รายชื่อนิสิต
รายวิชา302212 : Engineering Mechanics II
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360164 นายพงศ์ชิต จันยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 63360019 นายนันทวัฒน์ บุญสุภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 63360040 นายกณิศ มังคลารัตนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 63360156 นายกรวิชญ์ บุญเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 63360255 นางสาวกฤษณา อินทปัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 63360279 นายกลวัชร โนจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63361023 นางสาวจิรดา รามสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 63361153 นางสาวเจนจิรา ใจติ๊บ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 63361498 นายชาตรี วราคมเดชา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 63362105 นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63362174 นายดนัยวุฒิ วังทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 63362297 นายทรงยศ สุฑิตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 63362440 นายธนกร รุททองจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 63362556 นางสาวธนภรณ์ อภัยสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 63362648 นายธนันธรณ์ คำมีอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 63362709 นายธรณินทร์ โสโพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 63362877 นายธีรเทพ ศรีรดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 63362969 นายธีรศักดิ์ มหาราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 63363218 นายนฤสรณ์ พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 63363263 นายนสิต อยู่สงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 63364291 นายพันธกานต์ แอบแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 63364406 นางสาวพิมลพรรณ พฤกษะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 63365120 นางสาวมุสลีมาส อาแว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 63365236 นางสาวยุพาวัลย์ แก้วตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 63365359 นางสาวรัชนีพร ฟักรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 63365397 นายรุ่งฤทธิ์ บุญวิเศษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 63365595 นายวรวัจน์ บัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 63365762 นายวัชระ มาเยอะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 63365915 นายวิทวัส อัฐวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 63365984 นายวีรพล สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 63366004 นายวีรภัทร บางยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 63366295 นายศุภกิตติ์ มาลัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 63366318 นางสาวศุภนุช ปัญโญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 63366585 นายสิรวิชญ์ อรชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 63366622 นางสาวสิริประภา ทรัพย์เกิดปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 63366677 นางสาวสุกฤตา หนูบุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 63366684 นางสาวสุกัญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 63366820 นายสุทธิชัย ขึมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 63367254 นายอดิศักดิ์ นองเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 63367377 นายอนุศิษย์ อ่อนตาเเสง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 63367926 นายเอกราช ไชยศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)