รายชื่อนิสิต
รายวิชา302111 : Engineering Mechanics I
กลุ่ม6
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63360422 นายกัมพล ยศปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 63360446 นางสาวกานต์ธิดา เทียนยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 63360705 นางสาวเขมิกา วงศ์ปัญญารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 63360903 นางสาวจันทิมา ด่านนอก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 63361214 นางสาวชญาดา บุรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 63361443 นางสาวชัชชา จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 63366653 นางสาวสิริลักษณา จันทร์บูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 64360223 นางสาวกรพินธุ์ จิ๋วนุช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 64360247 นางสาวกรรณิการ์ โลหะเวช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 64360537 นายกิตติพงษ์ จาดเปรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 64360704 นางสาวขวัญกมล ลีสอนตะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 64360872 นายจักรธนพันธุ์ พันธุ์ศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 64361015 นายจิรศักดิ์ คำจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
14 64361053 นายจิรายุ แก้วเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 64361152 นายเจษฎา อารีเอื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
16 64361206 นางสาวชญาภา โพธิสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 64361367 นางสาวชลดา เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 64361459 นายชวดล ศิลปนวการ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
19 64361527 นายชาตรี แป้นศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
20 64361848 นายฐิติพงษ์ พันธ์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
21 64362005 นางสาวณัฏฐภัสสร สิงห์แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
22 64362111 นางสาวณัฐธิดา เจียงภูเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
23 64362128 นางสาวณัฐธิดา พึ่งแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
24 64362746 นายธนวัตน์ เนียมหอม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 64362852 นายธราเทพ สุขวัฒนพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 64362920 นางสาวธันย์ชนก ผ่องแผ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 64363088 นายธีรภัทร พรเวียง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
28 64363170 นายธุวพล ผลเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
29 64363255 นายนพดล มั่นภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
30 64363767 นายปธานิน บุตรเจริญไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 64364115 นายพงศธร ใจจะดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
32 64364191 นางสาวพรรณปพร ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
33 64364283 นายพสธร สอนมา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
34 64364467 นายพีรวิชญ์ บัวกล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 64364504 นายพุฒิพงศ์ ชูตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 64364597 นายภราดร แซ่ลี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
37 64364627 นางสาวภัฏภรณ์ อุเทนหลอย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
38 64364641 นายภัทรพล นาคเเจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
39 64364894 นางสาวมติมนต์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
40 64364955 นางสาวมลฑาทิพย์ ศรภิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
41 64365006 นางสาวมุทิตา ดำขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
42 64365051 นายยศกร มณีอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 64365259 นายราชนรินทร์ นิ่มอ้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 64365303 นางสาวรุ่งรวี พรมเอื้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 64365440 นายวรวิช ขุนพิลึก วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
46 64365747 นางสาววิลาวรรณ มณีวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
47 64365754 นางสาววิศรุตา จันทร์หอม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
48 64365808 นางสาววีรยา ทองแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
49 64365907 นางสาวศวิตา ขำพิมล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
50 64365952 นายศิรชัช ฤทธิ์เนติกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 64366027 นายศิวกร สัจจะยนต์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
52 64366072 นายศิวัช สิทธิพัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 64366317 นายสราวุฒิ ทองพานเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 64366331 นางสาวสลิลทิพย์ วังคีรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
55 64366461 นางสาวสิริปรียา อยู่คง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
56 64366485 นางสาวสุจิรา ต้นกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 64366652 นางสาวสุภาวดี โต๊ะคำมณี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
58 64366782 นายโสรธัส อุทธตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 64366799 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์วงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
60 64366829 นางสาวอชิรญา มีล้อม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 64366850 นายอดุลวิทย์ เยียดยัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 64366867 นายอติชาติ วัดละเอียด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 64366942 นายอภิวัฒน์ วันวิเศษ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
64 64367086 นางสาวอริสรา เมาเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 64367123 นายอังกูร อยู่นาค วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
66 64367130 นางสาวอัญญารัตน์ จันทร์แรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 64367147 นางสาวอัณฐิตา นัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
68 64367215 นางสาวอาทิติญา น่วมเปรมศิริชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
69 64367239 นายอานนท์ สาวงค์ตุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 64367352 นายเอกราช กองสี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)