รายชื่อนิสิต
รายวิชา303429 : Illumination Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360455 นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 61360639 นางสาวจันทิมันต์ เป็นต้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 61360813 นายเจตพล หม่องผัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 61360936 นายชยุตพงศ์ แช่มเล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 61361025 นายชานน เชื้อแหว้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 61361131 นายไชยวัฒน์ ทองดำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 61361292 นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 61361469 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 61361650 นายทองสุข สินธพเรืองกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 61361711 นายธงไชย สุขไชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 61362886 นายพรรคพล บุญเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 61363166 นายภาคภูมิ ยองเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 61363463 นางสาวริญญารัศมิ์ ศรีประสม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 61363548 นายวรปรัชญ์ ตาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 61363722 นายวาทิต บุญนิธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 61363760 นางสาววิภาวดี ดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 61363852 นายวิศรุต พาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 61363876 นายวีรพล คำดิษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 61363906 นายเวทิศ ชากำนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 61364194 นางสาวศุภษร สนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)