รายชื่อนิสิต
รายวิชา300301 : Technopreneur
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61311853 นายไตรภพ กลิ่นจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 61362015 นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 61362077 นายธีรพล พันธ์มหา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 61362138 นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 61363371 นายรวิกร คำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61363883 นายวีรภัทร สุปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 61364118 นายศุภกฤต รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 61364866 นายอนิวัตติ์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 62316376 นายเอกราช สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 62360157 นางสาวปานวณี ทุ่งเจ็ด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 62360164 นายพงศ์ชิต จันยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 62360287 นางสาวกนกพร อำภาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 62360324 นางสาวกนกวรรณ แดนสลัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 62360454 นายกฤษขจร เพ็งเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 62360485 นายกฤษณะ แก้วปานกัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 62360492 นายกฤษดา เชื้อไพรวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 62360515 นายกษม จันทร์เงียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 62360546 นายก้องหล้า เหล่าเจริญโชคสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 62360560 นางสาวกัญญภัค ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 62360577 นางสาวกัญญาภัค มีเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 62360584 นางสาวกัญญารัตน์ จิตท้วม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 62360591 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 62360607 นางสาวกัณต์ฑิฌา จันทร์ท่าอิฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 62360676 นายกัมปนาท แดงกุลวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 62360683 นายกิตติชัย ใจสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 62360836 นางสาวเกวลิน มณีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 62360867 นางสาวเกศราภรณ์ เพ็งพลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 62360874 นายเกียรติภูมิ สายเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 62360881 นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 62360904 นายขจรเกียรติ แสงแดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 62360935 นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 62360942 นายเขตโสภณ เป็กเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 62360973 นายคณิศร พึ่งจาบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 62361055 นายจักรพันธ์ อ่ำน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 62361109 นางสาวจิยาภรณ์ ดวงภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 62361154 นางสาวจิราทิพย์ จินารักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 62361161 นางสาวจิราพร แก้วเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 62361208 นางสาวจิราภา ทัพทวี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 62361215 นางสาวจิราวรรณ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 62361239 นางสาวจีรภรณ์ ดีพรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 62361260 นางสาวจุฑามณี ชมไกล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 62361284 นายจุลจักร จรเอ้กา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 62361314 นายเจริญชัย ขำสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 62361369 นายฉัตรชัย ชนะจน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 62361376 นางสาวฉัตรฑริกา อุตชี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 62361413 นางสาวชญานิษฐ์ เลิศสถิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 62361437 นายชนกันต์ กลิ่นหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 62361444 นางสาวชนกานต์ รสหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 62361451 นายชนพล บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 62361475 นายชนินทร์ แพงพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 62361499 นางสาวชลธิชา บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 62361529 นางสาวชลธิชา ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 62361543 นายชลสิทธิ์ มั่นดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 62361567 นายชวโรจน์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 62361574 นายชัชชัย สวัสดีใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 62361604 นายชัชพิสิฐ ขุนกำแหง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 62361628 นายชัยธวัช สร้อยสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 62361635 นายชัยพร สังเขป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 62361642 นายชัยวัฒน์ กรรณิกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
62 62361666 นายชาญกุญช์ จีรจิตรภากร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 62361680 นายชาญพิชญ์ เกียรติภัทราภรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 62361703 นายชานนท์ อ่อนสุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 62361758 นางสาวชื่นกมล ขันแก้วกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 62361772 นางสาวชุติมา ศรีสุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 62361789 นางสาวชุรีพร พรมจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 62361826 นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 62361857 นางสาวฐิติกานต์ ชัยธรรมโชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 62361864 นางสาวฐิติกาลย์ ตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 62361888 นายฐิติรัตน์ ลำพาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 62361949 นายณรงค์ฤทธิ์ จงรักษาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 62361963 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 62361987 นายณวรรธน์ เวชชศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 62361994 นางสาวณัชชา คิดอ่าน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 62362014 นายณัฏฐกิตต์ สียะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
77 62362045 นายณัฐกมล สวนใย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 62362076 นางสาวณัฐกานต์ สีคร้าม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
79 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 62362182 นายณัฐนนท์ เหมบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 62362199 นางสาวณัฐนรี กองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
