รายชื่อนิสิต
รายวิชา302100 : Introduction to Mechanical Engineering Profession
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 62362526 นายทักษิณ สังข์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 62365695 นายวโรดม เรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 62366005 นายศรายุทธ พิชคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63314760 นายสินธพ คำเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 63316719 นายเสี่ยวลอง ตรงต่อกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 63366004 นายวีรภัทร บางยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 63366370 นายเศรษฐวัฒน์ พางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63366585 นายสิรวิชญ์ อรชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 63366622 นางสาวสิริประภา ทรัพย์เกิดปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 64360032 นายณัฐชพงศ์ ดอนคำไพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 64360162 นางสาวกนกวรรณ พงศ์พันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 64360292 นายกฤษฎา สร้อยสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 64360483 นายกิตติกวิน คลุ้มขลัง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 64360537 นายกิตติพงษ์ จาดเปรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 64360568 นายกิตติพิชญ์ คำเภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 64360629 นายกุลธร ไพรสนธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 64360759 นายคณิตสิทธิ์ สรรพศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 64360797 นายคุณัฐป์ ผ่องภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 64360803 นายคุณากร ยมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 64360872 นายจักรธนพันธุ์ พันธุ์ศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 64360995 นายจิรเมธ ศรีงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 64361077 นายจีรภัทร บุญมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 64361206 นางสาวชญาภา โพธิสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 64361268 นายชนาณุวัฒน์ ศรีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 64361350 นายชยุตพงศ์ ใจแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 64361411 นางสาวชลธิดา ทองดอนสา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 64361466 นายชัชวาล อินกรัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 64361503 นายชาญชัย นองขมวด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 64361510 นายชาญวัฒน์ กิจสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 64361565 นายชิติพัทธ์ นิ่มนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 64361626 นางสาวชื่นกมล สีนิวาส วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 64361640 นายเชิดเกียรติ เสนใสย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 64361695 นายฌานวัฒน์ ธรรมสอน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 64361701 นายญาณภัทร แสนเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 64361909 นางสาวฑิติญา ม่วงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 64361916 นายณภัทร เจริญขำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 64362012 นางสาวณัฏฐานิช พวงจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 64362074 นายณัฐชา ศรีหาวัตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 64362227 นายณัฐภัทร กาวงศ์อ้าย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 64362265 นายณัฐวุฒิ รอดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 64362272 นายณัฐวุฒิ อุปชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 64362319 นายณัฐวุฒิ ทรายฮวด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 64362395 นางสาวณิชาวีร์ ทิพย์วัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 64362449 นายตรีทเศศ จันตะปะตุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 64362500 นายทินภัทร วงศ์วรัณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 64362548 นางสาวทิวพร เพ็งที วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 64362630 นายธนพล พูลสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 64362647 นายธนพล แซ่เฮ้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 64362654 นางสาวธนภรณ์ คงอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 64362708 นายธนวัฒน์ ธาตุทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 64362739 นายธนวัฒน์ ครแหยม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 64362791 นายธนานันท์ พลชัยมาตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 64362852 นายธราเทพ สุขวัฒนพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 64362944 นางสาวธิดารัตน์ ถาเหลา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 64363071 นายธีรภัทร มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 64363125 นายธีรภัทร จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 64363132 นายธีรวัฒน์ บุตรดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 64363149 นายธีระศักดิ์ สุขเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 64363200 นายนนทกร ขุมรามัญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 64363224 นายนนทพัฒน์ รูปสม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 64363248 นายนนทวัฒน์ เพชรชุมศร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 64363279 นายนพดล อินทร์พ่วง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 64363286 นายนพรัตน์ ผ่องแผ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 64363330 นางสาวนภัสสร จันทร์แช่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 64363347 นายนรบดี เพ็งมณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 64363361 นายนริศ บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 64363385 นายนฤดล พูลเขตรวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 64363446 นายนวพล เณรเนือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 64363521 นางสาวนารีรัตน์ พาเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 64363569 นายนิพันธ์ เรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 64363576 นางสาวนิศารัตน์ พาเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 64363620 นางสาวบงกช ทศพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 64363729 นายปกรณ์ พิมพ์ยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 64363767 นายปธานิน บุตรเจริญไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
