 64460602 นางสาวนิรัชพร จงชาญสิทโธ พ.บ.10
66 64460619 นางสาวนุตประวีณ์ สิอิ้น พ.บ.10
67 64460626 นางสาวบัณฑิตา จันเขียว พ.บ.10
68 64460664 นางสาวปัณชญา เยี่ยมวัฒนา พ.บ.10
69 64460688 นางสาวปาริชาติ เพชระบูรณิน พ.บ.10
70 64460695 นายพงศกร ชุมภู พ.บ.10
71 64460732 นางสาวพรรณธิชา หนูสอน พ.บ.10
72 64460749 นายพัทธ์พงศ์ ปัญจอานนท์ พ.บ.10
73 64460756 นางสาวพิชญา เรขะรุจิ พ.บ.10
74 64460770 นายพิชญุตม์ เหรา พ.บ.10
75 64460794 นางสาวพีรดา ผดุงวิทยากร พ.บ.10
76 64460978 นางสาววริศรา มานัสฤดี พ.บ.10
77 64461005 นายวันมาฆะ อินมาสม พ.บ.10
78 64461012 นายวิกร เรือนปัญจะ พ.บ.10
79 64461074 นายศุทธวีร์ จินดาพงษ์ พ.บ.10
80 64461111 นายสาริศ ปัญจมาพิรมย์ พ.บ.10
81 64461159 นางสาวสุพิชญา สวนนุ่ม พ.บ.10
82 64461180 นางสาวหทัยชนก สายนวล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
83 64470663 นางสาวจิตตาภา ไชยสงค์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
84 64470717 นางสาวจิรวรรณ สิงคำมุง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
85 64470816 นางสาวชญาดา แก้วดวงตา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
86 64471080 นางสาวฐิตินันท์ คำสิบ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
87 64471189 นางสาวณัฎฐณิชา ไพราม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
88 64471332 นางสาวณัฐนันท์ สุทธการ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
89 64471424 นายณัฐพล แก้วคุ้ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
90 64471479 นางสาวณัฐยา เป็งเมืองมูล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
91 64471516 นางสาวณัฐวดี สิ้วอินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
92 64472285 นางสาวบุณยาพร ดอนชาไพร วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
93 64472346 นางสาวเบญญาภา ฝั้นจุมปู วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
94 64520115 นางสาวกมลพร นนสุธี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
95 64520900 นางสาวชลธิชา เตชะน้อย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
96 64521174 นางสาวณัฏฐณิชา ชิดสนิท วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
97 64521471 นางสาวทักษพร นามวงศ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
98 64522942 นางสาวภัทรมน แตงโสภา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
99 64523161 นางสาวมัชฌิมา ไพบูลย์กสิกรรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
100 64523628 นางสาววัลนภา ขันทิศ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
101 64523666 นางสาววิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
102 64523796 นางสาวศศิธร แสงบุตรดี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
103 64560784 นางสาวพัชราภร ศรีวิชัย พย.บ.10
104 64561118 นางสาวสิริกร หายโศก พย.บ.10
105 64561323 นางสาวพัชราภา คีรีการะเกด พย.บ.10
106 64561330 นางสาวพิมพ์ลภัส คีรีการะเกด พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
107 63660300 นายครรชิตพล หมดทุกข์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
108 63660577 นางสาวชัญญานุช เเถมเถื่อน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
109 63660690 นายฐิระศักดิ์ พรดอนงามเมืองปัก วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
110 63660867 นางสาวณัฐวัลย์ ใจอิ่ม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
111 63660898 นางสาวณัฐสุดา กลิ่นเกตุ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
112 63661031 นางสาวธนาภา กาญจนประทุม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
113 63661468 นางสาวปรีชญากรณ์ ปรีชาวัฒนากร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
114 63662038 นายวรโชติ สมสอาด วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
115 64660262 นางสาวกัลยกร เงินงาม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
116 64660378 นางสาวกุลภรณ์ สายลาม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
117 64660484 นางสาวจิดาภา ภัทรวรรณเวช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
118 64660545 นางสาวจีรานันท์ วันศรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
119 64661764 นางสาวปิยวดี ยะทา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
120 64661993 นายพิพรรธน์ พินิจสุวรรณ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
121 64662969 นางสาวอภิชญา ธนะสมบัติ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะนิติศาสตร์
122 64190127 นางสาวกนกพร ทองคำขาว น.บ.10
123 64190271 นายกฤษฎิ์ สมศรี น.บ.10
124 64190370 นางสาวกานต์ชเนตตี ตาดทอง น.บ.10
125 64191377 นางสาวณัฐชา เพ็ชรอำไพ น.บ.10
126 64191643 นางสาวทัศนพรรณ อาชาวัฒนกุล น.บ.10
127 64191865 นางสาวธัญชนก ไชยวุฒิ น.บ.10
128 64191964 นางสาวธิตินัดดา อินต๊ะเสาร์ น.บ.10
129 64192343 นายปฏิภาณ ศักดิ์ดา น.บ.10