82 62362236 นางสาวณัฐนิชา บุญลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 62362243 นายณัฐปรัชญ์ สงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 62362274 นายณัฐพล เพ็ชร์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
85 62362311 นางสาวณัฐวดี มีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
86 62362359 นางสาวณัฐสิมา ทองปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 62362397 นายณิธิช เหล่าสืบสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
88 62362458 นายต่อเขต เจอหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
89 62362472 นางสาวเต็มภิมล เมืองกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
90 62362526 นายทักษิณ สังข์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
91 62362540 นายทัสมา โต๊ะอาดำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 62362588 นายทิวากร รุ่งนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
93 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
94 62362663 นายธนดล บัวเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
95 62362717 นางสาวธนพร ปิ่นล่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
96 62362762 นายธนวัฒน์ แสงพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
97 62362823 นายธนากร สายแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
98 62362878 นางสาวธนาพร บัวกลอย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
99 62362885 นางสาวธนาภรณ์ ทาสุบิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 62362892 นายธนายุทธ จำปาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
101 62362908 นายธนาวัฒน์ วัฒนเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
102 62362922 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
103 62362946 นายธวัชชัย ทวีชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
104 62362960 นางสาวธวัลรัตน์ แก้วสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 62363042 นายธิติ เม่นอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
106 62363073 นายธีร์นวิช วงษ์สวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
107 62363134 นายธีรภัทร เดชสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
108 62363301 นางสาวนภัสวรรณ เพ็ชรโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
109 62363387 นายนฤพนธ์ อินทำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
110 62363417 นายนฤสรณ์ ชนิตราพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
111 62363479 นายนันทวัฒน์ ระฤก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
112 62363509 นางสาวนาฏนดา เจียงผู่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
113 62363516 นางสาวน้ำฝน แสนยากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
114 62363592 นางสาวนุชธิดา คงโพธิ์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
115 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
116 62363615 นางสาวเนตรดรุณี โสฬส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
117 62363622 นางสาวบุญพิทักษ์ แสงสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
118 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
119 62363684 นางสาวเบญจวรรณ คงสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
120 62363714 นายปกรณ์ สิมะสันติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
121 62363738 นายปฏิพัฒน์ คำพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
122 62363745 นายปฐมพร แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
123 62363752 นางสาวปณิดา มั่นคง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
124 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
125 62363806 นายปรมี ขันธุแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
126 62363851 นางสาวปริชญา แต้มทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
127 62363868 นายปริญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
128 62363882 นางสาวปรียากร แก้วเถาว์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
129 62363912 นางสาวปวีณา ล้วนโค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
130 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
131 62363981 นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 62363998 นางสาวปาริมา แลสันกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
133 62364049 นางสาวผกามาศ ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
134 62364063 นายพงศธร หวลอาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
135 62364094 นายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
136 62364117 นายพชร เนตรบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
137 62364193 นางสาวพรหมศิริ พิมพ์สกุลไกร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
138 62364285 นายพันธกานต์ ธรรมจักร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
139 62364377 นางสาวพิชญานิน ศรีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
140 62364384 นางสาวพิชญาพร นวลยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
141 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
142 62364414 นายพิทักษ์ น้อยรุน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
143 62364421 นายพิพัฒน์ อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 62364445 นางสาวพิภาพร แก้วย้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
145 62364469 นางสาวพิมพ์รภัทร ทองแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
146 62364483 นายพิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
147 62364605 นายพุฒิพงศ์ อินขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
148 62364636 นางสาวเพ็ญนภา กันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
149 62364650 นางสาวฟ้ารุ่ง ศรีเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
150 62364674 นางสาวภรณ์พิสุทธิ์ นาคน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
151 62364681 นางสาวภัคจิรา ชุ่มรัศมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
152 62364698 นางสาวภัชชพร ระดมสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
153 62364711 นางสาวภัณฑิรา สุขภิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
154 62364735 นายภัทรดนัย คล้ายแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
155 62364803 นางสาวภัทรสุดา ชูตะมัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
156 62364827 นายภาคภูมิ ขันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
157 62364858 นายภาณุพงศ์ ธูปคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
158 62364865 นายภาณุพงศ์ อ่อนละมัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
159 62364995 นางสาวภูริชญา สารีแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
160 62365039 นางสาวมณฑิรา พร้าชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