78 64363910 นางสาวประภัสสร ลอยประดิษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 64364030 นายปิยะณัฐ เเก้ววิหก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 64364061 นางสาวปิยาวรรณ แก่นทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
81 64364122 นายพงษธร คำเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 64364160 นายพนิต วงศ์สอน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
83 64364245 นายพรอภิสิทธิ์ มีมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 64364252 นายพลวัต จักกาวี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
85 64364269 นายพลวัต สิงห์เห วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
86 64364290 นางสาวพัชรพร ทับชา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 64364306 นายพัชรพล เหมือนมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
88 64364344 นายพิเชษฐ์ บุญชูช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
89 64364450 นายพีรวิชญ์ รอดสุขเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
90 64364504 นายพุฒิพงศ์ ชูตระกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
91 64364689 นางสาวภัทราวดี อัครวีรวัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 64364696 นายภัทราวุธ พานทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
93 64364771 นายภาสกร มณีวัลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
94 64364818 นายภูเนศ คันทะมัง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
95 64364870 นางสาวมณเฑียรทอง เชิญชม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
96 64364986 นางสาวมาลินี อินทจร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
97 64365013 นางสาวมุทิตา สีบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 64365020 นายเมธา วัฒภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
99 64365082 นายยศวิน นุ่มอ่วม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
100 64365143 นายรวีวงศ์ สันติสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
101 64365181 นายรังสิมัณญ์ ฤทธิ์เต็ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
102 64365198 นางสาวรัชดาภรณ์ วัดอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
103 64365211 นายรัฐไทย แซ่ม้า วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
104 64365228 นายรัฐธรรมนูญ ชื่นบางบ้า วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
105 64365259 นายราชนรินทร์ นิ่มอ้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
106 64365273 นายราชันย์ สีเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
107 64365327 นายเรวัตร ช่างพินิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
108 64365389 นายวรชิต ปานุภาพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
109 64365457 นางสาววรศา บุญวัฒนะกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
110 64365501 นายวราวุฒิ ดวงแก้วกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
111 64365518 นางสาววรินทร มีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
112 64365532 นายวริศ วงษ์เวช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
113 64365709 นายวิทวัส ศิริพิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
114 64365952 นายศิรชัช ฤทธิ์เนติกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
115 64366010 นายศิวกร สุขเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
116 64366034 นายศิวกร สุทธิโสม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
117 64366072 นายศิวัช สิทธิพัฒนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
118 64366133 นายศุภกร เย็นจิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
119 64366249 นายสถาพร สร้อยนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
120 64366393 นายสิทธินนท์ ปุริโส วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
121 64366454 นางสาวสิริญาพร ฟังเร็ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
122 64366539 นายสุทิน เถาวัลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
123 64366560 นางสาวสุธีมนต์ ไชยวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
124 64366607 นางสาวสุพรรษา ปลั่งกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
125 64366683 นายสุเมธ แสงท้าว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
126 64366706 นายสุระสิทธิ์ สุทพิสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
127 64366768 นางสาวสุวิมล แก้วอุทัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
128 64366782 นายโสรธัส อุทธตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
129 64366850 นายอดุลวิทย์ เยียดยัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
130 64366867 นายอติชาติ วัดละเอียด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
131 64366980 นายอมรเทพ โพธิ์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
132 64366997 นางสาวอมลรดา วิถี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
133 64367031 นายอรรถพล สุขสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
134 64367062 นางสาวอรอมล จันทร์โพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
135 64367109 นายอัครพงษ์ ไกรกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
136 64367178 นายอัษฎา วารีชล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
137 64367239 นายอานนท์ สาวงค์ตุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
138 64367253 นางสาวอาภัสรา ดำใจดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
139 64367260 นายอารี แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
140 64367277 นางสาวอารียา ชะลูด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
141 64367413 นายวันชนะ เดชทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
142 64367604 นายวงศกร คำวิบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)