130 64192442 นายประพัฒน์พงษ์ ปัทถาพงษ์ น.บ.10
131 64192480 นายปวริศ สนมฉ่ำ น.บ.10
132 64192497 นางสาวปวิชญา เทพจัน น.บ.10
133 64192565 นางสาวปิยะณัฐ สุทาคำ น.บ.10
134 64192831 นางสาวพัทธนันท์ บุญสนอง น.บ.10
135 64193272 นางสาวมัทนา พุ่มทอง น.บ.10
136 64193319 นางสาวยุวดี โตมา น.บ.10
137 64193388 นางสาวรัชฎาพร ภู่เพียร น.บ.10
138 64194286 นางสาวสุพรรษา อิ่มทอง น.บ.10
139 64194484 นายอนิรุทธิ์ จันทาพูน น.บ.10
140 64194613 นายอภิวิชญ์ พิเคราะห์ น.บ.10
141 64194699 นางสาวอวัสดา อาจหาญ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
142 64260240 นางสาวกัญญารัตน์ สายจัด ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
143 64261506 นางสาวทักษพร เขตบรรพต ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
144 64261698 นางสาวธนัญญา จรบุรี ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
145 64261889 นายนพมัย เป้ก้า ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
146 64261902 นางสาวนภสร โพธิ์ประยูร ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
147 64262084 นางสาวนันธพร สมบัติ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
148 64262282 นางสาวเบญจมาศ สุขเกษม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
149 64262503 นางสาวปาณิสรา โนนกอง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
150 64262763 นางสาวพรพิสุทธิ์ เกล็ดจีน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
151 64263166 นางสาวภควดี จิรัญพิพัฒน์ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
152 64263241 นางสาวภัทรภร รุจิไชยวัฒน์กุล ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
153 64263791 นางสาววรรณษา พวงจำปา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
154 64263999 นางสาววิชรินทร์ ปกเกษ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
155 64264323 นายเศรษฐพงศ์ กานตศิลป์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
156 64264613 นายสุทธิรักษ์ หอมดวง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
157 64265207 นางสาวอินทิรา เถื่อนเทียม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
158 63346846 นางสาวรัตนกมล นันไชย บช.บ.10
159 64341154 นางสาวจิรชญา ละอองเดช นศ.บ.10
160 64341765 นางสาวชลิตา ม่วงลายทอง นศ.บ.10
161 64343127 นางสาวธนัชชา ทิพวัน นศ.บ.10
162 64344124 นางสาวบัณฑิตา บุญก่อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
163 64345107 นางสาวพลอยไพลิน สินทรัพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
164 64345749 นางสาวภรณ์ทิพย์ บริรัตน์ฤทธิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
165 64345930 นางสาวภัสราภรณ์ ก๋ามะละคร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
166 64345978 นายภาสวีร์ เพ็งสุวรรณ นศ.บ.10
167 64346210 นายมาวิน ช่างทองคำ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
168 64346883 นางสาววราภรณ์ วงค์คำ นศ.บ.10
169 64347316 นายศตายุ ยอดคำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
170 64347477 นางสาวศิริกาญจน์ มีมาสุข บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
171 64347828 นายสรวิชญ์ สิทธิทูน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
172 64347927 นางสาวสาธิดา จูเต๊าะ นศ.บ.10
173 64348146 นางสาวสุดาพร บุญมา บธ.บ. (การเงิน)10
174 64348375 นางสาวสุพิชญา กงเกิด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
175 64348412 นางสาวสุภาพร คุณการ นศ.บ.10
176 64348658 นายอดิศร ทิพย์บุญมา นศ.บ.10
177 64348726 นางสาวอนิสา คะเณรุพันธ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
178 64348986 นายอลงกรณ์ ชื่นอ่อน บธ.บ. (การเงิน)10
179 64349303 นางสาววรรนเมษา หนานเจียง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
 คณะสังคมศาสตร์
180 63240373 นางสาวเกวลิน เป็นดี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
181 63240519 นางสาวจารุโภ ละออศรี ร.บ.10
182 63240939 นางสาวฐิตินันท์ ขอนพิกุล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
183 63241240 นางสาวดวงแพร ธรรมลังกา ร.บ.10
184 63241639 นางสาวนลินทิพย์ วงศ์โห้ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
185 63242094 นางสาวพรกนก คำนาค ร.บ.10
186 63242537 นางสาวภัทรดา ทรัพย์ชื่น ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
187 63242797 นางสาวรุจีรัตน์ พรมอยู่ ร.บ.10
188 63242834 นางสาววชิราภรณ์ โมคมูล ร.บ.10
189 63242940 นางสาววิชญาพร พูลด้วง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
190 63243183 นางสาวศุภิสรา บุตระสอน ร.บ.10
191 63243237 นางสาวสิริวรรษา วงค์โห้ ร.บ.10
192 63243275 นางสาวสุฑามาศ คำปาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
193 63243336 นางสาวสุธาสินี บรรจง ร.บ.10
194 63243374 นางสาวสุประวีณ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
195 63243732 นายอาชาวิน ทองทิพย์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)