รายชื่อนิสิต
รายวิชา301340 : Manufacturing Processes
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63360019 นายนันทวัฒน์ บุญสุภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 63361153 นางสาวเจนจิรา ใจติ๊บ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 63362105 นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 63362174 นายดนัยวุฒิ วังทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 63362648 นายธนันธรณ์ คำมีอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 63362877 นายธีรเทพ ศรีรดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63362952 นายธีรวุฒิ ศรีดัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 63362969 นายธีรศักดิ์ มหาราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 63363218 นายนฤสรณ์ พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 63363225 นางสาวนลพรรณ กุลธนชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63363782 นายปรัมภ์ เสี้ยมวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 63364802 นายภาณุพัฒน์ บุญโญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 63365120 นางสาวมุสลีมาส อาแว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 63365595 นายวรวัจน์ บัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 63365915 นายวิทวัส อัฐวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 63365984 นายวีรพล สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 63366004 นายวีรภัทร บางยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 63366295 นายศุภกิตติ์ มาลัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 63366318 นางสาวศุภนุช ปัญโญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 63366431 นายสรวิศ สิทธิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 63366585 นายสิรวิชญ์ อรชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 63366820 นายสุทธิชัย ขึมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 63367575 นายอรรถโกวิทย์ ม่วงไหม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 63368213 นายสิทธิกร สร้อยสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 63368237 นายปุณยวีย์ คำก้อนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)