161 62365084 นางสาวมัฌชิมา เหล็กเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
162 62365107 นางสาวมัณฑนา ทาจิ๋ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
163 62365121 นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
164 62365145 นายเมฆินทร์ เสมาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
165 62365169 นางสาวเมทินี ปี่แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
166 62365176 นายไม้เอก ใจมูลมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
167 62365183 นางสาวยลดา สายบุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
168 62365244 นายรณวีร์ กันธิยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
169 62365282 นายรังสิมันตุ์ อรบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
170 62365299 นางสาวรัชดา มหาเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
171 62365343 นายรัตนชัย ปานหมอยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
172 62365367 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉินเช้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
173 62365404 นางสาวราตรี สุราภา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
174 62365459 นายเรืองศักดิ์ ปวงประชัง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
175 62365497 นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
176 62365534 นายวชิรวิทย์ มาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
177 62365558 นางสาววรดา สมรอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
178 62365565 นางสาววรนุช จักปั่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
179 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
180 62365688 นางสาววรินทร จักจังหรีด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
181 62365695 นายวโรดม เรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
182 62365749 นางสาววันวิสา ชูรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
183 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
184 62365770 นางสาววิจิตรา ผังมาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
185 62365787 นายวิชญ์พัฒน์ มีนาภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
186 62365817 นางสาววิภาดา ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
187 62365831 นางสาววิวรรธณี จีนเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
188 62365855 นางสาววีรดา ใจจาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
189 62365862 นายวีรพงษ์ โคพะนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
190 62365879 นายวีรภัทร แสนอุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
191 62365886 นายวุฒินันท์ ฤาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
192 62365947 นางสาวศรสวรรค์ เฉลิมอัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
193 62366005 นายศรายุทธ พิชคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
194 62366012 นางสาวศศิชา คำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
195 62366104 นายศิรวิทย์ สุภาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
196 62366128 นางสาวศิริทรัพย์ แซ่ซื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
197 62366142 นางสาวศิริพร หนูตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
198 62366159 นายศิริรัตน์ กองวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
199 62366173 นางสาวศิริวรรณ เชี่ยวเขตรวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
200 62366180 นายศิริศักดิ์ เงินคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
201 62366227 นางสาวศุทธินี จิตตาดู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
202 62366241 นายศุภกันต์ ถาตา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
203 62366326 นายสงบ กระฐินเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
204 62366333 นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
205 62366340 นางสาวสไบทิพย์ นุวรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
206 62366470 นางสาวสายใจ ฮุยสระเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
207 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
208 62366562 นายสิรภพ นุชสละธนดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
209 62366586 นายสิรวิชญ์ สิทธิวะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
210 62366630 นายสิริโชค เพ็งพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
211 62366647 นางสาวสิรินดา ช่างทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
212 62366661 นางสาวสิริวรรณ อ่อนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
213 62366715 นายสุขสันต์ สุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
214 62366760 นายสุทธิพงษ์ สุขสงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
215 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
216 62366852 นางสาวสุภิตา จันสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
217 62366890 นายสุรวิทย์ หล้านามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
218 62366968 นายเสนีย์ เสวีวัลลภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
219 62366982 นางสาวเสาวภาคย์ แคฝอย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
220 62367019 นางสาวหทัยกานต์ บุญมาติด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
221 62367064 นายอดิศักดิ์ สิมาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
222 62367088 นายอติวิชญ์ ศิริรุ้งโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
223 62367095 นายอนวัช จันทร์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
224 62367101 นางสาวอนัทชา พาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
225 62367156 นายอนุสรณ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
226 62367187 นายอภิชัย ในผลดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
227 62367217 นายอภิรักษ์ แก้วทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
228 62367255 นายอมรเทพ ดวงทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
229 62367279 นางสาวอรปรีญา แก้วอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
230 62367286 นางสาวอรอนงค์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
231 62367293 นางสาวอรัญญา สร้างยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
232 62367378 นางสาวอัญชลี วงค์ดวงใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
233 62367385 นางสาวอัลรฟา คิดถูก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
234 62367392 นายอัศฎา เสมอจิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
235 62367422 นางสาวอาทิตยา ชูผกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
236 62367446 นางสาวอาภาณัฐ อวดห้าว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
237 62367576 นายอรรถพล เอี่ยมชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)