รายชื่อนิสิต
รายวิชา303306 : Electrical Engineering Laboratory III
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61312508 นายนันทิพัฒน์ จันพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 61313796 นายพุธพงษ์ สิงหเดช วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
3 61361292 นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
4 61363517 นายวชิรวิทย์ รัชนาทเกรียงไกร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
5 61363647 นายวราห์ วิสิทธิโชค วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
6 61363814 นางสาววิมลสิริ ศรีสุเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
7 61363906 นายเวทิศ ชากำนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 61364897 นายอภิชัย ใจเขียนดี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 61365238 นายยศกร หงษ์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 62360300 นางสาวกนกวรรณ ยาผา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
11 62360522 นายก้องนภัส บุญคง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
12 62360621 นางสาวกันต์กนิษฐ์ กะมุกดา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
13 62361048 นายจักรกฤษณ์ อยู่คง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
14 62361659 นายชัยวัฒน์ สำรวล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
15 62361697 นายชาญวิทย์ กิจสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
16 62362038 นางสาวณัฏฐพรรณ สุภาใจดี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
17 62362120 นางสาวณัฐณิชา พิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 62362144 นางสาวณัฐธิดา บุญแตง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
19 62362649 นายธนโชค ยาวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 62362915 นายธนาวุฒิ คำวังพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
21 62363004 นางสาวธัญญารัตน์ ทรัพย์สุพรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
22 62363165 นายธีรศักดิ์ กาบเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
23 62363448 นายนัทธพงศ์ ศรีสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
24 62364025 นางสาวปิยะฉัตร ไชยวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
25 62364308 นางสาวพันธ์วิรา คำกว้าง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
26 62364490 นางสาวพิยดา ดอกสุข วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
27 62364834 นายภาคย์ กุณฑลทอง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
28 62365428 นางสาวรินธภัทร วงษ์ศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
29 62365893 นายดนพ รัศมีกุลธนา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
30 62366166 นางสาวศิริวรรณ คชพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
31 62366401 นางสาวสโรชา ดีวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
32 62366609 นางสาวสิราวรรณ ธรรมมาศ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
33 62367354 นางสาวอัจจิมา สีหะวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
34 62367484 นางสาวอินทิรา เกรนรัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)